Ɛkáti Pɔ̌l ntá
Nkwɔ Fílipi
1
Ɛkáti Pɔ̌l ntá Nkwɔ Fílipi
Mɛ Pɔ̌l nɛ Tímɔti, bɛsɛ bakʉ̌ bɛtɨk Yesu Kristo kɛ sɛ́sɨ̀ŋ ɛkáti ɛnɛ. Sɛ́sɨ̀ŋ ntá yɛka bo Mandɛm mankɛm, bě bhó bǎbhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu awu ɛtɔk Fílipi. Sayri sayri, sɛ́sɨ̀ŋ ntá yɛká bǒ batí nɛ be bho bǎkwàk bǒ batí bɛkʉ bɛtɨk Mandɛm ndǔ nkwɔ bakoŋo Yesu abhɛn Fílipi. Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha mántɔŋ be bɛrɨ̌ndu, mánchyɛ bhe kpák.
Nɛnɨkímʉɛt nɛ bakak ɛ̌ti nkwɔ Fílipi
Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ ntɨ ɛna nɛ́kwɛ́n be amʉɛt, nchí nɨkmʉɛt nkaka Mandɛm ɛ̌ti yɛká! Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mɛ̌nɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti yɛka mankɛm, nchí kʉ nɔ chí nɛ bɛyǎ maŋák. Nchí kʉ nɔ nɛ bɛyǎ maŋák mbɔnyunɛ bǎchɛm mmʉɛt nɛ mɛ tɛ nɛbhǒnɛt bɛghaka ɛchɔŋ, ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀ bɛ́gháti bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ chɔŋ Mandɛm mmu ábhó ɛrɨ́tí bɛtɨk amɛm batɨ yɛka andɔk ambɨ bɛkʉ bhɔ kpátɛ mpok anɛ yi ánaŋa bhɔ ndu nywɔp ɛnɛn Yesu Kristo ápɛtnsɛm. Ɛ́chí ɛrɨ́rɨ́ bɛ́ mbɔ̌ŋ ɛnyǔ bakaysi amɛn ákʉ̀ nɨkmʉɛt ɛ̌ti yɛka nɛ bɛyǎ maŋák. Ɛ́chí ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ nkɔŋ be tontó nɛ ntí bɛ be mankɛm bǎchɛm mmʉɛt nɛ mɛ ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn. Mandɛm atɔŋ mɛ bɛrɨ̌ndu ɛbhi ndǔ áchyɛ́ mɛ bɛtɨk ɛbhi nkʉ́. Bǎchɛm mmʉɛt nɛ mɛ nɛ́nɛ, ɛnɛ́ nchí mǔkɛnɔŋ, nɛ mpok anɛ nchí nyaka ndǔ mmʉɛ́t ɛya nte nɔkɔ ndu áchá manyé bɛtɔŋ bɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ achí tɛtɛp, nɛ bɛkʉ bo mánóko yɔ sayri. Ɛkɔŋ ɛnɛ́ mbɔ̌ŋ nɛ bhe ɛ́fǔ ntá Yesu Kristo. Mbɔŋ Mandɛm arɨ́ŋɨ́ nɔ.
Mɛ̌nɨ̀kmʉɛt ntá Mandɛm bɛ́ ɛkɔŋ ɛnɛ́ bǎbhɔ́ŋɔ́ nɛ batɨ ɛ́ngó ɛ́ndɔ́k nɔ́kɔ́ chí ambɨ. Nɛ bɛ mǎndɨ́ŋɨ́ Mbok Ndɨ́ndɨ́ mǎndɔ́k nɔ́kɔ́ chí ambɨ, mǎndɨŋɨ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí chak bɛsí Mandɛm. 10 Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɛ mǎnkóŋó chí ɛpɨŋ ɛnɛ́ ɛ́rɨ́ ɛ́chá bɛ́ bǎkɛ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ bakwap nɛ bɛ́ bǎkɛ́ kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bo bákwày bɛji bhe. Bák ká chi ɛnyu yɔ kpatɛ ndǔ nywɔp ɛnɛn Kristo átwɔ̀. 11 Mǎnáŋ mǎmbák ɛnyu ɛyɔ, Yesu Kristo ǎkʉ mǎmbɔ́ŋ ɛrɨ́tí ɛpɨŋ. Kʉ nɔ́kɔ́ ká chí bɛyǎ bɛrɨ bɛ́ bo mángɔ́ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎkʉ mánchyɛ nɔkɔ Mandɛm kɛnókó nɛ mándɛm nɔkɔ bɛ́, “Mandɛm abhɔŋ bɛtaŋ achá.”
Pɔ̌l abhɔ̌ŋ maŋák bɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ǎrɔ̀ŋ chí ambɨ
12 Bɔ̌ma, mɛ̌yáŋ mǎndɨ́ŋɨ́ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ mɛ fá, ɛ́kwak Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu ándɔ́k chí ambɨ. 13 Ɛ́kʉ kpát batɛmɛ́ nɛnu mankɛm abhɛn bábhàbhɛri ɛ́kírí Mfɔ Rom nɛ bo báchák mankɛm, bárɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɛ̌ti nchí nkoŋo Kristo kɛ̌ báfyɛ́ mɛ fá amɛm ɛkɛt ɛnɛ, “Mbɔ mǔkɛnɔŋ.” * Pɔ̌l apú nyaka chí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, báfyɛ́ yi chí amɛm ɛkɛt, nɛ bárɛ́m bɛ́ yí ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛfa arɛ́ kpatɛ mántáŋ manyé yi. 14 Nɛ nɛfyɛ́ báfyɛ́ mɛ fá mbɔ mǔkɛnɔŋ ákʉ́ bɛyǎ bǒnkwɔ básɨkɨntɨ nɛ Yesu Acha sayri, kpatɛ bághàti bho báchák Ɛyɔŋ Mandɛm kɛbhɔ́ŋ bɛcháy.
15 Ɛ́chí tɛtɛp bɛ́ nɛyɨŋɨ anɛ mbɔk ɛyap báyɨ̀ŋɨ mɛ nɛ amɨ́k abʉ́abʉ nɛ nɛyɛnti bɔ́ báyɛ̀nti mmʉɛt nɛ mɛ kɛ̌ ákʉ́ bɔ́ bághàti Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kristo, kɛ mbɔk báchi abhɛn bághàti Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ ɛrɨ́tí nkaysi. 16 Bɔ́ bhɔ bághàti Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ ɛrɨ́tí nkaysi ndu bákɔ́ŋ mɛ. Bákɔŋ mɛ mbɔnyunɛ bɔ́ bárɨ́ŋɨ́ bɛ Mandɛm ayap mɛ nɛ ákʉ́ bɛ mbák fá amɛm ɛkɛt ɛnɛ mbɔ mǔkɛnɔŋ chí ndu bɛkʉ bo mándɨ́ŋɨ́ bɛ́ Mbok Ndɨ́ndɨ́ achí tɛtɛp. 17 Kɛ mbák chí bǒ abhɛn báyɨ̀ŋɨ mɛ nɛ amík abʉ́abʉ, mánjɛnti nɔkɔ mmʉɛt nɛ mɛ, bɔ́ bághàti Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kristo chí mbɔnyunɛ mánù bɛ́chá mɛ. Bábhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ ɛrɨ́tí nkaysi. Báyàŋ bɛbay mɛ chí batú áchák antí nɛ́nɛ, fá amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. 18 Kɛ yɛ̌ ɛsɔŋɔri ɛ́pú arɛ́. Yɛ̌ bábhɔŋ chí ɛrɨ́tí nkaysi yɛ̌ bábhɔŋ chí nkaysi mbʉ́mbʉ, nnɛ́m ɛnyɨŋ chí bɛ́ bo bághòk Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Kristo. Ɛyɔ ɛ́chyɛ̀ mɛ maŋák.
19 Mpú rɔ bɛ́bhɔŋ maŋák mbɔnyunɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ be mǎnɨk Mandɛm mmʉɛt ɛ̌ti ya nɛ bɛ́ ndǔ bɛtaŋ Ɛfóŋó Yesu Kristo, chɔŋ mámfɛrɛ mɛ ndǔ ɛsɔŋɔri ɛnɛ. 20 Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mɛ̌yaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛna nɛ ntɨ ɛna nɛnkɛm nɛ ɛnɛ́ mbákántɨ arɛ́ chi bɛ nkɛ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ ɛ́kʉ̀ ntíánwɔ́p ánkɛm mɛ. Mɛ̌yàŋ chi bɛ mbɔ́ŋ nɛtaŋántɨ mpoknkɛm bɛ nɛ́nɛ, nɛ yɛ̌ chi ndǔ mpok anɛ átwɔ̀ ambɨ, nɛtaŋántɨ ɛna nɛ́nchyɛ́ Kristo kɛnókó, yɛ̌ ngǔgú, yɛ̌ nchí chí nɛpɛ́m.
21 Ntá ya, bɛbhak nɛpɛ́m chí bɛ́chyɛ Kristo kɛnókó, kɛ bɛ́gu arɨ mbɔŋ achá. 22 Kɛ mbák ndɔ́k ambɨ bɛbhak nɛpɛ́m fá amɨk, ɛyɔ ɛ́chyɛ̀ mɛ mbi bɛkʉ bɛtɨk Kristo ndu bɛkwak bo. Chɔŋ nsɔt yɛ chí nɛpɛ́m kɛ nɛwú-e? Ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́páy, ɛ́chá mɛ ɛnɛ́ mbɔ́ŋɔ́ bɛsɔt. 23 Mɛnyɨŋ bɛ́páy bɛ́chí mɛ antɨ nɛ nchí mbɔ mmu anɛ áchí ndǔ manyé mbi kɛrɨŋɨ mbi anɛ yí ábhɔ́ŋɔ́ bɛkoŋo. Mpok nɛ mpok, nchí bhɔ́ŋ nkaysi bɛ ɛ́rɨ bɛ mbák nɛpɛ́m, kɛ mbɔ̌ŋ ntɨ bɛ́rɔŋ bɛbhak nɛ Kristo, nɛ ɛyɔ kɛ̌ ɛ́rɨ́ ntá ya ɛ́chá. 24 Kɛ ɛ̌ti yɛká, ɛ́rɨ bɛ́ mbák nɛpɛ́m. 25 Nɛ tɛ̌ndu ndɨ́ŋɨ́ bɛ ɛ́rɨ bɛ manywɔp ɛya ándɔ́k ambɨ ɛ̌ti yɛká, ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ chɔŋ mbak nɛpɛ́m, ndɔk ambɨ bɛbhak nɛ bhe ndu bɛ́kwák mǎmbɔŋ nɛka nɛ Yesu ɛ́nchá ɛnyu ɛsɨ́, bɛ́ maŋák amɛká anjá ancha. 26 Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ yɛ bɛ́ mpok mpɛ́t nchí pɛtnsɛm ntá yɛká, ntí ámbák anɛ be bǎbhɔ́ŋ bɛyǎ maŋák ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Yesu Kristo ákʉ́ ntá ya.
27 Nnɛ́m ɛnyɨŋ achí bɛ bapɛm ayɛka ámbák mbɔ ɛnyǔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Kristo ághàti bhe. Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɛ yɛ̌ ntwɔ́ awu ntá yɛká, yɛ̌ mbɨ́kɨ́ twɔ́, mɛ̌yáŋ ngók chí bɛ́ bǎté kpirí ndǔ nkaysi amɔt, nɛ bɛ́ mǎnu nɛ ntɨ ɛnɛká nɛ́mɔ́t bɛ́ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Kristo ándɔ́k ambɨ. 28 Bǎkɛ́ cháy bǒ abhɛn bápábhɛ́ bhe. Mánáŋ mángɔ́ bɛ bǎpú chay bhɔ bárɛ̀m bɛ, “Ɔ́e! Bácha bhɛsɛ. Mandɛm ǎtɛmsi chɔŋ bhɛsɛ.” Ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ Mandɛm ǎpɛmɛ chɔŋ bhe. 29 Ɛ́chí ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ Mandɛm ákʉ́ mǎmbák bakoŋo Yesu Kristo puyɛ̌ chí ndiɛrɛ ndu mɛnoko yí, kɛ ndu bɛghɔ ɛsɔŋɔri ɛ̌ti yi nkwɔ. 30 Nɛ́nɛ, bǎkwáy bɛchɛm mmʉɛt nɛ mɛ ndu mɛnu nkúbhɛ́ nɛnu ɛnɛn mɛ̌nù nyaka ɛ̌ti Yesu Kristo, nɛ bǎrɨŋɨ bɛ mbʉɛ́t ndǔ nɛnu ɛnɛn fá amɛm ɛkɛt ɛnɛ́ nchí arɛ́ mbɔ mǔkɛnɔŋ.

*1:13 Pɔ̌l apú nyaka chí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, báfyɛ́ yi chí amɛm ɛkɛt, nɛ bárɛ́m bɛ́ yí ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛfa arɛ́ kpatɛ mántáŋ manyé yi.