2
Iwauwi i tsunu i gbonguro ta̱
U gan ta̱ tsu kirana mai tsu toni ukuna u mayun u ɗa a wenishike tsu. Tsu yan baci nala, tsa woko wasasa wa. A wenike ta̱ akani yi a mayun a ɗa, a ɗa Kashila̱ ka na̱ka̱i atsumate a zuba a na̱ka̱ nkoshi n cau n tsunu. Kpam gba̱ aza ɗa bawu a tonoi a ɗa, n aza ɗa dem a ꞌyuwain a ɗa vi, a tsa̱ra̱ ta̱ mavura ma ma yain dere n ili iꞌya a yain. Tsu gonuko baci ugboji u tsunu a asu u iwauwi i pige i na yi wa, niɗa tsa yawunsa tsa la a mavura ma na mi? Asheku n kaci ka ne aya uza kagita̱ uza ɗa tukoi ukuna u iwauwi i na, kpam aza ɗa a pana̱ka yi a wenike tsu ta̱ an mayun ɗa. Kashila̱ dem n kaci ka ne u wenike ta̱ an akani yi mayun ɗa a asu u ɗa u yansai gba̱ manyan ma pige n iryoci n ikunesavu i ucira. U na̱ka̱i kpam Kulu Keri ku ne a asu u uza ɗa baci dem u ɗanga̱sai.
Uza ɗa wa tuko tsu iwauwi
Kashila̱ ka ɗanga̱sa atsumate a zuba a lyai tsugono tsu likimba u savu u ɗa wa tuwa̱ wa, likimba u nala vi u ɗa tsa dansa̱ka gogo‑na. Tyoku ɗa a korongi a asu u roku a asuvu a Tagara̱da u Kashila̱,
“Ndya i tsu birika vu n ama?
Ndya i zuwai vu lai udambula a kaci ka maku ma vuma?
Vu zuwai ucira u ne u kpa̱ɗa̱i urawa u atsumate a zuba a aꞌayin kenu,
vu cacika yi funi a kaci ka ne n tsupige n karinga̱.* Akorongi a cau a roku aza ɗa a pura̱i a tagara̱da u Kagali ka Ibirahi a kalatsa ta̱: “aꞌayin kenu.”
Vu zuwa yi u lyai tsugono tsu ili gba̱.” Ishp. 8:4-6.
An Kashila̱ ka zuwa yi u lyai tsugono tsu ili gba̱ vi, ili iꞌa̱ la iꞌya bawu u lyai tsugono tsu ne wa. Shegai kotsu tsu wene ili i na yi i gita̱ wa. Uza ɗa tsu wenei Yesu ɗa, uza ɗa ucira u ne bawu u rawai u atsumate a zuba a asuvu a aꞌayin kenu. Shegai gogo‑na a cacika yi ɗe funi n tsupige n karinga̱, kpaci u pana ta̱ ikyamba iꞌya hal u kuwa̱i adama a tsunu. Mayun ɗa, adama a ukuna u shinga u Kashila̱ u ɗa, ɗa Yesu kuwa̱i adama a ama a likimba gba̱.
10 Kashila̱ ka ka yain ili gba̱, kpam ko ndya wa iꞌa̱ ta̱ pini tsa̱ra̱ i na̱ka̱ yi tsupige. Wa ciga ta̱ u tsa̱ra̱ mmuku ushani n ɗa ma uwa a asu u tsupige tsu ne, adama a nala a ɗa u zuwai Yesu tsa̱ra̱ asu u ndishi u ɗa wa̱ri dere n eyi, adama a tyoku ɗa u panai ikyamba. Yesu ɗa wa tono n ama ubana a iwauwi. 11 Adama a nala, eyi n aza ɗa u wulukpei vi, Tata u ɗa u le u te. Adama a nala a ɗa bawu Yesu wa pana uwono u ɗa wa isa̱ le atoku a ne. 12 U tonuko ta̱ Kashila̱,
“Ma tonuko ta̱ atoku a va̱ ili i va̱ iꞌya vu yain.
Ma cikpala vu ta̱ a ɓolomgbono baci a lyaka vu kayala.” Ishp. 22:22.
13 U doku ta̱ u danai,
“Ma wushuku ta̱ n Kashila̱.” Isha. 8:17-18.
Kpam u danai,
“Mpa na kaɓolo na̱ mmuku n ɗa Kashila̱ ka na̱ka̱ mu.”
14 Mmuku n Kashila̱ ama ɗa n ikyamba na̱ mpasa, adama a nala Yesu dem n kaci ka ne u woko ta̱ tyoku u le. Yan ɗa u yain nala tsa̱ra̱ ukpa̱ u ne u wacinsa Kala̱pa̱nsi uza ɗa wa̱ri n ucira a kaci ka ukpa̱. 15 Nala u wusai gba̱ aza ɗa aꞌa̱ri a ndishi yavu agbashi gba̱ uma u le adama a uwonvo u ukpa̱. 16 Gba̱ tsunu tsu reve ta̱ an Yesu tuwa̱i tsa̱ra̱ u ɓa̱nga̱ mmuku n tsikaya m Ibirahi, shegai atsumate a zuba wa. 17 Adama a nala, Kashila̱ ka zuwa ta̱ Yesu rotsoi ama a ne a ili gba̱, tsa̱ra̱ u woko Magono ma Aɗara̱kpi ma le, uza ɗa u tsu wenike asuvayali, uza ɗa kpam Kashila̱ ka wushuki n eyi. Nala kpam Yesu ɗa wa fuɗa u na̱ka̱ uɗara̱kpa a asu u Kashila̱, tsa̱ra̱ Kashila̱ ka cimbusuka̱ ama unyushi u cingi u le. 18 Eyi n kaci ka ne u pana ta̱ ikyamba kpam Kala̱pa̱nsi ka moɗono ta̱ tsa̱ra̱ u zuwa yi u nusa. Adama a nala gogo‑na wa fuɗa ta̱ wa ɓa̱nga̱ aza ɗa Kala̱pa̱nsi ka moɗono tsa̱ra̱ u zuwa le a nusa.

*2:7 Akorongi a cau a roku aza ɗa a pura̱i a tagara̱da u Kagali ka Ibirahi a kalatsa ta̱: “aꞌayin kenu.”

2:8 Ishp. 8:4-6.

2:12 Ishp. 22:22.

2:13 Isha. 8:17-18.