2
Akani ubana a Afisu
Aku u tonuko mu, “Korongu ukanikorongi u na ubana a asu u katsumate ka zuba ka kuwa ku Atoni ka ka̱ri a ilyuci i Afisu. Mpa uza ɗa ma ɓa̱na̱ atala a shindere a kukere ku ulyaki ku va̱ ma wala a asu u ɗa ashamkpatsu a ncikalu a shindere a zinariya aꞌa̱ri vi, mpa ma suku akani a na yi ubana ara vunu: N reve ta̱ gba̱ ili iꞌya va yan. N wene ta̱ manyan ma vunu n akawunki n ahankuri a vunu. N revei vu ꞌyuwan ta̱ ama a cingi. Vu kondoi kpam aza ɗa a danai ele asuki a ɗa, kpam a ɗa tani wa, vu cinai aza a kaɓan a ɗa. Vu kawunku ta̱ upana u ikyamba adama a va̱, kpam katakasuvu ka vunu ka̱ ta̱ pini n ucira tyoku ɗa va̱ri mu utono.
“Shegai u ka̱na̱ ta̱ n ɓarana vu a ukuna u roku. Vu buwa kpam n uciga tyoku ɗa va̱ri va yan aꞌayin a ɗa vu gita̱i vu wushuki na̱ mpa wa. Kotsu vu a̱sa̱nsa̱ n tyoku ɗa vu rukpa̱i a asuvu a unyushi u cingi wa! U ka̱na̱ ta̱ vu a̱sa̱ka̱ uyansa unyushi u cingi, vu rongo uma tyoku ɗa va̱ri vu yain aꞌayin a ɗa vu gita̱i vu wushuki na̱ mpa. Vu lya baci kapala n uyansa unyushi u cingi, ma tuwa̱ ta̱ n yan vu mavura a asu u ɗa ma takpa kashamkpatsu ka macikalu ki a asu u ɗa ka̱ri vi. Shegai ili i shinga iꞌya va yan iꞌya na: Vu kovo ta̱ ili iꞌya atoni a aza a Nikala* Atoni a Nikala awenishiki a kaɓan a ɗa, aza ɗa a ka ciga ama a rongo a ulyasa̱ka ameli kayala kpam a yansa tsishankala. a ka yansa, tyoku ɗa dem mpa n kovoi ili iꞌya a ka yansa.
“Uza ɗa baci wa̱ri n atsuvu a upana, u pana ili iꞌya Kulu Keri ku tonukoi aꞌuwa a Atoni! Ma a̱sa̱ka̱ ta̱ aza ɗa a lyai kaci a lyai maɗanga ma ma na̱ka̱ uma ma ma̱ri a asu u uwunvugusa a zuba.”†
Akani ubana a Simira̱na
Aku u tonuko mu, “Korongu ukanikorongi u na ubana a asu u katsumate ka zuba ka kuwa ku Atoni ka ka̱ri a ilyuci i Simira̱na. Uza ɗa wa̱ri a Kagita̱ n Makorishi, kpam wa̱ri u kuwa̱i shegai gogo‑na u ꞌya̱nga̱ ɗe, aya wa suku akani a na yi: N reve ta̱ upana u ikyamba n unambi u vunu, shegai va̱ ta̱ n utsa̱ri! N reve ta̱ kadyanshi ka cingi ka ama a dansai a kaci ka vunu. A da ele ama a Kashila̱ a ɗa, shegai nala aꞌa̱ri wa. Ele aza a Kanangasi Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. a ɗa aꞌa̱ri. 10 Kotsu vu pana uwonvo wa, vu ciɓa baci n icun i upana u ikyamba u ɗa va tuwa̱ va so. N tonuko vu, Kala̱pa̱nsi ka zuwa ta̱ a zuwa a aza roku a ɗe a kuwa ku aꞌali tsa̱ra̱ a kondo ɗa̱, kpam ya pana ta̱ ikyamba hal aꞌayin kupa. Lya kapala n utono karara, ko u ka̱na̱ baci a wuna vu, ma na̱ka̱ vu ta̱ funi u uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku u woko vu katsupi ka ulya kaci.
11 “Uza ɗa baci wa̱ri n atsuvu a upana, u pana ili iꞌya Kulu Keri ku tonukoi aꞌuwa a Atoni! Aza ɗa baci a lyai kaci ka ucira u cingi, a ka doku a kuwa̱ kpam ire wa.”
Akani ubana a Birigama
12 Aku u tonuko mu, “Korongu ukanikorongi u na ubana a asu u katsumate ka zuba ka kuwa ku Atoni ka ka̱ri a ilyuci i Birigama. A ilyuci i Birigama, aꞌuwa a ameli a ɗa pini a asu u ɗa ama a tsu lyasa̱ka magono ma Roma kayala yavu Kashila̱ ka. Asuɗara̱kpa u ɗa pini evu u ɗa a tsu lyaka kameli ka Zeyu kayala. Birigama ɗa kami ka asu u ɗa tsugono tsu Kanangasi tsa̱ri a likimba. Uza ɗa wa̱ri n burundu u kulya u ɗa wa̱ri n una̱ u kulya u re, aya wa suku akani a na yi: 13 N reve ta̱ va̱ ta̱ ndishi a ilyuci iꞌya Kanangasi ka lya tsugono. Avu Katoni ka va̱ ka ka maci, kpam vu a̱sa̱ka̱ mu utono wa. Vu wushuku ta̱ tun aꞌayin a ɗa a zuwai Antiba kuwa̱i pini a ilyuci i ɗe, asu u ɗa Kanangasi ka lya tsugono. U wenishike ta̱ ama maco a asu u kadyanshi ka ne n manyan ma ne, an eyi Katoni ka va̱ ka.
14 “Shegai u ka̱na̱ ta̱ n ɓarana vu a ukuna u na. Ama roku a asuvu a kaɓolo ka vunu a ka tono ta̱ uwenishike u Balaꞌam, uza ɗa u wenikei Balaku tyoku ɗa wa zuwa aza a Isaraꞌila a yain unyushi. Balaku zuwa le ta̱ a takumai inyama iꞌya a yankai ameli a le uɗara̱kpa. U zuwa le ta̱ dem a yain unyushi u tsishankala. Mkc. 25:1. 15 Aza roku a ɗe a ka tono ta̱ uwenishike u aza a Nikala, adama a nala a yan ta̱ unyushi u cingi tyoku ɗa aza a Isaraꞌila a yain. 16 Gogo‑na kpatala a unyushi u vunu! Vu yan baci nala wa, ma tuwa̱ ta̱ ara vunu gogo n shila̱ka̱na̱ n ama a nala yi n burundu u ɗa wa wuta̱ a una̱ u va̱ vi.
17 “Uza ɗa baci wa̱ri n atsuvu a upana, u pana ili iꞌya Kulu Keri ku tonukoi aꞌuwa a Atoni! Aza ɗa a lyai kaci, ma na̱ka̱ le ta̱ a asuvu a mana ɗa aꞌa̱ri a sokongi. Ma na̱ka̱ ta̱ ya dem katali ka pun ka a korongi pini kala ka savu. Uza ɗa u wushai katali ka nala aya koshi wa reve kala ka nala ki.”§ Aza a Yahuda a wushuku ta̱ Irimiya matsumate u sokongi magbodo ma mana a Akpati u Kazuwamgbani. Aꞌayin a makorishi, a ka wene ta̱ ma aku a lyatangu ama n u ɗa.
Akani ubana a Tayatira
18 Aku u tonuko mu, “Korongu ukanikorongi u na ubana a asu u katsumate ka zuba ka kuwa ku Atoni ka ka̱ri a ilyuci i Tayatira. Maku ma Kashila̱,† uza ɗa aꞌeshi a ne aꞌa̱ri yavu kapeli ka akina, kpam adeshikpetsu a ne aꞌa̱ri yavu urim u shili u ɗa a gboroi, aya wa suku akani a na yi ubana ara vunu: 19 N reve ta̱ gba̱ ili iꞌya va yansa. N reve ta̱ ya cigamgbana ta̱, kpam eɗa̱ Atoni a va̱ ɗa mayun. N reve ta̱ kpam tyoku ɗa i tsu ɓa̱nga̱ atoku, n reve ta̱ kpam vu kawunki n ahankuri. N reve ta̱ gogo‑na ya yan ta̱ ili iꞌya i lai aꞌayin a ɗa i gita̱i i wokoi Atoni a va̱.
20 Shegai u ka̱na̱ ta̱ n ɓarana vu a ukuna u roku. Avu vu ka̱ngu Jezebe uka u nala vi wa, uza ɗa u yain kaɓan an u danai eyi matsumate ma Kashila̱ ma. An wa wenishike, u puwunsa̱ ta̱ agbashi a va̱ tsa̱ra̱ a yain unyushi u tsishankala a lyai kpam ilikulya iꞌya a ɗara̱mkpai ameli. 21 N na̱ka̱ yi ta̱ kabala tsa̱ra̱ u kpatala u a̱sa̱ka̱ unyushi u cingi u ne, shegai u ꞌyuwan ta̱ u a̱sa̱ka̱ tsishankala tsu ne. 22 Adama a nala ma zuwa yi ta̱ u yain maɓa̱la̱. Ma zuwa ta̱ aza ɗa a yain tsugbani n eyi dem a pana ikyamba cika. Ma yan ta̱ nala gogo‑na a ꞌyuwan baci uꞌa̱sa̱ka̱ tsicingi tsu le tsa a ka yansa. 23 Ma wuna ta̱ aza ɗa a wokoi mmuku n ne. Aku aꞌuwa a Atoni gba̱ a reve an n revei uyawunsa u le kpam n ili iꞌya a ka ciga. Ma yan ta̱ ya dem mavura tyoku ɗa unyushi u ne wa̱ri. 24 Aza roku a asuvu a ɗe aza a Tayatira a tono uwenishike u ne wa. I rotsongusu ili iꞌya aza ɗa a wokoi mmuku n ne mi a isa̱i “ili i usokongi i pige i Kanangasi”* Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi. wa. Ma tonuko ɗa̱ i yain ili i roku kpam wa, 25 shegai i lyai kapala n i toni mu mayun mayun hal n tuwa̱.
26-28 “Ma a̱sa̱ka̱ ta̱ aza ɗa a lyai kaci ki a tsa̱ra̱ ucira ucun u te u ulya tsugono tsa Tata u va̱ u na̱ka̱ mu. Ma yan ta̱ nala a asu u aza ɗa a ka lya kapala n uyansa ili iꞌya n tonuko le a yansa, hal ubana makorishi ma likimba. Ma a̱sa̱ka̱ le ta̱ a tsa̱ra̱ ucira u ulya tsugono tsa aletsu gba̱. A ka lya baci tsugono tsu nala tsi, a ka shamgba ta̱ n ucira, kpam a ka gbashangu le ta̱ tyoku ɗa ama a tsu ta̱sa̱sa̱ mgbodo n cin. Ma na̱ka̱ le ta̱ dem katala ka ka tsu wantukpa n kpasani ku de ka woko iryoci i ulya u kaci u le. Katala: An u wokoi aꞌayin a nala yi ama a wushuki an atala a ka yanka le ili i roku a uma u le, a na̱ka̱ uza ucira a kaci ka katala ka ka lakai ucira gba̱ u woko ta̱ yavu ucira u kuyante u Kawauwi, u ɗa a ka pece n eyi. 29 Uza ɗa baci wa̱ri n atsuvu a upana, u pana ili iꞌya Kulu Keri ku tonukoi aꞌuwa a Atoni!”

*2:6 Atoni a Nikala awenishiki a kaɓan a ɗa, aza ɗa a ka ciga ama a rongo a ulyasa̱ka ameli kayala kpam a yansa tsishankala.

2:9 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.

2:12 A ilyuci i Birigama, aꞌuwa a ameli a ɗa pini a asu u ɗa ama a tsu lyasa̱ka magono ma Roma kayala yavu Kashila̱ ka. Asuɗara̱kpa u ɗa pini evu u ɗa a tsu lyaka kameli ka Zeyu kayala. Birigama ɗa kami ka asu u ɗa tsugono tsu Kanangasi tsa̱ri a likimba.

2:14 Mkc. 25:1.

§2:17 Aza a Yahuda a wushuku ta̱ Irimiya matsumate u sokongi magbodo ma mana a Akpati u Kazuwamgbani. Aꞌayin a makorishi, a ka wene ta̱ ma aku a lyatangu ama n u ɗa.

*2:24 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.

2:26-28 Katala: An u wokoi aꞌayin a nala yi ama a wushuki an atala a ka yanka le ili i roku a uma u le, a na̱ka̱ uza ucira a kaci ka katala ka ka lakai ucira gba̱ u woko ta̱ yavu ucira u kuyante u Kawauwi, u ɗa a ka pece n eyi.