అపొస్తుడు ఆతి పవులు రోమ పట్నమ్‌దు మన్ని దేవుణు సఙమ్‌దివరిఙ్‌ రాస్తి ఉత్రం.
నెల్వ కిబిసిని
యా ఉత్రం రాస్తికాన్‌ ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తుఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పవులు. రోమాదు మన్ని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిత్తివరిఙ్‌ యా ఉత్రం రాస్తాన్‌. రాస్తి కాలం క్రీస్తుయేసు యా లోకమ్‌దు వాజి సిలువాదు సాజి, మర్జి నిఙ్‌జి పరలోకమ్‌దు సొహివెనుక 56 సమస్రం నడిఃమి (ఏ.డి 55-56) రాస్న మంజిన. యా ఉత్రమ్‌దు ముకెలమాతిక ఇనిక ఇహిఙ, క్రీస్తువందిఙ్‌ వెహ్ని సువార్త. సువార్త ఇహిఙ ఇనిక, సువార్త నమ్మితివరిఙ్‌ ఇనికెఙ్‌ జర్గినె, వినకవందిఙ్‌ రాసినాన్‌. మరి, దేవుణు లోకురిఙ్‌ నీతినిజయ్తి మన్నికార్‌ ఇజి ఎలాగ ఇడ్జినాన్‌, ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తువలెహాన్‌ ఎలాగ విడుదల వానాద్‌ నన్ని సఙతిఙ వందిఙ్‌ రాసినాన్‌.
1
క్రీస్తుయేసుఙ్‌ పణి కినికానాతి పవులు ఇని నాను యా ఉత్రం రాసిన. సువార్త వెహ్తెఙ్‌ దేవుణు నఙి అపొస్తుడుఙ వజ నిల్‌ప్తాన్. సేన కాలమ్‌కు ముఙాలె, ఇహిఙ, యేసు ప్రబు యా లోకమ్‌దు వానెండ మహివలెనె, దేవుణు మాటెఙ్‌ రాస్తి మహి ప్రవక్తరుబాన్‌ దేవుణు యా సువార్త వందిఙ్‌ వెహ్న ఇజి ఒపందం కిత్త మహాన్‌. దేవుణు మరిసి వందిఙె యా సువార్త. వీండ్రు లోకు వజ దావీదు రాజు తెగాదు పుట్తికాన్. వీండ్రు దేవుణు వజ ఇహిఙ, దేవుణు మరిసి ఇజి గొప్ప సత్తుదాన్‌ తోరె ఆతాన్. ఎలాగ ఇహిఙ, వాండ్రు సాతి వరిబాణిఙ్‌ మర్‌జి నిఙితాన్. వాండ్రు మా ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తునె.
క్రీస్తు దయాదర్మమ్‌దాన్‌ అపొస్తుడు వజ దేవుణు నఙి కూక్తాన్. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, విజు జాతిదికార్‌ క్రీస్తుముస్కు నమకం ఇడ్జి, వన్నిఙ్‌ మాడిఃసి, వన్నిఙ్‌ లొఙిజి మండ్రెఙ్‌ ఇజి. రోమ పట్నమ్‌దు యేసు క్రీస్తుఙ్‌ నమ్మితికార్‌ ఆతి మీరుబా దేవుణు కూక్తి వరి లొఇ మన్నిదెర్. దేవుణు ప్రేమ కిజి, వన్నిఙ్‌ కేట ఆతి మిఙి విజేరిఙ్‌ నాను యా ఉత్రం రాసిన. బుబ్బాతి మా దేవుణుబాణిఙ్‌, ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తుబాణిఙ్‌ కనికారమ్‌ని నిపాతి మిఙి మనీద్‌ ఇజి నాను పార్దనం కిజిన.
రోమ పట్నమ్‌దు మన్ని నమ్మిత్తివరిఙ్‌ సొన్సి సుడ్ఃదెఙ్‌ పవులు కోరిజినాన్‌
యా ఉత్రమ్‌దు తొలిత నాను మీరు విజిదెరె వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సిన. యేసు ప్రబువలెహాన్‌ నమ్మిత్తి దన్నివందిఙ్‌ రోమ దేసెమ్‌దికార్‌ ఏలుబడిః కిని విజు బాడ్డిదు మన్ని లోకుర్‌ వెహ్సినార్‌. 9-10 నాను ఎస్తివలెబా పార్దనం కినివెలె మీ వందిఙ్‌ వెహ్సిని సువార్త పూర్తి మన్సుదాన్‌ నాను కిజిన ఇజి నెసిని దేవుణునె దిన్నిఙ్‌ సాసి. గాని నాను ఎలాగ ఇహిఙ్‌బా ఏలు వాజి మిఙి సుడ్ఃదెఙ్‌ దేవుణు సిత్తం ఆదెఙ్‌ ఇజి పార్దనం కిజిన.
 
11 ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, మిఙి వాజి సుడ్ఃజి దేవుణు వందిఙ్‌ బత్కిని బత్కుదు మిఙి దయ్‌రం కిబిస్తెఙ్‌ ఇజి ఆస ఆజిన. 12 ఎలాగ దయ్‌రం కిబిస్తెఙ్‌ ఇహిఙ మాటు ఒరెన్‌ వన్ని నమకమ్‌దాన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ దయ్‌రం వెహ్తెఙ్‌వెలె. 13 నమ్మితి తంబెరిఙాండె, నాను నండొ సుట్కు మిఙి సుడిః వాదెఙ్‌ ఇజి ఆలోసనం కిత్త ఇజి మీరు నెస్తెఙ్‌వెలె. గాని అట్‌ఎండ ఆత. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, నండొ అడ్డుఙ్‌ వాతె. మీ బాన్‌ వాజి మిఙి సుడ్ఃతిఙ మీ బాణిఙ్‌ మఙి గొప్ప లాబం వాని లెకెండె. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ మీ నన్ని నండొ జాతిఙ నడిఃమి నాను సొని లెకెండ్‌ మీ నడిఃమిబా నాను వాజి సువార్త వెహ్తెఙె ఇజి. సువార్త వెంజి నమ్మిజి దేవుణు కొడొఃర్‌ ఆనార్.
 
14 యూదురు ఆఇ వరిఙ్‌ విజేరిఙ్‌ సువార్త వెహ్తెఙ్‌ నాను ఉండ్రి అప్పు మన్నికాన్. గ్రీకు బాస నెస్తి వరిఙ్‌బా, నెస్‌ఇ వరిఙ్‌బా, పెరి సదువు మన్ని వరిఙ్‌బా, సదువు సిల్లి వరిఙ్‌బా వెహ్సి సీదెఙ్‌ ఇజి నఙి ఉండ్రి అప్పు మనాద్. 15 అందెఙె, రోమ పట్నమ్‌దు మన్ని మిఙిబా యా సువార్త వెహ్తెఙ్‌ ఇజి నాను గొప్ప ఆస ఆత మన.
16 ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, నాను సువార్త వెహ్తెఙ్‌ సిగు ఆఏ. యేసుక్రీస్తు ముస్కు నమకం ఇడ్ని విజేరిఙ్‌ వరి పాపమ్‌కాణిఙ్‌ రక్సిస్తెఙ్‌ యా సువార్తదిఙ్‌ దేవుణుబాణిఙ్‌ ఒద్దె సత్తు మనాద్. యా సువార్త తొలిత యూదురిఙ్‌ వెనుక ఆఇ జాతిఙ సాటె ఆజినాద్‌. 17 యా సువార్తదు దేవుణు ఇనిక వెహ్సినాన్‌ ఇహిఙ, లోకు కిత్తి తప్పు పణిఙ వందిఙ్‌ వారు సిక్స పొందిదెఙ్‌ అక్కర్‌ సిల్లెద్‌ ఇజినె. వారు యేసుప్రబు ముస్కు నమకం ఇడ్తి వందిఙె సిక్సదాన్‌ తప్రె ఆతార్. యాక ముందాల్‌ ఒరెన్‌ దేవుణు ప్రవక్త రాస్తి లెకెండ్‌నె. “ఎయెర్‌ నీతినిజయ్తికాన్‌ ఇజి నాను ఇడ్త మనానొ, వాండ్రు నా ముస్కు నమకం ఇడ్తి వందిఙ్‌ ఎలాకాలం బత్కినాన్”.
దేవుణు లోకుర్‌ ముస్కు నండొ కోపం ఆజినాన్‌
18 దేవుణువందిఙ్‌ మన్సు సిల్లి లోకాఙ్‌ విజేరిఙ్‌ సెఇపణి కిని విజేరిఙ్‌ దేవుణు సిక్స సీనాన్‌ ఇజి పరలోకమ్‌దాన్‌ తోరిస్త మనాన్‌. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, వరి సెఇ పణిదాన్‌ దేవుణు వందిఙ్‌ నెస్తిమన్ని నిజమాతికెఙ్‌ విజు వారు అడ్డు కిజినార్‌. 19 దేవుణు వందిఙ్‌ నిజమాతికెఙ్‌ అర్దం కిదెఙ్‌ వారు అట్నార్‌. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు ఎలాగమర్తికాన్‌ ఇజి వాండ్రు విజేరిఙ్‌ తోరిస్త మనాన్‌. 20 మాపు దేవుణుదిఙ్‌ నెస్‌ఏప్‌ ఇజి ఎయెన్‌బా వెహ్తెఙ్‌ వీలు సిల్లెద్‌. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు ఎలాగ మర్తికాన్‌ ఇజి మాటు సుడ్ఃదెఙ్‌ సిల్లె, గాని వాండ్రు లోకం తయార్‌ కిత్తిబాణిఙ్‌ అసి లోకమ్‌దు తయార్‌ కిత్తి వనకబాణిఙ్‌ వాండ్రు ఎలాగ మర్తికాన్‌ ఇజి ఎలాకాలం మన్ని వన్ని పెరిసత్తు ఎలాగమర్తిక ఇజి మాటు సుడ్ఃజినాట్‌. అందెఙె దేవుణుదిఙ్ నెస్‌ఏన్‌ ఇజి ఎయెన్‌బా వెహ్తెఙ్‌ వీలు సిల్లెద్‌.
21 యూదురు ఆఇకార్, దేవుణు ఎలాగ మర్తికాన్‌ ఇజి నెస్తిఙ్‌బా దేవుణు ఇజి మాడిఃస్‌ఎర్, వాండ్రు కిత్తి దన్నివందిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్ఏర్. నస్తివలె వారు దేవుణు వందిఙ్‌ అర్దం కిదెఙ్‌ అట్‌ఎండ ఆతారె. వరి ఆలోసనమ్‌కు సెఇకెఙ్‌ ఆతె. 22 వారు బుద్ది మన్నికార్‌ ఇజి వెహె ఆజి బుద్ది సిల్లి పణిఙ్‌ కిత్తార్‌. 23 ఎలాకాలం మంజిని దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజినగవ్‌రం సిఏండ బొమ్మెఙ పొగ్‌డిఃజి గవ్‌రం సిత్తార్‌. సబ్జిసొని లోకులెకెండ్‌, పొటిఙ్‌ లెకెండ్‌, జమతుఙ్‌ లెకెండ్‌, మరి బూమి ముస్కు ఊజి బూలాని వనకాఙ్‌ లెకెండ్‌ తోర్ని బొమ్మెఙ తయార్‌ కిత్తారె వనకాఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి గవ్‌రం సిత్తార్‌.
24 అందెఙె వారు, కిదెఙ్‌ ఆఇ ఆసెఙ్‌ వరి మన్సుదు పుట్తి లెకెండ్‌ కిదెఙ్‌, దేవుణు వరిఙ్‌ సరి సిత్తాన్‌. ఇనిక ఇహిఙ వారు వరిఙె సుగు ఆతి సెఇ పణిఙ్‌ కిత్తార్‌. 25 ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, నిజమాతి దేవుణు వందిఙ్, నిజమ్‌దిఙ్‌ డిఃస్తారె నిజం ఆఇ దన్నిఙ్‌ ఇడ్తార్. విజు దన్నిఙ్‌ పుటిస్తికాన్‌ ఆతి ఒరెండ్రె దేవుణుదిఙ్, మాడిఃసి వన్నిఙ్‌ లొఙిఎండ, దేవుణు పుటిస్తి వనకాఙ్‌ మాడిఃస్తార్, వనకాఙ్‌ లొఙిత్తార్. గాని పుటిస్తికెఙ్ విజు అయ దేవుణుదిఙె ఎస్తివలెబా మాడిఃస్తెఙ్‌ వెలె.
26 అందెఙె సిగు ఆతి ఒడొఃల్‌ ఆసెఙ వందిఙ్‌ దేవుణు వరిఙ్‌ ఒపజెప్తాన్. అందెఙె వరిలొఇ అయ్‌లికొడొఃక్‌ మాసిరిఙ్‌ సొన్‌ఏండ అయ్‌లికొడొఃకాఙ్‌ దరోట్‌ ఒడొఃల్‌ ఆస ఆజి మహ్తె. 27 అయావజనె యూదురు ఆఇవరి లొఇ మొగకొడొఃర్‌ ఆల్సికాఙ్‌ ఇడ్‌ఏండ మొగకొడొఃర్‌ దరోట్‌ ఏక ఉత్‌పుత్‌ ఆజి మహ్తార్‌. వారు మొగకొడొఃర్‌ వెట సిగు ఆతి పణిఙ్‌ కిత్తార్. అయ ఒద్దె తప్పు ఆతి పణిఙ్‌ వరిఙ్‌ తగితి సక్స ఆజి వరిముస్కు వాతాద్‌.
28 వారు దేవుణుదిఙ్‌ నెక్తపొక్తారె వన్ని వందిఙ్‌ నెస్తిమన్ని నిజమాతికెఙ్‌ విజు డిఃస్తసితార్‌. నస్తివలె వరి సెఇ బుద్దిదు నడిఃదెఙ్‌ ఇజి దేవుణు వరిఙ్‌ డిఃస్తసిత్తాన్‌. అందెఙె సరి ఆఇ పణిఙ్‌ కిదెఙ్‌ వరి బుద్ది మహ్తద్. 29 విజు రకమ్‌కాణి సెఇ పణిఙ్‌ కిదెఙ్‌ వారు ఏక ఒడ్ఃబినార్‌. ఇనికెఙ్‌ ఇహిఙ, మహి వరిఙ్‌ సెడ్డ కిదెఙ్, మహివరిఙ్‌ మన్నికెఙ్‌ మఙి దొహ్‌క్తెఙ్‌ ఇజి సెఇ ఆస ఆదెఙ్‌, ఎలాగబా మహివరిఙ్‌ సెఇక కిదెఙ్, మహివరి వెట గోస ఆదెఙ్, సప్తెఙ్, గొడఃబ కిబిస్తెఙ్, మొసెం కిదెఙ్, మహివరివందిఙ్‌ సెఇకెఙ్‌ వెహ్తెఙ్, సొండి వెహ్తెఙ్. 30 నండొ లోకుర్‌ మహివరివందిఙ్‌ తప్పుఙ్‌ వెహ్సినార్. నండొండార్‌ దేవుణు ఎద్రు వెత్రేకం కిజినార్, ఆఇవరిఙ్‌ సిగు కిబిస్నార్, గర్ర ఆజినార్, పొఙిజినికార్‌ ఆజినార్, మరి రెకరకమ్‌ది కొత్త సెఇపణిఙ్‌ ఎలాగ కిదెఙ్‌ ఇజి సుడ్ఃజినార్‌, వరి కొడొఃర్‌ అయ్‌సి అప్పొసిరిఙ్‌ లొఙిఏర్‌. 31 వారు అర్దం కిదెఙ్‌ అట్‌ఏర్‌. ఒపందం కిత్తిలెకెండ్‌ కిఏర్‌. నండొండార్‌ వరి సొంత ఇండ్రొణివరిఙ్‌ నెగెండ తొఎర్‌. నండొండార్‌ కనికారం సిల్లికార్‌ ఆజినార్. 32 నిన్ని పణిఙ్‌ కనివరిఙ్‌ సప్తెఙ్‌ వలె ఇజి దేవుణు వెహ్త మనాన్‌ ఇజి నెస్తిఙ్‌బా వారు నిన్ని సెఇ పణిఙ్‌నె కిజి మంజినార్. అక్కాదె ఆఏండ నిన్ని సెఇ పణిఙ్‌ కినివరిఙ్‌ వారు డగ్రు కిజినార్‌.