Ɛkáti
Jems
1
Mɛ Jems, mmɔ̌bɛtok Mandɛm nɛ Yesu Kristo Acha kɛ̌ nchí sɨ́ŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí sɨ́ŋ ntá yɛká bǒ Mandɛm, bě bho bǎtaka ndǔ bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm. Nchí tó be mankɛm bakak.
Mmǔ nɛka abhɔŋ bɛ́té kpirí mpok ɛsɔŋɔri
Bɔ̌ma, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ ɛsɔŋɔri ɛnɛ́ ɛ́tɛ́mɛ́rí mmu ywɛka ámbɔ́ŋ chi maŋák, mbɔnyunɛ bǎrɨŋɨ bɛ mbák mamɔ ántwɔ́, mǎndɔk nɔkɔ chi ambɨ bɛtɔŋ bɛ bǎbhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm tɛtɛp, ɛyɔ ɛ́kʉ mǎnté kpirí nɛ Mandɛm tɛndǔ ngwɛ́nti ɛ́ncha ɛnyu ɛsɨ́. Bǎbhɔŋ yɛ́ bɛ́té kpirí tɛ ndǔ ngwɛnti bɛ ɛyɔ ɛ́nkʉ mǎngó mǎnjwi pɔɔt, mmǔ ywɛka kɛbhák mbɔk bɛyɨŋɨ bɛpɨŋɨ́ bo Mandɛm. Kɛ mbák mmǔ ywɛka achɛp kɛboŋ bɛrɨŋɨ ɛnyǔ yi abhɔŋɔ bɛkʉ, ánɨkmʉɛt ntá Mandɛm nɛ chɔŋ Mandɛm anchyɛ yi kɛboŋ. Nɛ bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ Mandɛm apɛrɛ́ chyɛ mmu ɛnyɨŋ, ǎchyɛ yi nɛ ntɨ nɛmɔt, kɛyáŋ bɛji mmu. Kɛ mmu apɛrɛ́ nɨkmʉɛt ntá Mandɛm, ánókó bɛ́ Mandɛm ǎghok yi. Ákɛ́ makati wawak, mbɔnyunɛ mmu anɛ ánɨ̀kmʉɛt amakati nɔkɔ achí mbɔ mpɛ́rɛ́nyɛ́n ɛnɛ́ ɛ́chi amɛm manyu. Mpok anɛ mbʉ́ɛ́p áfòk, ádɛ̀p yɔ́ ántɛn nɔkɔ ɛbhak ɛnɛ́ wú árɔ̀ŋ. Ɛnyǔ mmu wu, mmu batɨ ápáy, ákɛ́ kaysi bɛ ǎkwáy mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm ambɔ́ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyàŋ. Nɔ́ kɛ ɛ́chí nɛ mmu batɨ ápáy mbɔnyunɛ apú te kákáti ndǔ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ yí ákʉ̀.
Mǔnkáp ándɨ́ŋɨ́ bɛ ǎfʉ́ɛ́rɛ́ fʉɛt
Mmu Mandɛm anɛ áchí nchɛ́bhɛ́ mmu, ámbɔ́ŋ maŋák bɛ́ Mandɛm akósí yí ndǔ ákʉ́ yí ámbák mmu ywi. 10 Kɛ mbák chí mǔnkáp ámbɔ́ŋ maŋák chí bɛ́ Mandɛm asɛ́ptí yí, akʉ yi ángɔ́ bɛ́ áchí nchɛ́bhɛ́ mmu bɛsí Mandɛm. Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ bǒ bakáp báfʉɛ̀t mandú mpok mbɔ bɔchuchu ndu tákɔ. Bábhak sayri, kɛ mandú mpok mángu. 11 Ǎgu mbɔnyunɛ mpok mmok áfú, átíɛ́ nɛ bɛtaŋ, ánku tákɔ ansɔŋɔ, bɔchuchu mánkuri, bɛrɨ̌ bhap mɛ́may mɛnkɛm. Ɛ́chí ɛnyumɔt nɛ mǔnkáp. Yɛ̌ chí mpok anɛ yi áyàŋ nkáp, ɛyi ɛ́kwáy mɛ́máy.
Ɛnyǔ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́yɨ́ŋɨ mamɔ
12 Ɛ́rɨ ɛchá ntá mmu anɛ ápú rɔ bɛ́sɨ́kɨ ntɨ nɛ Yesu Kristo ndǔ átè kpirí mpok bɛsɔŋɔri bɛ́twɔ̀ ntá yi. Ɛrɨ ntá yi mbɔnyunɛ ǎnu kpát ansɔt awɔ́nɛm, Mandɛm anchyɛ yí akap anɛ́ yi afyɛ́ bariɛp bɛ́chyɛ́ bǒ abhɛn bákɔ́ŋ yi, nɔ chi, nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 13 Nɛ dɨŋɨ́ ká bɛ mmu anɛ nɛmɔ nɛ́twɔ̀ ntá yí, nɛ ǎyàŋ bɛ́kʉ bɛbʉ́, ákɛ́ rɛm bɛ́ “Mandɛm kɛ̌ átó mɛ́ nɛmɔ ɛnɛn.” Yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú kway mɛmɔ Mandɛm ɛ́ntɛn yi ndǔ bɛbʉ́. Nɛ yímbɔŋ Mandɛm apú kwáy mɛmɔ yɛ̌ mmu bɛ ánkʉ bɛbʉ́. 14 Nkaysi mbʉ́mbʉ anɛ áchí mmu antɨ kɛ áyà mmu ankwɛ́n ndǔ nta anɛ nɛmɔ bɛkʉ bɛbʉ́. 15 Nkaysi bɛkʉ bɛbʉ́, ánáŋ yɛ ángó, ánjwi mmu antɨ, ǎtó yí ndǔ bɛbʉ́, nɛ bɛbʉ́ ɛbhɔ mɛ́náŋ mɛ́njwí ndǔ nɛpɛ́m ɛni, nɔ́ nɛwú nɛ́twɔ.
16 Abhɛn ɛkɔŋ, bǎkɛ́ rɔ yɛ̌ mmu ándwɔ́ bhé bɛ́ Mandɛm kɛ̌ átò mmu nɛmɔ. 17 Yɛ̌ntɨkɨ akap anɛ́ árɨ́ ndǔ babhi ankɛm áfù chí amfay. Mandɛm mmu ághókó bɛrɔ́ŋɔ́ mfáy kɛ̌ áchyɛ̀ yɛ̌ntɨkɨ ɛrɨ́tí akap, nɛ yí ápú yibhiri ɛnyu mbɔ ndɨ́kándi. Mmok ákɔ̀ amfay, bɛsap ndɨ́kándi mɛ́ngupsi nɔkɔ. 18 Ndǔ nkaysi mbɔŋ Mandɛm kɛ yi áyábhɛ́ bɛsɛ́ bɛ́ sɛ́mbák bɔ̌bhi. Afʉɛ́t ndǔ ɛyɔŋ ɛyi bɛkʉ bɛsɛ́ bɔ̌bhi. Nɛ ɛyɔŋ ɛyi ɛ́chí tɛtɛp mpoknkɛm. Ayap bɛsɛ́ bɛ sɛ́mbák bɔ̌bhi bɛ́ sɛ́mbák ambɨ ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛ́n yí ághókó.
Mmǔ Mandɛm ǎghok Ɛyɔŋ Mandɛm ankoŋo yɔ́
19 Abhɛn ɛkɔŋ, dɨŋɨ́ ká bɛ yɛ̌ntɨkɨ mmǔ ywɛka abhɔŋ bɛ́wákári bɛta batú ndu bɛ́ghok mɛnyɨŋ, kɛ ákɛ́ wakari bɛrɛm kɛpɨ nɛ ákɛ́ wakari bɛ́bentɨ. 20 Bɛběntɨ nkwǎ bɛ́chɛt yí mbi bɛ ákɛ́ kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm áyàŋ yí ánkʉ́. 21 Yɛ̌ntɨkɨ mmǔ ywɛka abhɔŋ yɛ́ bɛrɔ bɛpɔ̌ bɛpɨŋ mɛnkɛm nɛ yɛ̌ntɨkɨ bɛbʉ́ ɛbhɛn bɛ́gháŋá yi amʉɛt. Sɛptí ká mmʉɛt ntá Mandɛm, mǎmfyɛ́ ntí ndǔ Ɛyɔŋ ɛyi ɛnɛ yi ápɨ̀ amɛm batɨ yɛka. Ɛyɔŋ ɛyi ɛnɛ ɛ́bhɔŋ bɛtaŋ bɛ́pɛ́mɛ bhe.
22 Dɨŋɨ́ ká bɛ bǎbhɔŋ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛ́ghati bhɛsɛ. Mbák bǎghókó ghok, nɔ bǎrwɔ chí mmʉɛt. 23 Nɔ bǎrwɔ chí mmʉɛt mbɔnyunɛ mbák mmu ǎghok Ɛyɔŋ Mandɛm kɛ yi kɛbháká kʉ ndiɛrɛ yɔ́ ɛ́ghàti yí, ǎbhák chí mbɔ mmu anɛ ásɔ́rɛ́ mpok bɛ́yɨŋɨ mmʉɛt ndu ɛ́kírísú angɔ́ bɛsí ɛbhi mbɔ ɛnyu bɛ́chí. 24 Kɛ nɛtɨ́k yi atɨ́kɨ́nsɛm ndǔ ɛ́kírísú, antɨŋ angɔkɔntɨk ɛnyǔ yi achi. 25 Kɛ mmu anɛ afyɛ́ ntí ndǔ Ɛyɔŋ Mandɛm, ankʉ nɔkɔ mbɔnyǔ ɛ́ghàti yi, yí kɛghɔkɔntɨk yɔ, ɛ́rɨ ntá yi ɛncha. Ɛyɔŋ Mandɛm chí ɛbhé Mandɛm. Ɛ́rɨ ndǔ babhi ankɛm, nɛ ɛ́bhɔŋ bɛtaŋ bɛ́fɛ́rɛ bɛsɛ ndǔ bɛbʉ́. 26 Mbák mmu asɔt mmʉɛt yi mbɔ mmu Mandɛm kɛ yí kɛkɛ́m nɛ́rɨ́ ɛni, nɔ́ ǎrwɔ́ chi mmʉɛt nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yí ákʉ̀ mbɔ mmu Mandɛm ǎchɔŋti chí mpok. 27 Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu Mandɛm ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ ɛbhɛn bɛ́rɨ́ bɛsí Mandɛm chí bɛ́ yí ánkwák bɔ̌bɛrǎ nɛ mánkwɛ́sɛ́, nɛ ankɛ́m mmʉɛt bɛ́ mɛnyɨŋɨ́ mmɨk bɛ́kɛ́ chɔŋti yi mɛ́nkʉ́ yi ánjíbhírí ámbák mmǔ bɛbʉ́. Mmǔ Mandɛm anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛnyǔ ɛpɨŋ ɛyɔ kɛ ábhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.