పేతురు రాస్తి మొదొహి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
యా ఉత్రం రాస్తికాన్‌ యేసుప్రబుఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పేతురు. రమారమి క్రీస్తు సెకం 60 దు యా ఉత్రం రాస్తాన్‌. అయా కాలమ్‌దు ఆసియాదు బానె బత్కిజి మహి క్రీస్తు లోకాఙ్‌ మాలెఙ్‌ వాజి మహె. ఏలుబడిః కిని రాజుర్‌ క్రీస్తు లోకాఙ్‌ వరి నమకం వందిఙ్‌ హిమ్‌స కిత్తార్‌. వరిఙ్‌ దయ్‌రం కిబిస్తెఙ్‌ యా ఉత్రం రాస్తాన్‌. ముకెలమాతి మాటెఙ్‌ ఇహిఙ, కస్టమ్‌కు వానివలె ఓరిసి మండ్రెఙ్‌, అతికారి లోకాఙ్‌ లొఙిజి మండ్రెఙ్‌, దేవుణు వందిఙ్‌ బత్కిదెఙ్‌ ఇహిఙ ఎలాగ నినికెఙె.
1
యేసు క్రీస్తుఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పేతురు రాసిని ఉత్రం. పొంతు, గలతీయ, కపదొకియ, ఆసియ, బితునియ ఇని దేసమ్‌కాణ్‌ సెద్రితి మని ఆఇ దేసెమ్‌ది వరి లెకెండ్‌ మనివరిఙ్, ఎయెర్‌ ఇహిఙ దేవుణు వన్ని వందిఙ్‌ ఏర్‌పాటు కితి వరిఙ్‌ రాసిన. బుబ్బాతి దేవుణు మిఙి ఎర్లిస్తెఙె ఇజి ఒడ్ఃబితాండ్రె వన్ని వందిఙ్‌ మిఙి ఎర్లిస్తాన్. యేసు క్రీస్తుఙ్‌ లొఙిజి వన్ని నలదాన్‌ నొరె ఆజి సుబరం ఆజి మండ్రెఙ్‌ దేవుణు ఆత్మ మిఙి కేట కిత మనాన్. మిఙి దేవుణు దయా దర్మం, నిపాతి నిండ్రిజి మనీద్.
ఎలాకాలం ఎద్రు సుడ్ఃజి మండ్రెఙ్‌.
3-4 మాటు దేవుణుదిఙ్‌ నండొ పొగిడిఃనాట్. వాండ్రె, మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తుఙ్‌ బుబ్బ. దేవుణు గొప్ప కనికారమ్‌దాన్‌ మఙి కొత్త బత్కు సితాన్. ఎలాగ ఇహిఙ, యేసు ప్రబుఙ్‌ సాతి వరి లొఇహాన్‌‌ నిక్తాన్. నిక్తిఙ్‌ ఎల్లకాలం ఎద్రు సుడ్ఃజి మండ్రెఙ్‌ కొత్త బత్కు మఙి సితాన్. అక్కదె ఆఏండ మఙి ఉండ్రి అక్కు సితాన్. అక్క పాడాఃజి సొన్‌ఇక, పూర్తి నెగ్గిక. ఎల్లకాలం మంజినిక. అక్క పరలోకమ్‌దు మీ వందిఙ్‌ ఇట్తా మనాన్. మీరు దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితిఙ్‌ దేవుణు వన్ని గొప్ప సత్తుదాన్‌ మిఙి కాప్‌కిజి ఇడ్నాన్. కడెఃవెరి రోస్కాణ్ ‌మఙి వాని సిక్సదాన్‌ ఎలాగ గెల్పిస్నాన్‌ ఇజి తోరిస్నాన్‌. దిన్ని వందిఙ్‌ మీరు నండొ సర్ద ఆదు. గాని ఏలు సెగం రోస్కు మిఙి కల్గితి అనెకమాతి విజు రకమ్‌కాణి కస్టమ్‌క వందిఙ్‌ దుకం ఆదెఙ్‌ వలె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, పడాఃజి సొని బఙారం‌ సిసుదు ఇడ్జి సుబ్రం కినార్‌ గదె. అయ లెకెండ్‌ బఙారం‌ ముస్కు విలువ మన్ని మీ నమకమ్‌బా కల్తి సిలిక‌ ఇజి రుజుప్‌ కిదెఙ్‌ వలె. ఆహె రుజుప్‌ కితిఙ యేసు క్రీస్తు తోరె ఆనివలె నని నమకమ్‌ వందిఙ్‌ మిఙి పొగ్‌డిఃనాన్. మిఙి, గొప్ప గనం దొహ్‌క్నాద్.
8-9 మీరు వన్నిఙ్‌ సుడ్ఃజినిదెర్‌ గాని వన్నిఙ్‌ ప్రేమిసినిదెర్‌. ఏలు సుడ్ఃఏండ మహిఙ్‌బా వన్నిఙ్‌ నమ్మిజినిదెర్‌. మరి, వెహ్తెఙ్‌ ఆట్‌ఇ నని గొప్ప సర్దదాన్‌ సర్ద ఆజినిదెర్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ మిఙి యేసు క్రీస్తు ముస్కు మన్ని నమకమ్‌దానె, మీ పాణం ఎలాకాలం మంజిని సిక్సదాన్‌ గెలిస్తెఙ్‌ అట్నాద్‌.
10 మిఙి వాని రక్సణ వందిఙ్‌ దేవుణు మాటెఙ్‌ వెహ్తి ప్రవక్తరు రెబాతరె బాగ నెస్తెఙ్‌ సుడుఃతార్‌. దేవుణు మిఙి సీదెఙ్‌ ఇడ్తి యా దయా దర్మం వందిఙ్‌ వారు వర్గితార్. 11 క్రీస్తు కస్టమ్‌కు ఓరిస్తి వెనుక గొప్ప గనం కల్గినాద్‌ ఇజి ప్రవక్తరు లొఇ మన్ని క్రీస్తు ఆత్మ అక్క జర్గిఏండ మహి నండొ ముందాల్‌నె వరిఙ్‌ వెహ్త మహార్‌. వెహ్తిఙ్‌ దన్ని అర్దం ఇనిక ఇజి వారు రెబాతార్‌. అక్కెఙ్‌ ఎసెఙ్‌ జర్గినెలె, ఎలాగ జర్గినెలె ఇజి రెబాతార్‌. 12 ఆహు రెబాతిఙ్‌, వారు వరి వందిఙ్‌నె ఆఎద్, మీ వందిఙె వెహ్సినార్‌ ఇజి దేవుణు ఆత్మ వరిఙ్‌ నెస్పిస్తాన్. పరలోకమ్‌దాన్‌ దేవుణు పోక్తి వన్ని ఆత్మ సత్తుదాన్‌ మిఙి సువార్త వెహ్తికార్‌ యాక్కెఙ్‌ మిఙి నెస్పిస్తార్. పరలోకమ్‌దు మని దూతెఙ్‌బా దిన్ని వందిఙ్‌ నెస్తెఙ్‌ ఇజి ఆస ఆజినార్.
దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆజి మండ్రు.
13 అందెఙె మీ మన్సుదిఙ్‌ తయార్‌ కిజి మండ్రు. మన్సుదు అణసె ఆజి మండ్రు. యేసుక్రీస్తు తోరె ఆనివలె మిఙి దొహ్‌క్ని దేవుణి దయా దర్మం వందిఙ్‌ పూర్తి ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మండ్రు. 14 దేవుణుదిఙ్‌ లొఙిజి వన్ని కొడొఃర్‌ లకెండ్‌ మండ్రు. ముఙల్‌నె మీరు దేవుణుదిఙ్‌ నెస్‌ఎండ మహివలె సెఇ ఆసెఙ వందిఙ్‌ లెకెండ్‌ ఆమాట్‌. 15 గాని మీరు కిని విజు దని లోనుబా దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆజి మండ్రు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ వన్ని సొంతం ఇజి మిఙి ఇడ్తికాన్‌ పరిసుదం ఆతికాన్. 16 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు పరిసుదం ఆతికాన్‌. అయ లెకెండ్‌ మీరుబా పరిసుదం ఆజి మండ్రెఙ్‌ ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్త మనాద్.
17 బుబ్బ ఇజి కూక్సి మీరు పార్దనం కిజిని దేవుణు విజెరిఙ్‌ వరి పణిఙ సుడ్ఃజి ఇని తేడః సిల్లెండ తీర్పు కిజినాన్. అందెఙె మీరు యా లోకమ్‌దు కూడః వాతి వరిలెకెండ్‌ బత్కిని వలె దేవుణుదిఙ్‌ తియెల్‌ ఆజి మండ్రు. 18 మీ అనిగొగొర్‌ బత్కితి లెకెండ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ నెస్‌ఎండ బత్కిని మీ బత్కు పణిదిఙ్‌ రెఇక. నన్ని బత్కుదాన్‌ యేసు ప్రబునె మిఙి డిఃబిస్తాన్‌. సిల్లెండ ఆజి సొని వెండి బఙారం మిఙి డిఃబిస్‌ఎతాద్‌ ఇజి నెస్నిదెర్‌ గదె. 19 గాని ఇని తపు సిలి గొర్రె పిల్ల నని యేసుక్రీస్తు విలువాతి నలదాన్‌నె మీరు డిఃబె ఆతిదెర్. 20 యా లోకెమ్‌దిఙ్‌ పుటి సెలెండ మహివలెనె దేవుణు యేసుక్రీస్తుఙ్‌ యా పణి వందిఙ్‌ ఎర్లిస్తాన్. గాని యా కడెఃవెరి రోస్కాఙ్‌నె వన్నిఙ్‌ పోక్తాన్. మీ వందిఙె పోక్తాన్. 21 సాతి వరిబాణిఙ్‌ దేవుణు నిక్తి యేసు క్రీస్తు వెటనె మిఙి దేవుణు ముస్కు నమకమ్‌ మనాద్. నిక్తిఙ్‌ వన్నిఙ్‌ గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి ఇట్తాన్‌. అందెఙె మీ నమకం దేవుణు ముస్కు ఇడ్తిదెర్. అందెఙె దేవుణు ఒట్టు కితి దనిఙ్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినిదెర్.
22 నిజమాతి మాటదిఙ్‌ మీరు లొఙితిఙ్‌ మీరు టేటఙ్‌ ఆతిదెర్. అందెఙె నమ్మితి వరిఙ్‌ కల్తి సిల్లెండ ప్రేమిసినిదెర్. అహిఙ నిజమాతి ప్రేమదాన్‌ మీ మన్సు పూర్తి సెమిస్తెఙ్‌ వలె. 23 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ సాజి సొని లోకాఙ్‌ ఆఏద్‌. గాని ఎల్లకాలం బత్కిని దేవుణుదునె మీరు పుట్తిదెర్. ఎల్లకాలం బత్కిని దేవుణు మాటదాన్‌నె మీరు మరి పుట్తిదెర్.
24-25 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, “విజెరె లోకుర్‌ గడ్డి లకెండె వరి పేరు గడ్డి పుఙు లెకెండె మనాద్‌. గడి వహ్నద్. పుఙు రాల్న అర్నాద్. గాని ప్రబు ఆతి దేవుణు మాట ఎల్లకాలం మంజినాద్‌”, అయా మాట ఇనిక ఇహిఙ మిఙి సువార్త వెహ్తి మని మాటనె.