తిమోతిక రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తిమోతిక రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
1-2 యేసుక్రీస్తుచి రిసొ అంచితె సిక నంపజా నిదానుమ్ జా అంచొ పుత్తు జలొ రితొ ప్రేమ తిలొ తిమోతిక జో * 1:1-2 ‘క్రీస్తు’ మెలె, ‘దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక తెద్రయిందె చి అంచయ్ జల మాన్సుల్‍క జో ఏలుప కెరెదె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూర్గుమ్ తెంతొ సంగ తిలొ. జలె, యూదుల్ తెన్ ‘క్రీస్తు’ మెలె, జో రచ్చించుప కెర్తొసొచి అర్దుమ్ తయెదె.క్రీస్తు జలొ యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెర్తి రిసొ జోచొ బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
1:1-2 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, యేసుక్రీస్తు ఈంజ లోకుమ్‍తె జా అమ్‍చి పాపుమ్ వయ అమ్‍క సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ విడ్దల్ కెర పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెదయ్‍లిస్‍చి రిసొచి కబుర్. సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ ఆఁవ్ బులుక మెన అమ్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ 1:1-2 నెంజిలె, ‘దేముడు, పరలోకుమ్‍తె అమ్ బెదితి వాటు జలొ క్రీస్తుయేసు; యోహాను 14:4, 6; ఆడ్ర దా అస్తి. పరలోకుమ్‍తె అమ్ బెదితి వాటు క్రీస్తుచి రిసొ జోచి ఉప్పిరి అమ్‍చి దయిరిమ్ అస్సె, జొయ్యి అమ్‍క దొర్కు జలి దయిరిమ్.’దేముడు, పరలోకుమ్‍తె అమ్ బెదితి దయిరిమ్ దిలొ క్రీస్తు జలొ యేసు ఆడ్ర దా అస్తి.
§ 1:1-2 నెంజిలె ‘అమ్‍క అబ్బొ జలొ….’అబ్బొస్ జలొ దేముడుచి అమ్‍చొ ప్రబు జలొ క్రీస్తుచి దయ కన్కారుమ్ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్!
సగుమ్‍జిన్ వేర కోడు సికడ్తిస్‍చి రిసొ
ఆఁవ్ మాసిదోనియ ప్రదేసిమి గెతె తిలి పొది తుక ఆఁవ్ బలవంతుమ్ కెర్లిసి కిచ్చొగె జాన్సి. జా కోడు తుయి నిదానుమ్ కెరు. కిచ్చొ మెలె, “ఒత్తచ అమ్‍చ నంపజలసతెచ జేఁవ్ సగుమ్‍జిన్ వేర కోడు నే సికయ్‍తి రితి తుయి ఎపెసు పట్నుమ్‍తె తా జోవయింక ఆడ్ర దా కెరు” మెలయ్. ఆఁవ్ అన్నె దస్సి సంగితసి. మాన్సుల్ కవి ఉచర్ల రితయ్ మత్తెలివొ, ఉగల్‍చి ఉప్పిరి ఉగల్‍చ, పూర్గుల్‌చ సెకుమ్‍లుతె జెర్మిలసచి రిసొచ మత్తెలివొచ, కొడొచి ఉప్పిరి కొడొచ తగులు ఉచర్తె తత్తతి. జా కామ్‍క నెంజె. దసచచి రిసొ ఉచర్తె తిలె, ఆరి సత్తిమ్ నెంజిలిస్ కి ఒత్త బెద తయెదె, చి ఆరి లట్టబ్తె తవుల, చి ముక్కిమ్‍క దేముడు దిలి కామ్‍క అడ్డు కెరెదె. జోవయించి కామ్ జర్గు కెర్తిస్‍క కిచ్చొ ముక్కిమ్ మెలె, యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమీ.
ఈంజ ఆడ్ర అమ్ కిచ్చొక దెతసుమ్ మెలె, జేఁవ్ మాన్సుల్ కెర్తి రితి తగుల్ కెరయ్‍తి రితి నాయ్, గని తుమ్‍చి ఉప్పిర్‍చి ప్రేమయ్‍చి రిసొ. ఈంజ అమ్‍చి ప్రేమ కిచ్చొ మాయచి నెంజె. అంచి పెట్టిచి సత్తిమ్‍కయ్, ‘సత్తిమ్ కెర్తసుమ్’ మెన జాన్‍తి దయిరిమ్ జయి, చి కిచ్చొ మాయ నెంజిలి అమ్‍చి నముకుమ్‍కయ్‍చి ప్రేమయ్ ఈంజ. సగుమ్‍జిన్ మాన్సుల్, వేర బుద్దుల్‍తె బెదిత కామ్‍క నెంజిల కొడొ లట్టబ్తిస్‍తె అలవాట్ జా దసితె గెచ్చ మార్సుప జా అస్తి. ‘దేముడుచ ఆగ్నల్ సికడ్తస ఆమ్’ మెనంతతి, గని జేఁవ్ సొంత సంగితిస్‍చి అర్దుమ్ నేన్‍తి, చి ‘ఈంజేఁవ్ జేఁవ్ కొడొచ ఆగ్నల్‍చ అర్దల్ ఇసి దస్సి’ మెన జేఁవ్ సంగిలే కి, జేఁవ్ అర్దల్ జేఁవ్ కి నేన్‍తి.
దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍చి అర్దుమ్ సరిగా నాయిమ్ తెన్ సికడ్తె తిలె చెంగిలి మెన అమ్ జానుమ్. గని తుమ్ ముక్కిమ్‍క కిచ్చొ ఉచర మెలె, సత్తిమ్ ఇండిత మాన్సుల్‍చి రిసొ నాయ్, గని దేముడు పూర్గుమ్ తెంతొ ఆగ్నల్ దా అస్సె మెలె, ఆగ్నల్ తెన్ బెదితి బుద్ది నెంజిల చి సొంత ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఇండితసచి రిసొ, దేముడుక విరోదుమ్ జలి రితి ఇండితస చి పాపుమ్ సుదల్‍చి రిసొ, దేముడుచి సుద్ది బుద్ది నెంజిలస చి జోవయింక ఆఁస్తసచి రిసొ ఆగ్నల్ దా అస్సె. అన్నె కచి రిసొ మెలె, అబ్బదింసిక జవుస్, అయ్యఅబ్బొ అత్య కెర్తసచి రిసొ, కేన్ మాన్సుక జవుస్ అత్య కెర్తసచి రిసొ, 10 లంజెబుద్ది ఇండితసచి రిసొ, మున్సుబోదల్ తెన్ మున్సుబోదలీ లంజెకమొ కెర్తసచి రిసొ, మాన్సుల్‍క దెర లాబుమ్ కెరంతసచి రిసొ కి, అబద్దుమ్‍బుద్ది ఇండితస చి అబద్దుమ్ సాచి సంగితసచి రిసొ కి, మెనయ్ దేముడు ఆగ్నల్ దా అస్సె. అన్నె, జో దేముడు సికడ్తిస్‍తె కిచ్చొ బుద్ది జలెకి బెదె నాయ్ గే, జా ఎత్కిచి రిసొ జో ఆగ్నల్ దా అస్సె. 11 దేముడు సికడ్తిసి కేనె ముక్కిమ్‍క డీస్తయ్ మెలె, అంక ‘సూనవు’ మెన పరలోకుమ్‍చి సంతోసుమ్ తిలొ దేముడుచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి పరలోకుమ్‍చి గవురుమ్‍చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ తెయి డీస్తయ్.
దేముడు పవులుక దయ కెర్లన్
12 ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ కామ్‍తె అంక బుకార్లొ అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక అంచి సర్ద ఆఁవ్ సంగితసి. అంక ‘నిదానుమ్ కెరెదె’ మెన అంక నంప కెర్లి రితి, ఆఁవ్ జోవయించి సేవ కెరుక ఆఁవ్ విలువ తిలి రితి జో దెక, అంక నిసాన ఈంజ సేవక దొర్కు జలి సెక్తి ఎత్కి జో దా అస్సె. 13 అగ్గె, జలె, జోవయింక ‘దేముడు నెంజె’ మెన ఆఁవ్ దూసుప కెర్తె తిలయ్, జోవయింక విరోదుమ్ జా జోవయించ మాన్సుల్‍క అల్లర్ కెర్తె తిలయ్, జోవయింక నిస్కారుమ్ దెకితె తిలయ్. గని ఆఁవ్ నేన కెర అన్మానుమ్ జా దస్సి కెర్లయ్, చి జోవయించి దయక జో అంక చెమించుప కెర్లన్, 14 అన్నె, అమ్‍చొ దేముడు ప్రబుచి ఎదివాట్ దయక యేసుక్రీస్తుక నంపజతసకయ్ దొర్కు జతి నముకుమ్ ప్రేమయ్ అంచి పెట్టి జెర్మయ్‍లన్. 15 కేన్ కోడుచి సత్తిమ్ కచితుమ్ జో దస్సి కెర్లిసి దెకయ్‍తయ్ మెలె, ‘పాపుమ్ సుదల్‍కయ్ రచ్చించుప కెర్తి రిసొయి యేసుక్రీస్తు ఈంజ లోకుమ్‍తె బార్ జలన్’ మెలిసి. ఆఁవ్ కి పూర్తి పాపుమ్‍చొ, ఎత్కిజిన్‍చి కంట ఆఁవ్ ఒగ్గర్ పాపుమ్‍చొ. 16 గని జో దేముడు కిచ్చొచి రిసొ అంచి ఉప్పిరి జోవయించి దయ తిలన్ మెలె, ఆఁవ్ పూర్తి పాపుమ్‍చొ కెర్ల అల్లర్ జో ఓర్సుప జా చెమించుప కెర్తిస్ తెన్ జోవయించి ప్రేమ పూర్తి రుజ్జు జంకయ్. దస్సి, జో నిసాన్లసతె కో అంక దెకిలె, ఆమ్ కి రచ్చించుప జా పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుమ్‍దే మెన దయిరిమ్ జా నంపజవుల. 17 ఎత్కి ఉగలు ఏలుప కెర్తొ రానొ జలొ నే మొర్తొ, నే డీస్తొ ఎక్కి దేముడుక ఉగల్‍చి ఉప్పిరి ఉగల్‍క పరలోకుమ్‍చి గవురుమ్, మరియాద కలుగు జవుస్! ఆమేన్.
తిమోతిక పవులు దిలిసి ఆడ్ర
18 తిమోతి, అంచొ పుత్తుస్, కిచ్చొ ఆడ్ర తుక దెతసి మెలె, కిచ్చొ కామ్ తుచి అత్తి సొర్ప కెర దెతసి మెలె, తుక ‘అంచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్‍చి రిసొ బుల్తు’ మెన జా దీసి జోవయించ కబుర్లు సంగితసచి అత్తి దేముడు సంగిలిసి తుయి జర్గు కెరు. పాపుమ్‍చి ఉప్పిర్‍చి ఆత్మయుద్దుమ్‍తె జా దీస్‍చ జో సంగిల కొడొ తుక ఆత్మఅయ్‍దల్ జతు; జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ వేర బుద్దుల్ చి ఉప్పిరి జీన్‍తి రితి 19 చి సత్తిమ్‍క నిదానుమ్ తా, పాపుమ్ నే ఇండితె, ‘చెంగిల్’ మెన తుయి జాన్లిసి పూర్తి మెన్సు నిదానుమ్ కెరయ్ దయిరిమ్ తెన్ ప్రబుచి కామ్ కెరు. సగుమ్‍జిన్, జలె, ‘చెంగిల్’ మెన జేఁవ్ జాన్లిసి నెస ముల కెర, జేఁవ్ అగ్గె ఒప్పన తిలి నముకుమ్ జెఁవ్వి పాడ్ కెరన గెల అస్తి. 20 జోవయింతె కొన్స మెలె, హుమెనైయును చి అలెక్సంద్రు. దస్సి కెర, దేముడుచి మరియాద కడ అస్తి. ‘దస్సి పాపుమ్ ముల సిక్కుతు’ మెనయ్, జేఁవ్ సిచ్చ జతి రితి జోవయింక క్రీస్తుచి నావ్ తెన్ సయ్‍తాన్‍చి అత్తి ఆఁవ్ సొర్ప కెర దా అస్సి.

*1:1-2 1:1-2 ‘క్రీస్తు’ మెలె, ‘దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక తెద్రయిందె చి అంచయ్ జల మాన్సుల్‍క జో ఏలుప కెరెదె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూర్గుమ్ తెంతొ సంగ తిలొ. జలె, యూదుల్ తెన్ ‘క్రీస్తు’ మెలె, జో రచ్చించుప కెర్తొసొచి అర్దుమ్ తయెదె.

1:1-2 1:1-2 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, యేసుక్రీస్తు ఈంజ లోకుమ్‍తె జా అమ్‍చి పాపుమ్ వయ అమ్‍క సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ విడ్దల్ కెర పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెదయ్‍లిస్‍చి రిసొచి కబుర్.

1:1-2 1:1-2 నెంజిలె, ‘దేముడు, పరలోకుమ్‍తె అమ్ బెదితి వాటు జలొ క్రీస్తుయేసు; యోహాను 14:4, 6; ఆడ్ర దా అస్తి. పరలోకుమ్‍తె అమ్ బెదితి వాటు క్రీస్తుచి రిసొ జోచి ఉప్పిరి అమ్‍చి దయిరిమ్ అస్సె, జొయ్యి అమ్‍క దొర్కు జలి దయిరిమ్.’

§1:1-2 1:1-2 నెంజిలె ‘అమ్‍క అబ్బొ జలొ….’