13
దేవుణుదిఙ్‌ ఎలాగ సర్‌ద కిబిస్తెఙ్‌
క్రీస్తు వెట కూడిఃతి మని తంబెరిఙు ఇజి, ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ ప్రేమిసినె మండ్రు. నెస్‌ఇ వరిఙ్‌ డగ్రు కిదెఙ్‌ పోస్‌మాట్. యా లెకెండ్‌ డగ్రు కిజి, సెగొండార్, నెస్‌ఎండనె దూతారిఙ్‌ డగ్రు కిత్తార్‌. జెలిదు మని వరిఙ్‌ ఎత్తు కిదు. మీరు వరి వెట బాన్‌ మహివజ ఎత్తుకిదు. బాద ఆని వరిఙ్‌ ఎత్తు కిదు. మీరు వరి లెకెండ్‌ బాద ఆజి మహివజ వరిఙ్‌ ఎత్తు కిదు. పెండ్లిదిఙ్‌ విజెరె గవ్‌రం సీదెఙ్‌వలె. ఆల్సి మాసిర్‌ రిఎర్‌బా, ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ నమ్మిదెఙ్‌ తగ్ని వరిలెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ వలె, సాని బూలాని వరిఙ్, రంకు బూలాని వరిఙ్‌ దేవుణు తప్‌ఎండ సిక్స సీనాన్. డబ్బుదిఙ్‌ ఆస అమాట్. మిఙి కల్గితి మనిదనితాన్‌ సర్‌ద ఆదు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు వెహ్త మనాన్, “నాను ఎసెఙ్‌బా మిఙి డిఃన్‌ఎ, నాను ఎసెఙ్‌బా మిఙి నెక్సి పొక్‌ఎ”, 13:5 ద్వితీ 31:6. ఇజి. అందెఙె దయ్‌రమ్‌దాన్‌ వెహ్తెఙ్‌ అట్నాట్, “ప్రబునె నఙి తోడుః. నాను తియెల్‌ ఆఎ. లోకు నఙి ఇని కిదెఙ్‌ అట్‌ఎర్” 13:6 కీర్తన 118:6-7.. దేవుణు మాట మిఙి వెహ్సి, మిఙి నడిఃపిసిని వరిఙ్‌ ఎత్తు కిదు. వరి బత్కుదాన్‌ వాతి విజు నెగ్గి దని వందిఙ్‌ ఎత్తు కిదు. వారు నమ్మిత్తి లెకెండ్‌ నమ్మిదు. యేసు క్రీస్తు ఇఏన్, నేండ్రు, ఎలాకాలం ఉండ్రె లెకెండ్‌ మంజినాన్. విజు రకమ్‌కాణి నెస్‌ఇ బోదెఙ వెట సొన్మాట్. దేవుణు దయా దర్మమ్‌దాన్‌ మా మన్సు సత్తు ఆనికాదె నెగెద్. తిండి వందెఙ్‌ మని రూలుఙ లొఙిజి ఆఎద్. అయాకెఙ్‌ లొఙితి వరిఙ్‌ ఇని లాబమ్‌బా రెఎద్. 10 మఙి ఉండ్రి పూజ సీని మాలి పీట మనాద్. దని బాణిఙ్, గుడారమ్‌దు సేవ కిజిని పుజెరిఙ తిండ్రెఙ్‌ అక్కు సిల్లెద్‌. 11 యూదురి రూలు వజ, విజు పుజెరిఙ ముస్కు మని పెరి పుజెరి పాపం వందిఙ్‌ పూజ లెకిండ్ జంతుఙ నల దేవుణు వందిఙ్‌ ఒద్దె కేట ఆతి గదిదు తనాన్. గాని కండ పట్నం వెల్లి సుర్నార్. 12 అందెఙె, యేసుబా పట్నమ్‌ది వెల్‌గు వెల్లి బాద ఆతండ్రె సాతాన్. వన్ని సొంత నల వాక్సి వన్ని లోకురిఙ్‌ పాపం సిలివరి లెకెండ్‌ కిదెఙ్‌ వాండ్రు పట్నమ్‌ది వెల్‌గు వెల్లి బాద ఆతండ్రె సాతాన్. 13 అందెఙె మాటు పట్నం వెల్‌గు వెల్లి వన్ని డగ్రు సొన్సి వాండ్రు లాగె ఆతి సిగుదు వన్నివెట కూడ్నాట్. 14 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ యా బూమిదు మఙి ఎలాకాలం మని ఉండ్రి పట్నం సిల్లెద్‌. వాదెఙ్‌ మని పట్నం వందిఙ్‌ మాటు ఎద్రు సుడ్ఃజినాట్. 15 అందెఙె, యేసు పేరుదాన్, పూజ లెకెండ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ ఎస్తివలెబా పొగిడిఃజినాట్. ఇహిఙ, వాండ్రు ప్రబు ఇజి మా వెయ్‌దాన్‌ ఒపుకొడిఃజిని పూజ సీనాట్. 16 మహి వరి వందెఙ్‌ నెగ్గికెఙ్‌ కిదెఙ్, వరిఙ్‌ సాయం కిదెఙ్‌ పోస్మాట్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నిని పూజెఙ దేవుణు సర్‌ద ఆనాన్. 17 మీ అతికారిఙ మాటెఙ్‌ వెండ్రు. వరి అతికారమ్‌దిఙ్‌ లొఙిదు, వారు మిఙి జాగర్త సూణార్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ వరి పణిదిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ లెక్క ఒపజెప్తెఙ్‌ ఇజి వారు నెస్నార్. మీరు వరిఙ్‌ లొఙితిఙ, వారు సర్దదాన్‌ వరి పణిఙ్‌ కినార్. సిలిఙ వారు దుకమ్‌దాన్‌ కినార్. అయాకెఙ్‌ మిఙి నెగికెఙ్, సిఉ. 18 మా వందిఙ్‌ పార్దనం కిదు. మా గర్బం మఙి గదిస్‌ఎండ మన ఇజి మాపు పూర్తి నమ్మిజినాప్. మావు కిజిని దని లొఇ నెగ్రెండ విజు కిదెఙ్‌ కోరిజినాప్. 19 దేవుణు బేగినె నఙి మీ డగ్రు మర్‌జి తలెఙ్‌ మీరు మరి లావు పార్దనం కిదెఙ్‌ ఇజి నాను ముకెలం బతిమాల్జిన.
20-21 దేవుణు మా ప్రబు ఆతి యేసుఙ్‌ సావుదాన్‌ నిక్తాన్. వాండ్రె గొర్రెఙ పెరి గవుడుఎన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు వన్ని నల వాక్తాండ్రె సాతాన్. వన్ని నలదాన్‌ వాండ్రు ఎలాకాలం వందిఙ్‌ ఒపుమానం ముద్ర కిత్తాన్‌. లోకురిఙ్‌ సమాదనం సీని దేవుణు, వన్నిఙ్‌ ఇస్టం ఆతికెఙ్‌ కిదెఙ్, మిఙి నెగ్గికెఙ్‌ వాదెఙ్‌ సాయం కిపిన్. యేసు క్రీస్తు సత్తుదాన్, వన్నిఙ్‌ ఇస్టం ఆతికెఙ్‌ విజు మా లొఇ కిపిన్. వన్నిఙ్‌ ఎల్లకాలం గవ్‌రం మనిద్. ఆమెన్. 22 తంబెరిఙాండె, నాను మిఙి ఉండ్రి ఇజ్రి ఉత్రమ్‌నె రాస్త మన. అందెఙె, నాను పణస్తి మాటెఙ్‌ జాగర్త వెండ్రు ఇజి ఉసార్‌ కిబిస్న. 23 మా తంబెరి ఆతి తిమోతి జెలిదాన్‌ డిఃబె ఆతాన్‌ ఇజి మీరు నెస్తెఙ్‌ ఇజి నాను కోరిజిన. వాండ్రు ఇబ్బె బేగి వాతిఙ, మిఙి సుడ్ఃదెఙ్‌ వన్నిఙ్‌బా నా వెట తన. 24 మిఙి నడిఃపిసిని విజెరిఙ్, దేవుణు లోకుర్‌ విజెరిఙ్‌ నాను వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్తు. ఇటలిదు మని నమ్మిత్తికార్‌ మిఙి వెన్‌బాతి లెకెండ్‌ వెహ్సినార్. 25 దేవుణు దయా దర్మం మీ విజిదెరె వెట మనీద్.

13:5 13:5 ద్వితీ 31:6.

13:6 13:6 కీర్తన 118:6-7.