దెస్సలొనీయుల్‍క రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుక చి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక నంపజా జోచి తెడి తిల దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక * 1:1 నెంజిలె ‘సీలయు’ బారికుల్ 15:22, 16:19, 17:4, పడ్తొ కొరిందిల్‍క రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:19, చి పేతురు రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:12 దెక.సిల్వానస్ చి తిమోతి, పవులు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
దేముడు అబ్బొస్‍చి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్!
తుమ్‍చి నముకుమ్ అన్నె ఒగ్గర్ జా గెతయ్, చి తుమ్ ఎత్కిజిన్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ రోజుక అన్నె ఒగ్గర్ ప్రేమ కెర్తసుచి రిసొ, దేముడుక అమ్‍చి సర్ద నే సంగిలె నెంజె. తుమ్‍చి రిసొ రోజుక అమ్‍చి సర్ద జోవయింక సంగితసుమ్. అన్నె ప్రబుక విరోదుమ్ జలస, తుమ్‍క ఒగ్గర్ అల్లర్ కెర్తె తిలె కి, తుమ్ కిచ్చొ కిచ్చొ ఒగ్గర్ బాదల్ సేడ్తె తిలె కి, తుమ్ నిదానుమ్ తా ఓర్సుప జతసు, చి తుమ్‍చి నముకుమ్ పిట్టె నాయ్. జాకయ్ దేముడుచ కేన్ సంగుమ్‍లుతె గెలె జవుస్, కబుర్ తెద్రయ్‍లె జవుస్, తుమ్‍చి రిసొయి దయిరిమ్ తెన్ అమ్‍చి సర్ద అన్నె నంపజలసక అమ్ సంగితసుమ్.
జోచి రాజిమ్‍తె తుమ్ బెదిల్ రిసొ తుమ్ 1:5 బారికుల్ 5:41క దెకిలె, జోవయించి నావ్ జోవయించి కామ్‍చి రిసొ, అమ్ అల్లర్ బాదల్ సేడుక జో సెలవ్ దిలె కిచ్చొ రుజ్జు దెకయ్‍తయ్ మెలె, జోవయింతెన్ బెదుక జో అమ్‍క విలువ మెలి రితి దెకిలిసి.అల్లర్ సేడుక మెన దేముడు తుమ్‍క విలువ మెలి రితి దెక అస్సె. ‘దస్సి తీర్పు కెర అస్సె’ మెన, అన్నె జా తీర్పుక ‘సత్తిమ్‍చి’ మెన కిచ్చొతె రుజ్జు జతయ్ మెలె, తుమ్ ఈంజేఁవ్ బాదల్ ఓర్సుప జా నిదానుమ్ తిలిస్‍తెయి రుజ్జు జతయ్; 1:5 నెంజిలె, ‘అన్నె తుమ్ పరలోకుమ్‍తె గెతెచి రిసొ మదెనె ఈంజేఁవ్ బాదల్ వాట్ తుమ్‍క ఆత్మక డిట్టుమ్ పూర్తి కెర తెయార్ కెర్తయ్.’ యాకోబు 1:2-4 దెక.జోచి రాజిమ్‍తె తుమ్ బెదిల్ రిసొ తుమ్ జేఁవ్ అల్లర్ సేడ్తసు.
దేముడు సత్తిమ్ తీర్పు కెర్తొసొ జలిస్‍చి రుజ్జు కిచ్చొతె డీస్తయ్ మెలె, తుమ్‍క అల్లర్ కెర్తసక జో సిచ్చ కెరెదె. చి జోచి కామ్‍క బాదల్ సేడ అమ్ ఎత్కిజిన్‍క జో సుక్కుమ్ దెతి పొదిక తూమ్ కి దస బాదల్ సేడ్లసక కి జా సుక్కుమ్ దెయెదె. కెఁయఁక మెలె, ప్రబు జలొ యేసు § 1:7 నెంజిలె ‘జోవయించ ఒగ్గర్ సెక్తిచ పరలోకుమ్‍చ దూతల్ తెన్ ఉత్ర జా….’జోచి అదికారుమ్ దెకయ్‍త పరలోకుమ్‍చ దూతల్ తెన్, సుట్టునంత ఆగి లగితి రితి జా జో ఉత్ర జా జోవయించి గవురుమ్ రుజ్జు జతి పొదిక ఈంజ ఎత్కి జర్గు జయెదె. చి దేముడుక నేన్లసక, ప్రబు జలొ అమ్‍చొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ రితి నే కెర్లసక సిచ్చ కెరెదె. జోవయించి సిచ్చ కిచ్చొ మెలె, * 1:9 నెంజిలె, ‘మొర్నుతె’. మెలె, ఆత్మమొర్నుతె, ఆకర్‍చి మొర్నుతె. డీసయ్‍లిసి 2:11, 20:6, 20:14, 21:8.నాసెనుమ్‍తె గెచ్చ నాసెనుమ్‍తెయి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచ్చుల, చి ప్రబుతె జేఁవ్ గెచ్చుక నెతిర్తి, జోవయించి ఒగ్గర్ సెక్తిచి రిసొచి జోచి ఒగ్గర్ ఉజిడ్‍చి రిసొ జేఁవ్ జోవయింక దెకుక నెతిర్తి. 10 జా కెఁయఁక జర్గు జయెదె మెలె, జో అన్నె ఉత్ర జెతికయ్ దీసిక. జో జెతిసి కిచ్చొచి రిసొ మెలె, జోక నంపజా జోచి సుద్ది జా జోచయ్ జలస జో తెన్ బెద గవురుమ్ జతిస్‍తె గవురుమ్ జతి రిసొ, చి జేఁవ్ జోక దెక ఆచారిమ్ చి సర్ద జతి రిసొ. జోచి రిసొ అమ్ తుమ్‍క సంగిలి సాచి తుమ్ నంపజలదు, చి తూమ్ కి ఒత్త బెదితె.
దెస్సలొనీకచ పవులీంసి ప్రార్దన కెర్లిసి
11 జెంక తుమ్‍చి రిసొ రోజుక ప్రార్దన కెర్తసుమ్. కిచ్చొ మెన మెలె, తుమ్ జోచయ్ జా, జోచి పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె తుమ్ బెదుక మెన దేముడు తుమ్‍క బుకార అస్సె, చి జో తుమ్‍క బుకార్లి కెర్లిస్‍క తుమ్ విలువ జతి రితి కెర్సు. తుమ్ ఉచర్లి కేన్ చెంగిల్ కామ్ కి, తుమ్‍చి నముకుమ్‍చి రిసొచి ఎత్కి కామ్ కి జోవయించి ఆత్మసెక్తిక జెయ్యిమి కెర్సు. 12 తుమ్ ఇండితిస్‍తె అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుచి నావ్ గవురుమ్ జయెదె, జోవయించి తెడి తూమ్ కి గవురుమ్ జస్తె. దేముడుచి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయయ్ ఈంజ ఎత్కి జర్గు జతి రిసొ ప్రార్దన కెర్తసుమ్.

*1:1 1:1 నెంజిలె ‘సీలయు’ బారికుల్ 15:22, 16:19, 17:4, పడ్తొ కొరిందిల్‍క రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:19, చి పేతురు రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:12 దెక.

1:5 1:5 బారికుల్ 5:41క దెకిలె, జోవయించి నావ్ జోవయించి కామ్‍చి రిసొ, అమ్ అల్లర్ బాదల్ సేడుక జో సెలవ్ దిలె కిచ్చొ రుజ్జు దెకయ్‍తయ్ మెలె, జోవయింతెన్ బెదుక జో అమ్‍క విలువ మెలి రితి దెకిలిసి.

1:5 1:5 నెంజిలె, ‘అన్నె తుమ్ పరలోకుమ్‍తె గెతెచి రిసొ మదెనె ఈంజేఁవ్ బాదల్ వాట్ తుమ్‍క ఆత్మక డిట్టుమ్ పూర్తి కెర తెయార్ కెర్తయ్.’ యాకోబు 1:2-4 దెక.

§1:7 1:7 నెంజిలె ‘జోవయించ ఒగ్గర్ సెక్తిచ పరలోకుమ్‍చ దూతల్ తెన్ ఉత్ర జా….’

*1:9 1:9 నెంజిలె, ‘మొర్నుతె’. మెలె, ఆత్మమొర్నుతె, ఆకర్‍చి మొర్నుతె. డీసయ్‍లిసి 2:11, 20:6, 20:14, 21:8.