28
Uꞌya̱nga̱ u Yesu a ukpa̱
(Marku 16:1-10; Luka 24:1-12; Yahaya 20:1-10)
Kain ka kagita̱ ka aꞌayin a shindere; wata, kain ka Aladi n kpasani, Meri Magadaliya n Meri ire vi a banai a kasaun ki tsa̱ra̱ a wene ka.
Aꞌayin a nala yi, iyamba i gba̱ɗa̱i n ucira. Pini nala, katsumate ka Magono ma Zuba ka wuta̱i a zuba, ka banai pini a kasaun ki ka gindala̱kpai katali ka ka̱ri a utsutsu u kasaun vi. U dusuki a zuba u katali vi. Wa laɗa yavu ulaɗa u zuba, aminya a ne kpam pun cika. Asoje a ɗa a ka wundya kasaun ki a giruwa̱ ta̱ cika hal a ka jeke ikyamba adama a uwonvo u katsumate ka zuba ki, hal a wokoi yavu akushe.
Katsumate ki ka tonukoi aka yi, “Kotsu i pana uwonvo wa. N reve ta̱ Yesu ɗa a wandamgbanai ɗa ya bolo. Wa̱ pini na wa, u ꞌya̱nga̱ ɗe tyoku ɗa u tonuko ɗa̱. Tuwa̱i i wene asu u ɗa aꞌa̱ri a zuwai ikyamba i ne. Walai gogo i ba i tonuko atoni a ne, ‘Yesu ꞌya̱nga̱ ɗe a kukpa̱. U laza ɗe ubana a Galili kpam wa lasa ɗa̱ ta̱ urawa ɗe, nte ya wene yi ɗe.’ Ili iꞌya gai n tuwa̱i n tonuko ɗa̱ iꞌya la vi.”
Pini nala, aka yi a a̱sa̱ka̱i kasaun ki n uwonvo gogo, kpam n a yanyi ipeli cika. A sumai tsa̱ra̱ a ba a tonuko atoni yi ili iꞌya i gita̱i. Kute‑kute, Yesu gawunsai n ele aku u dana̱sa le. A raɓai evu n eyi, a wambatsa yi a aꞌene a lyaka yi kayala. 10 Aku u danai, “Kotsu i pana uwonvo wa, tonukoi atoni a va̱ a bana a Galili, nte a ka wene mu ɗe.”
Awundi a kasaun yi a yain kaɓan
11 Aꞌayin a ɗa aka yi a lazai, aku a asoje a roku aza ɗa a ka wundya kasaun ki a gonoi a ilyuci a tonukoi aɗara̱kpi a pige gba̱ ili iꞌya i gita̱i. 12 Aɗara̱kpi a pige a ba a cinai nkoshi a sheshei tyoku ɗa a ka yan. Pini nala, a na̱ka̱i asoje yi ikebe ushani. 13 A tonuko le, “Tonukoi ama i dana atoni a Yesu a ɗa a tuwa̱i a bokoi ikyamba i ne yi n kayin cina eɗa̱ alavu. 14 Gomuna u pana baci ukuna vi, tsa dansa ta̱ n eyi, tsu wauwa ɗa̱ a upana u ikyamba.” 15 Asoje yi a wushai ikebe yi, aku a yain tyoku ɗa a tonuko le a yain. Kadyanshi ka kyawan ta̱ gba̱ uyamba u Yahuda, kpam hal n gogo‑na a ka a tonusuko ta̱ ama alabari a na yi.
Yesu dansai n atoni a ne
(Marku 16:14-18; Luka 24:36-49; Yahaya 20:19-23; Asuki 1:6-8)
16 An atoni kupa n uza u te vi a lazai, a bana ta̱ karara she a masasa a Galili a asu u ɗa Yesu tonuko le a bana. 17 An a rawai a wene yi, aku a lyaka yi kayala, shegai aza roku a le a yan ta̱ mala̱la̱. 18 Pini nala, u banai a asu u ɗa aꞌa̱ri, u danai, “Kashila̱ ka na̱ka̱ mu ɗe gba̱ ucira u ɗa wa̱ri a zuba n likimba. 19 Adama a nala walai i ba i tonuko gba̱ ama a likimba kadyanshi ka va̱ tsa̱ra̱ a woko Atoni a va̱. I lyuɓugu le a asuvu a kala ka Tata, n ka Maku, n ka Kulu Keri. 20 I wenishike le a yain gba̱ iꞌya n tonuko ɗa̱. Ma rongo ta̱ n a̱ɗa̱ kain dem hal ubana a makorishi ma likimba.”