Ɛkáti
Jɔ̌n
ɛnɛ mbɨ
1
Ntí anɛ Jɔ̌n ásɨ́ŋɨ́ ɛkáti ɛnɛ
Ɛkáti ɛnɛ ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti Ɛyɔŋ ɛnɛ ɛchi tɛ mpok anɛ bábhɨ́kɨ́re ghoko mmɨk. Sɛ́ghók ɛ̌ti yi, sɛ́ghɔ́ yi nɛ amɨ́k, sɛ́yɨ́ŋɨ yi, nɛ sɛ́tɔk yi nɛ amɔ. Ɛyɔŋ ǎchyɛ Nɛpɛ́m. Nɛpɛ́m abhésí nyaka nɛ sɛ́ghɔ yi, nɛ sɛ́rɛ̀m ɛ̌ti yi. Sɛ́ghàti bhe ɛ̌ti Nɛpɛ́m. Abhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti nɛ achi nyaka nɛ Ɛta kɛ ǎbhesi ntá yɛsɛ́. Sɛ́ghàti bho ɛ̌ti mmǔ anɛ sɛ́ghɔ́, nɛ sɛ́ghók mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ́ŋɔ́, bɛ́ be nkwɔ mǎmbɔŋ nɛchɛmɛ́mʉɛt nɛ bhɛsɛ. Nɛ, sayri sayri, nɛchɛmɛ́mʉɛt ɛnɛsɛ ɛnɔ nɛchi nɛ Ɛta nɛ Mɔ́ywi Yesu Kristo. Nchí sɨŋ be mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ maŋák amɛsɛ anjwi pɔɔt.
Mandɛm achi Bɛdiɛrɛ
Mbok anɛ Mɔ́ywi áchyɛ́ bhɛsɛ bɛ sɛ́ngátí bhe achi bɛ, “Mandɛm achi Bɛdiɛrɛ, nɛ ɛjuri ɛpu nɛ yi wawak.” Mbák sɛ́rɛ̀m bɛ sɛ́bhɔŋ nɛbharɛ́mʉɛt nɛ Mandɛm, kɛ sɛ́nkɔ nɔkɔ amɛm ɛjuri, nɔ sɛ́sè chi nsé, nɛ sɛpu koŋo tɛtɛp anɛ Mandɛm ákʉ́ sɛ́rɨ́ŋɨ́. Kɛ mbák sɛ́kɔ̀ ndǔ bɛdiɛ́rɛ́ mbɔ ɛnyu yímbɔŋ áchɨ́ Bɛdiɛrɛ sɛ́bhɔŋ nɛchɛmɛ́mʉɛt nɛ batɨ. Nɛ manoŋ Mɔ́ywi Yesu anso bhɛsɛ amfɛrɛ ndǔ bɛbʉ́ mɛnkɛm. Mbák sɛ́ndɛ́m bɛ sɛpu bǒ bɛbʉ́, nɔ́ sɛ́rwɔ̀ chi mmʉɛt nɛ tɛtɛp apú amɛm batɨ yɛsɛ. Mbák sɛ́nsu bɛbʉ́ bhɛsɛ ntá Mandɛm, ǎfoŋori bhɛsɛ, nɛ amfɛrɛ bɛsɛ́ bɛbʉ́ antɨ, ankʉ sɛ́mbak pɛ́pɛ́p bɛsí bhi. Yí apú nɔ́k bɛbhʉrɛ bariɛp ami, nɛ ndiɛrɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi chak kɛ̌ yi ákʉ̀. 10 Mbák sɛ́ndɛm bɛ sɛ́bhɨ́kɨ́re kʉ bɛbʉ́ wáwák, nɔ́ sɛ́sɔ̀t Mandɛm mbɔ nsěnse, nɛ nɔ́ Ɛyɔŋ ɛyi ɛ́pú amɛm batɨ yɛsɛ.