Ɛkáti Pɔ̌l ɛnɛ ɛ́jwí bɛpay ntá
Nkwɔ Kɔrint
1
Mɛ Pɔ̌l, mǔnto Yesu Kristo bɛkoŋo nkaysi Mandɛm, kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí fá nɛ Tímɔti, mɔmáyɛsɛ amɔt. Nchí sɨŋ ntá yɛka bǒnkwɔ Mandɛm abhɛn ɛtɔk Kɔrint nɛ bo Mandɛm mankɛm abhɛn báchi atú Akáiya ankɛm.
Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha mántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu, mánchyɛ bɛ kpák.
Pɔ̌l ǎchyɛ̀ bakak ntá Mandɛm ndǔ yi afyɛ́ bho ntɨ
Sɛ́mbɨ́tí Mandɛm nɛ Chi Yesu Kristo Acha ywɛsɛ. Achí Mandɛm ntínso nɛ ǎchyɛ bhɛsɛ nɛpɔptǐntɨ́. Ǎchyɛ bhɛsɛ nɛpɔptǐntɨ́ ndǔ bɛsɔŋɔri ɛbhɛsɛ́ mɛnkɛm bɛ sɛ́nkwáy bɛchyɛ bo abhɛn báchí ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ ɛsɔŋɔri nɛpɔptǐntɨ́. Nkúbhɛ́ nɛpɔptǐntɨ́ ɛnɛn Mandɛm áchyɛ̀ bhɛsɛ mpok ɛsɔŋɔri, kɛ nɛ́kʉ̀ sɛ́nkwáy bɛchyɛ bo abhɛn bachi ndǔ ɛsɔŋɔri nɛpɔptǐntɨ́. Ndu sɛ́ghɔ̀ bɛyǎ ɛsɔŋɔri ɛ̌ti sɛ́bhárɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo nɔ́ kɛ Mandɛm áfʉɛt ntá Kristo bɛchyɛ bhɛsɛ nɛpɔptǐntɨ́. Sɛ́bhɔ̀ŋ ɛsɔŋɔri chí bɛ́ Mandɛm anchyɛ bhe nɛpɔptǐntɨ́, ampɛmɛ bhe. Nɛ Mandɛm ǎchyɛ bhɛsɛ́ nɛpɔptǐntɨ́ chi bɛ sɛ́nkwáy bɛchyɛ bhe nɛpɔptǐntɨ́. Ɛnkʉ mǎnkwáy yɛ bɛbhɔŋ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ ndu bɛte kákátí ndǔ nkúbhɛ́ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn sɛ́bhɔ̀ŋ. Sɛ́bhàka ntɨ nɛ bhe, nɛ sɛbhɨkɨ bhɔŋ bɛcháy mbɔnyunɛ sɛrɨŋɨ bɛ ndǔ bǎká bɛbhɔŋ ɛsɔŋɔri mbɔ bhɛsɛ, Mandɛm ǎchyɛ bhe nkwɔ nɛpɔptǐntɨ́ mbɔ ɛnyǔ yi ákʉ̀ nɛ bhɛsɛ.
Bɔ̌ma, sɛ́yàŋ mǎndɨŋɨ bɛyǎ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn sɛ́bhɔ́ŋɔ́ awu atú Esia. Báchyɛ bhɛsɛ nɛnyok ɛnɛn nɛ́yá nɛcha. Ɛkʉ sɛ́fɛ́rɛ ntí ndǔ sɛ́kàysi bɛ ndak ywɛsɛ ámay. Ɛsɔŋɔri ɛ́yá kpát sɛ́rɔ́bhɛ noŋ chi nɛwú. Kɛ ɛfakari nyaka nɔ chi bɛkʉ sɛ́ndɨŋɨ bɛ sɛ́pú kwáy bɛkwak mmʉɛt ɛyɛsɛ. Sɛ́ghɔ́ bɛ́ sɛ́bhɔŋ bɛsɨkɨ ntɨ nɛ Mandɛm mmu ákwày bɛkʉ bawú mampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. 10 Mandɛm áfɛ́rɛ bhɛsɛ́ ndǔ nɛwú, nɛ chɔŋ andɔk ambɨ bɛpɛmɛ bhɛsɛ. Sɛ́bhàka ntɨ chi nɛ yi bɛ chɔŋ ampɛt ampɛmɛ bhɛsɛ. 11 Be nkwɔ bǎbhɔŋ bɛkwak bɛsɛ ndǔ nɛnɨkímʉɛt. Nɛ chɔŋ bɛyǎ bo mánchyɛ nɔkɔ Mandɛm bakak ɛ̌ti yɛsɛ, bɛyɨŋɨ bɛrɨ̌ntɨ ɛbhɛn yi átɔ́ŋɔ́ bhɛsɛ ɛ̌ti bɛyǎ nɛnɨkɨ́mʉɛt.
Ntí anɛ Pɔ̌l awupsi nkaysi bɛrɔŋ Kɔrint
12 Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kʉ́ sɛ́dɛ̀p awɔ antɨ chi bɛ batɨ̌ yɛsɛ ághàti bhɛsɛ bɛ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ nɛchi sayri nɛ bǒ mmɨk, sayri sayri nɛ bhe. Sɛ́kʉ̀ mɛnyɨŋ mbɔ bo Mandɛm nɛ ntɨ nɛmɔt nɛ tɛtɛp ndu sɛ́bhɨ́kɨ́ koŋo nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn bǒ mmɨk. Sɛ́kʉ nɔ chi ndǔ bɛrɨ̌ndu Mandɛm bɛchi nɛ bhɛsɛ. 13-14 Ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎpày ndǔ bɛkáti ɛbhɛsɛ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi bhɛsɛ antɨ, sɛbhɨkɨ bhɛsɛ yɛ̌nyɨŋ. Yɛ̌ bǎbhɨkɨ jwimɛm nɛ́nɛ bɛyɨŋɨ ɛnyǔ bo sɛchi, nókó ká bɛ chɔŋ mǎnjwimɛm sayri ɛwak ɛ́mɔt, bɛ nywɔp Yesu Acha átwɔ̀, mǎnkwáy bɛdɛp awɔ antɨ ɛ̌ti yɛsɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bɛsɛ́ sɛ́dɛ̀p mburɛ awɔ antɨ ɛ̌ti yɛka.
15 Tɛ̌ndu mpú makati nyaka wáwák bɛ chɔŋ mǎnsɨkɨ ntɨ nɛ mɛ, mbɔ̌ŋ nkaysi bɛyambɨ bɛ́twɔ awu ntá yɛka bɛ maŋák bɛghɔ mɛ ámbák nɛ bhe ndɔŋ ɛpay. 16 Mbɔ̌ŋ nyaka nkaysi bɛ́te awu ntá yɛka kɛ mfʉɛt ndɔk atú Masidónia, mpɛ́t ntě bɛ́ghɔ bhe mpok mfú atú Masidónia nchí pɛtnsɛm, bɛ ɛyɔ ɛ́nkʉ mǎmbɔŋ mbi bɛ́chyɛ mɛ nɛkwak ndǔ nɛkɔ ɛnɛn mɛ̌rɔ̀ŋ Judɛ́ya. 17 Nchí kʉ nyaka mbɔ bǒ mmɨk kɛ? Mmǔ mmɨk kɛ árɛ̀m ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ankʉ chi ɛ́chák. 18 Tɛ̌ndu Mandɛm achi tɛtɛp, ɛnyɨŋ ɛnɛ ngátí bhe puyɛ̌ ɛyɔŋ ɛnɛ nkwǎ mmu ákà ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ankʉ chi ɛchak. 19 Yesu Kristo Mmɔ Mandɛm anɛ Silvánɔs nɛ Tímɔti nɛ mɛ sɛ́ghàti nyaka bhe ɛ̌ti yi ndǔ nkwɔ ayɛka apú mmu bɛyɔŋ bɛyɔŋ. Ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́, yɔ́ kɛ yi ákʉ̀. 20 Chi bɛfʉɛt ntá Yesu kɛ̌ bariɛp Mandɛm mankɛm áfù tɛtɛp. Ɛ̌ti yɔ kɛ sɛ́rɛ̀m ndu nnyɛ́n Yesu Kristo bɛ́ “Amen” * Amen: Chi “Ɛmbák nɔ” ndǔ ɛyɔŋɔ́tɔk ɛnɛ bo Israɛl. ndu bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó. 21 Mandɛm kɛ áchyɛ̀ bhɛsɛ nɛ be bɛtaŋ bɛ sɛ́nté kpirí nɛ Kristo. Yi kɛ afyɛ́ bhɛsɛ bɛ́ sɛ́mbák bǒbhi, 22 afyɛ́ bhɛsɛ ɛrɨŋ amʉɛt, bɛtɔŋ bɛ sɛchi bɔ̌bhi. Akʉ nɔ ndu áchyɛ́ bhɛsɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu achi amɛm batɨ yɛsɛ́ ndu bɛtɔŋ bɛ chɔŋ anchyɛ bhɛsɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchak.
23 Mandɛm achi ntísiɛ wa bɛ mpú sénse. Ntí anɛ mbɨ́kɨ́ pɛtnsɛm Kɔrint chi bɛ mbɨ́kɨ́ yaŋ mpɛt nchyɛ́ bhe ɛsɔŋɔri ɛ́chák. 24 Sɛ́bhɨ́kɨ́ yaŋ bɛsɔt chi bɛtaŋ bɛghati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ mɛ́nóko. Sɛ́rɨŋɨ bɛ́ bǎbhɔŋ bǎte kpirí ndǔ nɛka ɛnɛka nɛ Yesu. Sɛ́yàŋ chi bɛ sɛ́nchɛm amɔ́ nɛ bhe sɛnkʉ bɛtɨk bɛ maŋák amɛka anja.

*1:20 Amen: Chi “Ɛmbák nɔ” ndǔ ɛyɔŋɔ́tɔk ɛnɛ bo Israɛl.