16
యేసు జీవ్ జా ఉట్ట అస్సె
(మత్త 28:1-8; లూకా 24:1-12; యోహా 20:1-10)
సెలవ్ కడన్లి దీసి కేడ గెలి రాతి, మగ్దలేనే పట్నుమ్‍చి మరియ, యాకోబుచి అయ్యసి మరియ, సలోమే తెన్, యేసుక గాంసుక మెన, చెంగిల్ వాసెన తేల్ గెనన్ల, చి జా * 16:2 సత్తు పొదుల్‍తె అగేచి దీసిఅయ్‍తర్ దీసి ఒగ్గర్ పెందలె ఉట్ట, బార్ జా, పొద్దు బార్ జలి సమయుమి జా మెస్నె పాఁవ, “మెస్నె డంపిలొ పత్తుర్ అమ్‍చి రిసొ కో ఒస్కవ దెవుల గె?” మెన ఎక్లి తెన్ ఎక్లి 16:3 ఎక్కిల్ తెన్ ఎక్కిల్ లట్టబ్తె తిల. ఇసి లట్టబ లట్టబ, ఉప్పిరి దెక, పత్తురు ఒస్క జా అస్సె మెన దెకిల. జో పత్తుర్ ఒగ్గర్ వెల్లొచొ.
తెదొడి, మెస్నె గెచ్చ పెస, కిచ్చొ దెకిల మెలె, జా మెస్నె తెడిచి ఉజెతొ పక్క, చొక్కిల పాలల్ గలన తిలొ ఉబెడొ రితొ దేముడుచి దూత వెస అస్సె. జోక దెక, ఆచారిమ్ జా పంబ్ర జల. జేఁవ్ ఇసి జతికయ్, జో దేముడుచి దూత జోవయింక “పంబ్ర జా నాయ్. సిలువతె గల మొర తిలొ నజరేతు గఁవ్విచొ యేసుక తుమ్ చజితసు. జో జీవ్ జా ఉట్ట అస్సె. జో ఇన్నె నాయ్. ఈందె జోక ఎంగ్డవ తిలి టాన్‌క అంకి గల.” అన్నె, సిస్సుల్‍క, పేతురుక “తుమ్‍చి కంట అగ్గెతొ, యేసు గలిలయతె ఉట్ట గెతయ్. తుమ్‍క జో అగ్గె సంగిలి రితి, జోక ఒత్త దెకితె మెన తుమ్ గెచ్చ సంగ” మెన దూత సంగిలన్. జేఁవ్ తేర్‍బోదల్ బమ్మ తెన్ మెస్నె తెంతొ బార్ జా, సిస్సుల్‍క జా కబుర్ సంగుక ఉట్ట నిగ గెల. గట్టిఙ ఆచారిమ్ జా, అద్దుర్ జా గెచ్చ తిల, చి బియఁ కెర, సిస్సుల్‍క పిట్టవ, కక్క కి కిచ్చొ సంగితి నాయ్.
మగ్దల పట్నుమ్‍చి మరియక యేసు డీసిలిసి
యేసు 16:9 సత్తు పొదుల్‍తె అగేచి దీసిఅయ్‍తర్ దీసి జీవ్ జా ఉట్ట, జా దీసి పెందలె మగ్దల పట్నుమ్‍చి మరియక తొలితొ డీసిలన్. ఒగ్గర్ అగ్గె, జాచిక దెర్ల బూతల్‍క యేసు ఉదడ గెల తిలన్. జా తేర్‍బోద ఈంజయి. 10 జలె, యేసు జాక డీస్తికయ్, జా జో తెన్ బుల్తె తిల సిస్సుల్ జివ్వి అస్సె మెన నేన కెర దుకుమ్ జా ఏడ్తె అస్తి, మెన జా జాన కెర, జా మాన్సు జోవయింతె గెచ్చ కెర, “జీవ్ జా అస్సె. ఆఁవ్ సొంత దెక అస్సి” మెన సాచి సంగిలి. 11 గని జో జీవ్ జలిసి జా దెకిలిసి సూన్లె కి, తెదొడి నంప కెర్తి నాయ్.
12 ఒత్త తెంతొ, బయిలుచి వట్టె దొగుల సిస్సుల్ ఇండ గెతె తతికయ్, యేసు, జోచి పోలిక ఇదిల్ వేర మార్సుప జా తా, జోవయింక డీసిలన్. 13 తెదొడి జేఁవ్ దొగుల అన్నె బుల గెచ్చ, అన్నె సిస్సుల్‍క సంగిల. గని జేఁవ్ అన్నె సిస్సుల్ తెదొడి నంప కెర్తి నాయ్.
ఎగరజిన్ సిస్సుల్‍క యేసు డీసిలిసి
(మత్త 28:16-20; లూకా 24:36-49; యోహా 20:19-23; బారి కమ్మొ 1:6-8)
14 జాచి పిమ్మట్, ఎగరజిన్ సిస్సుల్ అన్నిమ్ కంక వెస తిలి పొది, యేసు జోవయింక డీసిలన్, చి గోల కెర్లన్. జో జీవ్ జలి పిమ్మట్ జోక దెక తిలస, జోక సాచి సంగ తిలె కి, జేఁవ్ రాడ్ జీవ్ తెన్ తిలి రితి అన్మానుమ్ జా నంప నే కెర్లి రిసొ గోల కెర్లన్.
15 తెదొడి యేసు సిస్సుల్‍క, “తుమ్ దేసిమ్‍లు ఎత్కితె గెచ్చ, లోకుమ్‍చ ఎత్కిక అంచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర. 16 కో నంపజఁయి గెచ్చులచి బాప్తిసుమ్ నఙనుల గే, జేఁవ్ రచ్చించుప జవుల. గని కో నంప నే జవుల గే, మొర గెలె, సిచ్చతె గెచ్చుల.
17 “అంక నంపజతస తెన్ అంచి అదికారుమ్ అస్సె మెన కీస గుర్తులు తయెదె మెలె, అంచి నావ్ తెన్ బూతల్‍క ఉదడ గెలుల, జేఁవ్ అగ్గె నే సికిల బాసల్ తెన్ లట్టబుల, 18 అయివొక ఉక్ల దెర్లె జవుస్, మొర్తిసి పిల్లె జవుస్, జోవయింక ప్రమాదుమ్ జయె నాయ్. అన్నె, జొర్జొ జబ్బుల్ తెన్ తిల మాన్సుల్‍క అంచి నావ్ తెన్ బోడి చడిలె, చెంగిల్ జవుల.”
19 ప్రబు జలొ యేసు, జలె, సిస్సుల్ తెన్ లట్టబ బోదన కెర కేడయ్‍లి ఇదిల్ పడ్తొ, జోవయించి మొక్మె ఆగాసుమ్‍తె వెగ, పరలోకుమ్‍తె దేముడు అబ్బొస్‍చి ఉజెతొ పక్కయ్ వెసిలన్.
20 అన్నె, జో సంగిలి రితి, సిస్సుల్ కేనె ఒత్త గెచ్చ బోదన కెర్తె తతికయ్, ప్రబు జోవయింక తోడ్ తా జేఁవ్ సిస్సుల్‍చి అత్తి వెల్లొ కమొ కెరవ కెరవ, జేఁవ్ సంగిలి చి సత్తిమ్‍క రుజ్జు దెకయ్‍లన్§ 16:20 మార్కుచి అత్తి రెగిడ్లి ఈంజ పుస్తకుమ్‍తె, ఈంజ అద్యయిమ్‍చి నొవ్వు నంబర్ తెంతొచ కొడొ ముల, ఆకర్‍చి కోడు కొట్రు జవుస్ మెలి రితి ఇదిలిసి కోడు కెఁయఁగె గలిల. గని దూతల్‍చి అత్తి సంగిలి కబుర్ ఎత్కి పేతురుక చి జోవయింతెన్ తిల సిస్సుల్‍క జేఁవ్ తేర్‍బోదల్ సంగిల. ఒత్త తెంతొ, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ యేసు జేఁవ్ సిస్సుల్‍క చెత్తర్ దిక్కుల్‌తె తెద్రవ దిలన్. యేసు తెన్ రచ్చన వాట్ దొర్కు జలి, చి పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక ఒత్త చెంగిల్ తంక జయెదె చి సుబుమ్ కబుర్, గెద. జా సుబుమ్ కబుర్ పరలోకుమ్‍చి సత్తిమ్ తెన్ అస్సె. కో పాడ్ కెరుక నెతిర్తి. తెద్దిలి. .

*16:2 16:2 సత్తు పొదుల్‍తె అగేచి దీసి

16:3 16:3 ఎక్కిల్ తెన్ ఎక్కిల్

16:9 16:9 సత్తు పొదుల్‍తె అగేచి దీసి

§16:20 16:20 మార్కుచి అత్తి రెగిడ్లి ఈంజ పుస్తకుమ్‍తె, ఈంజ అద్యయిమ్‍చి నొవ్వు నంబర్ తెంతొచ కొడొ ముల, ఆకర్‍చి కోడు కొట్రు జవుస్ మెలి రితి ఇదిలిసి కోడు కెఁయఁగె గలిల. గని దూతల్‍చి అత్తి సంగిలి కబుర్ ఎత్కి పేతురుక చి జోవయింతెన్ తిల సిస్సుల్‍క జేఁవ్ తేర్‍బోదల్ సంగిల. ఒత్త తెంతొ, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ యేసు జేఁవ్ సిస్సుల్‍క చెత్తర్ దిక్కుల్‌తె తెద్రవ దిలన్. యేసు తెన్ రచ్చన వాట్ దొర్కు జలి, చి పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక ఒత్త చెంగిల్ తంక జయెదె చి సుబుమ్ కబుర్, గెద. జా సుబుమ్ కబుర్ పరలోకుమ్‍చి సత్తిమ్ తెన్ అస్సె. కో పాడ్ కెరుక నెతిర్తి. తెద్దిలి.