Mbok Ndɨ́ndɨ́ mbɔnyu
Mátio
ásɨ́ŋɨ́
1
Bachǐmbɨ Yesu Kristo
(Lk 3.23-38)
Nɛ́ chi manyɛ́n bachǐmbɨ Yesu Kristo, ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít nɛ Ábraham.
Ábraham achí nyaka chi Áisek, Áisek abhak chi Jekɔ́p, Jekɔ́p abhak chi Júda nɛ bɔ̌mayi. Júda achí nyaka chi Pɛ́res nɛ mɔ́mayi Sɛrá. Máyap aka nnyɛ́n bɛ Táma. Pɛ́res abhak chi Hɛ́srɔn, Hɛ́srɔn abhak chi Rám. Rám achí nyaka chi Amínadap, Amínadap abhak chi Náshɔn, Náshɔn abhak chi Sálmɔn. Sálmɔn achí nyaka chi Bóas. Nnɔ Bóas aka nnyɛ́n bɛ Ráhab. Bóas abhak chi Óbɛd. Nnɔ Óbɛd aka nnyɛ́n bɛ Rút. Óbɛd abhak chi Jése, Jése abhak chi Mfɔ Debhít.
Debhít achí nyaka chi Sólomon. Nnɔ Sólomon ayambɨ abháy Uria, kɛ ǎbhay Debhít. Sólomon achí nyaka chi Rehóboam, Rehóboam abhak chi Abíja, Abíja abhak chi Ása. Ása achí nyaka chi Jɛhósafat, Jɛhósafat abhak chi Jóram, Jóram abhak chi Úsia. Úsia achí nyaka chi Jótam, Jótam abhak chi Áhas, Áhas abhak chi Hesékia. 10 Hesékia achí nyaka chi Manáse, Manáse abhak chi Ɛ́mɔs, Ɛ́mɔs abhak chi Josáya. 11 Josáya achí nyaka chi Jɛkonáya nɛ bɔ̌mayi. Mpok yɔ kɛ̌ bápɔ́kɔ́ bo Israɛl bɛ mandɔk manchɔkɔ ɛtɔk Bábilɔn.
12 Mpok anɛ bo Israɛl bárɔ́ Bábilɔn bápɛ̀tnsɛm ɛtɔk ɛyap, Jɛkonáya achí nyaka chi Síltiɛl, Síltiɛl abhak chi Sɛrúbabɛl. 13 Sɛrúbabɛl achí nyaka chi Ábiud, Ábiud abhak chi Ɛliákim, Ɛliákim abhak chi Ásɔ. 14 Ásɔ achí nyaka chi Sádɔk, Sádɔk abhak chi Ákim, Ákim abhak chi Ɛ́liud. 15 Ɛ́liud achí nyaka chi Ɛliása, Ɛliása abhak chi Mátan, Mátan abhak chi Jekɔ́p. 16 Jekɔ́p achí nyaka chi Josɛ́f nnɛ́m María, María anɛ ábhé Yesu mmu achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.
17 Bɛ́bhó amʉɛ́t Ábraham bɛghaka amʉɛt Debhít, mkpák bachǐmbɨ Kristo ɛ́chí yɛ nyaka byo nɛ ɛnwi. Bɛ́bhó amʉɛt Debhít bɛghaka mpok bápɔ́kɔ́ bo Israɛl bɛ mándɔ́k mánchɔ́kɔ́ ɛtɔk Bábilɔn, ɛ́bhák byo nɛ ɛnwi. Bɛ́bhó mpok bo Israɛl bárɔ́ Bábilɔn bápɛtnsɛm ɛtɔk ɛyap, bɛ́chúɔp mpok Kristo, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, mkpák bachǐmbɨ Yesu ɛbhak byo nɛ ɛnwi.
Nɛbhe Yesu
(Lk 2.1-7)
18 Ɛnyu ɛ́fákárí nyaka kɛ bábhé Yesu Kristo: María achí nyaka nnɔ Yesu. Mpok yɔ Josɛ́f atɨ bɛ́bhay yi. Kɛ bápɛ́rɛ rɨŋɨ batɨ, ɛ́fákari bɛ María achi nɛ mɛniɛ. Apɔkɔ mɛniɛ bhɔ chí ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. 19 Josɛ́f abhak chak bɛsí Mandɛm. Ɛ́kʉ́ yí kɛyáŋ bɛchyɛ María ntíánwɔ́p. Akʉ yɛ ntɨ bɛway nɛbhay nɛ María ansɛm ansɛm. 20 Kɛ ɛnɛ́ Josɛ́f ákàysi ndak anɛ, Mandɛm ató ángɛl ywi amɔt ntá Josɛ́f ndǔ kɛnɔ́. Ángɛl wu aghati yi bɛ, “Josɛ́f, ɛbhárɛ́mɔ Debhít, kɛ́chay bɛsɔt María ndǔ nɛbhay, apɔ́kɔ́ mɛniɛ chi ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. 21 Nɛ chɔŋ ambé mɔ́mbakanɛm. Nnyɛ́n ɛni nɛ́mbak bɛ Yesu, mbɔnyunɛ chɔŋ yí ampɛmɛ bɔ̌bhi ndǔ ntɛmsi bɛbʉ́ bhap.” 22 Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fákárí bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ághátí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ andɛm, ɛmfu tɛtɛp. 23 Arɛm nyaka bɛ, “Chɔŋ Ngɔsɔ́ŋ anɛ ábhɨ́kɨ́ re rɨŋɨ mbakanɛm ampɔkɔ mɛniɛ ambé mɔ́mbakanɛm, nnyɛ́n ɛni nɛmbak bɛ Ɛmánuɛl”, nɔ́ chí bɛ, “Mandɛm achi nɛ bhɛsɛ.” 24 Josɛ́f áŋɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ ndǔ kɛnɔ́, akʉ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ ángɛl Mandɛm aghati yi. Asɔt María ndǔ nɛbhay. 25 Yɛ̌ nɔ́, bɔ́ kɛrɨŋɨ batɨ kpátɛ María abhe Mɔ́ywi. Ábhé nɔ́kɔ́, Josɛ́f arɛm bɛ nnyɛ́n mmɔ́ chi Yesu.