అపొస్తుడు ఆతి పవులు పిలిపియ పట్నమ్‌దు మని దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ రాస్తి ఉత్రం
నెల్వ కిబిస్నిక
అపొస్తుడు ఆతి పవులు పిలిపియ పట్నమ్‌దు మని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తి వరి సఙమ్‌దిఙ్‌ రాసిని ఉత్రమ్‌నె యాక. యా సఙం మొదొల్‌స్తికాన్‌ పవులునె. డగ్రు పది పంటెఙ్‌ వెనుక, సువార్త వెహ్సిని వందిఙ్‌ పవులు జెలిదు మహివలె, యా సఙమ్‌దికార్‌ వన్నిఙ్‌ ఎత్తు కితారె, వరి లొఇ మని ఎపప్రొదితుఙ్‌ వన్నిఙ్‌ తోడుః కిని వందిఙ్‌ పోక్సినార్. పవులుఙ్‌ సాయమ్‌బా వన్ని వెట పోక్సినార్. వారు కితి యా నెగ్గి పణి వందిఙ్‌ వరిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సి రాసిని ఉత్రమ్‌నె యాక. నిజమాతి సర్‌ద యేసుక్రీస్తు బాణిఙె వానాద్‌ ఇజి వెహ్సి వరిఙ్‌ దయ్‌రం కిబిసినాన్.
1
క్రీస్తు యేసు పణిమనిసి ఆతి పవులు ఇని నాను రాసిని ఉత్రం. క్రీస్తు యేసు పణిమనిసి ఆతి తిమోతి నా వెట మనాన్. పిలిపియ పట్నమ్‌దు మని క్రీస్తు యేసు వెట కూడిఃతి మని దేవుణుదిఙ్‌ కేట ఆతి విజెరిఙ్, మరి సఙం నడిఃపిస్ని పాస్టర్‌ఙ, సఙ పెద్దల్‌ఙ, రాసినిక. బుబ్బ ఆతి దేవుణు ని ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు దయా దర్మమ్‌దాన్‌ మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్.
పవులు కిని పార్దనం
నాను ఎస్తివలెబా, మిఙి ఎత్తు కినివలె, నా దేవుణుదిఙ్‌ మీ వందిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన. 4-5 మీరు సువార్త వెంజి, నమ్మిత్తి దినందాన్‌ మొదొల్సి ఏలుదాక, సువార్త సాటిస్ని వందిఙ్‌ మీరు నా వెట జత కూడిఃతి మనిదెర్. అందెఙె మీ విజెరె వందిఙ్‌ నాను పార్దనం కినివలె, నాను సర్‌దదాన్‌ పార్దనం కిజిన. మరి, మీ మన్సుదు నెగ్గి పణి మొదొలస్తి దేవుణు, క్రీస్తు యేసు వాని రోజుదు అయాక పూర్తి ఆనిదాక, వాండ్రు నడిఃపిసినె మంజినాన్. యా సఙతి, నాను అనుమానం సిల్లెండ పూర్తి నమ్మిజిన.
మిఙి నాను నండొ పెమిస్న. అందెఙె మీ విజెరె వందిఙ్‌ యా లెకెండ్‌ నాను ఒడ్ఃబిదెఙ్‌ తగ్నికాదె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నాను జెలిదు మనివలెబా, సువార్తదిఙ్‌ విరోదం ఆతికెఙ్‌ వెహ్ని వరిఙ్‌ నెగ్రెండ మర్‌జి వెహ్సి, అయా సువార్త నిజం ఇజి లోకురిఙ్‌ వెహ్సి తోరిస్ని వలెబా, దేవుణు నఙి సితి యా గొప్ప పణిదు మీరు విజెరె నా వెట కూడిఃతి మనిదెర్. క్రీస్తు యేసు మిఙి ప్రేమిసిని వజనె, నానుబా మిఙి ప్రేమిస్న. మిఙి విజెరిఙ్‌ నండొ ఎత్తు కిజిన యాక నిజం ఇని దనిఙ్‌ దేవుణునె సాక్సి. 9-11 నాను ఈహునె మీ వందిఙ్‌ పార్దనం కిజిన ఇనిక వాతిఙ్‌బా, మీరు ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ నెగ్రెండ లావు ప్రేమిసి మండ్రెఙ్‌ ఇజి పూర్తి నెస్తెఙ్‌ ఇజి, మరి, ఇనిక వాతిఙ్‌బా, నెగ్గికెఙ్‌ ఇని ఇనికెఙ్, సెఇకెఙ్‌ ఇని ఇనికెఙ్‌ ఇజి మీరు పూర్తి నెస్తెఙ్‌ ఇజి నాను పార్దనం కిజిన. నాను ఎందనిఙ్‌ ఈహు పార్దనం కిజిన ఇహిఙ, క్రీస్తు వాని రోజుదాక నెగ్గిక ఇనిక ఇజి టెట నెసి మీరు ఇని పాపం సిల్లెండ, ఇని నింద సిల్లెండ నెగ్రెండ మండ్రెఙ్. మరి, యేసు క్రీస్తు సత్తుదాన్‌ మీ బత్కు విజు పలితం వాని లెకెండ్‌ నీతి నిజయితిదాన్‌ మంజిని వందిఙ్‌ నాను ఈహు పార్దనం కిజిన. నాను యా లెకెండ్‌ పార్దనం కిజిన, ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మీ బత్కు సుడ్ఃజి లోకుర్‌ దేవుణుదిఙ్‌ గనం సీదెఙ్, పొగిడిఃదెఙ్.
పవులు జెలిదు మనిక సువార్త సాటె ఆని వందిఙ్‌ నెగెద్‌
12 తంబెరిఙాండె, నఙి వాతి బాదెఙ్‌ విజు, మరి నండొ లోకుర్‌ సువార్త విని వందిఙ్‌ పణిదిఙ్‌ వాతాద్‌ ఇజి మీరు నెస్తెఙ్‌ ఇజి నాను కోరిజిన. 13 అందెఙె, క్రీస్తు వందిఙ్‌ సువార్త వెహ్సిని వందిఙ్‌నె తొహె ఆత మన ఇజి రాజు ఇండ్రొ మని జమనుఙు విజెరెని మరి పట్నమ్‌ది లోకుర్‌ విజెరె ఏలు నెస్త మనార్. 14 మరి నాను తొహె ఆతి మనిఙ్, నమ్మిత్తి తంబెరిఙా లొఇ నండొడార్‌ దయ్‌రమ్‌దాన్‌ తియెల్‌ సిల్లెండ దేవుణు మాట వెహ్సినార్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నాను జెలిదు మహివలె, ప్రబు ఎలాగ నఙి సాయం కితాన్‌ ఇజి వారు సుడ్‌తార్. అందెఙె, వారు ప్రబు ముస్కు నండొ నమకం ఇట్తా మనార్. 15-17 నిజమె, సెగొండార్‌ నా ముస్కు గోస ఆజినార్. గొడుబెఙ్‌ ఆజినార్. అందెఙె వారు క్రీస్తు వందిఙ్‌ వెహ్సినార్. వీరు నెగ్గి మన్సుదాన్‌ ఆఏండ, పవులు ముస్కు మాపు పెరికాప్‌ ఇజి పొఙె ఆని వందిఙె క్రీస్తు వందిఙ్‌ వెహ్సినార్. ఈహు కితిఙ, నాను జెలిదు మనివలె, మరి నండొ బాదెఙ్‌ నఙి వానె ఇజి వారు ఒడ్ఃబిజినార్. గాని మరి సెగొండార్‌ నెగ్గి బుద్దిదాన్‌ వెహ్సినార్. వీరు నఙి ప్రెమిసినార్. సువార్తదిఙ్‌ ఎద్రిస్ని వరిఙ్, మర్‌జి వెహ్సి నిజం ఇజి తోరిస్తెఙ్‌ దేవుణు నఙి ఏర్‌పాటు కిత మనాన్‌ ఇజి వీరు నెసినార్. అందెఙె వీరు నెగ్గి బుద్దిదాన్‌ వెహ్సినార్. 18 వారు నా వందిఙ్‌ ఇనిక ఒడ్ఃబితిఙ్‌బా, ఇనిక కిదెఙ్‌ సుడ్ఃతిఙ్‌బా నఙి ఇని తియెల్‌ సిల్లెద్‌. నెగ్గి బుద్దిదాన్‌ ఆతిఙ్‌బా, సెఇ బుద్దిదాన్‌ఆతిఙ్‌బా, ఎలాగ ఆతిఙ్‌బా, క్రీస్తు వందిఙ్‌ వెహె ఆజినె. అయాకదె ముకెలం. దని వందిఙ్‌ నాను సర్‌ద ఆజిన.
19 మరి, సర్‌ద ఆజినె మంజిన. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మీ పార్దనమ్‌దాన్, యేసు క్రీస్తు నఙి సితి దేవుణు ఆత్మ సాయమ్‌దాన్, నఙి ఏలు వాతి యా బాదెఙ్‌ విజు, ఆకార్‌దు, నా విడుఃదల వందిఙ్‌నె వాతె ఇజి నాను నెసిన. 20 నాను ఇని దని లొఇబా సిగు ఆఏండ మండ్రెఙ్‌ ఇజినె నాను నండొ ఎద్రు సుడ్ఃజి ఆస ఆనిక. గాని ఎస్తివలెబా నాను కితి లెకెండ్, ఏలుబా నండొ దయ్‌రమ్‌దాన్‌ క్రీస్తు గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి తోరిస్న. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నాను సాతిఙ్‌బా, బత్కితిఙ్‌బా క్రీస్తు గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి నాను కిజిని విజు పణిఙాణిఙ్‌ నాను తోరిస్న. 21 అందెఙె నాను బత్కిజిన ఇహిఙ క్రీస్తు వందిఙె. నాను సాతిఙ నఙి లాబం. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, అయావలె నాను క్రీస్తు వెటనె మంజినలె. 22-23 గాని నాను బత్కిజి మహిఙ, క్రీస్తు వందిఙ్‌ పలితం వాని పణి కిదెఙ్‌ అట్న. అయావలె ఇనిక నాను కోరిదెఙ్‌? సాదెఙ్‌నా, బత్కిదెఙ్‌నా? నాను నెస్‌ఎ. నాను రుండి వన్కాఙ్‌ గుపె ఆజిన. యా లోకం డిఃసి క్రీస్తు వెట మండ్రెఙ్‌ ఇజినె నా ఆస. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ అయాకదె నఙి ఒదె నెగెద్. 24-25 గాని నాను బత్కిజినిక, మిఙి గొప్ప అవుసరం. యాక నాను పూర్తి నెసిన. అందెఙె, నాను మంజి మీ విజెరె వెట కూడ్ఃజి మండ్రెఙ్‌ వలె ఇజి నెసిన. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, అయావలె, మీరు క్రీస్తుఙ్‌ నెగ్రెండ నమ్మిజి మండ్రెఙ్‌ సాయం కిని వందిఙ్‌ నాను అట్న. అయాలెకెండ్‌ మీరు నెగ్రెండ నమ్మిజినిఙ్‌ మీరు సర్‌ద ఆనిదెర్. 26 అందెఙె, నాను మీ వెట మరి కూడ్నివలె, క్రీస్తు మరి నఙి మీ నడిఃమి తపిస్తాన్‌ ఇని దని వందిఙ్‌ క్రీస్తుయేసుఙ్‌ పొగిడిఃనిదెర్లె.
27 ఇనిక ఆతిఙ్‌బా, క్రీస్తు వందిఙ్‌ వెహ్సిని సువార్తదు మని దనిఙ్‌ తగ్ని వజ నడిదు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, నాను మీ డగ్రు వాజి, మిఙి సుడ్ఃతిఙ్‌బా, సిలిఙ రెఎండ మీ వందిఙ్‌ వెహిఙ్‌బా, మీరు విజిదెరె సువార్తదు వెహ్సిని నమకం వందిఙ్‌ ఉండ్రె మన్సు కల్గిజి ఉండ్రె ఉదెసమ్‌దాన్‌ ఉండ్రె ఆజి నెగ్రెండ నిల్నిదెర్లె ఇజి నాను నెస్నాలె. 28 మరి, మిఙి ఎద్రిస్ని వరిఙ్, ఇని దని లొఇ మీరు తియెల్‌ ఆఇదెర్ ‌ఇజి నాను నెస్నాలె. యాక దేవుణు వరిఙ్‌ నాసనం కినాన్‌ ఇని దనిఙ్‌ నెగ్గి రుజుప్‌ ఆనాద్. గాని దేవుణు మిఙి ఎల్లకాలం రక్సిస్నాన్‌లె ఇని దనిఙ్‌బా రుజుప్‌ ఆనాద్. దేవుణునె యాకెఙ్‌ విజు కినాన్. 29 క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిదెఙ్‌నె ఆఏండ, వన్ని వందిఙ్‌ కస్టమ్‌కు ఓరిస్తెఙ్‌బా దేవుణు మిఙి అక్కు సిత మనాన్. 30 అందెఙె సువార్తదిఙ్‌ విరోదం ఆతికెఙ్‌ వెహ్నివరిఙ్‌ ఎద్రిస్తెఙ్‌ కస్టబడిఃజి దనిఙ్‌ మాటు ఉండ్రె ఆతాట్. నాను ముఙాలె, పిలిప్పియదు మహివలె ఎద్రిస్తెఙ్‌ కస్టబడిఃతిక మీరు సుడ్ఃతిదెర్. ఏలుబా కస్టబాడిఃజినిక వెంజినిదెర్.