మార్కు సుబుమ్ కబుర్
మార్కు రెగిడ్లి సుబుమ్ కబుర్
1
క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ జెతిస్‍చి రిసొ యోహాను సాట్ప కెర్తిసి
(మత్త 3:1-12; లూకా 3:1-9,15-17; యోహా 1:19-28)
* 1:1 అప్పె తెంతొ జోక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్‍దె.దేముడుచొ పుత్తుసి జలొ యేసుక్రీస్తుచి 1:1 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొర్కు కెర్లి రచ్చనచి కోడు. అమ్‍చ పాపల్ జో చెమించుప కెర్తిస్‍చి రిసొచి కబుర్. యేసుయి దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలిస్‍చి కబుర్. జో అర్పితుమ్ జా పాపల్ గెచ్చయ్‍లి రిసొ నంపజల మాన్సుల్ పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెదితి అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జలిస్‍చి కబుర్. సుబుమ్ కబుర్ ఇసి మొదొల్ జతయ్.
1:2 ‘జోచ కబుర్లు సంగిలస’ మెలె, పూర్గుమ్ తెంతొ కక్క ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ప్రబు నిసాన, జోచ కబుర్లు మాన్సుల్‍క జేఁవ్ సంగితి రిసొ, జోచి ఆత్మసెక్తి జోవయింక దెయెదె.దేముడుచ కబుర్ సంగిలొ యెసయా పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగిడ్లి రితి జర్గు జలి.
“ఈందె, తుక వాట్ తెయార్ కెరయ్‍తి రితి, అంచొ బారికి జతొ ఎక్కిలొక తుచి కంట అగ్గె తెద్రయిందె”
మెన, అన్నె,
“ఎక్కిలొ అంచొ బారికి రితొ జా, అంచి అవాడ్ రితొ జా, ‘ప్రబుకయ్ వాట్ చెంగిల్ కెరు. జోక వాట్ తిన్నగ కెర్లి రితి తుమ్ ఎత్కిజిన్ బుద్ది ఆననా’ మెన, బయిలె ప్రదేసిమి తా కేక్ గల సాట్ప కెరెదె”
మెన, రెగిడ్లి కోడు.
ఈంజేఁవ్ కొడొ కీసి నెరవెర్సుప జల మెలె, బాప్తిసుమ్ దెతొ యోహాను మెలొసొ బయిలె బార్ జా బులుక దెర కెర, “తుమ్‍చి పాపల్‍చి రిసొ తుమ్ పెట్టి దుకుమ్ జా, పాపుమ్ ముల్తి బుద్ది జా, దేముడు తుమ్‍చి పాపుమ్ చెమించుప కెర్తి గుర్తుక, తుమ్ బాప్తిసుమ్ నఙన.” మెన సాట్ప కెర్తె తిలన్. యోహాను ఇసి కెర్తె తతికయ్, యూదయ మెలి జా ప్రదేసిమ్‍చ ప్రెజల్ ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్ జా ప్రదేసిమ్‍చి § 1:5 యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ యూదుల్‍క ఒగ్గర్ ముక్కిమ్ జయెదె. కిచ్చొక మెలె, ఒత్త దేముడుచి గుడి తయెదె. ఒండి బూలోకుమ్‍క ఎక్కి ఒత్తయ్ జోవయించి దేముడుచి గుడి తయెదె.యెరూసలేమ్ మెలి వెల్లి పట్నుమ్‍చ ప్రెజల్ ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్, జోతె జా బయిలె జా కెర, జేఁవ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ పెట్టి దుకుమ్ జా, ఎదార్దుమ్ తెన్ ఒప్పన సంగ కెర, యోర్దాను మెంతి ఒత్తచి గడ్డె, జోచి అత్తి బాప్తిసుమ్ నఙన్‍తె తిల.
యోహాను కీసొ తిలొ మెలె, ఒంటెచ రోమల్‍చ పాలల్ గలన, చామ్ తెన్ కెర్లి పట్క కెరంటె బందన, డొంగ్రెచి ఒండాల్ తేల్, చిట్కల్ కతొసొ. కిచ్చొ మెన యోహాను బోదన కెర్తె తిలన్ మెలె, “అంచి పట్టి అన్నెక్లొ జెతయ్, అంచి కంట జోక అదికారుమ్ ఒగ్గరి. ఆఁవ్ వంపొ జా జోచ చట్టొతెచ జోడ్లుతెచ వాలివొ యిపుక జలెకు అంక విలువ నాయ్. ఆఁవ్ జలె, పానితె తుమ్‍క బాప్తిసుమ్ దెతసి, గని అప్పె జెతొసొ జలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మతె తుమ్‍క బాప్తిసుమ్ దెయెదె” మెన సాట్ప కెర్తె తిలన్.
యేసు బాప్తిసుమ్ నఙన్లిసి
తెదొడి ఏక్ దీసి, యేసు గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తెచి నజరేతు గఁవ్వి తెంతొ ఉట్ట జా కెర, ఒత్త యోర్దాను గడ్డె యోహానుచి అత్తి బాప్తిసుమ్ నఙన్లొ. 10 యేసు పాని తెంతొ బార్ జలి బేగి యోహాను కిచ్చొ దెకిలన్ మెలె, పరలోకుమ్ ఉగ్డి జలి, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ, పార్వ పిట్టచి రితి జా, ఉత్ర జా యేసుచి ఉప్పిరి టీఁవొ జలి. 11 అన్నె, “తుయి అంచొ ప్రేమ తిలొ పూత్తు. తుచి రిసొ అంక సర్దసంతోసుమ్” మెన పరలోకుమ్ తెంతొ సంగిలిస్‍చి అవాడ్ అయ్‍లి.
సయ్‍తాన్‍చి అత్తి యేసు పరిచ్చ జా జీన్లిసి
(మత్త 4:1-17; లూకా 4:1-15)
12 దస్సి జలి బేగి, కో నెంజిలి బయిలె యేసు గెతి రితి, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జోక పెలవ నిలన్. 13 యేసు ఒత్త దొన్ని విసొ దీసల్ తతికయ్, సయ్‍తాన్ జోక పాపుమ్ కెరవుక ఉచర్లన్. ఒత్త రితయ్ జంతువుల్ తిల. దేముడుచి దూతల్ జా కెర, యేసుక సావ్రెచన కెర, సుక్కుమ్ కెర్ల.
14 జా పొది, బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ యోహాను జేలి జలొ. జో యోహాను జేలి జలి పిమ్మట్, యేసు, దేముడు జలొ అబ్బొస్‍చి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర కెర, బుల బుల, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తె అన్నె ఉట్ట అయ్‍లన్. 15 * 1:15 మత్తయి మెలొ యేసుచ సిస్సుడు రెగిడ్లి రితి, పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్ యేసు తెన్ పాసి జా అయ్‍లొస్‍చి కబుర్, ఈంజ. మత్తయి 3:2,3.దేముడుచి రాజిమ్ ఈంజ లోకుమ్‍తె జెతిస్‍క రకితి కాలుమ్ పూర్తి జా అస్సె. దేముడుచి రాజిమ్ పాసి జా అస్సె. జాచి రిసొ, తుమ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ పెట్టి దుకుమ్ జా. పాపుమ్ ముల్తి బుద్ది జా, సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా” మెన బోదన కెర్తె తిలన్.
చెత్తర్‍జిన్ సిస్సుల్‍క యేసు నిసాన బుకార్లిసి
16 యేసు జా గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చి సముద్రుమ్‍చి గట్టుతె ఇండితె తా, సీమోనుక చి అంద్రెయ మెలొ సీమోనుచొ బావొస్‍క దెకిలన్. జేఁవ్ దొగుల గడ్డె వల గల్తె తిల. జేఁవ్ మొస్స దెర్తస. 17 జలె, యేసు జోవయింక దెక, “తుమ్ అంచి పట్టి జా, చి మాన్సుల్ అంక నంపజతి రిసొ, జోవయింక తుమ్ అంచితె కడ ఆన్‍తి రితి తుమ్‍క సికడిందె” మెన సంగిలన్. 18 ఇసి సంగ బుకార్లి బేగి, జేఁవ్, జోవయించ వలల్ ముల దా కెర, జోచి పట్టి గెచ్చ, జో తెన్ బులుక దెర్ల.
19 ఒత్త తెంతొ అన్నె ఇదిల్ దూరి గెచ్చ కెర, జెబెదయి మెలొ ఎక్కిలొచ దొగుల పుత్తర్సుల్‍క యేసు దెకిలన్. వెల్లొచి నావ్ యాకోబు, బావొస్‍చి నావ్ యోహాను. జేఁవ్ దొగుల జోవయించి దోనితె వెస తా, చిరి జల వలల్ చెంగిల్ కెర్తె తిల. 20 జోవయింక దెకిల్ బేగి, యేసు జోవయింక బుకార్లన్. జెబెదయి మెలొ జోవయించొ అబ్బొస్‍క, జోవయింతె కూలి కెర్తసక కి దోనితె ముల దా, జేఁవ్ దొగుల బావుడ్లు జోచ సిస్సుల్ జతి రితి యేసుచి పట్టి గెల.
బూతుమ్ దెర్లొ మాన్సుక యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
(లూకా 4:31-37)
21 జలె, యేసు, జేఁవ్ సిస్సుల్ తెన్ కపెర్నహూమ్ పట్నుమ్‍తె బెద గెల. అన్నెక్ 1:21 ఎత్కి సెన్వర్ యూదుల్‍క బక్తి కెర్తి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచ్చ, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బక్తి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచ్చొ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్‍క యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ ప్రెజల్‍క జాడు వయడ్లి రితి కెర కామ్ నే కెర్తిస్‍చి రిసొ ఒగ్గర్ ఆగ్నల్ అఁవ్వి ఉచర అస్తి. ఇన్నె, దొన్ని ఎన్నులు కోడ్లిస్‍క ‘కామ్’ మెన నింద కెర్తతి.సెలవ్ కడన్లి దీసి, దేముడుక బక్తి కెర్తి యూదుల్‍చి ఒత్తచి సబ గెరి గెచ్చ, తెడి పెస కెర, యేసు బోదన కెరుక దెర్లన్. 22 మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస కెర్తి రితి నాయ్, గని దేముడు దిలి అదికారుమ్ తెన్ యేసు సొస్టుమ్ బోదన కెర్లన్, చి ఒత్త తిల మాన్సుల్ బలే ఆచారిమ్ జల.
23 తెదొడి జేఁవ్ తిలి సబగేరి బూతుమ్ దెర్లొ ఎక్కిలొ డీసిలొ. 24 జో జలె “ఓ నజరేతు గఁవ్విచొ యేసుప్రబు, అమ్‍చి తెన్ తుక కిచ్చొ కామ్? అమ్‍క పాడ్ కెరుక జా అస్సిస్ గే? తుయి కొన్సొ గే జాని. దేముడుచి 1:24 దేముడు తెద్రయ్‍లొ క్రీస్తు, రచ్చించుప కెర్తొసొసుద్ది తిలొసొ, తుయి.” మెన కేక్ గలొ. 25 యేసు, జలె, “తుక్లె తా ఇన్నెక ముల దా గో!” మెన జో మాన్సుక దెర్లి బూతుమ్‍క గోల కెర్లన్. 26 బూతుమ్ జో మాన్సుక అద్దుర్ కెర దా, గట్టిఙ ఒర్సవడ కెర, జోక ముల దిలొ.
27 జర్గు జలిసి ఎత్కిజిన్ దెక ఆచారిమ్ జా, “అబ్బరేయ్య! ఈంజ కెద్ది అదికారుమ్ తిలి బోదన. నొవి రగుమ్. బూతల్‍క కి అదికారుమ్ తెన్ ఈంజొ ‘గో!’ మెన సంగిలె, జా సూన, ఈంజొ సంగిల్ రితి ఉట్ట గెతతి!” మెన బమ్మ తెన్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ సంగన్ల. 28 జా దీసి తెంతొ, జా ఒండి గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తె, కేనె ఒత్త, యేసుచి రిసొ ఎత్కిజిన్ సూన్ల.
29 బూతుమ్ దెర్లొసొక చెంగిల్ కెర్లి బేగి, సబ గెరి తెంతొ బార్ జా ముల కెర, యాకోబు చి యోహాను తెన్ యేసు బెద గెచ్చ, సీమోను చి అంద్రెయ చి గెరి గెల. 30 జలె, గెరి పెసిలె, సీమోనుచి అత్తస్ జొర్జొ సేడ నిజ అస్సె. దస్సి అస్సె మెన దెక కెర, సిస్సుల్ యేసుక సంగిల. 31 యేసు జాచి పాసి జా కెర, ఆతు దెర ఉట్టయ్‍తికయ్, జొర్జొ జాక ముల దిలి, చి చెంగిల్ జలి, జా మంతిరి గెరి తిలసక సవ్రెచన ఎత్కి కెర్లి.
ఒగ్గర్‍జిన్ బాద తిలసక యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
32 జా దీసి సాంజ్ జతికయ్, ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్ జబ్బుల్ తిలసక కి, బూతుమ్ దెర్లసక కి యేసుతె ప్రెజల్ కడ ఆన్ల. 33 జా పట్నుమ్‍చ ప్రెజల్ ఎత్కిజిన్ జా గెర్‍చి వీదె బెర జా, గుమ్ముమె టీఁవొ జా తిల. 34 జోవయింతె రగరగాల్‍చ జబ్బుల్ తిల మాన్సుల్‍క యేసు చెంగిల్ కెర్లన్, ఒగ్గర్ బూతల్‍క ఉదడ గెలన్. గని జో కొన్సొ గే బూతల్ చినిలి రిసొ, జా గుట్టు బార్ కెర్తు నాయ్ మెన, జేఁవ్ బూతల్ లట్టబుక సెలవ్ నే దిలొ.
35 అన్నెక్ దీసి, రాతి నే పాయితె ఒగ్గర్ అందర్ తత్తయి, యేసు ఉట్ట కెర బార్ జా, కో నెంజిలి టాన్‍తె గెచ్చ, ప్రార్దన కెరుక దెర్లన్. 36 ప్రార్దన కెర్తె తతికయ్, సీమోను, జో తెన్ తిలస కి, యేసుచి పట్టి జా చజన, 37 జోతె పాఁవ కెర, “ఇన్నెచ మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ తుక చజితతి” మెన యేసుక సంగితికయ్, 38 జో, “జొమ్మ, ఈంజ ప్రాంతుమ్‍తెచ అన్నె గఁవ్విలె గెచ్చుమ, ఆఁవ్ ఒత్త కి బోదన కెర్తి రిసొ. జాకయ్ బార్ జలయ్,!” మెన యేసు సంగిలన్. 39 జలె, జా గలిలయ ప్రాంతుమ్ ఎత్కితె బుల బుల, ఒత్తచ యూదుల్‍చ సబ గెరలె బోదన కెర్తె తిలన్, చి మాన్సుల్‍క దెర్ల బూతల్‍క ఉదడ గెల్తె తిలన్.
వెల్లి రోగిక యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
(మత్త 8:1-4; లూకా 5:12-16)
40 జా పొది, వెల్లి రోగి ఎక్కిలొ యేసుతె జా కెర, సెర్ను సేడ, “తుక ఇస్టుమ్ తిలె, తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుద్ది కెరుక తెర్సి.” మెన బతిమాల్ప జా జొకర్తికయ్, 41 యేసు కన్కారుమ్ జా, ఆతు చంప కెర, జోక చడ, “అంక ఇస్టుమి. తుయి చెంగిల్ జా సుద్ది జా” మెన సంగిలన్. 42 వెల్లి రోగుమ్ బేగి జో మాన్సుక ముల దిలి, చి చెంగిల్ జా సుద్ది జలన్.
43-44 తెదొడి యేసు జోక, “జర్గు జలిస్‍చి రిసొ కక్క సంగు నాయ్, గని దేముడుచి గుడితె గెచ్చ, ఒత్త సేవ కెర్తొ పూజరితె గెచ్చ, తుయి చెంగిల్ జలిసి జోక దెకవ, తుయి చెంగిల్ జా§ 1:43-44 వెల్లి రోగిచి వెల్లి రోగుమ్ గెలె, ‘సుద్ది జలన్’ మెన తెదొడ్‍చ యూదుల్ సంగితె తిల. కిచ్చొక మెలె, ఏక్ మాన్సుక వెల్లి రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవ్వి తంక గార్’ మెలి రితి, ‘జోచి జబ్బు డేఁవ అమ్‍కయ్ దెరెదె’ మెలి రితి బియఁ కెర గఁవ్వి తెంతొ ఉదడుల. దేముడుచి దయచి రిసొ వెల్లి రోగుమ్ పూర్తి గెలె, ‘సుద్ది జలొ’ మెన గఁవ్వి అన్నె పెసడుల. సుద్ది జలిసి ఎత్కిజిన్‍క రుజ్జు దెకయ్‍తి రితి, మోసే పూర్గుమ్‍చొ సంగిలి కానుక దేసు” మెన యేసు ఆడ్ర దా జోక సంగిలన్.
45 గని, “కేనె ఒత్త సంగు నాయ్” మెన యేసు సంగ తిలె కి, జో మాన్సు బార్ జా ఉట్ట గెచ్చ కేనె ఒత్త సంగుక దెర్లన్. జర్గు జలిసి జో దస్సి ఎత్కిజిన్‍క సూనయ్‍తికయ్, ‘కేన్ పట్నుమ్‍తె ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఎదార్దుమ్ పెసుక నెంజె’ మెన, యేసు జా బయిలె తాఁ గెలొ. ఒత్త జా బయిలె తతికయ్, చెత్తర్ దిక్కుల్ తెంతొ కి, ప్రెజల్ జోతె బెర గెతె తిల.

*1:1 1:1 అప్పె తెంతొ జోక ‘దేముడు’ మెన రెగుడుమ్‍దె.

1:1 1:1 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొర్కు కెర్లి రచ్చనచి కోడు. అమ్‍చ పాపల్ జో చెమించుప కెర్తిస్‍చి రిసొచి కబుర్. యేసుయి దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలిస్‍చి కబుర్. జో అర్పితుమ్ జా పాపల్ గెచ్చయ్‍లి రిసొ నంపజల మాన్సుల్ పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెదితి అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జలిస్‍చి కబుర్.

1:2 1:2 ‘జోచ కబుర్లు సంగిలస’ మెలె, పూర్గుమ్ తెంతొ కక్క ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ప్రబు నిసాన, జోచ కబుర్లు మాన్సుల్‍క జేఁవ్ సంగితి రిసొ, జోచి ఆత్మసెక్తి జోవయింక దెయెదె.

§1:5 1:5 యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ యూదుల్‍క ఒగ్గర్ ముక్కిమ్ జయెదె. కిచ్చొక మెలె, ఒత్త దేముడుచి గుడి తయెదె. ఒండి బూలోకుమ్‍క ఎక్కి ఒత్తయ్ జోవయించి దేముడుచి గుడి తయెదె.

*1:15 1:15 మత్తయి మెలొ యేసుచ సిస్సుడు రెగిడ్లి రితి, పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్ యేసు తెన్ పాసి జా అయ్‍లొస్‍చి కబుర్, ఈంజ. మత్తయి 3:2,3.

1:21 1:21 ఎత్కి సెన్వర్ యూదుల్‍క బక్తి కెర్తి సెలవ్ కడ దీసి జయెదె. జా దీసి జోవయించ సబ గెరలె గెచ్చ, దేముడుచి కొడొ సూన కెర, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బక్తి కెరుల. జోక ‘యెహోవ’ మెన నావ్ తయెదె. జా దీసి ‘కిచ్చొ కామ్ కెర నాయ్’ మెన జో ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలిస్‍క యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ ప్రెజల్‍క జాడు వయడ్లి రితి కెర కామ్ నే కెర్తిస్‍చి రిసొ ఒగ్గర్ ఆగ్నల్ అఁవ్వి ఉచర అస్తి. ఇన్నె, దొన్ని ఎన్నులు కోడ్లిస్‍క ‘కామ్’ మెన నింద కెర్తతి.

1:24 1:24 దేముడు తెద్రయ్‍లొ క్రీస్తు, రచ్చించుప కెర్తొసొ

§1:43-44 1:43-44 వెల్లి రోగిచి వెల్లి రోగుమ్ గెలె, ‘సుద్ది జలన్’ మెన తెదొడ్‍చ యూదుల్ సంగితె తిల. కిచ్చొక మెలె, ఏక్ మాన్సుక వెల్లి రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవ్వి తంక గార్’ మెలి రితి, ‘జోచి జబ్బు డేఁవ అమ్‍కయ్ దెరెదె’ మెలి రితి బియఁ కెర గఁవ్వి తెంతొ ఉదడుల. దేముడుచి దయచి రిసొ వెల్లి రోగుమ్ పూర్తి గెలె, ‘సుద్ది జలొ’ మెన గఁవ్వి అన్నె పెసడుల.