అపొస్తుడు ఆతి పవులు కొలొసు పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ రాస్తి ఉత్రం
నెల్వ కిబిస్నిక
అపొస్తుడు ఆతి పవులు కొలొసి పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ ‌రాసిని ఉత్రమ్‌నె యాక. వాండ్రు రోమ జెలిదు పొకె ఆతి మహివలె రాస్తికాదె. పవులు ఎసెఙ్‌బా కొలొసి పట్నమ్‌దు సొన్‌ఎతాన్. వాండ్రు దేవుణు దరోట్‌ ‌నడిఃపిస్తి ఎపప్రాదితునె యా పట్నమ్‌దు దేవుణు సఙం మొదొల్‌స్తాన్.
యా లోకమ్‌దు మని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తికార్‌ విజేరె కూడిఃతి మని సఙమ్‌దిఙ్‌ బుర లెకెండ్‌ క్రీస్తు మనాన్. వన్ని ఒడొఃల్‌ దేవుణు సఙం. వాండ్రు విజు వన్కాఙ్‌ ముఙాలె మనికాన్. విజు తయార్‌ కితికాన్‌ వాండ్రె. విజు అతికారమ్‌క ముస్కు అతికారం మనికాన్‌ వాండ్రె ఇజి ఎత్తు కిబిసి రాసినాన్.
నమ్మిత్తికార్‌ యా లోకమ్‌ది సఙతిఙ ముస్కు మన్సు ఇడ్ఃఎండ, పరలోకమ్‌దు మని సఙతిఙ ముస్కు మన్సు ఇడ్‌దెఙ్‌ ఇజి వెహ్సినాన్. నమ్మిత్తికార్‌ ఎలాగ నడిఃదెఙ్‌ ఇజిబా యా ఉత్రమ్‌దు రాసి వెహ్సినాన్‌.
1
1-2 క్రీస్తు యేసు వందిఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఇని నానుని, మా తంబెరి ఆతి తిమోతి కొలొసి పట్నమ్‌దు మని దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి వరిఙ్‌ ‌రాసిని ఉత్రం. దేవుణు ఎత్తు కితి వజనె నాను క్రీస్తు యేసు వందిఙ్‌ అపొస్తుడు ఆత. మీరు నమ్మిదెఙ్ ‌తగ్ని తంబెరిఙు. మా బుబ్బ ఆతి దేవుణు దయ దర్మమ్‌దాన్, మీరు నిపాతిదాన్‌ ‌మండ్రెఙ్ ‌సాయం కిపిన్.
మాపు మీ వందిఙ్‌ ఒడ్ఃబిజి పార్దనం కినివలె, ఎస్తివలెబా మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తుఙ్‌ ‌బుబ్బ ఆతి దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినాప్. ఎందనిఙ్‌ ‌ఇహిఙ, మీరు క్రీస్తు యేసుఙ్‌ ‌నమ్మిజినిదెర్‌‌ ఇజి, దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి లోకుర్‌ విజెరిఙ్‌ ‌ప్రేమిsiనిదెర్‌ ఇజి మాపు వెహ మనాప్. మీరు యా లెకెండ్, క్రీస్తుయేసుఙ్‌ నమ్మిజినిదెర్, దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి లోకురిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ ‌ప్రేమిసినిదెర్. ఎందనిఙ్‌ ‌ఇహిఙ, నిజమాతి బోద, ఇహిఙ, సువార్త మీరు వెహివలె, దేవుణు పరలోకమ్‌దు మీ వందిఙ్‌ ఇడ్తి మని దని వందిఙ్‌ ముఙాలె మీరు వెహి మనిదెర్. అయాక తప్‌ఎండ దొహ్‌క్నాద్‌ ఇజి దని వందిఙ్‌ ఆసదాన్‌ ‌ఎద్రు సుడఃజినిదెర్. 6-7 లోకమ్‌ది నండొ దేసమ్‌కాఙ్ ‌యా సువార్త వెహె ఆతి లెకెండ్, మీ నడిఃమిబా వెహె ఆత మనాద్. మీరు అయాక వెంజి దేవుణు దయ దర్మం నిజం ఇజి నెస్తి బాణిఙ్‌ ‌అసి మీ నడిఃమి అయా సువార్త నెగ్గి పణి కిజినాద్. మీ నడిఃమి అయా సువార్త నెగ్గి పణికిజిని లెకెండ్ ‌మహి లోకురిఙ్‌బా నెగ్గి పణి కిబిస్నాద్. మరి, నండొ నండొ లోకుర్‌ సువార్త నమ్మిజినార్. ఎపప్రానె మిఙి సువార్త నెస్‌పిస్తాన్. మాపు వన్నిఙ్‌ ప్రేమిస్నాప్. మఙి బదులు వాండ్రు క్రీస్తుఙ్‌ అబె ‌సేవ కిజినాన్. మీ మేలు వందిఙ్‌ నమకమ్‌దాన్ వాండ్రు క్రీస్తుఙ్‌ ‌సేవ కిజినాన్. దేవుణు ఆత్మ మీ లొఇ పుటిస్తి ప్రేమదాన్, మీరు దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి లోకుర్‌ ‌విజెరిఙ్‌ ప్రేమిసినిదెర్‌ ఇజిబా వాండ్రు మఙి వెహ్త మనాన్.
అందెఙె, మీ వందిఙ్ ‌వెహి బాణిఙ్‌ ‌అసి, డిఃస్‌ఎండ ఎస్తివలెబా మీ వందిఙ్ ‌దేవుణుదిఙ్‌ పార్దనం కిజినాప్. మీ బత్కుదు మీరు కిదెఙ్‌ ఇజి దేవుణు కోరిజిన విజు సఙతిఙ్‌ మీరు బాగ నెస్తెఙ్‌ ఇజి పార్దనం కిజినాప్. ఇహిఙ మీరు, దేవుణు ఆత్మ సీజిని విజు గెణం, బుద్ది మనికిదెర్‌ ఆదెఙ్‌ ‌ఇజి మాపు పార్దనం కిజినాప్. 10 మాపు ఎందనిఙ్‌ యా లెకెండ్ ‌పార్దనం కిజినాప్‌ ఇహిఙ, దేవుణు కోరిజిన వజ మీరు బత్కిజి, వన్నిఙ్‌ సర్‌ద కిబిస్నికెఙ్ ‌ఎస్తివలెబా కిదెఙ్. ముకెలం, మీరు విజు రకమ్‌కాణి నెగ్గి పణి కిని వందిఙ్, దేవుణుదిఙ్‌ నిజం మరి లావు నెస్ని వందిఙ్ ‌మాపు యా లెకెండ్‌ పార్దనం కిజినాప్. 11 దేవుణు, లోకురిఙ్‌ తోరిస్తి గొప్ప బమ్మ కిని వన్ని సత్తుదాన్‌ ‌మీరు సత్తు మనికిదెర్ ‌ఆని వందిఙ్‌ యా లెకెండ్ ‌పార్దనం కిజినాప్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, ఎస్తివలెబా విజు బాదెఙ, సర్‌దదాన్ విజు ఓరిసి, బరిసి మండ్రెఙ్, మీరు సత్తు మనికిదెర్‌ ఆదెఙ్. అందెఙె యా లెకెండ్ ‌పార్దనం కిజినాప్. 12 మరి, దేవుణు ఏలుబడిఃదు ఇహిఙ గొప్ప జాయిదు వన్ని వందిఙ్‌ కేట ఆతి లోకుర్‌ వందిఙ్‌ వాండ్రు తయార్‌ కితి ఇడ్తి మని విజు దని లొఇ మిఙిబా అక్కు మండ్రెఙ్‌ తగ్ని వరి లెకెండ్‌ మిఙి కితి దని వందిఙ్‌ ‌బుబ్బ ఆతి దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినె మండ్రెఙ్‌ ఇజి మాపు మీ వందిఙ్‌ యా లెకెండ్‌ పార్దనం కిజినాప్. 13 దేవుణు మఙి సయ్‌తాన్‌ అతికారం అడిఃగి సీకటుదు తొహె ఆతి బాణిఙ్‌ తప్రిస్తాండ్రె వాండ్రు ప్రేమిసిని వన్ని మరిన్ ‌అతికారం అడిఃగి మఙి తతాన్. 14 వన్ని మరిన్‌ ఆతి దనితాన్ ‌దేవుణు మఙి విడుఃదల కిత్తాన్‌. ముకెలం, మా పాపమ్‌కు వాండ్రు సెమిస్త మనాన్.
క్రీస్తు విజు వన్కా ముస్కు గొప్ప పెరికాన్‌
15 తోర్‌ఇ దేవుణు మూర్తినె క్రీస్తు. దేవుణు ఎలాగ మనాన్‌ ఇజి వీండ్రు తోరిస్నాన్. దేవుణు విజు తయార్‌ కిని ముఙాల వీండ్రు మహాన్‌. తయార్‌ కితి విజు వన్కా ముస్కు అతికారం మనికాండ్రె క్రీస్తు. 16 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వన్నినవెటనె దేవుణు విజు తయార్‌ కిత మనాన్. బూమిదు మనికెఙ్, ఆగాసమ్‌దు మనికెఙ్, తోర్నికెఙ్, తోర్‌ఇకెఙ్, ముకెలం గొప్ప సత్తు మని విజు రకమ్‌కాణి అతికారం కిని విజు దూతెఙ దెయమ్‌కాఙ్, విజు వన్ని వెటనె దేవుణు తయార్‌ కిత్తాన్‌. విజు క్రీస్తు వెటనె తయార్ ‌కిత్తాన్‌. విజు వన్నిఙ్ ‌గవ్‌రం సీని వందిఙె దేవుణు తయార్ కిత్తాన్‌. 17 క్రీస్తు, విజు తయార్‌ ఆని ముఙాల మనికాన్. విజు వన్కాఙ్ వాండ్రు కుడుప్సి అస్త మనాన్. 18 వన్ని ఒడొఃల్‌ ‌ఆతి దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ ‌బుర్ర వాండ్రె. వన్ని బాణిఙె దనిఙ్ ‌కొత్త బత్కు వాజినాద్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, సాతి వరి బాణిఙ్‌ ‌ముఙాల్ ‌మర్‌జి బత్కితి మనికాన్‌ వాండ్రె. విజు వన్కా ముస్కు గొప్ప పెరికాన్‌ ఆని వందిఙె, సాతి వరి బాణిఙ్, ముఙాల్‌ మర్‌జి బత్కిత మనాన్. 19 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వన్ని లొఇనె వన్ని బుబ్బ ఆతి దేవుణు వెల్‌తి సిల్లెండ పూర్తి మండ్రెఙ్ ‌ఇజి తీర్మనం కిత్తాన్‌. 20 అందెఙె, మరిన్‌ వెటనె బూమిదు మని విజు వన్కాఙ్, పరలోకమ్‌దు మని విజు వన్కాఙ్, వన్ని డగ్రు మర్‌జి కుడుఃప్తెఙ్‌ ఇజి దేవుణు తీర్మనం కిత్తాన్‌. వన్ని మరిన్‌ సిలువాదు సాతివలె, నల వాక్తి దనితాన్, దేవుణు బూమిదు మని విజు వన్కా వెట, దేవుణు మంజిని పరలోకమ్‌దు మని విజు వన్కా వెట రాజినం ఆతండ్రె, విజు వన్కాఙ్‌ వన్ని డగ్రు మర్‌జి కుడుఃప్తాన్. 21 ఉండ్రి కాలమ్‌దు, మీరు కితి సెఇ పణిఙాణిఙ్, సెఇ ఆలోసనెఙాణిఙ్‌ దేవుణు బాణిఙ్‌ దూరం మహిదెర్. దేవుణుదిఙ్‌ పడిఃఎండ మహిదెర్. 22 గాని ఏలు, వన్ని మరిన్‌ ఒరెన్‌ లోకు ఆజి సాతి సావుదాన్‌ వాండ్రు మీ వెట రాజినం ఆతాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, ఇని నింద సిలి, ఇని నేరమ్‌కుబా రెఇ, నొరె ఆతి లోకుర్‌ లెకెండ్, క్రీస్తు మర్‌జి వానివలె మిఙి దేవుణు ఎద్రు మిఙి నిల్‌ప్తెఙె వాండ్రు మీ వెట రాజినం ఆతాన్. 23 మీరు సువార్త నమ్మిజి మహిఙ అయాలెకెండ్‌ మంజినిదెర్. మీరు నమ్మకమ్‌దాన్‌ దిగజార్‌ఎండ మండ్రెఙ్‌ వలె. యా సువార్త వెహ్సిని ఆస వందిఙ్‌ డిఃస్‌ఎండ ఎద్రు సుడ్ఃజినె మండ్రెఙ్‌ వలె. యా సువార్తనె నండొ దేసెమ్‌కాణి లోకుర్‌ నడిఃమి వెహె ఆత మనాద్. యాక వెహ్తెఙె పవులు ఇని నఙి దేవుణు ఏర్‌పాటు కిత్తాన్‌.
పవులు దేవుణు సఙం వందిఙ్‌ సేవ కిజినాన్‌
24 ఏలు, మీ మేలు వందిఙ్‌ నాను స్రమెఙ్‌ ఓరిసిన ఇజి సర్‌ద ఆజిన. ఇహిఙ, క్రీస్తు ఒడొఃల్‌ లెకెండ్‌ మని సఙమ్‌ది మేలు వందిఙ్‌ నాను నా ఒడొఃల్‌దు స్రమెఙ్‌ ఓరిస్తెఙ్‌ వలె ఇజి క్రీస్తు ఏర్‌పాటు కితిక నాను పూర్తి కిజిన. 25-26 దేవుణు నఙి సఙమ్‌దిఙ్‌ సేవ కిదెఙ్‌ ఇజి ఏర్‌పాటు కిత్తాన్‌. మీ మేలు వందిఙ్, క్రీస్తు వందిఙ్‌ మని సువార్త మిఙి పూర్తి నెస్పిస్ని బాజత వాండ్రు నఙి సితాన్. యా సువార్త, ముఙాలె బత్కితి మహి లోకుర్‌ బాణిఙ్‌ దేవుణు డాప్సి వన్ని గర్బమ్‌దు ఇట్తా మహాన్‌. గాని ఏలు వాండ్రు వన్ని వందిఙ్‌ కేట ఆతి లోకురిఙ్‌ అయాక తోరిసి నెస్‌పిస్తాన్. 27 దేవుణు అయాలెకెండ్‌ కిత్తాన్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు యూదురు ఆఇ వరిఙ్‌ నండొ దీవిస్నాన్‌ ఇజి వన్ని గర్బమ్‌దు వాండ్రు ఎత్తు కిజి డాఃప్సి ఇట్తిక వరిఙ్‌ తెలివి కిదెఙ్‌ ఇజి తీర్మనం కిత్తాన్‌‌ ఇజి తోరిస్తెఙ్. ముకెలం, క్రీస్తు, యూదురు ఆఇ మీ మన్సుదు మంజినాన్. అందెఙె, కడెఃవేరిదు దేవుణు జాయ్‌దు మండ్రెఙ్‌ మిఙి ఒనిదెర్‌ ఇజి ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినిదెర్‌ ఇజి. యాకదె దేవుణు వన్ని లోకురిఙ్‌ తోరిసి నెస్‌పిస్తి సువార్త.
28 అందెఙె మాపు క్రీస్తు వందిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ వెహ్సినాప్. ముకెలం మాపు నండొ గెణమ్‌దాన్‌ విజెరిఙ్‌ బుద్ది వెహ్సి నెస్‌పిస్నాప్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, క్రీస్తు వెట కూడిఃతి మని వరిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ వాండ్రు మర్‌జి వానివలె దేవుణు ఎద్రు నిల్‌ప్నివలె, వారు పూర్తి ఆతికార్‌ ఆదెఙ్‌ మాపు బుద్ది వెహ్సి నెస్‌పిస్నాప్. 29 వారు పూర్తి ఆతికార్‌ ఆని వందిఙ్‌ క్రీస్తు సీజిని గొప్ప సత్తుదాన్‌ నాను నండొ కస్టబాడిఃజిన. అయా గొప్ప సత్తునె, నాను కస్టబాడిఃదెఙ్‌ నఙి సత్తు కిబిస్నాద్.