అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఎపెసుదు మని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితి వరిఙ్‌ రాస్తి ఉత్రం
నెల్వ కిబిస్నిక
అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఎపెసు ఇని పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ రాసిని ఉత్రమ్‌నె యాక. యా ఉత్రం రాస్తి మహివలె, వాండ్రు రోమ జెలిదు తొహె ఆత మహాన్‌. నస్తివలె ఆసియ ఇని రోమ ప్రాంతమ్‌దు మని ఉండ్రి ముకెలమాతి పట్నమ్‌నె ఎపెసు.
పవులు యా ఉత్రం రాస్తాండ్రె, తుకికు వెట పోక్సినాన్. దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తికార్, వన్ని దయ దర్మం ఎసొ గొప్ప పెరిక ఇజి వారు అర్దం కిజి నెస్తెఙ్‌ రాస్తికాదె. మరి దేవుణు ఎత్తు కిత్తి సఙతిఙ్‌ క్రీస్తు వెటనె పూర్తి ఆతె. వాండ్రె విజు వన్కా ముస్కు మనికాన్. క్రీస్తు వెటనె దేవుణు యూదురిఙ్‌, యూదురు ఆఇ వరిఙ్‌ రక్సిసి వరిఙ్‌ ఉండ్రె ఒడొఃల్‌ కిజినాన్‌. ఇబ్బె ఒడొఃల్‌ ఇజి వెహ్సినిక, యా లోకమ్‌దు మని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తికార్‌ విజెరె కూడిఃతి మని సఙమ్‌నె. మరి దేవుణు సఙం ఎలాగ ఉండ్రె ఆజి మండ్రెఙ్ నమ్మిత్తికార్‌ ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇజి వెహ్సినాన్. నమ్మిత్తికార్ ఎద్రిసినిక యా లోకమ్‌ది లోకుర్‌ వెటనె ఆఏద్‌. గాని సయ్‌తాను వెటనె ఎద్రిసినార్‌ ఇజి ఎత్తు కిబిసి, ఎలాగ సయ్‌తానుఙ్‌ ఎద్రిస్తెఙ్‌ ఇజి వెహ్సినాన్.
1
క్రీస్తు యేసు వందిఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఇని నాను ఎపెసు పట్నమ్‌దు మని దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి వరిఙ్‌ రాసిని ఉత్రం. దేవుణు ఎత్తు కిత్తి వజనె నాను క్రీస్తు యేసు వందిఙ్‌ అపొస్తుడు ఆత. మీరు క్రీస్తు యేసుఙ్‌ నమ్మిజినె మనికిదెర్. మా బుబ్బ ఆతి దేవుణుని ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు దయ దర్మమ్‌దాన్‌ మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్. దేవుణుదిఙ్‌ పొగిడిఃజినాట్. వాండ్రె మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు దేవుణు. మరి వాండ్రె వన్ని బుబ్బబా. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు ఆత్మ మా మన్సుదిఙ్‌ వెహ్సి, వన్ని సరిదు నడిపిస్నిదనితాన్‌ మఙి వాజిని విజు నెగ్గికెఙ్‌ సీజి వాండ్రె మఙి దీవిస్తాన్. పరలోకమ్‌దాన్‌ వాజినికెఙె అయా నెగ్గికెఙ్‌. క్రీస్తు వెట మఙి కుడుప్తాండ్రె, యా నెగ్గికెఙ్‌ మఙి సితాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు లోకం పుటిస్‍ఎండ ముఙాలె మఙి వన్ని లోకుర్‌ ఇజి ఎర్లిస్తాన్. క్రీస్తు వెట మఙి మని సమమ్‌దమ్‌దాన్‌ యా లెకెండ్‌ మఙి ఎర్లిస్తాన్. మాటు వన్ని వందిఙ్‌ కేట ఆతి లోకుర్‌ లెకెండ్, ఇని నిందెఙ్‌ సిల్లెండ వన్ని ఎద్రు మండ్రెఙ్‌నె వాండ్రు యా లెకెండ్‌ ఎర్లిస్తాన్. వాండ్రు మఙి ప్రేమిసినాన్. అందెఙె యేసు ప్రబు మా వందిఙ్‌ ఆతి దనితాన్‌ మాటు వన్ని కొడొఃర్‌ ఆదెఙ్‌ ఇజి నండొ ముఙాలె వాండ్రు తిరుమానం కిత్తాన్‌. వాండ్రు యా లెకెండ్‌ తిరుమానం కిత్తాన్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, అయాకదె వాండ్రు ఎత్తు కిత్తిక. వన్నిఙ్‌ ఇస్టం ఆతిక. అందెఙె గొప్ప బమ్మ కిని వన్ని దయ దర్మం వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ పొగిడిఃజినాట్. వాండ్రు ప్రేమిసిని వన్ని మరిసి ఆతి దని దనటానె యా గొప్ప దయ దర్మం మా ముస్కు వాతాద్. మఙి సెడ్డినె దొహ్‌క్తాద్. 7-8 క్రీస్తు మా వందిఙ్‌ నల వాక్సి సాతి సావుదాన్‌ దేవుణు మా పాపమ్‌కాణిఙ్‌ మఙి డిఃస్‌పిస్తాన్. ఇహిఙ మా పాపమ్‌కు సెమిస్తాన్. అయా లెకెండ్‌ వన్ని దయ దర్మం గొప్ప పెరిక ఇజి తోరిస్తాన్. మా ముస్కు నండొ దయ దర్మం సెడ్డినె తోరిస్తాన్. వన్ని బుద్ది గెణమ్‌దానె వాండ్రు వన్ని దయ దర్మం మా ముస్కు తోరిస్తాన్. దేవుణు ఎత్తు కిత్తిక వాండ్రు కిత్తాన్‌. క్రీస్తు వెట పూర్తి కిదెఙ్‌ ఇజి వాండ్రు వన్ని గర్బమ్‌దు ఎత్తు కిజి డాప్సి ఇట్తి పణి మఙి తోరిస్తాన్. అయాక ముఙాల్‌ ఎయెర్‌బా నెస్‌ఎతార్. 10 వాండ్రు గర్బమ్‌దు ఎత్తు కిజి డాప్సి ఇట్తిక ఇనిక ఇహిఙ, పరలోకమ్‌దు మని విజు వన్కాఙ్, బూమి ముస్కు మని విజు వన్కాఙ్‌, కూడుఃప్సి ఒరెన్‌ వన్ని అడిఃగి ఇట్‌తాన్‌. వాండ్రె క్రీస్తు. యాక కిదెఙ్‌ తగితి సమయం వానివలె వాండ్రు పూర్తి కినాన్.
11 విజు సఙతిఙ్‌ దేవుణు ఎత్తు కిత్తి వజ వాండ్రు కిజినాన్. క్రీస్తు వెట మఙి కుడుప్తాండ్రె, వన్ని సొంత లోకుర్‌ ఇజి మఙి ఎర్లిస్తాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ అయా లెకెండ్‌ ఎర్లిస్తెఙ్‌ ఇజి వాండ్రు పూర్‌బమ్‌దునె తిరుమానం కిత మహాన్‌. అయాకదె వాండ్రు ఎత్తు కిత్తిక. 12 క్రీస్తు రక్సిస్తెఙ్‌ వానాన్‌లె ఇజి విజెరె ఇంక ముఙాలె నమకం ఇట్తికాపె యూదురు ఆతి మాపు. అందెఙె దేవుణు గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి పొగిడిఃజినాప్. అయాకదె వన్ని ఉదెసం. 13 అయాలెకెండె యూదురు ఆఇ మీరుబ నిజమాతి బోద వెహిదెర్ ఇహిఙ, దేవుణు మిఙి రక్సిస్నాన్‌లె ఇజి వెహ్సిని సువార్త వెహిదెర్. మీరు క్రీస్తు ముస్కు నమకం ఇట్తిదెరె వన్ని వెట కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె దేవుణు సీన ఇజి ఒట్టు కిత్తి దేవుణు ఆత్మెఙ్‌ మిఙి సితాన్. సితండ్రె దేవుణు మిఙి లోకుర్‌ ఇజి కూక్తాన్. యా దేవుణు ఆత్మనె, మీరు దేవుణు లోకుర్‌ ఇని దనిఙ్‌ ఉండ్రి గుర్తు. 14 మరి దేవుణు వన్ని లోకురిఙ్‌ ఒట్టు కిత్తి విజు మఙి దొహ్‌క్నెఇని దనిఙ్‌ ఉండ్రి ఆదారమ్‌నె యా దేవుణు ఆత్మ. వాండ్రు వన్ని లోకురిఙ్‌ పూర్తి విడుఃదల కినివలె అయాకెఙ్‌ మిఙి దొహ్‌క్నె. దేవుణు గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి దినితాన్‌ లోకుర్‌ పొగిడిఃనార్.
ఎపెసు సఙమ్‌దు మని వరి వందిఙ్‌ పవులు కిజిని పార్దనం
15-16 దేవుణు మిఙి ముస్కు వెహ్తి లెకెండ్‌ దీవిస్త మనాన్. అందెఙె నాను మీ వందిఙ్‌ వన్నిఙ్‌ పార్దనం కిజిన. మీరు ప్రబు ఆతి యేసుఙ్‌ నమ్మిజినిదెర్. దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి వరిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ ప్రేమిసినిదెర్‌ ఇజి నాను వెహి బాణిఙ్‌ అసి మీ వందిఙ్‌ ఎస్తివలెబా డిఃస్‌ఎండ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన. ఎస్తివలెబా నాను పార్దనం కినివలె, మీ వందిఙ్‌ పార్దనం కిజిన. 17 గొప్ప పెరికాన్‌ ఆతి మా బుబ్బెఙ్‌ పార్దనం కిజిన. వాండ్రె మా బుబ్బ ఆతి యేసు క్రీస్తుఙ్‌ దేవుణు. మీరు వన్నిఙ్‌ బాగ నెస్ని వందిఙ్‌ దేవుణు ఆత్మ మిఙి గెణం సీదెఙ్‌ ఇజి, దేవుణు వందిఙ్‌ మిఙి తెలివి కిబిస్తెఙ్‌ ఇజి నాను వన్నిఙ్‌ పార్దనం కిజిన. 18 దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి లోకుర్‌ వందిఙ్‌ వాండ్రు ఇట్తి మని గొప్ప పెరి దీవెనమ్‌కు ఇనికెఙ్‌ ఇజి మీరు నెస్ని వందిఙ్, అయా దీవెనమ్‌కాఙ్‌ ఆసదాన్‌ ఎద్రు సూణి వందిఙ్‌ వరిఙ్‌ నెస్పిస్‌అ ఇజి నాను పార్దనం కిజిన. దేవుణు వన్ని లోకురిఙ్‌ సీన ఇజి ఒట్టు కిత్తి దీవెనమ్‌కు ఎసొ పెరికెఙ్‌ ఇజి మీరు నెస్తెఙ్‌ ఇజి నాను వన్నిఙ్‌ పార్దనం కిజిన.
19-21 వన్నిఙ్‌ నమ్మిజిని మా లొఇ మని వన్ని సత్తు ఎసొ పెరిక ఇజి మీరు నెస్తెఙ్‌ ఇజి నాను పార్దనం కిజిన. అయా సత్తు విజు వన్కా ముస్కు గొప్ప పెరిక. యా గొప్ప పెరి సత్తుదాన్‌నె దేవుణు క్రీస్తుఙ్‌ సావుదాన్‌ బత్కిస్తాండ్రె పరలోకమ్‌దు వన్ని ఉణెర్‌ పడఃకాదు బసె కిత్తాన్‌. క్రీస్తు అబె అతికారం కిజినాన్. విజు రకమ్‌కాణి అతికారం కిజిని దూతెఙ, దెయమ్‌క ముస్కు అతికారం కిజినాన్. అతికారం కిజిని విజెరె ముస్కు వాండ్రె గొప్ప అతికారం మనికాన్. వన్ని అతికారం ఏలు అతికారం కిజిని వరి ముస్కునె ఆఏద్‌. గాని వాని కాలమ్‌దు అతికారం కిని వరి ముస్కుబా వాండ్రె గొప్ప అతికారం మనికాన్. 22 దేవుణు విజు వన్కాఙ్‌ క్రీస్తు పాదమ్‌క అడిఃగి ఇట్తాన్. దేవుణు సఙం ముస్కు అతికారి లెకెండ్‌ వన్నిఙ్‌ ఏర్‌పాటు కిత్తాన్‌. 23 వాండ్రు దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ బుర్ర లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్‌నె వన్ని ఒడొఃల్‌ లెకెండ్ దేవుణు సఙమ్‌నె వన్నిఙ్‌ పూర్తి కిజినాద్. ఎంబెబా విజు వన్కాఙ్‌ పూర్తి కిజినికాన్‌ వాండ్రె.