అపొస్తురు కిత్తి పణిఙ్
నెల్వ కిబిసినిక
లూక సువార్త రాస్తిమహి లూక‍నె యా పుస్తకం రాస్తాన్. లూక ఒరెన్ డాక్టరు. క్రీస్తు సకం 60-63 న‍డిఃమి యాక రాస్త మనాద్‌ ఇజి వెహ్సినార్. క్రీస్తు సాజి నిఙితి వెన్కా మొదొహి 30 పంటెఙ్‌ లొఇ జ‍ర్గితికెఙ్ ఇబ్బె రాస్తె మన్నె. లూక సువార్తదు యేసుక్రీస్తు కిత్తి గొప్ప పణిఙ వందిఙ్ లూక రాస్తాన్. వెనుక, యేసుక్రీస్తు పరలోకమ్‌దు సొహి వెనుక దేవుణు ఆత్మ వాతండ్రె వన్ని అపొస్తురు వెట‍ గొప్ప బమ్మాతి పణిఙ్ కిత్తాన్. యూదయదేసమ్‌దాన్ అంతియొకయాదు, బాణిఙ్‌ రోమపట్నం దాక యేసుక్రీస్తు వందిఙ్ సువార్త సాటిస్తారె అపొస్తురు అయ కాలమ్‌దు కిత్తి ప‍ణిఙ వందిఙ్ ఇబ్బె రాస్త మనాద్.
1
దేవుణు యేసుఙ్‌ పరలోకమ్‌దు ఒతాన్‌
1-2 నా ప్రియమాతి దెయొపిలా, నాను ముందాల్‌ రాస్తి పుస్తకమ్‌దు, దేవుణు యేసుఙ్‌ పరలోకమ్‌దు ఒనెండ యేసు కిత్తి విజు పణిఙ వందిఙ్, యేసు నెస్‌పిస్తి విజు మాటెఙవందిఙ్ ‌రాస్త మనాద్. దేవుణు యేసుఙ్‌ పరలోకమ్‌దు ఒనిముందాల యేసు, వాండ్రు ఏర్‌పాటు కిత్తి అపొస్తురుఙ్‌ వారు కిని పణి వందిఙ్ దేవుణు ఆత్మ సత్తుదాన్ ‌ఆడ్ర సిత్తాన్‌. యేసు కస్టమ్‌కు ఓరిసి సాతి వెనుక నిఙితండ్రె, నాను బత్కిత్త ‌ఇజి అపొస్తురు అనుమానం సిల్లెండ నమ్మిదెఙ్‌ ‌యేసు వరిఙ్ ‌తోరె ఆతాన్. నలపయ్ ‌రోస్కాఙ్‌ నండొ సుట్కు యేసు అపొస్తురుఙ్‌ ‌తోరె ఆతండ్రె దేవుణు ఏలుబ‍డిః వందిఙ్ ‌వర్గితాన్. వారు కూడ్ఃజి వాతివలె యేసు ఈహు ఆడ్ర సిత్తాన్‌, “యెరూసలేం పట్నం డిఃసి సొన్మాట్. నా బుబ్బ మిఙి సీనా ఇజి ఒట్టు కిత్తి వన్ని ఆత్మ ఇని ఇనాయమ్‌వందిఙ్‌ నాను ముందాల్నె వెహ్తగదె. ద‍న్నివందిఙ్ కాప్‌ కిజి మండ్రు. యోహాను ఏరుదాన్‌ బాప్తిసం సిత్తాన్‌. గాని సెగం రోస్కు సొహిఙ దేవుణు మిఙి వన్ని ఆత్మదాన్‌ ‌బాప్తిసం సీనాన్”, ఇహాన్‌. అపొస్తురు యేసు వెట కూడ్ఃజి వాతారె వెన్‌బాతార్, “ప్రబువా, ఏలునె మా ఇస్రాయేలు లోకాఙ్‌ ‌మా దేసెమ్‌ది ఏలుబడిః మర్‌జి సీనిలెనా?”.* 1:6 అయ ‍కాలమ్‌దు ఇస్రాయేలు లోకురి దేసెం రోమా‍దికార్ ఏలుబడిః కిజి మహార్‌. యేసు వెహ్తాన్‌, “కాలం వందిఙ్ ‌నా బుబ్బానె ఏర్పాటు కిత్తాన్. అక్కెఙ్‌ విజు నా బుబ్బాతి దేవుణు అతికారమ్‌దు మనాద్. యాకెఙ్‌ విజు ఎసెఙ్‌ ‌జర్గినాద్ ‌ఇజి మీరు నెస్తెఙ్‌ ‌అవ్‌సరం సిల్లెద్‌. అహిఙ, దేవుణు ఆత్మ మీ ముస్కు వానివలె మీరు సత్తు ఆనిదెర్. అయావలె మీరు యెరూసలేమ్‌దు, యూదయ దేసెం విజు, సమరియ దేసెం విజు, లోకం విజుబాన్‌ నా వందిఙ్‌ ‌వెహ్సి నా సాసిర్‌ ఆనిదెర్”. యా మాటెఙ్‌ వెహ్తండ్రె వారు సుడ్ఃజిమహిఙ్ ‌దేవుణు యేసుఙ్‌ పరలోకమ్‌దు ఒతాన్. అయావలె ఉండ్రి మొసొప్‌ వాతాదె అడ్డు కిత్తిఙ్‌ ‌వారు యేసుఙ్‌ ‌తోర్‌ఏండ ఆతార్. 10 యేసు ఆగాసం ముస్కు సొన్సి మహిఙ్ ‌వారు ఆగాసం దరోట్నె డిటం బేసి మహార్‌. అయావలె వెటనె తెల్లాని పాతెఙ్‌ ‌పొర్‌పాతిమ‍హి రిఎర్‌ ‌దూతార్‌ వరి డగ్రు నిహార్. 11 “ఓ గలీలయాదికిదెరా, మీరు ఎందనిఙ్‌ ‌ఆగాసం దరోట్‌ ‌సుడ్ఃజినిదెర్‌? మీ డగ్రుహాన్ దేవుణు పరలోకమ్‌దు యేసుఙ్‌ ఒతాన్. ఎలాగ సొహాండ్రొ అయావజనె మర్‌జి వానాన్‌లె”, ఇజి వారు వరిఙ్ ‌వెహ్తార్‌.
త్తియెఙ్ ‌అపొస్తురు వెట కూడ్ఃప్తెఙ్‌ ఏర్‌పాటు కిత్తార్‌
12 వెనుక అపొస్తురు ఒలివ మరెక్‌ మన్ని గొరొతాణ్ ‌యెరూసలేం పట్నమ్‌దు మహ్త సొహార్. (ఒలివ మరెక్‌ మన్ని గొరొన్‌ ‌యెరూసలేం పట్నం డగ్రునె. ఉండ్రి కిలో మీటర్ ‌దూరం మనాద్) 13 వారు యెరూసలేమ్‌దు సొహరె వారు మహి మేడః గదిదు ఎక్తార్. వారు ఎయెర్‌ ఎయెర్‌ ఇహిఙ, పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అంద్రెయ, పిలిపు, తోమా, బర్తొలొమయి, మత్తయి, అల్‌పయ్‌ మరిసి ఆతి యాకోబు, జలొతె 1:13 జలొతె ఇహిఙ ప‍టుద‍ల‍ మ‍న్నికాన్ ఇజి అర్దం ఇని మరి ఉండ్రి పేరు మహి సీమోను, యాకోబు మరిసి ఆతి యూద ఇనికార్. 14 వారు విజేరె కూడిఃతారె ఉండ్రె మన్సుదాన్ ‌డిఃస్‌ఏండ పార్దనం కిజి మహార్‌. వరివెట సెగొండెక్‌ అయ్‌లికొడొఃక్‌బా వాతె మహె. యేసు యాయ ఆతి మరియ, వన్ని తంబెర్‌సీర్‌బా అబ్బె మహార్‌.
15 సెగం రోస్కు సొహి వెనుక డగ్రు డగ్రు నూట ఇర్‌వయ్‌ మణిసిర్‌ యేసుఙ్‌ నమ్మితికార్ ‌కూడిఃత మహార్‌. పేతురు వరినడిఃమి నిహండ్రె ఈహు వెహ్తాన్‌, 16 “తంబెరిఙాండె, దేవుణు మాటదు రాస్తి మహిక తప్‌ఏండ జర్గితాద్. దేవుణు ఆత్మ సత్తుదాన్ ‌దావీదు రాజు యూద వందిఙ్ ‌ముందాల్నె వెహ్తికాద్‌ ‌జర్గితాద్. యా యూద యేసుఙ్‌ అస్తెఙ్‌ ‌వాతివరిఙ్‌ సరి తోరిస్తాన్. 17 వాండ్రు మా లొఇ ఒరెన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ మాపు అపొస్తురు వెట కూడ్ఃజి పణి కిదెఙ్ ‌యేసు వన్నిఙ్‌ ఏర్‌పాటు కిత్తాన్”.
18 (యా యూద మొసెం పణిదాన్‌ సంపాదిస్తి డబ్బుఙాణ్ ‌బూమి కొటాన్. అబ్బె గ‍డిఃయబుర కితాండ్రె అర్తాండ్రె సాతాన్. అయావలె పొట బదెఙ్‌ ఆజి వస్కిఙ్‌ విజు వెల్లి సోతె. 19 యెరూసలేమ్‌దికార్‌ విజేరె యా సఙతిఙ్‌ ‌వెహరె నెస్తార్. అందెఙె యూద అర్తిసాతి యా బూమిదిఙ్‌ వరి బాసాదు అక్కెల్దెమ ఇజి వెహ్తార్‌. దన్ని అర్దం ఇనిక ఇహిఙ, ‘ఒరెన్‌ లోకుదిఙ్‌ సప్తి వందిఙ్ ‌దొహ్తి డబ్బుదాన్‌ కొటి బూమి’ ఇజి అర్దం).
20 పేతురు మరి వెహ్తాన్‌, “కీర్తనం పుస్తకమ్‌దు ముందాల్నె ఈహు రాస్త మనాద్‌: వన్ని ఇల్లు ఎయెన్‌బా మన్‌ఏండ ఆపిన్, దన్ని లొఇ ఎయెన్‌బా బత్కిఎండ ఆపిన్”. ఈహుబా రాస్త మనాద్‌: అపొస్తుడు 1:20 అపొస్తురు. సఙమ్‌దిఙ్‌ సుడ్ఃజి న‍డిఃపిస్తెఙ్ ఏర్‌పాటు ఆజి పోకె ఆతికార్‌ వ‍జ వాండ్రు కిత్తి పణి మరి ఒరెన్‌ లాగె ఆపిన్. 21-22 అందెఙె మాపు పదకొండు మణిసిర్‌ ‌అపొస్తురు వెట కూడ్ఃజి మండ్రెఙ్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్ ‌ఏర్‌పాటు కిదెఙ్‌వలె. యోహాను యేసుప్రబుఙ్‌ బాప్తిసం సిత్తి బాణిఙ్ అసి ‌యేసుప్రబు పరలోకమ్‌దు సొనిదాక మా నడిఃమినె కూడ్ఃజిపాడ్ఃజి మా వెట మహికాన్ ‌ఒరెన్‌ వన్నిఙ్ ‌అవ్‌సరం. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ యేసు సాతి వరిబాణిఙ్ ‌మర్‌జి బత్కితాన్‌ ఇజి వాండ్రుబా మా వెట సాసి మండ్రెఙ్.
23 అందెఙె కూడ్ఃజి వాతి మహికార్ ‌రిఎరి పేర్‌కు వెహ్తార్‌. ఒరెన్ ‌యోసేపు (వన్నిఙ్‌ యుస్తు, బర్సబ ఇని పేర్కుబా మహె) మరి ఒరెన్ ‌మత్తియ. 24-25 అయావలె వారు ఈహు పార్దనం కిత్తార్‌, “ప్రబువా, విజెరి మన్సుదు మన్ని విజు ఆలోసనమ్‌కు నీను నెసిని. యూద, వన్నిఙ్ ‌తగితి బాడ్డిదు ‌సొహాన్‌. వాండ్రు డిఃసిసొహి పణి, ఇహిఙ స‍ఙమ్‌దిఙ్ న‍డ్ఃపిసి సేవ‍కిని ప‍ణి సీదెఙ్‌ ‌వన్నిఙ్ ‌బదలు యా రిఎర్‌ లొఇ ఎయెఙ్‌ నీను ఏర్‌పాటు కిత్తి ఇజి మఙి తోరిస్‌అ”. 26 వెనుక వారు సీటిఙ్‌ పొక్తార్. అయావలె మత్తియ ఇని పేరుదాన్‌ ‌సీటి వాతాద్. అందెఙె మత్తియెఙ్‌బా పదకొండు మణిసిర్‌ అపొస్తురు వెట లెక్క కల్‌ప్తార్.

*1:6 1:6 అయ ‍కాలమ్‌దు ఇస్రాయేలు లోకురి దేసెం రోమా‍దికార్ ఏలుబడిః కిజి మహార్‌.

1:13 1:13 జలొతె ఇహిఙ ప‍టుద‍ల‍ మ‍న్నికాన్ ఇజి అర్దం

1:20 1:20 అపొస్తురు. సఙమ్‌దిఙ్‌ సుడ్ఃజి న‍డిఃపిస్తెఙ్ ఏర్‌పాటు ఆజి పోకె ఆతికార్‌