Ɛkáti Pɔ̌l ntá
Nkwɔ Galéshia
1
Mɛ Pɔ̌l mǔnto Yesu Kristo kɛ nchí sɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ. Puyɛ̌ bakwǎŋwaŋ kɛ báyábhɛ́ mɛ, nɛ puyɛ̌ nkwǎ kɛ átó mɛ. Chi Yesu Kristo nɛ Mandɛm Ɛtayɛsɛ mmu akʉ Yesu ampɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m. Nchí sɨ́ŋ ntá yɛka bǒnkwɔ abhɛn atú Galéshia, nɛ batɨ bǒnkwɔ abhɛn báchí fá nɛ mɛ bachɛm nɛ mɛ bɛ́to be bakak. Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha mántɔŋ be bɛrɨ̌ndu, mánchyɛ bhe kpák. Yesu Kristo achyɛ́ nyaka mmʉɛt ɛ̌ti bɛbʉ́ bhɛsɛ ndǔ mkpáká mmɨk bɛbʉ́ anɛ ɛchɔŋ. Akʉ nɔ bɛ́kɔ́ŋɔ nkaysi Mandɛm mmu achi Ɛtayɛsɛ. Yi kɛ bo mankɛm bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́chyɛ́ kɛnókó ngwɛnti ti. Amen.
Mbok Ndɨ́ndɨ́ amɔt kɛ achi
Ɛchí mɛ maknkay bɛ́ bǎtɨŋ bǎrɔ̀ Mandɛm mmu ábhɨ́ŋɨ́ be ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu Kristo bɛ mambák bǒbhi, nɛ bárɔ́bhɛ́ koŋo chí Mbok Ndɨ́ndɨ́ achak. Puyɛ̌ chi mbɔŋ bɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ achak achi, kɛ mbɔk bo báfyɛ̀ bhe ɛbyɔk antɨ nɛ báyàŋ chí bɛ́yibhiri Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kristo ndǔ ɛnyɨŋ ɛchak. Kɛ yɛ̌ ɛmbák chi bɛsɛ, yɛ̌ chí ángɛl kɛ ághátí bhe mbok anɛ áchí kɛkúrí nɛ anɛ sɛ́ghátí bhe, ɛyak ɛmbak nɛ yi. Mbɔ ɛnyǔ sɛ́náŋ sɛ́gháti bhe, mpɛt nchí ghati bhe bɛ yɛ̌ agha anɛ ághàti bhe mbok anɛ achí kɛkúrí nɛ anɛ sɛ́ghàti nyaka bhe, mǎnókó, ɛyak ɛmbak nɛ yi.
10 Nchí yaŋ nɛ chí bɛ bo mankak mɛ kɛ? Wáwák! Mandɛm kɛ̌ mɛ̌yaŋ ánkák mɛ. Nchí yaŋ chí bɛ́ bo mambɔŋ maŋák nɛ mɛ kɛ? Mbɔ mbʉɛ́t chí mmu anɛ nchí yaŋ bɛ bo mambɔŋ maŋák nɛ mɛ, mbʉ mpú mmɔ̌bɛtok Kristo.
Mbok Pɔ̌l afu nyaka chí ntá Kristo
11 Bɔ̌ma, dɨŋɨ́ ká bɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ ngátí bhe abhɨki fu ndǔ nkaysi bakwǎŋwaŋ, 12 abhɨ́kɨ́ fu ntá nkwǎ, nɛ yɛ̌ nkwǎŋwaŋ abhɨkɨ tɔŋ mɛ. Mbɔŋ Yesu Kristo kɛ ákʉ́ mɛndɨ́ŋɨ́ yɔ. 13 Bǎghok ɛnyǔ nɛpɛ́m ɛna nɛchi nyaka mpok mɛ́kòŋo bɛpɨŋɨ́ bo Israɛl, bǎghók ndu nchí chyɛ nyaka bǒnkwɔ Mandɛm bɛyǎ ɛsɔŋɔri, nnu nɔkɔ bɛ nnáŋá nkwɔ wap. 14 Nchí nu nyaka tontó bɛ́kóŋo bɛpɨŋ abhɛn bachǐmbɨ bha. Nɛ nchí koŋo nyaka mbi Mandɛm bo Israɛl nɛ ntɨ ɛna nɛnkɛm, kpát ncha bo Israɛl báchák abhɛn ɛkaká nɛbhe ɛya.
15 Kɛ Mandɛm anáŋ ayap nyaka mɛ tɛ ndǔ mpok anɛ bábhɨ́kɨ́ re bhe mɛ. Ayap mɛ ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi, abhɨŋɨ mɛ bɛ mbak mmɔ̌bɛtok ayi. 16 Abhɔ́ŋ maŋák bɛkʉ mɛndɨ́ŋɨ́ Mɔ́ywi, bɛ mbɔ́ŋ mbi bɛghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl. Ákʉ́ nɔ́kɔ́ nɔ, mbɨ́kɨ́ rɔŋ ntá yɛ̌ mmu bɛ anchyɛ mɛ maniɛ. 17 Yɛ̌ chí Yerúsalɛm mbɨ́kɨ́ ko ndɔk bɛghɔ bo abhɛn báyámbɨ bɛbhak bǒnto kɛ mɛ̌twɔ ansɛm. Ndɔkɔ́rɔ́ŋ téé atú Arébia, kɛ ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, mpɛtnsɛm Damáskɔs.
18 Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ mamiɛ́ arat, ndɔk Yerúsalɛm bɛghɔ Píta. Mbak nɛ yí ndu manywɔp nɛkú. 19 Nkɛ ghɔ yɛ̌ mǔnto achak arɛ, ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛ́t Jems, manɔ Yesu Acha. 20 Ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́sɨ̀ŋ ntá yɛka ɛchi tɛtɛp. Mandɛm arɨ́ŋɨ́ bɛ mpu sénse. 21 Mfá nɔ́kɔ́ Yerúsalɛm, ndɔk nkó atú Síria nɛ atú Silísha nkwɔ. 22 Bě bǒnkwɔ Kristo atú Judɛ́ya bǎbhɨkɨ re ghɔ nyaka mɛ nɛ amɨ́k. 23 Bághòk nyaka ghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo bárɛ̀m ɛ̌ti ya bɛ, “Mmǔ nyaka áchyɛ̀ bhɛsɛ ɛsɔŋɔri, arɔbhɛ ghati chí bo bɛ mbák mmu ásɨ́kɨ́ntɨ nɛ Yesu Kristo, Mandɛm ǎpɛmɛ yi, ɛnɛ́ nkúbhɛ́ nɛsɨkɨ́ntɨ nɛ Kristo kɛ yi ánù nyaka bɛ́chɔ́ŋti.” 24 Ɛkʉ́ bo bare bɨti Mandɛm ɛ̌ti ya.