దెస్సలొనీయుల్‍క రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
దేముడు అబ్బొస్‍క చి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక నంపజా జోచి తెడి తిల దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍చి సంగుమ్‍చక * 1:1 నెంజిలె, సిల్వానస్‍క ‘సీలయు’ కి మెనుల.సిల్వానస్ చి తిమోతి, పవులు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
1:1 ‘ఎత్కి…యేసుచి’ ఎదచి కోడు ఒత్త తయె నాయ్, గని జా అర్దుమ్ తయెదె.దేముడు అబ్బొస్‍చి యేసుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్.
జేఁవ్ దెస్సలొనీకుల్ చి రిసొచి సర్ద
అమ్ కెఁయ ప్రార్దన కెర్లె కి, కెఁయఁక తెఁయఁక దెస్సలొనీకచ తుమ్ ఎత్కిజిన్‍చి రిసొ దేముడుక అమ్‍చి సర్ద అమ్ సంగితసుమ్. జో అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుక అమ్‍చి సర్ద సూనయ్‍తె తత్తసుమ్. ప్రబు జలొ అమ్‍చొ యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిర్‍చి తుమ్‍చి నముకుమ్, తుమ్‍చ కమొతె బార్ జతయ్‍చి రిసొ; స్రెమల్ సేడుక జలెకి, జోవయించి ఉప్పిర్‍చి తుమ్‍చి ప్రేమచి రిసొ తుమ్ ఒగ్గర్ కామ్ కెర్తసు; పడ్తొ, 1:3 10 నంబర్‍చి కోడుతె దెకిలె, యేసుక్రీస్తు ఈంజ లోకుమ్‍తె అన్నె ఉత్ర జెయెదె మెనయ్ దయిరిమ్ తెన్ అస్తి, జోవయింక రకితతి.జోవయించి ఉప్పిర్‍చి తుమ్‍చి దయిరిమ్‍చి రిసొ తుమ్ ఎత్కి బాదల్ ఓర్సుప జా నిదానుమ్ తత్తసు. ఈంజేఁవ్ రిసొ అమ్‍చి సర్ద జోవయింక సంగితసుమ్.
దెస్సలొనీకచ దేముడు నిసాన్లిస్‍చి రుజ్జు
జలె, దేముడు ప్రేమ కెర్త ఓ బావుడ్లు, జోవయించి సేవ తుమ్. కెర్తె రిసొ తుమ్‍క జో నిసాన అస్సె మెన జానుమ్. అమ్‍చి అత్తి తుమ్‍తె అయ్‍లి సుబుమ్ కబుర్ రిత కొడొయ్ సూనయ్‍లిసి నెంజె. నాయ్, గెద, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తి జా సుబుమ్ కబుర్‌తె § 1:5 రోమియుల్ 1:16 దెక.తతికయ్, ‘పలితుమ్ దెరెదె’ మెన అమ్‍చి పెట్టి దయిరిమ్ తిలి, అన్నె, ప్రబుచి జా ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి సికడ్తికయ్ తుమ్‍చి పెట్టి ఈంజ చి సత్తిమ్ తుమ్ చిన, పూర్తి దయిరిమ్ జా నంపజలదు. తుమ్‍చి తెన్ అమ్ తిలి పొది, తుమ్‍క ‘ప్రబుచి సత్తిమ్ దెకుత్’ మెన కిచ్చొ బుద్ది ఇండితె తిలమ్ గే తుమ్ దెక అమ్‍చి సత్తిమ్ రుజ్జుల్ దెకిలదు గెద. దస్సి, అమ్‍క దెక సిక తుమ్ అమ్‍చి రితి జలదు, ప్రబుచి బుద్ది దెరన్లదు. మెలె, సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ సర్ద తెన్ సూన్‍తికయ్ మాన్సుల్ * 1:6 బారికుల్ 17:1-8 దెక.పిట్టవుక ఉచర అల్లర్ కెర్లె కి, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి సికడ్తికయ్, జో దెతి సర్ద తెన్ తుమ్ నంపజలదు. దస్సి, తూమ్ నంపజలి సర్ద నిదానుమ్ దెకయ్, తుమ్‍చి ఒండి 1:7 ఆజి కాలి ఈంజేఁవ్ దొన్ని ప్రదేసిమ్‍లు మొత్తుమ్‍క ‘గ్రీకు దేసిమ్’ మెనుల.మాసిదోనియ ప్రదేసిమ్‍తె కి, 1:7 పావులీంసి అకయ ప్రదేసిమ్‍చి కొరింద్ పట్నుమ్‍తె తిలి పొది బెర్తె ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్ల.ఆమ్ అప్పె తతి ఒండి అకయ ప్రదేసిమ్‍తె కి, ప్రబుక నంపజలస సికితతి.
ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ మొదొల్‍క తుమ్‍తె, పడ్తొ తుమ్‍చి ఒండి మాసిదోనియతె కి ఈంజ ఒండి అకయతె కి సూనయ్ జా అస్సె, అన్నె దూరితె కి. గని అన్నెయ్ కిచ్చొ సర్ద జతసుమ్ మెలె, ప్రబుక తుమ్ నంపజలిసి కేన్ పక్క కి జాన్సుప జా అస్సె, చి తుమ్‍క నంపజా అస్తి మెన ఆమ్ కక్కయ్ సాచి సంగుక నాయ్. ఎత్కిజిన్ రుజ్జుల్ దెక తా జెఁవ్వి అమ్‍కయ్ సాచి సంగితతి. కిచ్చొ సాచి మెలె, అమ్ తుమ్‍తె గెలిసి తుమ్‍తె పలితుమ్ దెర్లిసి సంగితతి. మెలె, బొమ్మల్‍క జొకరుక ముల, నిజుమ్ తిలొ జీవ్ తిలొ దేముడుచి సేవ కెరుమ్‍దే మెన తుమ్ మార్సుప జలదు. 10 జో దేముడుచొ పుత్తుసి యేసు అమ్ మాన్సుల్‍చి పాపుమ్ వయన సిలువతె మొర, అమ్‍చి పాపుమ్‍చి రిసొ అమ్ ఆకర్ దీసి జంక తిలి సిచ్చ అమ్‍క పిట్టయ్‍లన్. జో యేసుక దేముడు అబ్బొసి అన్నె జియడ్లన్. చి జో పరలోకుమ్‍తె గెలిస్ తెంతొ బూలోకుమ్‍తె అన్నె ఉత్ర జెంక అస్సె. జో అన్నె ఉత్ర జెతిస్‍క తుమ్ దెస్సలొనీకుల్ నిదానుమ్ తెన్ రకితిస్‍చి రిసొ కి జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ సాచి సంగితతి.

*1:1 1:1 నెంజిలె, సిల్వానస్‍క ‘సీలయు’ కి మెనుల.

1:1 1:1 ‘ఎత్కి…యేసుచి’ ఎదచి కోడు ఒత్త తయె నాయ్, గని జా అర్దుమ్ తయెదె.

1:3 1:3 10 నంబర్‍చి కోడుతె దెకిలె, యేసుక్రీస్తు ఈంజ లోకుమ్‍తె అన్నె ఉత్ర జెయెదె మెనయ్ దయిరిమ్ తెన్ అస్తి, జోవయింక రకితతి.

§1:5 1:5 రోమియుల్ 1:16 దెక.

*1:6 1:6 బారికుల్ 17:1-8 దెక.

1:7 1:7 ఆజి కాలి ఈంజేఁవ్ దొన్ని ప్రదేసిమ్‍లు మొత్తుమ్‍క ‘గ్రీకు దేసిమ్’ మెనుల.

1:7 1:7 పావులీంసి అకయ ప్రదేసిమ్‍చి కొరింద్ పట్నుమ్‍తె తిలి పొది బెర్తె ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్ల.