మత్తయి రాస్తి సువార్త
నెల్వ కిబిసినిక
దేవుణు మాటెఙ్‌ రాస్తిమన్ని పుస్తకమాతి బయ్‌బిలుదు పడాయ్‌ ఒపుమానం, కొత్త్త ఒపుమానం ఇజి రుండి ముక్కెఙ్‌ మన్నె. పడాయ్‌ ఒపుమానమ్‌దు యేసుప్రబు వందిఙ్‌ వెహ్తిమన్ని సఙతిఙ్‌, ఎలాగ పూర్తి ఆతె ఇజి కొత్త్త ఒపుమానం జాగర్త సద్‌విజి సుడ్ఃతిఙ నెస్తెఙానాద్‌. కొత్త్త ఒపుమానమ్‌దు మన్ని మొదొహి పుస్తకమ్‌నె మత్తయి రాస్తి సువార్త. యేసు ప్రబు సిసుర్‌ లొఇ మన్ని పన్ను పెర్నికానాతి మహి మత్తయి ఇనికాండ్రె ఇక్క రాస్తమనాన్‌. (మత్తయి 9:9-13) యేసు ప్రబుఙ్‌ సిలువ పొక్తి వెనుక, ఇంజుముంజు 25-35 పంటెఙ్‌ వెనుక ఇక రాసె ఆత మనాద్‌. ఇజి యా సఙతిఙ్‌ వందిఙ్‌ నెస్తికార్ వెహ్సినార్‌. దేవుణు వన్ని ప్రవక్తరు వెట వర్గితిమహి క్రీస్తు ఇనికాన్‌ యేసుప్రబునె ఇజి యూదుర్‌ ఆతికార్‌ నెస్తెఙ్‌ ఇజినె ఇక్క రాస్త మనాద్‌. యేసుప్రబు పుట్ని వందిఙ్‌, మరి దని వెనుక జర్గితి సఙతిఙ్‌ వందిఙ్‌ దేవుణు ముఙాల వన్ని ప్రవక్తరు వెట వర్గితిక ఎలాగ అయాలెకెండ్‌నె పూర్తి ఆతె ఇజి పడాయ్‌ ఒపుమానమ్‌దాన్‌ దన్ని వందిఙ్‌ మన్ని మాటెఙ్‌ లాగ్జి రుజుప్‌ కిజి తొరిసినాన్‌. దేవుణు ప్రవక్తరు వెట వర్గితి సఙతిఙ్‌ యేసుప్రబు బత్కుదు అయాలెకెండ్‌ పూర్తి ఆతె (మత్తయి 1:23, 2:6, 14, 18, 23) ఇస్రాఏలు లోకుర్‌ రాజు ఆతిమహి దావీదు తెగాదు పుట్తికాన్‌ ఇజి రుజుప్‌ కిదెఙ్‌, వన్ని తెగాదు పుట్తివరి పేరుకుబా మఙి తోరిసినాన్‌. మరి దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్‌ యా పుస్తకమ్‌దు నండొ సుట్కు రాస్త మనాద్‌. దేవుణు ఏలుబడిః కిని వందిఙ్‌ యేసుప్రబు లోకురిఙ్‌ నెస్పిస్తి కతెఙ్‌ యా పుస్తకమ్‌దు 13-14 అద్యయమ్‌కాఙ్‌ రాస్త మనాద్‌. యేసు, దేవుణు మరిసి ఆతికాండ్రె ఇజి యా సువార్తదాన్‌ డటం వెహ్సినాన్‌.
1
యాక యేసు తెగ
అబ్రహాం తెగాదికాతి దావీదు రాజు* 1:1 దావీదు ఇస్రాయేలు లోకుర్‌ వందిఙ్‌ దేవుణు ఏర్పాటు కితి రాజు. వాండ్రు ఇస్రాయేలుది రుండి రాజు వన్ని ముఙాల సవులు ఇనికాన్‌ ఏలుబడిః కిజి మహాన్‌. తెగదు పుట్తి యేసు క్రీస్తు తెగ యాక. అబ్రాహము మరిసి ఇస్సాకు, ఇస్సాకు మరిసి యాకోబు, యాకోబు మరిసిర్‌ యూదాని వన్ని దాద్సిర్‌, తంబేర్‌సీర్. యూదా మరిసిర్‌ పెరెసుని జెరహు, వరి యాయ పేరు తామారు. పెరెసు మరిసి ఎస్రోము, ఎస్రోము మరిసి అరాము, అరాము మరిసి అమ్మినాదాబు, అమ్మినాదాబు మరిసి నయస్సోను, నయస్సోను మరిసి సాల్‌మాను. సాల్‌మాను మరిసి బొయజు, బొయజు యాయ పేరు రాహబు, బోయజు మరిసి ఓబేదు, ఒబేదు యాయ పేరు రూతు. ఓబేదు మరిసి యెసయ. యెసయ మరిసి రాజు ఆతి దావీదు. దావీదు రాజు మరిసి సొలొమోను, సొలొమోను అయ్‌సి, ముఙాల ఊరియెఙ్‌ 1:6 2సము 11:1-27. ఆల్సి ఆతి మహికాద్. సొలొమోను మరిసి రెహబాము. రెహబాము మరిసి అబీయా, అబీయా మరిసి ఆసా. ఆసా మరిసి యెహొసపాతు. యెహొసపాతు మరిసి యెహోరాము, యెహోరాము మరిసి ఉజ్జియా. ఉజ్జియా మరిసి యోతాము, యోతాము మరిసి ఆహజు, ఆహజు మరిసి హిజ్కియా. 10 హిజ్కియా మరిసి మనసె, మనసె మరిసి ఆమోను, ఆమోను మరిసి యోసీయా. 11 యోసీయా మరిసీర్‌ యెకొనియని వన్ని దాద్సిర్‌, తంబేర్‌సీర్. వరి కాలమ్‌దు బబులోను దేసెమ్‌ది రాజు యూదురిఙ్‌ వెట్టిపణి కినివరిలెకెండ్‌ అసి తొహ్త ఒత్తాన్. 12 బబులోను దేసమ్‌దు సొహి వెనుక అబె యెకొనియెఙ్‌ మరిన్‌ పుట్తాన్. వన్ని పేరు సయల్తీయెలు, సయల్తీయెలు మరిసి జెరుబాబెలు. 13 జెరుబాబెలు మరిసి అబీహూదు, అబీహూదు మరిసి ఎలియాకీము, ఎలియాకీము మరిసి అజోరు. 14 అజోరు మరిసి సాదోకు, సాదోకు మరిసి ఆకీము, ఆకీము మరిసి ఎలీహూదు. 15 ఎలీహూదు మరిసి ఎలియాజరు, ఎలియాజరు మరిసి మత్తాను, మత్తాను మరిసి యాకోబు. 16 యాకోబు మరిసి యోసేపు, వన్ని ఆల్సి ఆతి మరియ పొటాదు క్రీస్తు ఇజి కూకె ఆతి యేసు పుట్తాన్. 17 యా లెకెండ్‌ అబ్రాహము బాణిఙ్‌ అసి దావీదు రాజు దాక మొతం పద్‌నాల్గి తరమ్‌కు, దావీదు రాజు బాణిఙ్‌ అసి యూదురిఙ్‌ బబులోను దేసమ్‌దు వెట్టి పణి కిని వరిలెకెండ్‌ తొహ్సిఒతి కాలమ్‌దాక పద్‌నాల్గి తరమ్‌కు. యూదురు బబులోను దేసమ్‌దు సొహి బాణిఙ్‌ అసి యేసు క్రీస్తు దాక పద్‌నాల్గి తరమ్‌కు.
యా లెకెండ్‌ యేసు క్రీస్తు పుట్తాన్. కసెలిఙాణిఙ్‌
18 యేసు క్రీస్తు యా లెకెండ్‌ పుట్తాన్. వన్ని అయ్‌సి ఆతి మరియెఙ్‌ యోసేపు వందిఙ్‌ వెన్‌బాత మహాద్‌. గాని వారు రిఎర్‌ ఉండ్రె బానె గూర్‌ఏండ ముందాల్నె అది దేవుణు ఆత్మ సత్తుదాన్‌ పాత డిఃస్తాద్. 19 గాని దనిఙ్‌ పేరు కితికాన్‌ ఆతి యోసేపు దేవుణు రూలుఙ్‌ లొఙిజి మనికాన్‌ కక, విజేరిఙ్‌ ఎద్రు సిగు కిబిస్‌ఏండ, ఎయెర్‌బా నెస్‌ఏండ, దన్నిఙ్‌ డిఃసి సీదెఙ్‌ ఇజి ఒడ్ఃబితాన్. 20 యోసేపు యా సఙతిఙ వందిఙ్‌ ఆలోసనం కిజి మహివలె దేవుణు దూత కలాదు వన్నిఙ్‌ తోరె ఆజి ఈహు వెహ్తాన, “దావీదు రాజు తెగ్గాతికాన్‌ ఆతి యోసేపు, నిఙి పేరుకితి మని మరియెఙ్‌ డగ్రుకిదెఙ్‌ అనుమానం ఆమ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు ఆత్మ సత్తుదాన్‌నె అది పాత డిఃస్త మనాద్. 21 అది ఒరెన్‌ కొడొః ఇడ్‌నాద్‌లె. వన్ని లోకాఙ్‌ వరి పాపమ్‌కాణిఙ్‌ వాండ్రు రక్సిస్నాన్‌లె. అందెఙె వన్నిఙ్‌ యేసు 1:21 యేసు ఇని మాటదిఙ్‌ అర్దం, యెహోవ దేవుణు రక్సిస్నాన్‌ సిల్లిఙ సాయం కిజినాన్‌. ఇజి పేరు ఇడ్‌దెఙ్‌వలె”, 22-23 “ఉండ్రి విడిః బోదెలి పాత డిఃసి ఒరెన్‌ మరిన్‌ ఇడ్నాద్‌లె. వాండ్రు ఇమ్మానుయెలు ఇజి కూకె ఆనాన్‌లె 1:22-23 యెసయ 7:14.”, ఇమ్మానుయెలు ఇహిఙ దేవుణు మా వెట తోడుః మనాన్‌ ఇజి అర్దం. ముందాల దేవుణు ప్రవక్త వెట వర్గితి యా మాటెఙ్‌ నిజం పూర్తి ఆదెఙ్‌ యాకెఙ్‌ విజు యా లెకెండ్‌ జర్గితె. 24 యోసేపు నిద్రదాన్‌ తెలిఆతిఙ్‌ దేవుణు దూత వన్నిఙ్‌ వెహ్తి వజనె మరియెఙ్‌ ఆల్సి లెకెండ్‌ వన్ని ఇండ్రొ కూక్త ఒతాన్. 25 గాని మరియ మరిన్‌ ఇడ్నిదాక వాండ్రు దని డగ్రు సొన్‌ఏతాన్. మరిన్‌ పుట్తిఙ్‌ వాండ్రు వన్నిఙ్‌ యేసు ఇజి పేరు ఇట్తాన్.

*1:1 1:1 దావీదు ఇస్రాయేలు లోకుర్‌ వందిఙ్‌ దేవుణు ఏర్పాటు కితి రాజు. వాండ్రు ఇస్రాయేలుది రుండి రాజు వన్ని ముఙాల సవులు ఇనికాన్‌ ఏలుబడిః కిజి మహాన్‌.

1:6 1:6 2సము 11:1-27.

1:21 1:21 యేసు ఇని మాటదిఙ్‌ అర్దం, యెహోవ దేవుణు రక్సిస్నాన్‌ సిల్లిఙ సాయం కిజినాన్‌.

1:22-23 1:22-23 యెసయ 7:14.