కొరిందియుల్‍క రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొరింద్ పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
దేముడుచి సెలవ్‍చి రిసొ, క్రీస్తు జలొ యేసుచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తొ జోచొ బారికి జా అస్సి పవులు రెగిడ్తసి. కొరింద్ పట్నుమ్‍తెచి దేముడుచ సంగుమ్‍చక, చి ఒండి అకయ ప్రదేసిమ్‍తెచ జోచయ్ జల అన్నె మాన్సుల్‍క ఆఁవ్ పవులు తిమోతి తెన్ రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుచి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్. ఎత్కి దయక అబ్బొ జలొ, అమ్‍చి ఆత్మతె అమ్‍క డిట్టుమ్ దయిరిమ్ కెర్తొ దేముడు జలొ, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుచొ దేముడు అబ్బొస్‍కయ్ జొఒర. అమ్‍చ బాదల్ ఎత్కితె జో అమ్‍క డిట్టుమ్ దయిరిమ్ కెర్తయ్, చి జో అమ్‍కయ్ కెర్తి డిట్టుమ్ దయిరిమ్‍చి రిసొ, అన్నె కీస బాదల్ సేడ్లసక ఆమ్ కి డిట్టుమ్ దయిరిమ్ కెరుక జతయ్. కీసి మెలె, క్రీస్తు సేడ్ల స్రెమల్‍తె ఆమ్ కీసి బెదితసుమ్ గే, దస్సి, జోచి తెడి తా, జో దెతి డిట్టుమ్‍తె దయిరిమ్‍తె కి అమ్ బెదితసుమ్. తుమ్‍క ‘డిట్టుమ్ దయిరిమ్ జతు, రచ్చించుప జతు’ మెనయ్ అమ్ స్రెమల్ సేడ్తసుమ్. తుమ్‍కయ్ ‘డిట్టుమ్ దయిరిమ్ జతు’ మెనయ్ ప్రబుయి అమ్‍కయ్ డిట్టుమ్ దయిరిమ్ కెర్తయ్. ఆమ్ సేడ్త అల్లర్ తూమ్ కి సేడ బమ్మ నే జతె ఓర్సుప జలె, జోచి డిట్టుమ్ దయిరిమ్ తూమ్ కి జస్తె. తుమ్‍చి రిసొచి అమ్‍చి నముకుమ్ పిట్టె నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ఆమ్ సేడ్త స్రెమల్ తూమ్ కి సేడ్లె, అమ్‍కయ్ దొర్కు జతి డిట్టుమ్ ఆస దయిరిమ్ తుమ్‍కయ్ కి దొర్కు జయెదె.
ఓ బావుడ్లు, ఆసియా ప్రదేసిమ్‍తె అమ్ సేడ్లి బాద కెద్ది గే తుమ్ నే జాన్‍తి రితి జలె, చెంగిల్ నాయ్ మెన అమ్ ఉచర్తసుమ్. జా బాద కెద్ది మెలె, అమ్‍క కెద్ది పెల్లితె తిలి మెలె, ‘ఓర్సుప జంక నెత్రుమ్ ఒగ్గర్ మొరుమ్‍దె గె కిచ్చొగె’ మెలి రితి అన్మానుమ్ అమ్‍క పెలిత్ తిలి. నిజుమి, మొర్తి సిచ్చ అమ్ వయిలి రితి అమ్‍క పెట్టి డీసిలి; తెద్ది బాద తిలి. గని అమ్ తెద్ది బాద సేడుక ప్రబు కిచ్చొక సెలవ్ దిలన్ మెలె, అమ్‍చి సొంత సెక్తిక అమ్ నే నంప కెర్తె, మొర్తసక అన్నె జియడ్తొ దేముడుకయ్ అమ్ నంప కెరుకయ్ అస్సెచి రిసొయి జో జా సెలవ్ దిలన్. సొంత సెక్తిక కిచ్చొ నెత్రుమ్. 10 తెద్ది ప్రమాదుమ్ తెంతొ జో అమ్‍క రచ్చించుప కెర్లన్, చి అన్నె దస్సి అల్లర్ సేడ్లె, అన్నె అమ్‍క రచ్చించుప కెరెదె మెన అమ్‍క దయిరిమ్. ‘జొయ్యి అమ్‍క అన్నె రచ్చించుప కెరెదె’ మెన, జోచి ఉప్పిరి అమ్ పూర్తి నముకుమ్ తిఁయ అస్సుమ్. 11 అమ్‍చి రిసొ తూమ్ కి ప్రార్దన కెర కెర అమ్‍క తోడు తా, చి ఒగ్గర్‍జిన్ ప్రార్దన కెర్లి రిసొ ప్రబు అమ్‍క రచ్చించుప కెర్లొ మెనయ్, ఒగ్గర్‍జిన్ జోచి సర్ద సంగుల.
కొరిందిల్‍క పవులు నిదానుమ్ కెర్లిసి
12 జలె, సర్ద తెన్ కిచ్చొ సాచి సంగితసుమ్ మెలె, ప్రబుచి సుద్ది తెన్ జోచి ఎక్కి నిదానుమ్ తెన్ ఈంజ లోకుమ్‍తె, ముక్కిమ్‍క తుమ్‍చితెయ్ ఇండ అస్సుమ్; మాన్సుచి సెక్తి గ్యానుమ్‍క నాయ్, గని దేముడుచి దయచి సెక్తిక. 13 దస్సి, కిచ్చొ లుంకడ్తి రితి నాయ్, గని ఎత్కి తుమ్ సొస్టుమ్ అర్దుమ్ కెరంతి రితి జయ్యి అర్దుమ్ అమ్ రెగ్డితసుమ్. 14 ప్రబు జలొ యేసు ఈంజ లోకుమ్‍చక తీర్పు కెర్తి వెల్లి దీసిక ‘చెంగిల్ అస్తి’ మెన తుమ్‍చి రిసొ ఆమ్ కీసి సర్ద జమ్‍దె గే, అమ్‍చి రిసొ తుమ్‍క దస్సి సర్ద తంక జయెదె మెన తుమ్ అప్పె ఇదిల్ అర్దుమ్ కెరన అస్సుస్. తుమ్‍క ‘జా కోడు పూర్తి అర్దుమ్ కెరంతు’ మెనయ్ అంచి ఆస.
15 అంచి ఈంజ దయిరిమ్‍చి రిసొ తుమ్‍తె తొలితొ జెంక ఉచర తిలయ్. గెచ్చుక జతి జలె, తుమ్‍క దొవ్వెర్ దెకితయ్, తివ్వెరి సర్ద జతయ్. 16 తొలితొ మాసిదోనియ ప్రదేసిమి గెతె తిలి వట్టె తుమ్‍తె గోత్ గెచ్చుక చి జా మాసిదోనియ ప్రదేసిమ్ తెంతొ అన్నె వట్టె ఉట్ట అయ్‍లె పొది కి తుమ్‍తె జెంక ఉచర తిలయ్. దస్సి, ఆఁవ్ అన్నె యూదయ ప్రదేసిమ్‍తె గెచ్చుక బార్ జలె పొది తుమి అంక బార్ కెర తెద్రయ్‍తదు.
17 జలె, దొన్ని మెన్సుల్ తాఁ ‘జెయిందె’ మెలయ్ గే? మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్‍చి బుద్ది తెన్ ‘జెయిందె’ జవుస్ మెన దొన్ని మెన్సుల్ తా ఆరి సంగిమ్‍దె గే? జెంక ఉద్దెసుమ్ నెంజిలె ‘జెయిందె’ మెనిందె గే? 18 ఆఁవ్ దసొ మాన్సు నెంజి. కచితుమ్ దేముడు నముకుమ్‍చొ, జాకయ్ ఆమ్ తుమ్‍క సంగితి దేముడుచి కొడొ ఆరి నెంజె గని కెఁయ్యఁక కి నిజుమి. 19 దేముడుచొ పుత్తుసి జలొ యేసుక్రీస్తు; * 1:19 జోవయించి అన్నెక్ నావ్ సీలయు. బారికుల్ 15:27.సిల్వాను తిమోతి చి ఆఁవ్ తుమ్‍తె బోదన కెర్తొ క్రీస్తు; దసొచొ నెంజె. సంగిల్ రితి జో కెరెదె. ఆమ్ కి దస్సి. 20 దేముడు అబ్బొసి సంగ తిలి ఎత్కి కోడు, ఎత్కి ప్రమానుమ్ క్రీస్తుతెయ్ కచితుమ్ నెరవెర్సుప జతయ్. దస్సికయ్, క్రీస్తుచి నావ్ తెన్ని 1:20 గ్రీకు బాస తెన్ ‘ఆమేన్’ మెనుల.తెద్దిలి మెన సంగితసుమ్. ఇసి ఒప్పన్లె, దేముడుక గవురుమ్ దెతసుమ్; ‘క్రీస్తుతెయ్ ఎత్కి నెరవెర్సుప కెర్తయ్’ మెనయ్. 21 అన్నె, దేముడు అబ్బొసి సొంత అమ్‍క తుమ్‍క క్రీస్తుచి తెడి డిట్టుమ్ కెర్తయ్, చి జోచి కామ్ కెరుక మెన అమ్‍క నిసాన అదికారుమ్ దా అస్సె. 22 జొయ్యి అమ్‍క ‘అంచయ్ మాన్సుల్’ మెన జోచి ముద్ర గల అస్సె, చి జోతె అమ్‍క దొర్కు జతి వాటక ‘కచితుమ్ దెయిందె’ మెన అమ్‍క అప్పె కి రుజ్జు తతి రిసొ, అమ్‍చి పెట్టి జోచి ఆత్మ దా అస్సె.
కొరిందిల్‍క పవులు దుకుమ్ కెరుక నెసిలిస్‍చి కోడు
23 గని దేముడు అంచి రిసొ సాచి జవుస్! తుమ్‍తె కొరింద్‍తె ఆఁవ్ కిచ్చొక అన్నె జెంక నేతయ్ మెలె, తుమ్‍క సిచ్చ కెరుక నెసి. 24 తుమ్‍చి నముకుమ్‍చి ఉప్పిరి ముద్దొ కెరుక అమ్‍క అదికారుమ్ నాయ్, తుమ్‍క ఏలుప కెరుక అమ్‍క ఇస్టుమ్ నాయ్. నముకుమ్‍క జలె, డిట్టుమ్ అస్సుస్. గని, తుమ్‍క ‘సర్దసంతోసుమ్ తెన్ తత్తు’ మెనయ్, తుమ్‍క తోడ్ తంకయ్ అమ్‍చి ఉద్దెసుమ్.

*1:19 1:19 జోవయించి అన్నెక్ నావ్ సీలయు. బారికుల్ 15:27.

1:20 1:20 గ్రీకు బాస తెన్ ‘ఆమేన్’ మెనుల.