తీతుక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తీతుక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెర్తి రిసొ పవులుక ప్రబు నిసాన్లిసి
దేముడు నిసాన్లసచి నముకుమ్‍చి రిసొ, నే మొర్తె కెఁయఁక తెఁయఁక జితి బత్కుచి రిసొ, ఆస తెన్ బక్తిక మూలుమ్ జతి నిజుమ్‍తి రిసొ, “పరలోకుమ్‍తె మాన్సుల్ బెదితి వాటు ఆఁవ్ దొర్కు కెరిందె” మెన, అబద్దుమ్ కెఁయ్య నే జతొ దేముడు కిచ్చొ నే జెర్మయ్‍తె అగ్గె తెంతొ ప్రమానుమ్ సంగ దిలొ. జొయ్యి జా ప్రమానుమ్ సంగిలి రిసొ అమ్‍క పూర్తి దయిరిమ్. “పరలోకుమ్‍తె మాన్సుల్ బెదితి రచ్చనచి వాటు ఆఁవ్ దొర్కు కెర్లిస్‍చి కోడు పలాన్ సమయుమ్‍క బార్ కెరిందె” మెన జో అమ్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ దేముడు అగ్గె తెంతొ ఉచరయ్ తిలన్, చి “తుయి సూనవు” మెన ఆడ్ర దా అంచి అత్తి సొర్ప కెర దిలి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్‍లిస్ తెన్ అప్పె జా కోడు బార్ కెర అస్సె.
సొంత పుత్తు జలొ రితొ తీతుక, అమ్‍చి ఎక్కి నముకుమ్‍చి రిసొ అబ్బొసి జలొ రితొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్. దేముడు అబ్బొస్‍చి అమ్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ * 1:4 ‘క్రీస్తు’ మెలె, దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక పడ్తొక తెద్రయిందె; మెన పూర్గుమ్ తెంతొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్‍క ప్రమానుమ్ సంగ తిలొ. గ్రీకు బాస తెన్ జో రచ్చించుప కెర్తొసొక ‘క్రీస్తు’ మెనుల, ఎబ్రీ బాస తెన్ జోవయింక ‘మస్సీయస్’ మెనుల.క్రీస్తు యేసుచి దయ సేంతుమ్ తుచి తెన్ తవుస్.
ఒత్త క్రేతు డిబ్బతె తుక కిచ్చొక ములిలయ్ మెలె, ఒత్తచ సంగుమ్‍లుతె కిచ్చొ కిచ్చొ పిట్ట అస్సె గే, తుయి చెంగిల్ నెరవెర్సుప కెర్తి రిసొ. జేఁవ్ కమొతె కిచ్చొ ఏక్‍చి రిసొ సంగిలయ్ మెలె, జాన్సి, గెద. “ఒత్తచ ఎత్కి పట్నుమ్‍తెచ సంగుమ్‍ల్‍క జేఁవ్ దెకిత్ రిసొ 1:5 జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ జతిస్‍తె వయసు ముక్కిమ్ నాయ్, గని ప్రబుచి బుద్ది జోవయింక తిలిసి ముక్కిమ్.వెల్లెల మాన్సుల్‍క నిసాన్లొ, చి జోవయింక అదికారుమ్ దేసు” మెలయ్. దస్సి కెరు.
కీస మాన్సుల్‍క జా అదికారుమ్ దెంక మెలె, ‘జేఁవ్ పొరపాట్ ఇండితస నెంజితి’ మెన ఎత్కిజిన్ జానుక. ఎక్కి తెర్నితెన్‍చొ మాన్సు, చి జోచ బోదల్, యేసుప్రబుక నంపజా తా, ఆరి సొంత ఇస్టుమ్ కెర్తి రితి డబ్బుల్ గట్ర పాడ్ నే కెర్తస జా తంక, చి జోవయించ 1:6 జా బుద్ది తిలె, అన్నె వెల్లెల మాన్సుల్‍చి కోడు కి సూనుల, గెద. అయ్యస్‍అబ్బొస్‍చి కోడు సూన్‍తస జేఁవ్ బోదల్ తంక. కిచ్చొక మెలె, సంగుమ్‍క పాస్టర్ జతొ కేన్ వెల్లొ మాన్సు దేముడుచి గేర్‍చి కామ్ దెకితొసొ జయెదె. జాకయ్ జో సత్తిమ్ ఇండితొసొ తంక, పొరపాట్ ఇండితొసొ తంక నాయ్. అన్నె మాన్సుల్‍క నే సూన్‍తె సొంత ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి కెర్తొసొ జో తంక నాయ్, బేగి కోపుమ్ సేడ్తొసొ నే జా జంక, మత్తిలొస్ జవుస్, పెట్తొసొ బియడ్తొసొ జవుస్, గార్ వాట్‍తె డబ్బుల్ ఆస జతొసొ జవుస్ జో తంక నాయ్. వేర తెంతొ అయ్‍లసక మరియాద దెకితొసొ, చెంగిల్ తిలిస్ ఎత్కిక ప్రేమ కెర్తొసొ, చెంగిల్ బుద్ది సుదొ, సుద్ది తెన్ సత్తిమ్ నాయిమ్ ఇండితొసొ, ప్రబుచి సేవ ఎక్కి సత్తిమ్ తెన్ కెర్తొసొ, ముద్దొ కెరంతొసొ జా తంక. పడ్తొ, దేముడు అమ్‍క దిలి జోచి నిదానుమ్ తెన్ చి యేసుచి రిసొచి చి బోదన అమ్ జోచ బారికుల్‍క సికడ అస్సుమ్. జయ్యి బోదన జో ఎక్కి నిదానుమ్ దెరనుక అస్సె. కల్తి నెంజిలిసి సరి జతి బోద కెరుక జోక సెక్తి తయెదె, చి జా సుబుమ్ కబుర్ నెస వేర సికడ్తసక సరిగా జబాబ్ దెంక జోక సెక్తి తయెదె.
10 సరిగా జబాబ్ దెంక పాస్టర్‍క సెక్తి తంక ముక్కిమ్. కిచ్చొక మెలె, కోడు నే సూన్‍త బుద్ది నెసిత మాన్సుల్ ఒగ్గర్‍జిన్ అస్తి. ఆరిచ కొడొ జేఁవ్ లట్టబ్తె తవుల. మోసిమ్‍చి బోదన కెర్తె తవుల. దస్సి కెర కో కో ఒగ్గర్ అల్లర్ కెర్తతి మెలె, ‘యూదుల్‍చి సుద్ది గుర్తుచి సున్నతి నే కెరన్లె సత్తిమ్ నాయ్’ మెన సికడ్తస. 11 జోవయింక ముద్దొ కెరుక అస్సె. కిచ్చొక మెలె, జేఁవ్ సికడుక నాయిమ్ నెంజిలి అబద్దుమ్ జేఁవ్ లాబుమ్ ఆననుక ఉచర సికడ, పూర్తి సగుమ్ కుటుంబల్‍క సిక్కు కెర, జోవయించి § 1:11 మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయ వాటు, యేసుక్రీస్తుక నంపజతి వాటుయి రచ్చించుప జంక జయెదె చి నముకుమ్. రోమియుల్ 3:23, 24, 28, 30, చి 4 అద్యయిమ్, చి గలతీయుల్ 2:16.నముకుమ్ పాడ్ కెర్తతి. జెఁవ్వి చోండి డంకవుక అస్సె. 12 జేఁవ్ మోసిమ్ కెర్తసతెచొ సొంత ఎక్కిలొ సొంత కిచ్చొ ఏక్ మెన అస్సె మెలె, “అమ్‍చ * 1:12 మెలె, ‘క్రేతు డిబ్బచ మాన్సుల్’.క్రేతీయులు అగ్గె తెంతొ అబద్దుమ్‍చి, మూర్కుడ్లు, బద్దుకుమ్‍చ, జోవయించి పెట్టి బెరవంతి ఆసక జితసయ్” మెన సంగ అస్సె. 13 జా సాచి సత్తిమ్. జాకయ్, జోవయించి తప్పు జేఁవ్ పూర్తి అర్దుమ్ జతి రితి సొస్టుమ్ గట్టిఙ సంగు, చి 14 అమ్‍చ యూదుల్‍చ పూర్గుల్ తెంతొచ మాన్సుల్ అఁవ్వి ఉచర్ల మత్తెలివొ కి, సత్తిమ్ నెసిత మాన్సుల్ సికడ్త 1:14 తిమోతిక రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 4:3-4.కొడొ కి బింక పిట్టవన, యేసుప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ తెన్ బెదితి బోద జేఁవ్ ఎక్కి నిదానుమ్ నంప కెర, ఆత్మక చెంగిల్ జంక జయెదె.
15 ఆత్మక సుద్ది జలస, జలె, కతిసి పితిసి చడితిసి చెంగిల్ మెనుల. కిచ్చొ వస్తువ కి జోక 1:15 తిమోతిక రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:4-5.సుద్ది తయెదె. గని, జోవయించి పాపుమ్‍క ఆత్మ పాడ్ జా ప్రబుచి ఉప్పిరి అన్మానుమ్ జలస, జలె, జోవయింక కిచ్చొ వస్తువ సుద్ది తయె నాయ్. జోవయించి సొంత మెన్సు కి పూర్తి గార్ జా అస్తి, చి § 1:15 తిమోతిక రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 4:2.కిచ్చొ కెర్లె చెంగిల్ మెన జాన్లె కి, చెంగిల్ ఇండుక పిట్టవన, జోవయించి బుద్ది గార్ జా జోవయించి ఆత్మ పాడ్ కెరన అస్తి. 16 “దేముడుక జానుమ్” మెనంతతి, గని జోవయించ కమొక దెకిలె, ‘దేముడుక నేన్‍తి’ మెన పూర్తి రుజ్జు జతయ్. జేఁవ్* 1:16 ప్రబుచి మొక్మె చి మాన్సుల్‍చి మొక్మె. వెట్కారుమ్ జా అస్తి, ప్రబుచి కోడు సూన్‍తి నాయ్, జేఁవ్‍చి కిచ్చొ చెంగిల్ కామ్‍క నెంజితస.

*1:4 1:4 ‘క్రీస్తు’ మెలె, దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక పడ్తొక తెద్రయిందె; మెన పూర్గుమ్ తెంతొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్‍క ప్రమానుమ్ సంగ తిలొ. గ్రీకు బాస తెన్ జో రచ్చించుప కెర్తొసొక ‘క్రీస్తు’ మెనుల, ఎబ్రీ బాస తెన్ జోవయింక ‘మస్సీయస్’ మెనుల.

1:5 1:5 జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ జతిస్‍తె వయసు ముక్కిమ్ నాయ్, గని ప్రబుచి బుద్ది జోవయింక తిలిసి ముక్కిమ్.

1:6 1:6 జా బుద్ది తిలె, అన్నె వెల్లెల మాన్సుల్‍చి కోడు కి సూనుల, గెద.

§1:11 1:11 మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి దయ వాటు, యేసుక్రీస్తుక నంపజతి వాటుయి రచ్చించుప జంక జయెదె చి నముకుమ్. రోమియుల్ 3:23, 24, 28, 30, చి 4 అద్యయిమ్, చి గలతీయుల్ 2:16.

*1:12 1:12 మెలె, ‘క్రేతు డిబ్బచ మాన్సుల్’.

1:14 1:14 తిమోతిక రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 4:3-4.

1:15 1:15 తిమోతిక రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:4-5.

§1:15 1:15 తిమోతిక రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 4:2.

*1:16 1:16 ప్రబుచి మొక్మె చి మాన్సుల్‍చి మొక్మె.