అపొస్తుడు ఆతి పవులు తెస్సలోణిక పట్నమ్‌ది దేవుణు సఙమ్‌ఙ్‌ రాస్తి మొదోహి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
ఇక్క అపొస్తుడు ఆతి పవులు దెసలోనిక పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ రాస్తి మొదొహి ఉత్రం. పవులు కొరింతు పట్నమ్‌దు మహివలె బాణిఙ్‌ యా ఉత్రం రస్తపోక్తాన్‌ ఇజి నండొండార్‌ ఒడ్ఃబిజినార్‌. తిమోతి, సిల ఇనికార్‌ యా ఉత్రం ఒత్త సిత్తార్‌ ఇజి నండొండార్‌ ఒడ్ఃబిజినార్‌. పవులుని వన్ని వెట సువార్త పణి కినికార్‌ కూడ్ఃజి దెసలోనిక పట్నమ్‌దు సొన్సి సువార్త సాటిసి దేవుణు సఙం మొదోల్‌స్త మనాద్‌. (అపొస్తురు కిత్తి పణిఙ్‌ 17:1-9). యూదురు మీటిఙ్‌ కిని ఇల్కాఙ్‌ వాండ్రు సువార్త సాటిస్తెఙ్‌ మొదోల్‌స్తాన్‌. బక్తి మనికార్‌ ఆతి యూదురు ఆఇకార్‌బా నండొండార్‌ బాన్‌ కూడ్జి వాజి దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి మాడిసి మహార్‌. అందెఙె దెసలోనిక పట్నమ్‌దు మని సెగొండార్‌ యూదురుని యూదురు ఆఇకార్‌, పవులు సాటిస్తిమని సువార్త నమ్మితార్‌. యూదురిఙ్‌ ఇంక యూదురు ఆఇకార్‌ నండొండార్‌ సువార్త నమ్మితార్‌. ఇంజుముంజు మూండ్రి వారమ్‌కు బాన్‌ మహండ్రె వాండ్రు బాణిఙ్‌ సోత సొహన్‌. కొత్తాన్‌ దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితి వరిఙ్‌ హిమ్‌సెఙ్‌ కినార్‌లెసు ఇజి వరిఙ్‌ దయ్‌రం వెహ్తెఙ్‌ ఇజి బాన్‌ తిమోతిఙ్‌ పోక్తాన్‌. మరి వెనుక దేవుణు సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ దయ్‌రం వెహ్తెఙ్‌ ఇజి, మరి దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితికార్‌ దేవుణుదిఙ్‌ తియోలాజి ఎలాగ బత్కిదెఙ్‌, మరి బండెఙ్‌ ఆఏండ, మహికార్‌ గవ్‌రం సీనిలెకెండ్‌ ఎలాగ బత్కిదెఙ్‌ ఇజి నెస్పిస్తెఙ్‌ ఇజి యా ఉత్రం వరిఙ్ రాస్తాన్‌. నండొండార్‌ యేసుప్రబు మర్జివాని దన్ని వందిఙ్‌ అనుమానమాతార్‌. దన్ని వందిఙ్‌ వరిఙ్‌ నెస్పిస్తెఙ్‌ ఇజి యా ఉత్రం రాస్తాన్‌. యేసుప్రబు మర్జివాని వందిఙ్‌ విజు అద్యయమ్‌కు రాస్త మనాద్‌.* 1:0 1:8-10; 2:19-20; 3:13-18; 5:23-24
1
బుబ్బాతి దేవుణుదిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ని, ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తుఙ్‌ సెందితి మన్ని, తెస్సలొనిక పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌ది వరిఙ్, పవులుని సిలువాను తిమోతి ఇనికార్‌ రాసిని ఉత్రం. దేవుణు దయాదర్మమ్‌దాన్‌ మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సయం కిపిన్‌.
తెస్సలొనికాది వరి నమకం వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ సమదనమ్‌కు!
ఎస్తివలెబా మా పార్దనమ్‌దు మిఙి ఎత్తు కిజి, మీరు విజిదెరె వందిఙ్‌ మాపు దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినాప్. మిఙి దేవుణు ముస్కు మని నమ్మకమ్‌దాన్‌ మీరు కితి పణిఙ వందిఙ్, మహి వరి వందిఙ్‌ ప్రేమదాన్‌ మీరు కస్టబాడ్ఃజిని దన్ని వందిఙ్, ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు ముస్కు మని ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి డిస్‌ఏండ ఓరిసిని ఓర్పు వందిఙ్‌ మాపు ఎస్తివలెబా మా బుబాతి దేవుణు ముందాల ఎత్తు కిజి మంజినాప్.
తంబెరిఙాండె, దేవుణు మిఙి ప్రేమిస్తాండ్రె ఎర్లిస్త మనాన్‌ ఇజి మాపు నెస్నాప్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మాపు మిఙి వెహ్తి సువార్త, వహి మాటెఙాణిఙ్‌నె ఆఏండ, దేవుణు సత్తుదాన్, దేవుణు ఆత్మదాన్‌ మరి మా మన్సుదు పూర్తి నమ్మకమ్‌దాన్‌ మిఙి నెస్పిస్తాప్. మీ వందిఙ్‌ మాపు మీ వెట కూడ్ఃజి ఎలాగ బత్కితాప్‌ ఇజి మీరు నెసినిదెర్. గొప్ప పెరి కస్టమ్‌దు మీరు ప్రబుఙ్‌ని మఙి పోలిసి నడిఃతిదెర్. గొప్ప పెరి కస్టమ్‌కు మిఙి వాతె. గాని దేవుణు ఆత్మ మిఙి సితి సర్దదాన్‌ మీరు యా సువార్తదిఙ్‌ డగ్రు కితిదెర్. అందెఙె అయాలెకెండ్‌ నమ్మిత్తికిదెర్‌ ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇజి నెస్తెఙ్‌ మాసిదోణియని అకాయ ఇని ప్రాంతమ్‌కాఙ్‌ నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ విజేరిఙ్‌ మీరు ఉండ్రి గుర్తు లెకెండ్‌ ఆతిదెర్. మాసిదోణియని అకాయ ప్రాంతమ్‌కాఙ్‌నె ఆఏండ దేవుణు సువార్త మీ బాణిఙ్‌ విజుబాన్‌ సాటె ఆతాద్. అక్కాదె ఆఏండ దేవుణు ముస్కు మిఙి మని నమకం విజేరె నెస్తార్. అందెఙె దని వందిఙ్‌మాపు ఇనికబా వెహ్తెఙ్‌ అకర్‌ సిల్లెద్‌.
9-10 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ మీరు ఎలాగ మఙి డగ్రు కితిదెర్‌ ఇజి వారె వెహ్సినార్. బొమ్మెఙ మాడిఃస్నిక డిఃసి,సిజి బత్కిజిని నిజమాతి దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి మాడిఃస్తెఙ్‌ మీరు ఎలాగ దేవుణు దరోటు మహ్తిదెర్‌ ఇజి వారె వెహ్సినార్. బత్కిజిని నిజమాతి దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిజిని వందిఙ్, దేవుణు బాణిఙ్‌ వాని కోపమ్‌దాన్‌ మఙి తప్రిసినికాన్‌ నాతి, సాతివరి బాణిఙ్‌ దేవుణు నిక్తిమని వన్ని మరిన్‌ ఆతి యేసు, దేవుణు పరలోకమ్‌దాన్‌ డిగ్‌జి వానాన్‌లె ఇజి వన్ని వందిఙ్‌ ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినిదేర్.

*^ 1:0 1:8-10; 2:19-20; 3:13-18; 5:23-24