అపొస్తుడు ఆతి పవులు తీతుఙ్‌ రాస్తి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
అపొస్తుడు ఆతి పవులు తీతుఙ్‌ రాస్తి ఉత్రమ్‌నె యాక. పవులువెట దేవుణు సేవపణి కినివరి లొఇ ఒరెనె తీతు. క్రేతు దేసమ్‌దు మన్ని దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితి వరి సఙమ్‌కాఙ్‌ నెగ్రెండ నడిఃపిస్తెఙ్‌, వన్నిఙ్ సఙం ముస్కు అతికారి లెకెండ్‌ పవులు ఏర్‌పాటు కిత్తాన్. అందెఙె సఙమ్‌కాఙ్, ఎలాగ మన్ని పెద్దల్‌ఙ నిల్‌ప్తెఙ్, వారు కిదెఙ్‌ మన్ని పణిఙ్, దిన్ని వందిఙ్‌ వెహ్సి పవులు తితుఙ్‌ రాసినాన్. మరి, సఙమ్‌దు మన్ని ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇజిబా వెహ్సినాన్.
1
1-4 దేవుణు సేవకిని, యేసు క్రీస్తు వందిఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పవులు ఇని నాను తితుఙ్‌ రాసిన. నీను నా సొంత మరిన్‌ లెకెండ్‌ మన్ని. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, దేవుణు వందిఙ్‌ వెహ్తి మన్ని మాటెఙ్‌, నాను నమ్మిజినికెఙె నీనుబా నమిజిని. దేవుణుదిఙ్‌ నెగ్రెండ నమ్మిదెఙ్, వాండ్రు ఏర్‌పాటు కిత్తి లోకురిఙ్‌ నడిఃపిస్నివందిఙ్, వాండ్రు నఙి ఏర్‌పాటు కిత్తాండ్రె పోక్తాన్. మరి, దేవుణు వందిఙ్‌ నిజమాతి సఙతిఙ్‌ నెస్‌పిసిని వందిఙ్‌ వాండ్రు నఙి ఏర్‌పాటు కిత్తాండ్రె పోక్తాన్. యా నిజమాతి సఙతిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ లొఙిజి నడిఃనిక ఎలాగ ఇజి వెహ్సి తోరిస్నాద్. అయావలె వారు ఎలాకాలం దేవుణు వెట బత్కిని బత్కుదిఙ్‌ ఆసదాన్‌ ఎద్రుసూణార్. అబద్దం వర్‌గిఇ దేవుణు, ఎలాకాలం వన్నివెట బత్కిని బత్కు వందిఙ్‌ లోకుర్‌ వెట ఒట్టు కితాన్. నిరకారమ్‌బా సిల్లెండ మన్నివలె మహి వన్ని ఉదెసం వజనె వాండ్రు ఒట్టు కిత్తాన్. దేవుణు పణిమనిసిర్‌ సువార్త వెహ్తార్‌. ఆహె వాండ్రు ఏర్‌పాటు కిత్తి కాలమ్‌దు, లోకురిఙ్‌ సువార్త వెన్‌పిస్తాన్. అయాక వెహ్తెఙ్‌ నఙి ఒపజెప్త మనాన్. మఙి రక్సిసిని దేవుణు ఆడ్ర వజనె నాను వెహ్సిన. బుబ్బాతి దేవుణుని, మఙి రక్సిసిని క్రీస్తుయేసు, దయాదర్మమ్‌దాన్, నీను నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్.
క్రేతు దేసమ్‌దు తీతు కిదెఙ్‌ మన్ని పణి
నాను నిఙి వెహ్తి వజనె, తప్తికెఙ్‌ దిదిజి, దేవుణు సఙమ్‌కు మన్ని పట్నమ్‌కాఙ్‌ విజు పెద్దెలుఙ నిల్‌ప్‌అ. దిన్నివందిఙె నాను నిఙి క్రేతు దేసమ్‌దు డిఃస్త వాత. దేవుణు సఙమ్‌దు, పెద్దెలి ఆనికాన్‌ ఎయెన్‌ ఇహిఙ, నింద సిల్లికాన్. ఉండ్రె ఆల్‌సి మంజినికాన్. వన్ని కొడొఃర్‌ దేవుణుదిఙ్‌ నమినికార్‌ ఆదెఙ్. కొడొఃర్, సెఇ పణిఙ వందిఙ్‌ నేరం మొపె ఆఇకార్‌ ఆదెఙ్. వెహ్తిమాట వెనికార్‌ ఆదెఙ్. నన్ని వరి అప్పొసినె పెద్దెలి ఆదెఙ్. పాస్టరు నింద సిల్లికాన్‌ ఆదెఙ్‌వెలె. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మితి వరిఙ్‌ నడిఃపిస్నికాన్. వాండ్రు గర్ర ఆఇకాన్. మూంజిద్‌ కోపం మన్‌ఎండ, సోస్‌ఎండ, డెఃయ్‌సె ఆఏండ, సిగు వాని సెఇ పణిఙ్‌ కిజి లాబమ్‌వందిఙ్‌ సుడ్ఃఎండ మంజినికాన్‌ ఆదెఙ్‌వెలె. అహిఙ, వాండ్రు వాతివరిఙ్‌ డగ్రు కినికాన్, నెగ్గి వన్కాఙ్‌ కోరిజినికాన్, అణసె ఆజి మంజినికాన్, నీతి నిజాయ్తి మనికాన్, దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతికాన్, నెగ్గి బుద్ది మనికాన్‌ ఆజి మండ్రెఙ్. పాస్టరు ఆనికాన్‌ యేసుక్రీస్తు వందిఙ్‌ మాటు నెస్‌పిస్తి నిజమాతి మాటెఙ్‌ అయావజ గటిఙ నమ్మినికాన్‌ ఆదెఙ్‌వెలె. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, వాండ్రు నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ నిజమాతి మాటెఙ్‌ నెస్‌పిసి, నిజమాతి మాటెఙ్‌ ఎద్రిసిని వరిఙ్‌ వరి తప్పుఙ తోరిస్తెఙ్‌ అట్నికాన్‌ ఆదెఙ్.
10 ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, నండొండార్‌ మనార్, అతికారమ్‌దిఙ్‌ లొఙిఎండ, పోక్రి వర్గిజి, మొసం కినికార్‌ నండొండార్‌ మనార్. ముకెలం, యేసుప్రబు రక్సిస్తెఙ్‌ ఇహిఙ సునతి కిబె ఆదెఙ్‌ వెలె ఇజి కసితం వెహ్సినికారె యాలెకెండ్‌ మనార్. 11 వరి వెయికు మీరు మూక్తెఙ్‌వెలె. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, వారు నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ తపుఙ్‌ నెస్‌పినార్. ఆహె నమ్మిత్తి వరి కుటుమ్‌దికార్‌ విజేరె నిజమాతి మాటెఙ్‌ నమ్మిఏండ ఆప్‌కిజినార్. వరి సొంత లాబం వందిఙె వారు ఈహు కిజినార్. 12 క్రేతుదికాండ్రె వెహ్తాన్‌, “క్రేతుదికార్‌ ఎస్తివలెబా అబద్దం వర్గినికార్, మూర్‌కమ్‌దికార్, బదకం ఆజి తిండికకుర్‌తి ఆతికార్”, ఇజి. యా లెకెండ్‌ వెహ్తికాన్‌, వరి లొఇ ఒరెన్‌ పల్కుబడిః మన్నికాండ్రె. 13 వాండ్రు క్రేతుది వరి వందిఙ్‌ వెహ్తికెఙ్‌ నిజమ్‌నె. అందెఙె బాన్‌ మన్ని నమ్మితికార్‌ నిజమాతి మాటెఙ్‌ నెగ్రెండ నమ్మిని వందిఙ్‌ నీను వరిఙ్‌ డటిసి డటిసి దిదిఅ. 14 వారు అర్‌దం సిల్లి యూదురి కత సాస్‌తరమ్‌కు అస్‌ఎండ మంజిని వందిఙ్‌ నీను వరిఙ్‌ దిదిఅ. మరి, నిజమాతి సఙతిఙ్‌ డిఃసి సొహివరి మాటెఙ లొఙిఏండ మంజిని వందిఙ్‌ నీను వరిఙ్‌ డటం దిదిఅ. 15 మన్సు పాపమ్‌కాఙ్‌ సుబరం ఆతివరిఙ్, విజుబా సుబరం ఆతిలెకెండ్‌ నెగెండ్‌ మనాద్. గాని, మన్సు సుబరం ఆఏండ, యేసుక్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిఇ వరిఙ్‌ ఇనికబా సుబరం ఆఏండ సెఏణ్‌ మనాద్. ఎందానిఙ్‌ ఇహిఙ, వరి గర్‌బం సెఇక ఆత మనాద్. వారు సెఇకెఙ్‌ కినివెలె, ‘తప్తాప్‌’, ఇజిబా వరి గర్‌బం గదిస్‌ఏద్. 16 వారు దేవుణుదిఙ్‌ నెస్నాప్‌ ఇజి వెహె ఆజినార్. గాని వరి పణిఙాణిఙ్‌ వన్నిఙ్‌ నెక్సిపొక్సినార్. వారు పెంటు లెకెండ్‌ మనికార్. దేవుణుదిఙ్‌ లొఙిఇకార్. ఇని నెగ్గి పణిఙ్‌ కిదెఙ్‌బా తగ్‌ఇకార్.