మత్తయి సుబుమ్ కబుర్
మత్తయి రెగిడ్లి సుబుమ్ కబుర్
1
యేసుక్రీస్తుచి వంసుమ్ వర్స తెన్ రెగిడ్లిసి
(లూకా 3:23-38)
అబ్రాహామ్‌చి సెకుమ్‍తె జెర్మిలొ దావీదు రానొచి వంసుమ్‍తే యేసుక్రీస్తు జా జెర్మిలన్. జోచి వంసుమ్ ఇసి జలి. అబ్రాహామ్ ఇస్సాకుక పాయిలన్. ఇస్సాకు యాకోబుక పాయిలన్. యాకోబు యూదాక చి జోచ అన్నసీంక బావుడ్సివొక పాయిలన్. యూదా తామారు మెలి తేర్సి తెన్ పెరెసుక చి జెరహుక పాయిలన్. పెరెసు ఎస్రోముక పాయిలన్. ఎస్రోము అరాముక పాయిలన్. అరాము అమ్మినాదాబుక పాయిలన్. అమ్మినాదాబు నయస్సోనుక పాయిలన్. నయస్సోను సల్మానుక పాయిలన్. సల్మాను రాహాబు మెలి తేర్సి తెన్ బోయజుక పాయిలన్. బోయజు రూతు మెలి తేర్సి తెన్ ఓబేదుక పాయిలన్. ఓబేదు యెస్సయిక పాయిలన్. యెస్సయి దావీదు రానొక పాయిలన్. ఈంజొ దావీదు రానొ ఊరియా మెలొ ఎక్కిలొచి తేర్సి తెన్ సొలొమోనుక పాయిలన్. సొలొమోను రెహబాముక పాయిలన్. రెహబాము అబీయాక పాయిలన్. అబీయా ఆసాక పాయిలన్. ఆసా యెహోసాపాతుక పాయిలన్. యెహోసాపాతు యెహోరాముక పాయిలన్. యెహోరాము ఉజ్జియాక పాయిలన్. ఉజ్జియా యోతాముక పాయిలన్. యోతాము ఆహాజుక పాయిలన్. ఆహాజు హిజ్కియాక పాయిలన్. 10 హిజ్కియా మనస్సేక పాయిలన్. మనస్సే ఆమోనుక పాయిలన్. ఆమోను యోసీయాక పాయిలన్. 11 పడ్తొ యూదుల్‍క బబులోను దేసిమి విరోదుమ్ సుదల్ దెర గెలి కాలుమ్, యోసీయా యెకోన్యాక చి జోచ బావుడ్సివొక పాయిలన్.
12 యూదుల్‍క బబులోను దేసిమ్‍చి విరోదుమ్ సుదల్ దెర గెలి పడ్తొ, యెకోన్యా సయల్తీయేలుక పాయిలన్. సయల్తీయేలు జెరుబ్బాబెలుక పాయిలన్. 13 జెరుబ్బాబెలు అబీహూదుక పాయిలన్. అబీహూదు ఎల్యాకీముక పాయిలన్. ఎల్యాకీము అజోరుక పాయిలన్. 14 అజోరు సాదోకుక పాయిలన్. సాదోకు ఆకీముక పాయిలన్. ఆకీము ఎలీహూదుక పాయిలన్. 15 ఎలీహూదు ఎలీయాజరుక పాయిలన్. ఎలీయెజెరు మత్తానుక పాయిలన్. మత్తాను యాకోబుక పాయిలన్. 16 యాకోబు మరియచొ మున్సుసి జలొ యోసేపుక పాయిలన్. మరియచి పెట్టి క్రీస్తు మెంతొ యేసు జెర్మిలన్.
17 ఇసి, అబ్రాహామ్ తెంతొ మొదొల్ కెర, దావీదు రానొ ఎదక, వర్స తెన్ మొత్తుమ్ చొవ్ద తరుమ్‍లు జల. అన్నె, దావీదు రానొ తెంతొ మొదొల్ కెర, యూదుల్‍క బబులోను దేసిమి విరోదుమ్ సుదల్ కడ నిలి ఎద చొవ్ద తరుమ్‍లు జల. బబులోనుతె గెలి తెంతొ అన్నె మొదొల్ కెర, క్రీస్తు ఎద కి చొవ్ద తరుమ్‍లు జల.
యేసుక్రీస్తు జెర్మిలిసి
(లూకా 2:1-7)
18  * 1:18 ‘ప్రబు’ మెన రెగిడ్లె, ‘ఎత్కిక ఏలుప కెర్తొసొ’ మెలి అర్దుమ్ తయెదె. యెహోవ అబ్బొస్‍క కి యేసు పూత్తుక కి ‘ప్రబు’ మెనుల.యేసుక్రీస్తు జెర్మిలిసి కీసి జలి మెలె, మరియచ అయ్యసిఁసి, “అమ్‍చి బోదక తుక దెమ్‍దె” మెన యోసేపుక సంగిలి పడ్తొ, జేఁవ్ దొగుల నే బెదితె అగ్గె, దేముడుచి 1:18 అప్పె తెంతొ జోవయింక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్‍దె. ఒగ్గర్ పూర్గుమ్ తెంతొ జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె, గని యేసుచి జీవితుమ్‍చి రిసొ రెగిడ్ల ఈంజ పుస్తకుమ్‍చ సాచులు బుల్తె తిల పొదులె, ‘యూదుల్’ మెన జో పూర్గుమ్ నిసాన ప్రెజల్ జోచి నావ్ దెర్తి నాయ్. ‘యెహోవ’ మెలి నావ్‌చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘ఎత్కి జెర్మిలొసొ, ఎత్కిక జీవ్ దెతొసొ, కెఁయఁక తెఁయఁక తతొసొ’. సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్ మరియ అంగి జలి. 19 మరియచొ మున్సుసి జంక తిలొ యోసేపు, జా దస్సి జా అస్సె మెన సూన కెర, జో పున్నిమ్ జలొసొ మాన్సుచి రిసొ, పడ్తొ మాన్సుల్‍చి మొక్మె జాక లాజ్ కెరుక నెస కెర, గగ్గొల్ నే జతె లుంకవ జాక ముల దెంక మెల ఉచర్లన్. 20 జో ఇసి కెరుక మెన ఉచర్తె తతికయ్, ప్రబుచొ దూత ఎక్కిలొ సివ్న తెన్ జోక డీస కెర, “దావీదు రానొచి సెకుమ్‍చొ ఓ యోసేపు, తుచి తెర్ని జతి మరియక ఆననుక తుయి బి నాయ్. దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తిక జా అంగి జా అస్సె. 21 జాచి పెట్టి ఏక్ పుత్తుసి జెర్మెదె. జొయ్యి జోచ ప్రెజల్‍క జోవయించ పాపల్ తెంతొ రచ్చించుప కెరెదె. జాచి రిసొ, జోక ‘యేసు’ మెన నావ్ తీ” మెన జో దూత సంగిలన్.
22 ఈంజ ఎత్కి కిచ్చొక జర్గు జలి మెలె, దేముడు జోచ 1:22 ‘జోచ కబుర్లు సంగిలస’ మెలె, పూర్గుమ్ తెంతొ కక్క ప్రబు నిసాన, జోచ కబుర్లు మాన్సుల్‍క జేఁవ్ సంగితి రిసొ, జోచి ఆత్మసెక్తి జోవయింక దెయెదె. కబుర్లు సంగిలొసొచి అత్తి సంగిలి కోడు నెరవెర్సుప జంకయ్ ఇసి జలి.
23 “ఈందె, విడ్డి బోద అంగి జయెదె,
చి జాచి పెట్టి ఏక్ పుత్తుసి జెర్మెదె. జోక
‘ఇమ్మానుయేలు’ మెన నావ్ తిస్తె,”
జా నావ్‌చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘దేముడు అమ్‍క తోడ్ తయెదె’.
24 జలె, యోసేపు నిజ తా ఉట్ట కెర, ప్రబుచొ దూత జోక సంగిలి రితి, జోచి తేర్సిక ఆనన్లన్. 25 దస్సి, జాచి పుత్తుసి నే జెర్మితె ఎదక, జాచి తెన్ బెద నిజె నాయ్, జో జెర్మితికయ్, యోసేపు జోక ‘యేసు’ మెన నావ్ తిలన్.

*1:18 1:18 ‘ప్రబు’ మెన రెగిడ్లె, ‘ఎత్కిక ఏలుప కెర్తొసొ’ మెలి అర్దుమ్ తయెదె. యెహోవ అబ్బొస్‍క కి యేసు పూత్తుక కి ‘ప్రబు’ మెనుల.

1:18 1:18 అప్పె తెంతొ జోవయింక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్‍దె. ఒగ్గర్ పూర్గుమ్ తెంతొ జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె, గని యేసుచి జీవితుమ్‍చి రిసొ రెగిడ్ల ఈంజ పుస్తకుమ్‍చ సాచులు బుల్తె తిల పొదులె, ‘యూదుల్’ మెన జో పూర్గుమ్ నిసాన ప్రెజల్ జోచి నావ్ దెర్తి నాయ్. ‘యెహోవ’ మెలి నావ్‌చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘ఎత్కి జెర్మిలొసొ, ఎత్కిక జీవ్ దెతొసొ, కెఁయఁక తెఁయఁక తతొసొ’.

1:22 1:22 ‘జోచ కబుర్లు సంగిలస’ మెలె, పూర్గుమ్ తెంతొ కక్క ప్రబు నిసాన, జోచ కబుర్లు మాన్సుల్‍క జేఁవ్ సంగితి రిసొ, జోచి ఆత్మసెక్తి జోవయింక దెయెదె.