లూక రాస్తి సువార్త
నెల్వ కిబిసినిక
యా సువార్త లూక ఇని ఒరెన్‌ డాక్టరు, దెయొపిలెఙ్‌ రాస్తికాదె. యేసు యా లోకమ్‌దు బత్కిత్తివలె జర్గితి దన్నివందిఙ్‌ కత వజ రాస్త మనాన్. యేసు పుడుఃగు వందిఙ్‌ మహి సువార్త ఇంక లావు వెహ్త మనాన్. మరి యేసు కిత్తి నండొ బమ్మాని పణిఙ వందిఙ్, నండొండార్‌ జబ్బుదాన్‌ మహి వరిఙ్‌ నెగెణ్‌ కిత్తిదన్ని వందిఙ్‌ వెహ్సినాన్. యేసు దేవుణు మరిసి ఇహిఙ్‌బా లోకు వజ పుట్సి, లోకురి పాపమ్‌కాఙ్‌ వందిఙ్‌ సాజి, మరి దేవుణువెట ఎలాకాలం బత్కిని బత్కుదు నడిఃపిసినాన్‌ ఇజి యా సువార్తదు వెహ్సినాన్.
1
1-4 లూక తియెపిలెఙ్‌ రాసినాన్. మా నడిఃమి జర్గితి సఙతిఙ వందిఙ్‌ కతవజ రాస్తెఙ్‌ నండొండార్‌ సుడ్ఃతార్. మొదోహనె, యా సఙతిఙ సుడ్ఃతి సాసిర్‌, మరి, సువార్త బోదిస్తికార్‌ మఙి వెహ్తార్‌. వారు మఙి వెహ్తి వజనె, వీరు రాస్తార్. నాను యా సఙతిఙ్‌ విజు మొదోహనె బాగ నెస్త మహ. అందెఙె అయాకెఙ్‌ నీ వందిఙ్‌ వరస రాస్తిఙ బాగ మంజినాద్‌ ఇజి నాను ఒడ్ఃబిత. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, అయావలె నిఙి నెస్‌పిస్తి విజు వన్కాఙ్‌ పూర్తి అర్దం నిఙి నెస్తెఙానాద్.
బాప్తిసం సీని యోహాను పుడ్‌గు వందిఙ్‌ వెహ్సినాన్.
హెరోదురాజు యూదయ దేసెం ఏలుబడిః కిజి మహివలె, జెకరియ ఇని ఒరెన్‌ పుజెరి మహాన్‌. వీండ్రు అబియ పుజెరి జట్టుదు మహికాన్. విన్ని ఆల్సి ఎలిసబెతు. అది అహరోను పుజెరి కుటుమ్‌దికాద్‌నె. వీరు రిఎర్‌బా, నింద సిల్లెండ ప్రబు సితి ఆడ్రెఙ, రూలుఙ విజు లొఙిజి, దేవుణు ముందాల నీతినిజాయితిదాన్‌ మహార్‌. ఎలిసబెతు గొడ్డు బోదెలి. అందెఙె వరిఙ్‌ కొడొఃర్‌ సిల్లెర్‌. వారు రిఎర్‌బా నండొ డొక్ర ఆతార్. ఉండ్రి సట్టు జెకరియ జట్టుఙ్‌ పుజేరి పణికిదెఙ్‌ వంతు వాతాద్. అయావలె జెకరియ దేవుణు ముందాల పుజేరి పణి కిజినాన్. పుజేరిఙ మన్ని అలవాటు లెకెండ్, సీటి పోక్తారె, జెక్రయెఙ్‌ ఏర్‌పాటు కితార్. దేవుణు గుడిఃదు సొన్సి దూపం సురుదెఙ్‌ వన్నిఙ్‌ ఏర్‌పాటు కితార్. 10 దూపం సురుదెఙ్‌ వేల ఆతాద్. నస్తివలె అబ్బె కూడిఃతిమహి మందలోకుర్‌ విజేరె వెల్లి మంజి పార్దనం కిజి మహార్‌. 11 నస్తివలె, దేవుణుదిఙ్‌ దూపం సుర్ని మాలి పిటె ఉణెర్‌పడఃకాద్‌ దేవుణు దూత నిహన్. నిహండ్రె వన్నిఙ్‌ తోరె ఆతాన్. 12 జెకరియ, దేవుణు దూతెఙ్‌ సుడ్ఃతాండ్రె, గజిబిజి ఆజి నండొ తియెల్‌ ఆతాన్. 13 అయావలె దేవుణు దూత వన్నిఙ్, “జెకరియ, నీను తియెల్‌ ఆమ. నీ పార్దనం దేవుణు వెహాన్‌. నీ ఆలు ఎలిసబెతు ఒరెన్‌ కొడొః ఇడ్నాద్లె. వన్నిఙ్‌ యోహాను ఇజి పేరు ఇడ్‌దెఙ్. 14-17 వాండ్రు ప్రబు ఎద్రు పెరికాన్‌ ఆనాన్. ద్రాక్స కలుని మరి సోస్నిక ఇనికబా వాండ్రు ఉణ్‌ఎన్. అయిసి పొటలొఇ పిండం ఆతి బాణిఙ్‌ మొదోల్సి దేవుణు ఆత్మ వన్నిఙ్‌ నడిఃపిస్నాన్. ఇస్రాయేలు దేసెమ్‌ది లోకురిఙ్‌ నండొండారిఙ్‌ వరి దేవుణు ఆతి ప్రబు దరోట్‌ మహ్సి తనాన్. ఏలియ ప్రవక్త లెకెండ్‌ నండొ గొప్ప సత్తుదాన్‌ వాండ్రు ప్రబు ముఙాల సొనాన్. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, అప్పొసి మరిసిరిఙ్‌ కూడుఃప్తెఙ్. నాయం మన్నికార్‌ బుద్దిదాన్‌ నడిఃనివజ, విరి సరిదు దేవుణుమాట వెన్‌ఇవరిఙ్, నడిఃపిస్తెఙ్ ప్రబు వానివలె, వన్నిఙ్‌ ఎద్రు సుడ్ఃదెఙ్‌ లోకాఙ్‌ తయార్‌ కినివందిఙ్‌ యా లెకెండ్‌ కినాన్‌లె. అందెఙె వాండ్రు పుట్నివెలె మిఙి గొప్ప సర్‌ద కినాన్‌లె. మరి, నండొండారిఙ్‌ సర్‌ద కిబిస్నాన్‌లె”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 18 నస్తివలె జెకరియ దేవుణు దూతెఙ్‌ వెన్‌బాతాన్, “యాక ఎలాగ నాను నెస్తెఙ్‌? నాను డొక్ర. నా బోదెల్‌బా డొఃక్రి ఆతాద్”, ఇజి. 19 అందెఙె దేవుణు దూత, “నాను గబ్రియెలు. దేవుణు పడఃకాద్‌ నిల్సి మంజినికాన్. నీ వెట వర్గిజి, నిఙి యా నెగ్గి కబ్రు వెహ్తెఙ్‌ దేవుణు నఙి పోక్త మనాన్. 20 గాని నాను వెహ్తి మాటెఙ్‌ నీను నమిఇతి. అందెఙె యాకెఙ్‌ జర్గినిదాక, నీను గుల్ల ఆజి మంజినిలె. నాను వెహ్తికెఙ్‌ జర్గిదెఙ్‌ దేవుణు ఏర్‌పాటు కితి కాలమ్‌దు, పూర్తి ఆనెలె”, ఇజి వెహ్తాన్‌.
21 నస్తివలె లోకుర్‌ జెక్రయెఙ్‌ కాప్‌ కిజి మహార్‌. వీండ్రు ఎందనిఙ్‌ దేవుణు గుడిఃదు నిసొ ఆల్‌సెం ఆతాన్‌ ఇజి బమ్మ ఆజి మహార్‌. 22 వాండ్రు వెల్లి వాతివెలె, వరి వెట వర్‌గిదెఙ్‌ అట్‌ఎతాన్. అయావలె దేవుణు గుడిఃదు వినిఙ్‌ దేవుణు ఇనికదో ఉండ్రి దర్‌సనం* 1:22 దర్‌సనం ఇహిఙ ఇనికాదొ ఉండ్రి సఙతి కల లెకెండ్‌ టెటాఙ్‌ తోరె ఆనికాదె అయాక దేవుణు సత్ఉదాన్‌ తోరె ఆజినాద్‌ తోరిస్తాన్‌ ఇజి నెస్తార్. వెయు రఇతిఙ్, వాండ్రు వరిఙ్‌ కియు సయ్‌న కితాన్. వాండ్రు గుల్ల ఆజి మహాన్‌. 23 వన్ని పణి కాలం వీజితిఙ్‌ వాండ్రు వన్ని ఇండ్రొ సొహాన్‌. 24 సెగం రోస్కు సొహి వెన్కా, వన్ని ఆల్సి ఎలిసబెతు పాత డిఃస్తాద్. అయ్‌దు నెలదాక అది ఇండ్రొనె మహాద్‌. 25 “ప్రబునె నా వందిఙ్‌ యాక కితాన్. ఏలు నా ముస్కు కణక పెహ్త బస్తాండ్రె లోకుర్‌ ఎద్రు నఙి మహి సిగుసేట్టు లాగితాన్”, ఇజి వెహ్తాన్‌.
యేసు పుడుఃగు వందిఙ్‌ వెహ్సినాన్‌
26 ఎలిసబెతు పాత డిఃసి ఆరునెలాదు, దేవుణు గబ్రియెలు దూతెఙ్, గలిలయ ప్రాంతమ్‌దు మన్ని నజరేతు ఇని పట్నమ్‌దు పోక్తాన్. 27 యోసేపు ఇన్ని ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ వెన్‌బాతి ఉండ్రి విడ్డి బోదెలిబాన్‌ దేవుణు దూత సొహాన్. అయ విడ్డి బోదెలి పేరు మరియ. యోసేపు దావీదు కుటుమ్‌దికాన్. 28 దేవుణు దూత లొఇసొహాండ్రె, మరియామ్మెఙ్‌ సుడ్ఃజి, “వందనం, ప్రబు నీ వెట మనాన్. నిఙి నెగెండ దీవిస్త మనాన్”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 29 అయ మాటెఙ్‌ వెహదె, మరియ నండొ బాద ఆతాద్. వన్ని మాటెఙదిఙ్‌ అర్దం ఇనికదో ఇజి దన్ని గర్బమ్‌దు బమ్మ ఆతాద్. 30 అయావలె దేవుణు దూత దన్నిఙ్, “మరియ నీను తియెల్‌ ఆమ. దేవుణు నీ ముస్కు కనికారం తోరిస్త మనాన్. 31 నీను పాత డిఃస్తిదె, ఒరెన్‌ కొడొఃదిఙ్‌ ఇడ్నిలె. వన్నిఙ్‌ యేసు ఇజి పేరు ఇడ్ఃఅ. 32 వాండ్రు పెరికాన్‌ ఆనాన్. విజుదనిఙ్‌ అతికారం మని దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్‌లె. వన్ని అనిగొగొర్‌ ఆతి దావీదు రాజు ఆతివజ, దేవుణుఆతి ప్రబు వన్నిఙ్‌ రాజు కినాన్‌లె. 33 వాండ్రు, యాకోబుఙ్‌ తెగ్గతివరిఙ్‌ ఎలాకాలం ఏలుబడిః కినాన్‌లె. ఏలుబడిః కిదెఙ్‌ అతికారం వన్నిఙ్‌ ఎలాకాలం మంజినాద్‌లె”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 34 అయావలె అది, “నాను ఎసెఙ్‌బా మొగకొడొః వెట కూడ్ఃఎనె. యాక ఎలాగ జర్గినాద్‌?”, ఇజి దేవుణు దూతెఙ్‌ వెన్‌బాతాన్. 35 అందెఙె దేవుణు దూత, “దేవుణు ఆత్మ నీ ముస్కు వానాన్‌లె. మొసొప్‌ కితిఙ నీడ పిడ్ఃక్నాద్. అయలెకెండ్, విజు దన్నిఙ్‌ అతికారం మన్ని దేవుణు సత్తు నిఙి పిడ్ఃక్నాద్లె. అందెఙె పుట్నికాన్‌ దేవుణు బాణిఙ్‌ వానికాన్. వాండ్రు దేవుణు మరిసి ఇజి కూకె ఆనాన్‌లె. 36 నీ డగ్రుహి లోకుఆతి ఎలిసబెతు డొఃక్రి కాలమ్‌దు ఒరెన్‌ బయిఙ్‌ పాత డిఃస్త మనాద్. గొడ్డు బోదెలి ఇజి కూకె ఆతిదనిఙ్‌ ఏలు ఆరు నెలెఙ్. 37 విజు కిదెఙ్‌ దేవుణు అట్నికాన్”, ఇజి వెహ్తాన్‌.
38 అయావలె మరియ, “ఇదిలో, నాను దేవుణు పణిమణిసి. నీను వెహ్తి లెకెండ్‌నె నఙి జర్గిపిద్”, ఇజి వెహ్తాద్‌. అకవెహాండ్రె దేవుణు దూత దని బాణిఙ్‌ సొహాన్‌.
మరియ ఎలిసబెతుబాన్‌ ససొన్‌సినాద్‌
39 అయావలెనె, మరియ తయార్‌ ఆతాద్. ఆతాదె, యూదయ దేసెమ్‌ది గొరొణ్‌ ప్రాంతమ్‌దు మని ఉండ్రి పట్నమ్‌దు బేగి సొహద్. 40 అబ్బె మని జెకరియ ఇండ్రొ సొహదె, ఎలిసబెతుఙ్‌ దసూల్‌ఆతాదె, నమొస్తె వెహ్తాద్‌. 41-42 మరియ వెహ్తి వందనం ఎలిసబెతు వెహివెలె, దన్ని పొటాద్‌ మన్ని పిండం సర్దదాన్‌ కద్లితాద్. ఎలిసబెతు దేవుణు ఆత్మ దాన్‌ నిండ్రిజి సర్‌ద ఆజి ఈహు డటం వెహ్తాద్‌. “అబ! బోదెకా లొఇ, దేవుణు నిఙినె నెగెండ దీవిస్తాన్. నీ పొటాద్‌ మన్ని కొడొఃదిఙ్‌బా దీవిస్తాన్. 43 నా ప్రబుఙ్‌ అయ్‌సి నా డగ్రు వాదెఙ్‌ నాను ఏపటిదిక ఆఏ. 44 ఇదిలో నీ వందనం నా గిబ్బిదు అర్తిఙ్, నా పొటాద్‌ మన్ని పిండం సర్‌దదాన్‌ కద్లితాద్. 45 ప్రబు దనిఙ్‌ వెహ్తి మాటెఙ్‌ జర్గినాద్‌ ఇజి నమకం ఇట్తికాద్‌ గొప్పది.
మరియ దేవుణుదిఙ్‌ పొగిడిఃజి పార్‌జినాద్.
46 అయావలె మరియ ఈహు వెహ్తాద్‌. “నా పాణం ప్రబు గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి వెహ్సినాద్. 47-49 వాండ్రు వన్ని పణిమణిసిఆతి నా ఇజ్రి బత్కుదిఙ్‌ సుడ్ఃతాన్‍. అందెఙె నా పాణం నఙి రక్సిస్ని దేవుణు బానె సర్‌ద ఆజినాద్. గొప్ప సత్తు మన్ని దేవుణు నా వందిఙ్‌ గొప్ప పణిఙ్‌ కితాన్. అందెఙె ఏలుదాన్‌ లోకుర్‌ విజేరె నా వందిఙ్, దేవుణు దీవిస్తికాద్‌ ఇజి వెహ్నర్‌లె. వాండ్రె నెగ్గి దేవుణు. 50 వన్నిఙ్‌ తియెల్‌ ఆనివరి ముస్కు వన్ని కనికారం తర తరం మంజినాద్. 51 వాండ్రు వన్ని సత్తుదాన్‌ గొప్ప పణిఙ్‌ కితాండ్రె తోరిస్తాన్. నానె పెరికాన్‌ ఇజి వరి లోఇ ఒడ్ఃబిజి గర్ర ఆతి వరిఙ్‌ వాండ్రు సెద్రిస్తాన్. 52 గర్ర మని అతికారిఙ, అతికారం దాన్‌ డిఃప్తాండ్రె ఇజిరి వరిఙ్‌ పెరికార్‌ కితాన్. 53 బఙాతివరిఙ్‌ నెగ్గి టిండి సీజి సర్‌ద కిబిస్తాన్. మని వరిఙ్‌ వహి కీదానె పోక్తాన్. 54-55 మా అనిరిఙ్‌ ‘కనికారం తోరిస్న’ ఇజి ఒట్టు కితి వజ వాండ్రు కితాన్. వన్నిఙ్‌ సేవ కిని ఇస్రాయేలు లోకాఙ్‌ కనికారం ఆజి సాయం కితాన్. అబహమ్రుఙ్‌ వన్ని కుటుమ్‌ది వరిఙ్‌ విజేరిఙ్‌ ఎలాకాలం కనికారం తోరిస్న ఇజి ఒట్టు కితాన్. అయాక వాండ్రు ఒడిఃబితాన్”, ఇజి మరియ వెహ్తాద్‌. 56 అది డగ్రు మూండ్రి నెలెఙ్‌ దాక ఎలిసబెతు బాన్‌ మహదె దని ఇండ్రొ మర్‌జి సొహద్.
బాప్తిసం సీని యోహాను పుట్సినాన్.
57 నెలెఙ్‌ నిండ్రితివలె, ఎలిసబెతుఙ్‌ ఒరెన్‌ కొడొః పుట్తాన్. 58 ప్రబు దన్నిముస్కు కణక పెహ్త బేస్తాన్‌ ఇజి పడఃకాదికార్‌ని కూలెఙ్‌ వెహరె, దన్నివెట నండొ సర్‌ద ఆతార్. 59 కొడొః పుట్సి ఎనిమిది దినమ్‌దు వన్నిఙ్‌ సునతి కిదెఙ్‌ కూడిఃతార్. కొడొఃదిఙ్‌ అప్పొసి పేరు నన్నిక ఇడ్‌దెఙ్‌ వారు ఒడ్ఃబితార్. 60 నస్తివలె అయ్‌సి, “అహు పోని! వన్నిఙ్‌ యోహను ఇజి పేరు ఇడ్ఃదెఙ్”, ఇజి వెహ్తాద్‌. 61 అందెఙె వారు, “మీ కూలెఙ లొఇ ఎయెరిఙ్‌బా నిన్ని పేరు సిల్లెద్‌”, ఇజి దనిఙ్‌ వెహ్తార్‌. 62 వినిఙ్‌ ఇన్ని పేరు ఇడ్‌దెఙ్‌ అప్పొసి కోరిజినాన్‌ ఇజి నెస్తెఙ్‌ వారు కియు సయ్‌న కిజి జెక్రయెఙ్‌ వెన్‌బాతాన్. 63 నస్తివలె వాండ్రు ఉండ్రి రాసిని బల్ల లొస్తాండ్రె, “విన్ని పేరు యోహాను”, ఇజి రాస్తాన్. వారు విజెరె నండొ బమ్మ ఆతార్. 64 వెటనె, వన్నిఙ్‌ వర్‌గిదెఙ్‌ వెయు వాతాద్. దేవుణుదిఙ్‌ పొగిడిఃజి వర్గిదెఙ్‌ మొదోల్‌స్తాన్. 65 పడఃకాదికార్‌ విజేరె గొప్ప తియెల్‌ ఆతార్. యూదయ దేసెమ్‌ది గొరొణ్‌ ప్రాంతం విజు లోకుర్‌ విజేరె యా జర్గితి సఙతిఙ వందిఙ్‌ వర్గిజి మహార్‌. 66 యాక వెహికార్‌ విజెరెబా దని వందిఙ్‌ ఒడిఃబిజి, “యా కొడొః ఎలాగ మహ్తికాన్‌ ఆనాన్‌లెనొ”, ఇజి వెహ్తాన్‌. ప్రబు సత్తు వన్నివెట మహాద్‌ ఇజి వారు నెస్తార్.
జెకరియ పొగిడిఃజి పార్‌జినాన్‌
67 నస్తివలె వన్ని అప్పొసి జెకరియ, దేవుణు ఆత్మదాన్‌ నిండ్రిజి, దేవుణు వెహ్తెఙ్‌ మని సఙతిఙ వందిఙ్‌ ఈహు వెహ్తాన్‌. 68 “ఇస్రాయేలు లోకురి దేవుణుదిఙ్‌ పొగిడిఃజినాట్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు వన్ని లోకురిఙ్‌ డిఃబిస్ని వందిఙ్‌ వాత మనాన్. 69 ఒరెన్‌ సత్తు మని మఙి గొప్పఙ రక్సిస్నివన్నిఙ్‌ మా వందిఙ్‌ సిత మనాన్. అయ వాండ్రు వన్ని పణి మణిసి ఆతి దావీదు కుటుమ్‌దు మనికాండ్రె. 70-71 సేన దినమ్‌కాఙ్‌ ముఙాలె, దేవుణు వన్ని బాణిఙ్‌ వాతి ప్రవక్తెఙవెట ఒట్టు కిత మనాన్. ఒట్టు ఇనిక ఇహిఙ, “మా పగాతివరి బాణిఙ్‌ మఙి రక్సిస్నఇజి. “మఙి దూసిస్ని వరిబాణిఙ్‌ రక్సిస్న’, ఇజి. అయా ఒట్టువజనె, మఙి రక్సిస్ని వన్నిఙ్‌ సితాన్. 72 మరి వాండ్రు వెహ్తాన్‌, “మా అనిరిఙ్‌ ఒట్టు కితి వజ కనికారం తోరిస్న ఇజి. వన్ని వందిఙ్‌ కేట ఆతి ఒపుమానం ఒడ్ఃబిన ఇజి. 73-74 మా బుబ్బ ఆతి అబ్రాహము వెట ఒట్టు కితాన్, మా పగ ఆతివరి బాణిఙ్‌ మఙి తప్రిస్న ఇజి, తియెల్‌ సిల్లెండ వన్నిఙ్‌సేవ కిదెఙ్‌ మఙి సాయం కిన ఇజి. 75 మరి, మాటు దేవుణుదిఙ్‌ కేట ఆతి లోకుర్‌ వజ నీతి నిజాయితిదాన్‌ మా బత్కు విజు వన్ని ఎద్రు మండ్రెఙ్‌ మఙి తయార్‌ కిన ఇజి”, వెహ్తాన్‌. 76 మరి, నా కొడొః నీను విజు దన్నిఙ్‌ అతికారం మన్ని దేవుణు ప్రవక్త ఇజి కూకెఆనిలె. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, నీను ముఙాలె సొన్‌సి ప్రబుఙ్‌ లోకుడగ్రు వాదెఙ్‌ సరి నెగెణ్‌ కినిలె. 77 నీ వన్ని లోకాఙ్‌ వెహ్నిలె, “దేవుణు వరి పాపమ్‌కు సెమిసి వరిఙ్‌ రక్సిస్నాన్‌లె’, ఇజి. 78 మా దేవుణు నండొ కనికారం మనికాన్. వాండ్రు దేవుణు మంజిని బాడ్డిదాన్‌ పొద్దు సోని లెకెండ్‌ రక్సిస్ని వన్నిఙ్‌ తపిస్నాన్‌లె. 79 ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, సీకటిదు మని వరిఙ్‌ సావు బత్కుదు మని వరిఙ్‌ జాయ్‌ సీదెఙ్. మఙి సమాదనం దాన్‌ నడిఃపిస్తెఙ్. దిని వందిఙె వాండ్రు రక్సిస్ని వన్నిఙ్‌ తపిస్నాన్‌లె”, ఇజి జెకరియ వెహ్తాన్‌. 80 కొడొః పిరితాన్. దేవుణు ఆత్మ సత్తు దాన్‌ పిరితాన్. వాండ్రు ఇస్రాయేలు లోకురిఙ్‌ తోర్ని దాక యెరూసలేమ్‌దిఙ్‌ వెల్లి బీడిఃమ్‍ బూమిదు ఒరేండ్రె బత్కితాన్.

*1:22 1:22 దర్‌సనం ఇహిఙ ఇనికాదొ ఉండ్రి సఙతి కల లెకెండ్‌ టెటాఙ్‌ తోరె ఆనికాదె అయాక దేవుణు సత్ఉదాన్‌ తోరె ఆజినాద్‌