5
A ɓaranai aza a utsa̱ri
Panai na eɗa̱ aza a utsa̱ri, u gan ta̱ i sa̱i n meshi n i sala̱si adama a upana u ikyamba u ɗa wa tuwa̱ ɗa̱. Utsa̱ri u ɗe u shama ɗe, kpam karan ka takuma ɗe aminya a ɗe. Azurufa n zinariya u ɗe u gbani u ɗa. Utsa̱ri u ɗa ya pana n u ɗa vi, wa takuma ta̱ ikyamba i ɗe a akina. Utsa̱ri u ɗa i ɓolomgbonoi vi, wa woko ɗa̱ ta̱ iryoci iꞌya ya varangu ɗa̱ a aꞌayin a afada a makorishi. Panai kushen ka azamaninga a ɗa i zuwai manyan a kashina, aza ɗa i kpa̱ɗa̱i utsupa ikebe i manyan i le. I ꞌyuwan le utsupa katsupi ka le, kpam kushen ku le ku rawa ɗe a asu u Kashila̱ Uza u Ucira Gba̱. I rongoi a likimba bawu i yain manyan, gba̱ n nala ya pana kayanyan ka atakasuvu a ɗe. I ga̱na̱ ta̱ kaci ka ɗe hal i gbonguroi, shegai gogo‑na kain ka a ka kiɗa ɗa̱ ka na. I kiɗa̱gai aza ɗa bawu aꞌa̱ri n unyushi ugana a woko aza a unyushi, i wuna le, kpam a shila̱ka̱na̱ka̱ ɗa̱ wa.
Kawunki n upana u ikyamba
Ama a va̱, u ka̱na̱ ta̱ i rongo n ahankuri i vana ugono u Asheku. Kondoi ve tyoku ɗa acimbi a tsu vana mini ma zuba tsa̱ra̱ a cei, kpam a vana mini hal ubana aꞌayin a ukapa u iceshi yi. Kondoi ve tyoku ɗa a tsu yan ahankuri hal aꞌayin a ukapa yi a rawa. Nala dem, u gan ta̱ i yain ahankuri, u gan ta̱ i gbama asuvu kpaci Asheku a ka ɓa̱ra̱kpa̱ wa, wa gono ta̱. Atoku a va̱, kotsu i damgbara̱sa kaci ka ɗe n kakpaɗikukuna wa. Nala baci ya yansa, Kashila̱ ka kiɗa̱ga ɗa̱ ta̱ ugana. Uza u afada wa̱ ta̱ a utsutsu utuwa̱.
10 Atoku a va̱, kondoi ve tyoku ɗa ntsumate aza ɗa a tsu yan kadyanshi ka Kashila̱ n ucira u kala ka ne. Alya iryoci i ama ɗa a panai ikyamba. 11 Tsu cikpala ta̱ aza ɗa a tsu kawunku pini n upana u ikyamba. Ayuba ɗa iryoci i uza ɗa u kawunki n ahankuri. A asu u akawunki a ne, tsu wene ta̱ tyoku ɗa afoɓi a Kashila̱ a shinga a kotsoi mai, tyoku ɗa Tata wa̱ri uza u asuvayali cika.
12 Ama a va̱, wa̱ ta̱ n kalen cika, i ꞌyuwan utsina n i yanyi kazuwamgbani n i isa̱si zuba. Kotsu i yain nala n isa̱si likimba wa, kotsu dem i yain nala n i isa̱si ili i roku wa. Ili iꞌya i gain i yain iꞌya i dana “eye” ko “aꞌa” koshi, i yan baci nala ya yan unyushi u cingi, ko a kiɗa̱ga ɗa̱ ugana wa.
Uwenishike a kaci ka kavasu
13 Ya wa̱ri a asuvu a ɗe uza ɗa wa̱ri n ukuna u ɗa wa ɓa̱la̱ yi? She u lyai kapala n kavasu. Uza roku wa̱ri n maza̱nga̱? She u shipi ishipa i icikpali. 14 Uza roku wa̱ a asuvu a ɗe n maɓa̱la̱? She u isa̱ nkoshi ma Atoni a Yesu a yanka yi kavasu. A ka gbara̱ka yi ta̱ manivi a asuvu a kala ka Asheku. 15 Kpam kavasu ka a ka yan vi, a yan baci ka n upityanangu ka tuko ta̱ uza u maɓa̱la̱ vi alafiya. Kashila̱ ka ta̱na̱sa̱ yi ta̱. Uza vi u yan baci unyushi u cingi u roku, Kashila̱ ka cimbusuka̱ yi ta̱. 16 Adama a nala, tonukoi atoku unyushi u cingi u ɗe, i yanka atoku kavasu tsa̱ra̱ Kashila̱ ka ta̱na̱sa̱ ɗa̱. Vuma ɗa u zuwai Kashila̱ ka panai kayanyan, kavasu ka ne ka̱ ta̱ n ucira, kpam ka tsu tuko ta̱ makorishi ma shinga.
17 Iliya† vuma ɗa tyoku u tsunu, u yain kavasu cika kotsu a roi wa, kpam a ro wa hal ayen a tatsu n uwoto u teli. 18 U doki u yain kavasu, aku zuba na̱ka̱i mini, uyamba kpam u wutukpa̱i ilikulya.
19 Ama a va̱, uza roku u puwa̱n baci bawu wa yan ukuna u mayun, uza roku u gonuko yi a ure. 20 U gan ta̱ i reve mai, uza ɗa baci u gonukoi uza u unyushi u cingi a ure u maci u a̱sa̱ka̱i tsicingi tsu ne, vuma u nala vi u wauwa yi ta̱ a asuvu a ukpa̱, adama a nala a ka cimbusuka̱ yi ta̱ unyushi u cingi ushani.