యోహాను సుబుమ్ కబుర్
యోహాను రెగిడ్లి సుబుమ్ కబుర్
1
యేసుక్రీస్తు కొన్సొ
* 1:1 సముద్రుమ్ బుఁయి లోకుముల్ కిచ్చొయ్ నెంజిలి పొదిమొదొల్ తెంతొ కి దేముడుచి 1:1 మెలె, ఎక్కిలొచి పెట్టి తిలిసి జోవయించి కోడుతె కీసి చినుక జయెదె గే, దస్సి, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కీసొ అస్సె గే చినుక జలె, యేసుక్రీస్తుక దెకుక. పడ్తొ, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పెట్టి తిలిసి యేసుక్రీస్తుచి అత్తి జర్గు జయెదె.కోడు తిలొ. కిచ్చొ జెర్మున్ నెంజిలి పొది తెంతొ కి జా కోడు దేముడు తెన్ తిలొ. జా కోడుయి దేముడు జా తిలొ. 1:1 ‘ప్రబు’ మెలె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, ఎత్కిక ఏలుప కెర్తొ దేముడు, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు. దేముడు అబ్బొస్‍క కి దేముడు పుత్తుస్‍క కి ‘ప్రబు’ మెనుల. బయ్‍బిల్‍చి ఈంజ వాటతె ముక్కిమ్‍క క్రీస్తుకయ్ ‘ప్రబు’ మెనుల. జొయ్యి కిచ్చొ నెంజిలి జా పొది దేముడు తెన్ తిలొ. ఎత్కి జోచి అత్తి కల్గుప జలి. తిలిసి ఎత్కి జో నెంజితె జెర్మున్ జయె నాయ్. జోచితె జీవు తిలి, జా జీవు మాన్సుల్‍క ఉజిడి జా అస్సె. జా ఉజిడి అందర్‍తె ఉజిడి దెతె అస్సె గని అందర్ జా ఉజిడిక చినన్‍క నెతిర్తయ్§ 1:5 ఈంజ లోకుమ్‍చి పాపుమ్ ఆమస్ అందర్ రితి జలెకి, ఉజిడ్‍క అందర్ కీసి విజవుక నెత్రె గే, క్రీస్తుచి సత్తిమ్‍చి ఉప్పిరి పాపుమ్ జీనుక నెత్రె..
దేముడు తెద్రయ్‍తికయ్, ఏక్ మాన్సు బార్ జలన్. జోవయించి నావ్ యోహాను. జో సాచి సంగుక అయ్‍లన్. ఎత్కిజిన్ క్రీస్తుక నంపజా పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జతు మెన, ‘దొర్కు జలి * 1:7 సత్తిమ్, సెక్తి.ఉజిడి యేసుక్రీస్తుయి’ మెన సాచి సంగుక అయ్‍లన్. యోహాను, జలె, జా ఉజిడి నెంజె, గని ‘క్రీస్తుయి దొర్కు జలి జా ఉజిడి’ మెన సాచి సంగుక అయ్‍లన్. ఈంజ లోకుమ్‍తె జెర్మిత ఎత్కి మాన్సుక ఉజిడి దెతి నిజుమ్ జలి ఉజిడి ఈంజ లోకుమ్‍తె జెతె అస్సె.
10 జలె, ఈంజ లోకుమ్‍తె జో తిలొ. ఈంజ లోకుమ్ జోచి అత్తి జెర్మున్ జలి, గని ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్ జోక చినితి నాయ్. 11 జోచి సొంత గేర్‍చి మాన్సుల్‍తె జో అయ్‍లన్, గని జోచి సొంత మాన్సుల్ జోక ఒప్పన్‍తి నాయ్, నంపజతి నాయ్. 12 దస్సి జలి పొది సగుమ్‍జిన్ జోక ఒప్పన బెదవన నంపజా గెల. జోవయింకయి, జలె, ‘తెదొడి తెంతొ దేముడుచ బోదల్ తుమ్ జలదు’ మెన సెలవ్ దిలన్. 13 జోచ బోదల్ జతి జెర్మున్, జలె, కేన్ సెకుమ్‍తె జెర్మిలి రిసొ జర్గు జలిసి నెంజె, కేన్ తేర్సి మున్సుసి ఆఁగ్‍క ఆసచి రిసొ జెర్మున్ జలిసి నెంజె. ఈంజ దేముడుచి దయచి రిసొ జోచి ఆత్మసెక్తి దిలి రిసొచి జెర్మిలస.
14 జలె, దేముడుచి కోడు ఈంజ లోకుమ్‍తె మాన్సు జా జెర్మున్ జా అమ్ మాన్సుల్ తెన్ బెద జిలన్. పూర్తి దయ, పూర్తి సత్తిమ్ తా అమ్‍చి తెన్ జిలన్, చి జోచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి దెకిల్ రితి జలమ్, చి ‘దేముడు తెంతొ అయ్‍లొ దేముడుచొ ఎక్కి పుత్తుసి ఈంజొయి’ మెన అమ్‍క నిజుమి రుజ్జు అయ్‍లి. 15 జోచి రిసొ “ ‘అంచి కంట పడ్తొ జెతొసొ అంచి కంట వెల్లొ. కిచ్చొక మెలె, అంచి కంట జో అగ్గెయ్ తిలొసొ’ మెన ఇన్నెచి రిసొయి సంగిలయ్” మెన యోహాను సాచి జా కేక్ గల సాట్ప కెర్తె తిలొ.
16 జోచి ఎదివాట్ బెర్తుతె తిలి దయ తెంతొ అమ్ ఎత్కిజిన్ దయ పడ్తొ దయ పాయ అస్సుమ్. 17 మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడుచ ఆగ్నల్ అగ్గె తెంతొ అమ్‍క దా అస్సె, గని దేముడుచి దయ, నిజుమ్ యేసుకీస్తుచి అత్తి దొర్కు జలి. 18 కేన్ మాన్సుకి కెఁయ్య కి దేముడుక దెకిత్ నాయ్. మాన్సు జోక దస్సే దెకుక నెంజితయ్. జాకయ్, జోచి పక్కయ్ తిలొ దేముడుచొ ఎక్కి పుత్తుసి, ఈంజ లోకుమ్‍తె జెర్మ అమ్‍చి తెన్ జిఁయ, అబ్బొసి కీసొచొ గే అమ్‍క దెకవ అస్సె, చి అబ్బొస్‍క దెకిల్ రితి జా అస్సుమ్.
బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ యోహానుక పరిచ్చ కెర్లిసి
(మత్త 3:1-12; మార్కు 1:1-8; లూకా 3:1-9,15-17)
19  1:19 యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ఎక్కి దేముడుచి గుడి తయెదె. యూదుల్‍క జయి పట్నుమ్ ముక్కిమ్ జయెదె.యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చ 1:19 ‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్ మాన్సుల్ జా అంకయ్ జొకర్తు’ మెన పూర్గుమ్ తెంతొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నిసాన్ల ప్రెజల్.యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ ‘తుయి కో?’ మెన పుసితి రిసొ, జోవయించ పూజర్లుక చి దేముడుచి గుడిచి సేవ కెర్తి లేవీ పూర్గుమ్‍చొచి సెకుమ్‍చ మాన్సుల్ సగుమ్‍జిన్‍క బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ యోహానుతె తెద్రయ్‍ల. 20 జేఁవ్ జోక ‘తుయి కో’ మెన పుసితికయ్, జో అబద్దుమ్ జయె నాయ్. జో కీసి సాచి జలొ మెలె, “ఆఁవ్ క్రీస్తు నెంజి” మెన సత్తిమ్ ఒప్పన్లన్. 21 దస్సి ఒప్పన్‍తికయ్, “దస్సి జలె, దేముడుచ కబుర్లు సంగిలొ ఏలీయా పూర్గుమ్‍చొ ఏక్ వేల జస్తె గే?” మెన పుసిల. పుసిలె, “నెంజి” మెన సంగిలన్, చి “దస్సి జలె, దేముడుచ కబుర్లు సంగుక జెంక తిలొ జో అన్నెక్లొ జస్తె గే?” మెన పుసిల, గని అన్నె “నెంజి” మెన యోహాను సంగిలన్. 22 జోక జేఁవ్ అన్నె, “దస్సి జలె, తుయి కొన్సొ? అమ్‍క తెద్రయ్‍ల వెల్లెల మాన్సుల్‍క అమ్ సంగుక అస్సె. కొన్సొ మెన తుయి సంగితసి?” మెన జో తెన్ పుసిల. 23 జో జోవయింక, “యెసయా పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍లి
‘ప్రబు జెంక వాట్ సోగ కెర!’ మెన బయిలె ప్రదేసిమి కేక్ గల ప్రబుచి అవాడ్ ఆఁవ్.
మెన రెగ్డ అస్సె, గెద. ఆఁవ్ ఎక్కి జో” మెన యోహాను సంగిలన్.
24 పిమ్మట్ యోహానుక జేఁవ్ పరిచ్చ కెర్లస, జలె, § 1:24 పరిసయ్యుల్ మెల పండితుల్, సద్దూకయ్యులు మెల పండితుల్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస చి వెల్లెల పూజర్లు యూదుల్‍చి వెల్లి సబతె వెసుల.పరిసయ్యుల్ తెంతొ జా అస్తి, 25 “తుయి క్రీస్తు నెంజిలె, ఏలీయా నెంజిలె, దేముడుచ కబుర్లు సంగిలొ అన్నెక్లొ కి నెంజిలె, తుక కిచ్చొ అదికారుమ్ తయెదె, చి * 1:25 ‘బాప్తిసుమ్’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు మాన్సుచి పాపుమ్ చెమించుప కెర్తి గుర్తుక కెర్తిసి. కీసి ఎక్కిలొ బాప్తిసుమ్ నఙనుక మెలె, “ఆఁవ్ పాపుమ్ సుదొ” మెన జో మాన్సు ఒప్పన, పాపుమ్ దోయి జా గెతి గుర్తుక పానితె డుఙ తా, అన్నె బార్ జంక. ఉపదెసిమ్ దెతొసొ బాప్తిసుమ్ దెంక.బాప్తిసుమ్ దెతసి?” మెన జేఁవ్ పుసిల. 26 యోహాను, జలె, “ఆఁవ్ జలె, మాన్సుల్‍క పానితె బాప్తిసుమ్ దెతసి, గని తుమ్‍చి నెడిమి తుమ్ నేన్లొ ఎక్కిలొ టీఁవ అస్సె. 27 జో అంచి కంట పడ్తొ జెంక తిలొసొ. జో అంచి పడ్తొ అయ్‍లె కి, జో కెద్ది ముక్కిమ్‍చొ మెలె, జోచ జోడ్లుచ వాలివొ యిపుక అంక విలువ నాయ్!” మెన జేఁవ్‍క ఇసి సంగిలన్. 28 ఈంజ ఎత్కి యోర్దాను గాడుక తూర్పు పక్కచి ఒడ్డుతెచి బేతనియ మెలి ఏక్ టాన్‍తె జర్గు జలి.
ప్రెజల్‍చి మొక్మె క్రీస్తుచి రిసొ యోహాను సంగిలిసి
29 అన్నెక్ దీసి, యేసు పాసి తతికయ్, యోహాను జోక దెక, “ఈంజ లోకుమ్‍చ చి పాపుమ్ వయ గెచ్చయ్‍తొ అమ్‍చొ దేముడు దిలొ మెండపిల్ల జలొసొ ఓదె!” మెన సంగిలొ. అన్నె, 30 “ఇన్నెచి రిసొయి ఆఁవ్ సంగిలి, ‘జో అంచి పడ్తొ జెర్మిలెకి, అంచి కంట అగ్గెయ్ తెంతొ తిలొసొ, చి రిసొ అంచి కంట వెల్లొ జయెదె’ మెలయ్. 31 ఈంజొ కొన్సొ గే ఆఁవ్ కి అగ్గె నేన్లయ్, గని ఆఁవ్ అయ్‍లిసి జోచి రిసొయి. 1:31 ‘ఇస్రాయేలులు’ మెలె, యూదుల్‍క అన్నెక్ నావ్ జయెదె.ఇస్రాయేలులు ఇన్నెక ‘అమ్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన చినుతు మెన, పాపుమ్ జో గెచ్చయ్‍తి రిసొ పానితె మాన్సుల్‍క బాప్తిసుమ్ దెతసి.”
32 తెదొడి యోహాను అన్నె కిచ్చొ సాచి సంగిలన్ మెలె, 1:32 ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మక తెలుగు తెన్ సగుమ్‍తె ‘పరిశుద్దాత్మ’ మెంతతి నెంజిలె ‘చెంగిల్ ఆత్మ’ మెంతతి.“దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ పార్వ పిట్టచి రితి జా, ఆగాసుమ్ తెంతొ ఉత్ర జా, జోచి ఉపీర్ టీఁవిలిసి ఆఁవ్ దెకిలయ్. 33 ఆఁవ్ జోక ‘జొయ్యి’ మెన నేన్లయ్. నేన్‍తయ్, గని పానితెచి బాప్తిసుమ్ ఆఁవ్ దెంక మెన అంక తెద్రయ్‍లొ జో అమ్‍చొ దేముడు కిచ్చొ గుర్తు సంగ తిలొ మెలె, ‘అంచి ఆత్మ ఉత్ర జా ఎక్కిలొచి ఉప్పిర్ టీఁవెదె, కచి ఉప్పిరి ఉత్ర జా టీఁవెదె గే, అంచి పరలోకుమ్‍చి సుద్ది తిలి ఆత్మక జోక నంపజలసక జొయ్యి బాప్తిసుమ్ దా కెరెదె.’ 34 జలె, జోక ‘దేముడుచొ పుత్తుసి ఈంజొయ్’ మెన ఆఁవ్ రుజ్జు దెక అస్సి, సాచి జా అస్సి” మెన ఒత్త తిలసక యోహాను సాచి సంగిలన్.
యోహానుచ సిస్సుల్‍తె దొగుల యేసుచి పట్టి గెలిసి
35 అన్నెక్ దీసి, యోహాను జోచి దొగుల సిస్సుల్ తెన్ టీఁవ తతికయ్, 36 యేసు జా వాట్ ఇండ గెతె తతికయ్, యోహాను జోక దెక, “పాపుమ్ గెచ్చయ్‍తొ దొర్కు జలి దేముడుచి మెండపిల్ల, ఓదె!” మెన సంగిలన్. 37 యోహానుచ జేఁవ్ దొగుల సిస్సుల్, జలె, సూన కెర, యేసుచి పట్టి గెచ్చుక దెర్ల.
38 జలె, యేసు పస్ల, జేఁవ్ పట్టి జెతె తిలిసి దెక కెర, జోవయింక “కిచ్చొ చజితసు?” మెన పుసిలన్, చి జేఁవ్ ‘గురుబాబు’ మెలి అర్దుమ్ తెన్ జోవయించి అరమయ్ బాస తెన్ “రబ్బీ” మెన సంగ, “కేనె బస జా అస్సిసి?” మెన జోక పుసిల. 39 జో “జొమ్మ. జా, దెక” మెన సంగిలన్, చి జేఁవ్ జో తెన్ గెచ్చ, జో బస జలి టాన్ దెకిల. జలె, పాసి పాసి చెత్తర్ గంటల్ సంజె జలి రిసొ, జా దీసి జేఁవ్ దొగుల యేసుతె తా గెల.
అంద్రెయ పేతురు మెలొ అన్నొస్‍క యేసుతె బుకారా ఆన్లిసి
40 యోహానుచి జా కోడు సూన యేసుచి పట్టి గెల జేఁవ్ దొగులతె ఎక్కిలొ అంద్రెయ మెలొసొ జయెదె. జో కొన్సొ మెలె, సీమోను పేతురుచొ బావొసి. 41 జో జలె, అన్నెక్ దీసి పెందలె కిచ్చొ తొలితొ కెర్లన్ మెలె, సీమోను మెలొ జోచొ అన్నొస్‍క చజ కెర, “మెస్సయక జలె క్రీస్తుక చజ దెక అస్సుమ్!” మెన సంగిలన్. § 1:41 ‘క్రీస్తు’ మెలె, మెస్సీయ మెలె, ‘దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక తెద్రయిందె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూర్గుమ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ. అన్నె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, ‘రానొ’, ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఏలుప కెరయ్‍లొసొ’ మెలి అర్దుమ్.‘మెస్సయ’ మెన జా బాస తెన్ సంగిలె, గ్రీకు బాస తెన్ ‘క్రీస్తు’ మెలి అర్దుమ్ తయెదె. 42 దస్సి సంగ, సీమోనుక అంద్రెయ యేసుతె కడ ఆన్లొ. కడ ఆన్‍తికయ్, యేసు సీమోనుక చెంగిల్ దెక, “యోహాను మెలొ ఎక్కిలొచొ సీమోను మెలొ పుత్తుసి, తుయి. జలె, అప్పె తెంతొ తుక ‘కేపా’ మెన నావ్ తితసి” మెన సంగిలన్. * 1:42 ‘కేపా’ మెలె, ‘పేతురు’ మెలె, ‘పత్తుర్’ మెలి అర్దుమ్ తయెదె.‘కేపా’ మెన అరమయ్ బాస తెన్ సంగిలె, గ్రీకు బాస తెన్ ‘పేతురు’ జయెదె.
అన్నె దొగులక యేసు సిస్సుల్ కెరన్లిసి
43 అన్నెక్ దీసి, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తె ఉట్ట గెచ్చిందె మెన యేసు ఉట్ట గెలన్. ఒత్త పాఁవ కెర, పిలిప్ మెలొ ఎక్కిలొక చజ కెర, “అంచి పట్టి జా అంచొ సిస్సుడు జా” మెన, యేసు జోక బుకార్లన్. 44 పిలిప్ బేత్సయిదా పట్నుమ్‍చొ. అంద్రెయ పేతురు కి జయ్యి పట్నుమ్‍చ.
45 జలె, నతనియేలు మెలొ ఎక్కిలొక పిలిప్ చజ కెర, “అమ్‍చొ, మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍లి 1:45 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె.ఆగ్నల్‍తె, క్రీస్తుచి రిసొ రెగిడ్లొ, గెద. 1:45 ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుమ్‍చ’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సగుమ్‍జిన్‍చి పెట్టి జోచి ఆత్మ దా జోచ కబుర్లు సంగయ్‍లొ, చి రెగ్డయ్‍లొ. మెలె, జోచి ఆత్మ జోవయించి చోండి పుట్టవ జోచ కబుర్లు లట్టబడ్లొ, చి జోవయించి మెన్సుతె సికయ్‍తికయ్ రెగిడ్ల.అమ్‍చొ దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుమ్‍చ కి జోవయించి రిసొ రెగిడ్ల, గెద. జలె, జో క్రీస్తుక అమ్ చజ అస్సుమ్. జో కొన్సొ మెలె, నజరేతు గఁవ్విచొ యోసేపుచొ యేసు మెలొ పుత్తుసి. జొయ్యి” మెన నతనియేలుక సంగిలన్. 46 సంగిలె నతనియేలు అన్మానుమ్ జా “నజరేతు గఁవ్వి తెంతొ కిచ్చొ జలెకు చెంగిల్ తిలిసి బార్ జయెదె గే?” మెన పుసిలన్, గని పిలిప్ జోక “తుయి జా కెర, సొంత దెకు!” మెన జోక యేసుతె కడ ఆన్లొ.
47 జలె, నతనియేలు పాసి జెతె తతికయ్, యేసు జోక దెక జోచి రిసొ “ఈందె, సత్తిమ్ తిలొ ఇస్రాయేలుడు, ఈంజొ. ఇనాచితె కిచ్చొ ఉప్రమెన్సు నాయ్!” మెన సంగిలన్. 48 దస్సి సంగితికయ్, నతనియేలు ఆచారిమ్ జా “తుయి కీసొ మాన్సుచి అంచి బుద్ది చినిలది?” మెన యేసుక పుసిలన్, చి యేసు జోక “పిలిప్ తుక నే బుకార్తె అగ్గె, తుయి జో రూక్ మొదొలె వెస తిలి పొది తుక ఇన్నె తెంతొ దెకిలయ్” మెన జబాబ్ దిలన్, చి 49 నతనియేలు జోక “గురుబాబు, దేముడుచి పెట్టిచొ దేముడు పుత్తుసి, తుయి! అమ్‍చ ఇస్రాయేలులుచొ రానొ, తుయి!” మెన సంగిలన్. 50 యేసు జోక “ ‘ఆఁవ్ తుక రూక్ మొదొలె దెకిలయ్’ మెన సంగిలి రిసొ తుయి అంక నంప కెర్లది, గెద. ఇన్నెచి కంట అన్నె వెల్లెల కమొ దెకితె” మెన సంగ యేసు అన్నె, 51 “జలె, ఆఁవ్ తుక కిచ్చొ నిజుమి కచితుమ్ సంగితసి మెలె, పరలోకుమ్ ఉగ్డి జతిసి, చి ఆఁవ్ § 1:51 ‘మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ’ మెన బయ్‍బిల్‍తె రెగ్డ తిలె, జేఁవ్‍చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెద్రయ్‍లొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ.’ పూర్గుమ్ తెంతొ దస్సి మెన జోవయించి రిసొ ప్రబుచ కబుర్లు సంగిలస రెగిడ్లిస్‍తె ‘మాన్సు జా జెర్మున్ జెంక తిలొసొ’ మెన రెగ్డ తిలిస్‍చి అర్దుమ్ ఒగ్గర్ సదు కెర్ల యూదుల్ అర్దుమ్ కెరనుల, ఇస్టుమ్ తిలె.మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొచి ఉప్పిరి దేముడుచి దూతల్ పరలోకుమ్‍తె వెగితిసి చి పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత్ర జెతిసి దెకితె” మెన యేసు సంగిలన్.

*1:1 1:1 సముద్రుమ్ బుఁయి లోకుముల్ కిచ్చొయ్ నెంజిలి పొది

1:1 1:1 మెలె, ఎక్కిలొచి పెట్టి తిలిసి జోవయించి కోడుతె కీసి చినుక జయెదె గే, దస్సి, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు కీసొ అస్సె గే చినుక జలె, యేసుక్రీస్తుక దెకుక. పడ్తొ, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి పెట్టి తిలిసి యేసుక్రీస్తుచి అత్తి జర్గు జయెదె.

1:1 1:1 ‘ప్రబు’ మెలె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, ఎత్కిక ఏలుప కెర్తొ దేముడు, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు. దేముడు అబ్బొస్‍క కి దేముడు పుత్తుస్‍క కి ‘ప్రబు’ మెనుల. బయ్‍బిల్‍చి ఈంజ వాటతె ముక్కిమ్‍క క్రీస్తుకయ్ ‘ప్రబు’ మెనుల.

§1:5 1:5 ఈంజ లోకుమ్‍చి పాపుమ్ ఆమస్ అందర్ రితి జలెకి, ఉజిడ్‍క అందర్ కీసి విజవుక నెత్రె గే, క్రీస్తుచి సత్తిమ్‍చి ఉప్పిరి పాపుమ్ జీనుక నెత్రె.

*1:7 1:7 సత్తిమ్, సెక్తి.

1:19 1:19 యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి ఎక్కి దేముడుచి గుడి తయెదె. యూదుల్‍క జయి పట్నుమ్ ముక్కిమ్ జయెదె.

1:19 1:19 ‘యూదుల్’ మెలె, ‘అంచయ్ మాన్సుల్ జా అంకయ్ జొకర్తు’ మెన పూర్గుమ్ తెంతొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు నిసాన్ల ప్రెజల్.

§1:24 1:24 పరిసయ్యుల్ మెల పండితుల్, సద్దూకయ్యులు మెల పండితుల్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస చి వెల్లెల పూజర్లు యూదుల్‍చి వెల్లి సబతె వెసుల.

*1:25 1:25 ‘బాప్తిసుమ్’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు మాన్సుచి పాపుమ్ చెమించుప కెర్తి గుర్తుక కెర్తిసి. కీసి ఎక్కిలొ బాప్తిసుమ్ నఙనుక మెలె, “ఆఁవ్ పాపుమ్ సుదొ” మెన జో మాన్సు ఒప్పన, పాపుమ్ దోయి జా గెతి గుర్తుక పానితె డుఙ తా, అన్నె బార్ జంక. ఉపదెసిమ్ దెతొసొ బాప్తిసుమ్ దెంక.

1:31 1:31 ‘ఇస్రాయేలులు’ మెలె, యూదుల్‍క అన్నెక్ నావ్ జయెదె.

1:32 1:32 ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మక తెలుగు తెన్ సగుమ్‍తె ‘పరిశుద్దాత్మ’ మెంతతి నెంజిలె ‘చెంగిల్ ఆత్మ’ మెంతతి.

§1:41 1:41 ‘క్రీస్తు’ మెలె, మెస్సీయ మెలె, ‘దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక తెద్రయిందె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూర్గుమ్ తెంతొ సంగ తిలొసొ. అన్నె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, ‘రానొ’, ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ఏలుప కెరయ్‍లొసొ’ మెలి అర్దుమ్.

*1:42 1:42 ‘కేపా’ మెలె, ‘పేతురు’ మెలె, ‘పత్తుర్’ మెలి అర్దుమ్ తయెదె.

1:45 1:45 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె.

1:45 1:45 ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబుర్లు సంగిల పూర్గుమ్‍చ’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సగుమ్‍జిన్‍చి పెట్టి జోచి ఆత్మ దా జోచ కబుర్లు సంగయ్‍లొ, చి రెగ్డయ్‍లొ. మెలె, జోచి ఆత్మ జోవయించి చోండి పుట్టవ జోచ కబుర్లు లట్టబడ్లొ, చి జోవయించి మెన్సుతె సికయ్‍తికయ్ రెగిడ్ల.

§1:51 1:51 ‘మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ’ మెన బయ్‍బిల్‍తె రెగ్డ తిలె, జేఁవ్‍చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెద్రయ్‍లొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ.’ పూర్గుమ్ తెంతొ దస్సి మెన జోవయించి రిసొ ప్రబుచ కబుర్లు సంగిలస రెగిడ్లిస్‍తె ‘మాన్సు జా జెర్మున్ జెంక తిలొసొ’ మెన రెగ్డ తిలిస్‍చి అర్దుమ్ ఒగ్గర్ సదు కెర్ల యూదుల్ అర్దుమ్ కెరనుల, ఇస్టుమ్ తిలె.