అపొస్తుడు ఆతి పవులు గలాతియ ముటాదు మని దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ రాస్తి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
అపొస్తుడు ఆతి పవులు గలతీయ ముటాదు మని దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ రాసిని ఉత్తరమ్‌నె యాక. గలాతియ ముటదు పవులునె సువార్త వెహ్తాన్‌. వీరు నెగ్రెండనె క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిజి వాజి మహార్‌. నస్తివలె సెగొండార్‌ నమ్మితి యూదురు, క్రీస్తు ముస్కు మని నమకమ్‌నె ఆఏండ, యూదురి రూలుఙ్‌ లొఙిజి, సునతిబా కిబె ఆదెఙ్‌ వలె ఇజి తపు బోద వరిఙ్‌ వెహ్తార్‌. యా మాట వెహరె, విరి మన్సు అయా బోద దరోట్‌ మహ్తర్. దినిఙ్‌ దిదిజి పవులు రాసిని ఉత్రమ్‌నె యాక. ఒరెన్‌ సునతి కిబె ఆతిఙ, దేవుణు ఎద్రు నీతి నిజాయితి మనికాన్‌ ఆఎన్. గాని యేసుప్రబు ముస్కు నమకం ఇట్తిఙనె దేవుణు ఎద్రు నీతి నిజాయితి మనికాన్‌ ఆనాన్‌ ఇజి వెహ్సినాన్. మరి, మాటు క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మితివలె డిఃబె ఆతి మని వరి లెకెండె మనాట్, అక్కు మని వరి లెకెండ్‌ మనాట్. రూలుఙ అడిఃగి మన్‌ఎట్ ఇజి వెహ్సినాన్. మరి, ఒడొఃల్‌ది సెఇ ఆసెఙ్‌ కిబిస్ని పణిఙ్‌ ఇని ఇనికెఙ్, దేవుణు ఆత్మ నడిః పిసిని వజ నడిఃనికాన్‌ ఎలాగ మంజినాన్‌ ఇజి బా వెహ్సినాన్.
1
1-2 అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఇని నాను, గలాతీయ ముటాదు మని దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ రాసిని ఉత్రం. సెగొండార్‌ నఙి అపొస్తుడు ఇజి ఏర్‌పాటు కిత్తిఙ్‌ నాను అపొస్తుడు ఆఏత. ఒరెన్‌ లోకు నఙి అపొస్తుడు ఇజి పోక్తిఙ్‌ నాను అపొస్తుడు ఆఏత. గాని యేసు క్రీస్తుని బుబ్బాతి దేవుణు నఙి అపొస్తుడు ఇజి ఏర్‌పాటు కిత్తి పోక్తిఙ్‌నె నాను అపొస్తుడు ఆత. వాండ్రె యేసుక్రీస్తుఙ్‌ సావుదాన్‌ మర్‌జి బత్కిస్తాన్. నానుని నా వెట ఇబ్బె మని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితి తంబెరిఙు, అబ్బె మని సఙమ్‌కాణి విజెరిఙ్‌ వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్సినార్. మా బుబ్బ ఆతి దేవుణుని ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు దయ దర్మమ్‌దాన్, మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్.
మాటు కిత్తి తప్పు పణిఙ్‌ మఙి తప్రిస్తెఙ్‌, యా లోకమ్‌దు మని సెఇ బాణిఙ్‌ డిఃస్పిస్తెఙ్‌ క్రీస్తు మా పాపమ్‌క వందిఙ్‌ వన్నిఙ్‌ వాండ్రె ఒపజెపె ఆతండ్రె సాతాన్. మా బుబ్బ ఆతి దేవుణు ఎత్తు కిత్తి వజనె వాండ్రు యా లెకెండ్‌ మా వందిఙ్‌ సాతాన్.
దేవుణుదిఙ్‌ అంతు సిల్లెండ ఎలాకాలం గవ్‌రం మనీద్. ఆమెన్.
సువార్త ఉండ్రె. మరి ఉండ్రి సిల్లెద్‌.
నిజమాతి సువార్త నమ్మితి వెనుక నిసొ బేగి మీరు దేవుణుదిఙ్‌ డిఃసి సీజినిదెర్‌ ఇజి నాను నండొ బమ్మ ఆజిన. క్రీస్తు దయ దర్మమ్‌దాన్‌ మిఙి సీజిని కొత్త బత్కుదిఙ్‌నె, దేవుణు మిఙి కూక్తాన్. వన్నిఙ్‌ డిఃస్తిదెరె, సువార్త ఇజి పేరు వెహె ఆజిని తపు బోదదు మన్సు ఇడ్ఃజినిదెర్ ఇజి నాను నండొ బమ్మ ఆజిన. నాను నిజం వెహ్సిన, అయాక క్రీస్తు వందిఙ్‌ తోరిసి నెస్పిసిని సువార్త ఆఎద్. గాని సెగొండార్‌ మిఙి పంర్ర కిబిసి, అయా సువార్త మారిస్తెఙ్‌ సుడ్ఃజినార్. గాని అపొస్తురు ఆతి మాపునొ, పరలోకమ్‌దాన్‌ వాతి దేవుణు దూతనో మరి ఎయెన్‌ ఆతిఙ్‌బ, మాపు ముఙాలె మిఙి వెహ్తి సువార్త ఆఏండ, దినిఙ్‌ వెత్రెకం ఆతి సువార్త మిఙి వెహ్తిఙ, దేవుణు సాయిపు వన్ని ముస్కు ఎలాకాలం మనీద్.
మాపు ముఙాలె మిఙి వెహ్తి లెకెండ్, ఏలు నాను మరి ఉండ్రి సుటుబా వెహ్సి న. మా బాణిఙ్‌ మీరు వెంజి, నమ్మితి సువార్త ఆఏండ, దినిఙ్‌ వెత్రెకం ఆతి సువార్త మిఙి ఎయెన్‌బా వెహ్తిఙ, దేవుణు సాయిపు వన్ని ముస్కు మనీద్.
10 నాను యా లెకెండ్‌ వెహ్సి లోకుర్‌ బాణిఙ్‌ మెపు కోరిజినానా? దేవుణు బాణిఙ్‌ మెపు కోరిజినానా? లోకురిఙ్‌ సర్‌ద కిదెఙ్‌ సుడ్ఃజినానా? లోకురిఙ్‌ సర్‌ద కిబిస్తెఙ్‌ నాను సుడ్ఃజినె మహిఙ, నాను క్రీస్తుఙ్‌ సేవ కినికాన్‌ ఆఏండ మన.
దేవుణునె పవులుఙ్‌ అపొస్తుడు ఇజి కూక్తాన్.
11 తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి వెహ్తి సువార్త లోకు బాణిఙ్‌ వాతిక ఆఎద్ ఇజి నాను మిఙి వెహ్సిన. 12 అయాక లోకు బాణిఙ్‌ నఙి దొహ్‌క్తిక ఆఎద్. ఎయెన్‌బా నఙి నెస్‌పిస్తిక ఆఎద్. గాని యేసు క్రీస్తునె యా సువార్త నఙి తోరిసి నెస్‌పిస్తాన్. 13 ఒరెన్‌ యూద వాండ్రు కిజిని లెకెండ్‌ యూదురి మతమ్‌ది రూలుఙ్‌ విజు లొఙిజి పటుదలదాన్‌ అయాకెఙ్‌ కిఙి నాను ఎలాగ బత్కిజి మహ ఇజి మీరు వెహి మనిదెర్. అయాలెకెండ్‌ దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ కనికారం సిల్లెండ నాను ఎసొనొ హిమ్సెఙ్‌ కిజి, వరిఙ్‌ నాసనం కిదెఙ్‌ సుడఃత ఇజి మీరు వెహి మనిదెర్. 14 నా జతదు మని మహి యూదురిఙ్‌ ఇంక యూద మతమ్‌ది రూలుఙ్‌ విజు నాను తప్‌ఎండ కిత. నా అనిసిర్‌ నెస్‌పిస్తి ఆసారమ్‌కు పటుదలదాన్‌ కిదెఙ్‌ నండొ సుడఃత. 15-16 గాని నాను నా యాయ పొటాదు పిండెం ఆతి మహివలె, దేవుణు నఙి వన్ని వందిఙ్‌ ఎర్లిస్తాన్. వన్ని దయ దర్మమ్‌దాన్‌ వన్నిఙ్‌ సేవ కిదెఙ్‌ నఙి ఏర్‌పాటు కిత్తాన్‌. నాను యూదురు ఆఇ వరి నడిఃమి యేసు వందిఙ్‌ సువార్త వెహ్ని వందిఙ్‌ వన్ని మరిసిఙ్‌ నఙి తోరిసి నెస్పిస్తెఙ్‌ ఇజి వాండ్రు తిర్మామానం కిత్తాన్‌. ఆహె తిరర్మానం కిత్తివలె నాను ఎయె వెటబా ఆలోసనం వెన్‌బాఎత. 17 నాను అపొస్తుడు ఆని ముఙాల అపొస్తుడు ఆతి వరిఙ్‌ సుడ్ఃదెఙ్‌ యెరూసలెమ్‌దుబ సొన్‌ఎత. గాని వెటనె నాను అరెబియ ముటదు సొహ. వెనుక నాను దమస్కు పట్నమ్‌దు మర్‌జి వాత.
18 దేవుణు వన్ని మరిసిఙ్‌ నఙి తోరిసి, మూండ్రి పంటెఙ్‌ వెనుక, కేపా ఇజి కూకె ఆని పేతురు వెట నెల్వ ఆదెఙ్‌ యెరూసలెమ్‌దు సొహ. అబ్బె వన్ని వెట రుండి వారమ్‌కు మహ. 19 మరి, ప్రబుఙ్‌ ఎయెరిఙ్‌బ సుడ్ఃఎత. ప్రబుఙ్‌ తంబెరి ఆతి యాకోబుఙ్‌నె సుడ్ఃత. 20 నాను రాసినికెఙ్‌ నిజమ్‌నె. అబద్దం ఆఉ. దిన్ని వందిఙ్‌ దేవుణు నెసినాన్. 21 పేతురు వెట యెరూసలెమ్‌దు మహి వెనుక నాను సిరియ, కిలికియ ఇని ముటెఙ సొహ.
22 నస్తివలె యూదయ ప్రాంతమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌కాణికార్‌ నఙి తొఎండ మహార్‌.
23 గాని మహికార్‌ నా వందిఙ్‌ వెహ్తి మనికెఙ్‌నె వెహ మనార్. “మఙి ముఙాలె హిమ్సెఙ్‌ కిజి మహికాన్, ఉండ్రి కాలమ్‌దు వాండ్రు నాసనం కిదెఙ్‌ సుడ్ఃతి మని సువార్త ఏలు వెహ్సినాన్”, ఇజి వెహ్తి మనికెఙ్‌నె వెహ మనార్.
24 అందెఙె నా వందిఙ్‌ వారు దేవుణుదిఙ్‌ పొగిడిఃతార్.