మార్కు రాస్తి సువార్త
నెల్వ కిబిసినిక
యా పుస్తకం రాస్తికాన్‌ మార్కు. వీండ్రు బర్నబెఙ్‌ దడ్రుదికాన్‌. విన్నిఙ్‌ మరి ఉండ్రి పేరు యోహాను ఇజిబా కూక్నార్‌. బర్నబని పవులు నెల్వదాన్‌ పేతురువెట కూడ్ఃజి క్రీస్తు సేవపణి కిదెఙ్‌ మార్కుఙ్‌ అవ్‌కాసం దొహ్‌క్తాద్‌. యా సువార్త రాస్తెఙ్‌ పేతురుబాణిఙ్‌ నెస్తాండ్రె రాస్తాన్‌ ఇజి అర్దమాజినాద్‌. రాస్తి కాలం క్రీస్తు యా లోకమ్‌దు వాజి సాజి మర్జి నిఙితివెనుక సెగం పంటెఙ్‌ గడఃస్తివెనుక రాస్తాన్‌. ముకెలమతిక, క్రీస్తు గొప్ప పెరి బమ్మాతి పణిఙ్‌ కిత్తి దేవుణు మరిసి ఇజి, దేవుణుదిఙ్‌ సేవ కితికాన్‌ ఇజి, మార్కు రాసి తోరిస్తాన్‌. క్రీస్తు వెహ్తి బోదదిఙ్‌ ఇంక క్రీస్తు కిత్తి బమ్మాతి గొప్ప పెరి పణిఙ వందిఙ్‌ లావు వెహ్సి రాస్త మనాన్‌. క్రీస్తు కిత్తి గొప్ప పెరి బమ్మాతి పణిఙ్‌ పద్దెనిమితి రాస్త మనాన్‌. నాలిగినె కతెఙ్‌వజ రాస్తాన్‌.
1
యోహను దేవుణు మాటసాటిసినాన్‌
దేవుణు మరిసి ఆతి యేసు క్రీస్తు* 1:1 లోకాఙ్‌ రక్సిస్తెఙ్‌ దేవుణు ఏర్‌పాటు పోక్తికాన్‌. వందిఙ్‌ సువార్త ఇబ్బె మొదొల్‌సినాద్. పూర్‌బ దినమ్‌కాఙ్‌ ముఙాల్‌ దేవుణు వన్ని మరిసిఙ్‌ వెహ్తి మాటెఙ్‌ యెసయ ప్రవక్త ఈహు రాస్త మహాన్‌. “ఇదిలొ, నాను నా కబ్రు తన్నివన్నిఙ్‌ నీ ముఙాల పోక్సిన. లోకు నిఙి డ్గరు కిదెఙ్‌ ఇజి వాండ్రు నీ ముందల నీ సరి నెగెండ్‌ కినాన్‌ 1:2 మలాకి 3:1.. బిడిఃమ్‌బూమిదాన్‌ వాండ్రు ఈహు డేల్సి వెహ్సినాన్‌ ప్రబుఙ్‌ లోకుడగ్రు వాదెఙ్‌ సరి తయర్‌కిదు. ప్రబుఙ్‌ లోకుడగ్రు వాదెఙ్‌సరి తినాఙ్‌ కిదు 1:3 యెసయ 40:3.”. యెసయ ప్రవక్త వెహ్తివజ యోహను బిడిఃఙ్‌ బూమిదు వాతాన్. “లోకుర్‌ పాపమ్‌కు డిఃసిసీజి బాప్తిసం లాగె ఆదు. దేవుణు పాపమ్‌కు సెమిస్నాన్‌ ఇజి వెహ్సి యోహాను బానె లోకాఙ్‌ బాప్తిసం సీజి మహాన్‌.
యేసు బాప్తిసం లాగె ఆజినాన్‌
యూదయ దేసెమ్‌దికార్‌ విజెరె, యెరూసలేం పట్నమ్‌దికార్‌ విజెరె సోత్తారె యోహాను డగ్రు వాతార్‌. వారు పాపమ్‌కు ఒపు కొటార్. యోహను వరిఙ్‌ యొర్దాన్‌ గడ్డాదు బాప్తిసం సితాన్. యోహను ఒంటె బులుస్కాణిఙ్‌ తయార్‌ కిత్తి సొక్క పొర్పాజి, నడఃముదు తోలు బెల్టు తొహ్త మహాన్‌. వాండ్రు మెపిలెక్ని అడిఃవి తేనె తింజి మహాన్‌. యోహాను లోకాఙ్‌ ఈహు వెహ్సి వెహ్తాన్‌, “నా వెనుక ఒరెన్‌ వానాన్లె. వాండ్రు నఙి మిస్తి నండొ పెరికాన్‌. వన్ని జోడు బెల్‌టు కూతెఙ్‌బా నాను ఏపటితికాన్‌ ఆఏ. నాను మిఙి ఏరుదు బాప్తిసం సీజిన. నా వెనుక వానికాన్‌ దేవుణు ఆత్మదాన్‌ బాప్తిసం సీనాన్లె”.
ఆ దినమ్‌కాఙ్‌ ఒర్నెండు యేసు గలీలయదు మన్ని నజరేతుదాన్‌ యోర్దాన్‌ గడ్డాదు వాతాన్. అబ్బె యోహను యేసుఙ్‌ యోర్దాను గడ్డాదు బాప్తిసం సిత్తాన్. 10 గడ్డదాన్‌ వెల్లి వాజిమహిఙ్‌ ఆగాసం రే ఆతాదె దేవుణు ఆత్మ పావరపొటి లెకెండ్‌ వన్ని ముస్కు వానిక యేసు సుడ్ఃతాన్. 11 “నీను నాను ప్రేమిసిని నా మరిన్. నీ వందిఙ్‌ నాను నండొ సర్ద ఆజిన”, ఇజి పరలోకమ్‌దాన్‌ ఉండ్రి కంటం వాతాద్.
12 వెటనె దేవుణు ఆత్మ యేసుఙ్‌ బిడిఃమ్‌ బూమిదు పోక్తాన్. 13 వాండ్రు అబ్బె నలపయ్ రోస్కు రెయుపొగల్ మహాన్‌. సయ్తాన్‌ యేసుఙ్ తప్ప కిబిస్తెఙ్‌ పరిస కిజి సుడ్ఃతాన్‌‌. అబ్బె అడిఃవి జంతుఙ్‌వెట మహాన్‌. దేవుణుదూతార్‌‌ వన్నిఙ్‌ నెగెండ్‌ సుడ్ఃతార్‌.
యేసు సిసూరిఙ్‌ కూక్సినాన్‌.
14 హేరోదు రాజు యోహానుఙ్‌ జెలిదు ఇడిఃతివెనుక యేసు గలీలయదు సొహాండ్రె దేవుణుసువార్త బోదిస్తాన్. 15 “దేవుణు ముఙాల్నె ఏర్పాటు కిత్తి టయం ఏలు వాతాద్‌. దేవుణు ఏలుబడిః కిని గడిఃయ డగ్రు ఆత మనాద్‌. మీ పాపమ్‌కు ఒప్పకొడ్ఃజి డిఃసిసీదు, నాను వెహ్ని సువార్త నమ్మిదు”, ఇజి యేసు వరిఙ్‌ బోదిస్తాన్.
16 యేసు గలీలయ సమ్‌దరం ఒడ్డుదాన్‌ సొన్సిమహిఙ్‌ సీమోనుఙ్‌ని వన్నితంబెర్‌సియాతి అంద్రెయెఙ్‌ సుడ్ఃతాన్ వారు సమ్‌దరమ్‌దు వల పొక్సి మొయేఙ్‌ అసి మహార్‌. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ వారు జాలెరిఙు. 17 “నా వెట రదు. లోకాఙ్‌ ఎలాగ నా సిసూర్‌ కిదెఙ్ ఇజి నెస్పిస్నాలె”, ఇజి యేసు వరిఙ్‌ వెహ్తాన్‌. 18 వారు వెటనె వలేఙ్‌డిఃసి వన్నివెట సొహార్‌. 19 యేసు కండెక్‌ దూరం నడిఃజి సొహిఙ్‌ జెబెదెయ మరిసి యాకోబుని, యాకోబు తంబెర్సి యోహాను, వరిడోణిదు బసి వలేఙ్‌ నెగెండ్‌ కిజి మహిక సుడ్ఃతాన్. 20 యేసు వరిఙ్‌ సుడ్ఃతివెటనె కూక్తాన్. వారు అప్పొసిఙ్, వన్నివెట కూడ్ఃజి పణికినివరిఙ్‌ డోణిదు డిఃసి యేసువెట సొహార్‌.
యేసు దెయమ్‌దిఙ్‌ ఉల్‌ప్సినాన్‌
21 యేసుని వన్నిసిసూర్, కపెర్నహము ఇని పట్నమ్‌దు సొహార్‌. విస్రాంతిదినమ్‌దు యేసు యూదురి మీటిఙ్‌ ఇండ్రొ సొహాండ్రె నేర్‌పిస్తెఙ్‌ మొదొల్‌స్తాన్. 22 యేసు నెస్పిస్తిక విహారె లోకుర్‌ నండొ బమ్మ ఆతార్. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ యూదురి రూలు నెస్పిస్నివరి లెకెండ్‌ ఆఎండ నండొ అతికారమ్‌దాన్‌ మన్ని వన్నలెకెండ్‌ నెస్‌పిస్తాన్. 23 నస్తివలె వరి మీటిఙ్‌ ఇండ్రొ దెయం అస్తి మహికాన్‌ ఒరెన్‌ మహాన్‌. 24 వాండ్రు “నజరేతుదికి యేసు, మా వెట నిఙి ఇని పణి? మా పణి విజు అడు కిదెఙ్‌ వాతిదా? నీను ఎయెండ్రొ ఇజి నాను నెసిన. నీను దేవుణు బాణిఙ్‌ వాతి నెగ్గి వాండ్రు”, ఇజి డటం గగోలాజి వెహ్తాన్‌. 25 అందెఙె యేసు, “అల్లెజి మన్‌అ. విన్నిఙ్‌ డిఃసి వెల్లి రఅ”, ఇజి ఆ దెయమ్‌దిఙ్‌ కోపం దాన్‌ వెహ్తాన్‌. 26 అయవలె అయ దెయం అది అస్తిమహివన్నిఙ్‌ దూక్సి డట్టం డేల్‌స్తాదె డిఃస్త సొహద్. 27 అబ్బె మనికార్‌ విజేరె ఇక సుడ్ఃతారె నండొ బమ్మ ఆతార్. “ఇక ఇనిక? వీండ్రు కొత్త సఙతిఙ్‌ నెర్పిసినాన్. దేవుణు సత్తు దాన్‌ అతికారమ్‌దాన్‌ వీండ్రు సొన్‌అ ఇజి దెయమ్‌కాఙ్‌ వెహ్సినాన్‌. అవి డిఃసి సొన్సినె”, ఇజి ఒరెన్‌ వెట ఒరెన్‌ వర్గితార్. 28 వన్ని వందిఙ్‌ మాటెఙ్‌ అయా గలీలయ ప్రాంతం సుటుల విజు వెటనె సెద్రితె.
యేసు నండొండారిఙ్‌ నెగెండ్‌ కిజినాన్‌.
29 వారు మీటిఙ్‌ కిని ఇండ్రొణాఙ్‌ సొన్సి యాకోబు, యోహానువెట, కూడిఃతారె సీమోను, అంద్రెయ ఇని వరి ఇండ్రొ సొహార్‌. 30 సీమోను మీమ్సి నోబు అస్త మహాద్‌. వారు వెటనె దని వందిఙ్‌ యేసు వెట వెహ్తార్‌. 31 యేసు దని డగ్రు వాజి కీదిఙ్‌అసి దనిఙ్‌నిక్తాన్. నస్తివలె నోబు డిఃస్తాద్. నోబు డిఃస్తిఙ్‌ అది వరిఙ్‌ ఉండెఙ్‌ సితాద్. 32 పొద్దు సొహి ఆతివలె లోకుర్‌ నండొ నండొ రకమ్‌కాణిఙ్‌ బాద ఆజి మహివరిఙ్‌ దెయమ్‌కు అస్తివరిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ యేసు డగ్రు తత్తార్. 33 పటనమ్‌దికార్‌ విజేరె ఆ ఇల్లు ముఙాల్‌ కూడిఃత మహార్‌. 34 యేసు నండొ రకమ్‌కాణి జబ్బుమహి నండొండారిఙ్‌ నెగెండ్‌ కిత్తాన్. దెయం అస్తివరిబాణిఙ్‌ వన్కాఙ్‌ ఉల్‌ప్తాన్. వీండ్రు దేవుణు మరిసి ఇజి దెయమ్‌కు నెస్తె మహె అందెఙె వాండ్రు వన్కాఙ్‌ వర్గిఏండ కిత్తాన్.
యేసు గలీలయదు సాటిసినాన్‌
35 మర్స నాండిఙ్‌ యేసు సీకటి మంబునె నిఙ్‌జి పెందల ఎయెర్‌ సిల్లి ఉండ్రిబాడ్డిదు సొహాండ్రె పార్దనం కితాన్. 36 సీమోను, వన్ని వెట మహికార్, యేసుఙ్‌రెబాజి మహార్‌. 37-38 యేసుఙ్‌ సుడ్ఃతారె, “విజేరె నిఙి రెబాజినార్”, ఇజి వెహ్తిఙ్‌ యేసు, “డగ్రు మని మరి పట్నమ్‌కాఙ్‌బా సొనాట్. నాను అబెబా దేవుణు మాటెఙ్‌ సాటిస్తెఙ్వలె. దన్ని వందిఙె నాను వాత మన్న”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 39 యేసు గలీలయ విజు బూలాజి యూదురు మీటిఙ్‌ కిని ఇల్కాఙ్‌ బోదిస్తాన్. దెయం అస్తి వరిబాణిఙ్‌ వన్కాఙ్‌ ఉల్‌ప్తాన్.
యేసుప కుస్టు రోగం ఆతివన్నిఙ్‌నెగెండ్‌ కిజినాన్‌.
40 ఒరెన్‌ కుస్టు రోగం మనికాన్‌ యేసు డగ్రు వాజి ముణుకుఙ్‌ ఊర్‌జి, “నిఙి ఇస్టం మహిఙ నఙి నెగెండ్‌ కిదెఙ్‌ అట్‌ని”, ఇజి బతిమాలితాన్‌. 41 యేసు వన్ని ముస్కు కనికారం ఆజి కియు సాప్సి వన్నిఙ్‌ ముట్సి, “నఙి ఇస్టమ్‌నె, నీను నగెండ్‌ ఆఅ”, ఇజి వెహ్తాన్‌. 42 వెటనె వన్నిఙ్‌ మహి జబ్బు డిఃస్తాద్. వాండ్రు నెగెండ్‌ ఆతాన్.
43-44 అయవలె యేసు, “ఎయెవెటబా ఇనికబా వెహ్మ. నీను తినాఙ్‌ సొన్సి నీ ఒడొఃల్‌యూద పుజేరిఙ్‌ తోరిస్‌అ. నీను నెగెండ్‌ఆతి వందిఙ్‌ మోసె ముఙాల్‌ ఆడ్ర సితివజ దేవుణుదిఙ్‌సంత సిఅ” అహె నీను నెగెండ్‌ ఆతి ఇజి లోకురిఙ్‌ తొరిస్‌అ”, ఇజి కసితం వెహ్సి పోక్తాన్. 45 గాని ఆ నెగెండ్‌ఆతికాన్‌ సొన్సి వాండ్రు నెగెండ్‌ఆతిక విజేరిఙ్‌ మరి ఒద్దె వెహ్తాన్‌‌. అహిఙ్‌బా విజుబాణిఙ్‌ నండొ లోకుర్‌ యేసుబాన్‌ వాతార్‌.

*1:1 1:1 లోకాఙ్‌ రక్సిస్తెఙ్‌ దేవుణు ఏర్‌పాటు పోక్తికాన్‌.

1:2 1:2 మలాకి 3:1.

1:3 1:3 యెసయ 40:3.