2
విజేరిఙ్‌ ఉండ్రెలెకెండ్‌ సుడ్ఃదెఙ్‌వలె
నాను ప్రేమిసిని తంబెరిఙండె, గొప్ప జాయ్‌దాన్‌ నిండ్రితి సోకు మన్ని ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిత్తి మీరు, లోకాఙ్‌ నడిఃమి తేడ తోరిస్మాట్‌. 2-4 ఎలాగ ఇహిఙ బఙారం బొందు ఇట్‌కిజి, నండొ దరది సొక్కెఙ్‌ పొర్‌పాజి ఒరెన్, మరి ఒరెన్‌ బీదవాండ్రు, మీరు పార్దనం కినిబాన్‌ యా రిఎర్‌ వాతార్‌ ఇహిఙ, నెగ్గి సొక్క పొర్‌పాజి వాతివన్నిఙ్‌ మర్యాద సీజి అయ బీదవన్నివెట, “నీను అబ్బె నిల్‌అ, సిల్లిఙ నా కాల్కు డగ్రు ఇబ్బె అడిగి బస్‌అ”, ఇజి వెహ్తిఙ, మీరు బీదవన్నిఙ్‌ ఆస్తిమన్ని వన్నిఙ్‌ ఎర్లిస్తిలెకెండ్‌ మంజినాద్‌. ఈహు మీరు మీ మన్సుదు మన్ని సెఇ ఉదెసమ్‌దాన్‌ లోకాఙ్‌ తీర్‌పు కిజినిదెర్‌. నాను ప్రేమిసిని తంబెరిఙండె, మీరు నెగ్రెండ వెండ్రు. యా లోకమ్‌ది బీదవారు దేవుణు ముస్కు ఇడ్తి నమకం వందిఙ్‌ ఆస్తి మన్నికారాదెఙ్‌ దేవుణు వరిఙ్‌ ఏర్‌పాటు కితాన్. దేవుణుదిఙ్‌ ప్రేమిసిని వరిఙ్‌ సీనా ఇజి ఒట్టు కిత్తి దేవుణు రాజ్యం దేవుణు వరిఙ్‌ సీనాన్. గాని మీరు బీదవరిఙ్‌ సిగు కిజినిదెర్. మిఙి మాలెఙ్‌ కినికార్‌ ఆస్తిమన్నికారె గదె. మిఙి కోర్‌టుదు లాగ్‌జి ఒనికార్‌ వారె గదె. మీరు అసిని యేసుక్రీస్తు నెగ్గి పేరు, వీరె దూసిసినార్‌గదె.
దేవుణు మాటదు మన్ని ముకెలమాతి రూలు ఇనిక ఇహిఙ, నీను నిఙి ప్రేమిసిని లెకెండ్‌ మహివరిఙ్‌బా ప్రేమిస్‌అ 2:8 లేవి 19:18. ఇజి ఆహు కిత్తిఙ మీరు బాగ నడిఃసినిదెర్‌. గాని మీరు విజేరిఙ్‌ ఉండ్రె లెకెండ్‌ సుడ్ఃఎండ మహిఙ పాపం కిజినిదెర్. దేవుణు సిత్తి రూలు మీరు తప్తిదెర్‌ ఇజి తీర్పు వాజినాద్. 10 ఎయెరుబా దేవుణు రూలుఙ విజు వన్కాఙ్‌ లొఙిజి ఉండ్రి రూలు తప్తిఙ విజు రూలుఙ్‌ తప్తిలెకెండె. 11 మీరు రంకు బూలానిక ఆఏద్‌ ఇజి రూలు మనాద్‌. లోకాఙ్‌ సప్నిక ఆఏద్‌ ఇజిబా రూలు మనాద్‌. మీరు రంకు బూలాఇదెర్‌ గాని లోకాఙ్‌ సప్తిఙ విజు రూలుఙ్‌ తప్తిలెకెండె. 12 లోకాఙ్‌ విడుఃదల సీని రూలుదాన్‌ దేవుణు మిఙి తీర్‌పు కినాన్‌లె. అందెఙె సరి ఆతి మాట వర్గిదు, ఆహె నడిఃదు. 13 ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, కనికారం తోరిస్‌ఇ వన్నిఙ్‌ కనికారం సిల్లి తీర్‌పు వానాద్‌. గాని దేవుణు తీర్‌పుకినివలె కనికారం తోరిస్తి వన్ని ముస్కు దేవుణు కనికారమ్‌నె గెలిస్నాద్లే. వన్నిఙ్‌ తీర్పు రెఏద్‌. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు తీర్పు కిదెఙ్‌ తయార్‌ ఆతిఙ్‌బా వన్ని కనికారం తీర్పుదిఙ్‌ ఇంక పెరిక.
నెగ్గి పణిని నమకం
14 నా తంబెరిఙండె, ఒరెన్‌ దేవుణు ముస్కు నమకం మనాద్‌ ఇజి వెహ్సి నమ్మకమ్‌దిఙ్‌ తగ్నివజ పణి కిఏండ మహిఙ వన్నిఙ్‌ లాబం సిల్లెద్‌. నన్ని నమకం వన్నిఙ్‌ గెల్పిస్‌ఏద్. 15-16 ఉండ్రి వేల ఒరెన్‌ తంబెరి గాని తఙిసి గాని సరి ఆతి సొక్కపాతెఙ్‌ సిల్లెండ, తిండి సిల్లెండ మహివలె వరిఙ్‌ కావాలిస్తి వనకాఙ్‌ వందిఙ్‌ ఇని సాయం కిఏండ, “ఏలు సొన్‌అ, సిసు కాయ్‌జి నెగ్రెండ ఉణిజి మన్‌అ”, ఇజి వెహ్తిఙ ఇని లాబంబా సిల్లెద్‌. 17 అయావజనె నమకమ్‌దిఙ్‌ తగితి పణి కిఏండ, నమకం ఉండ్రె మహిఙ అయ నమకమ్‌దాన్‌ ఇని లాబం సిల్లెద్‌. 18 గాని మీరు ఒప్పుకొడ్‌ఇదెర్‌సు. ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ దేవుణు ముస్కు నమకం మనాద్ ఇజి వెహ్సినిదెర్‌సు, మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ నెగ్గి పణిఙ్‌ మన్నె. గాని నెగ్గి పణిఙ్‌ కిఏండ మిఙి నమకం మనాద్‌ ఇజి ఎలాగ మీరు తోరిస్నిదెర్‌ ఇజి నాను వెన్‌బాజిన. నాను నా నెగ్గి పణిఙాణ్‌ నా నమకం తోరిస్న. 19 దేవుణు ఒరెండ్రె ఇజి నీను నమ్మిజిని. ఆహె నమ్మిదెఙ్‌ నెగ్గెదె. దెయమ్‌కుబా ఆహె నమ్మిజి తియెలాజి వణక్సినె. 20 బుద్ది సిల్లికి, నిఙి నమకం మనాద్‌ ఇజి తోరిసిని నెగ్గి పణిఙ్‌ సిల్లు ఇహిఙ అయ నమకం పణిదిఙ్‌ రెఇక ఇజి నీను నెస్‌ఇదా? 21 మా అనిగొగొ ఆతి అబ్రహాం, వన్ని మరిసి ఆతి ఇస్సాకుఙ్‌ పూజ కిదెఙ్‌ పూజ బసాదు ఒత్తివలె, వాండ్రు కిత్తి పణిదాన్‌ నీతి నిజయ్తి మన్నికాన్‌ ఇజి దేవుణు వన్నిఙ్‌ ఇడ్తాన్‌. 22 సుడ్ఃదు, వన్ని నమకమ్‌ని, వాండ్రు కిత్తి పణి రుండిబా కూడ్‌జి వన్ని నమకం పూర్తి ఆతాద్‌. 23 “అబ్రహాం దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితాన్. అందెఙె దేవుణు వన్నిఙ్‌ నీతినిజయ్తి మన్నికాన్‌ ఇజి ఒప్పుకొటాన్”, ఇజి దేవుణు మాటదు రాస్తి మాట ఆహె జర్‌గితాద్. మరి దేవుణు కూలాయెన్‌ ఇజి పేరు వన్నిఙ్‌ వాతాద్. 24 ఎయెన్‌బా దేవుణు ముస్కు మన్ని నమకం ఉండ్రెదానె ఆఏద్‌, నెగ్గి పణిఙాణ్‌బా నీతినిజయ్తికాన్‌ ఇజి దేవుణు ఇడ్నాన్‌ ఇజి మీరు నెసినిదెర్‌. 25 అయావజనె సాని బూలానికాద్‌ ఆతి రాహాబుబా పట్నమ్‌దిఙ్‌ సడిః సిల్లెండ సుడ్ఃదెఙ్‌ వాతి వరిఙ్‌ దన్ని ఇండ్రొ బాడ్డి సీజి ఆఇ సరి దాన్‌ పోక్తాద్. అది కిత్తి నెగ్గి పణిదాన్‌ నీతినిజయ్తికాద్‌ ఇజి దేవుణు ఇడ్తాన్‌. 26 పాణం సిల్లి ఒడొఃల్‌ సాతికదె. అయావజనె నెగ్గి పణి సిల్లి నమకం సాతి వజనె.

2:8 2:8 లేవి 19:18.