JOÃO TỸ CARTA HAN VÉN
1
Topẽ vĩ
Topẽ tỹ ver nén kar han tũg ki tóg nĩ nĩ, Topẽ vĩ ti, hã vỹ: Jesus Cristo, he mũ. Topẽ tỹ Jesus mré nén ũ kar hynhan kỹ tóg rĩr nĩ, Topẽ vĩ ti. Sỹ ãjag mỹ Jesus Cristo tag kãmén ke vẽ. Mẽ inh, ti vĩ ti. Ti ve inh ke gé, inh kanẽ tỹ. Ti vóg inh, inh nĩgé tỹ. Ẽg rĩnrĩn tĩ ẽn vỹ vẽnh ven, hã kỹ sóg ti vé. Ti hã tó sóg tĩ, hã kỹ sóg ãjag mỹ ti kãmén mũ. Ti tỹ nén kar han tũg ki tóg kã nĩ nĩ, ũ tỹ ti han ja tũ hã ra. Ẽn kã tóg ti panh mré nĩ ja nĩ sir. Hã ra tóg ẽg mỹ vẽnh ven. Kỹ sóg ti vé. Ti vĩ mẽ sóg ke gé. Hã kỹ sóg ãjag mỹ ti kãmén mũ ha, ãjag tỹ inh mré ti ki kanhrãn jé. Ẽg jóg tỹ Topẽ mré ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, ti kósin tỹ Jesus Cristo mré ke ke gé. Kỹ ẽg tóg tỹ jagnẽ mré ke nỹtĩ gé. Ãjag mỹ sóg tag rán kỹ jẽnẽ sór mũ, ti tỹ ãjag mỹ sér tĩ jé, ãjag mỹ há tãvĩ tĩ jé ke gé.
Topẽ tỹ jẽngrẽ ri ke nĩ
Ha vé, ti tỹ ẽg mỹ nén tó mũn hã vẽ, ha mẽ. Ti vĩ mẽ kỹ sóg ãjag mỹ tó sór mũ, ha mẽ. Topẽ vỹ jykre kuryj nĩ. Hã kỹ tóg kurã ri ke nĩ, jẽngrẽ ri ke. Ki kuty tũ pẽ ti nĩ.
Kỹ ẽg tỹ: “ti mré ke vỹ tỹ inh nĩ,” hen kỹ ẽg tóg kuty ki vẽjykre kórég ẽn han ke tũ nĩ. Ke tũ nĩ mũ ra ẽg ón kỹ: “ti mré ke vỹ tỹ inh nĩ,” he tĩ. Vẽnh ó vẽ sir. Kỹ ẽg tóg ón kỹ nén ũ kar han tĩ gé. Ẽg tỹ ti kóm kurã ki vẽjykre há ẽn han kỹ ẽg tóg jagnẽ to há nỹtĩnh mũ. Jagnẽ mré ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, ẽg tỹ vẽjykre há han kỹ. Kỹ ti kósin tỹ Jesus vỹ ẽg kykũnh ke mũ sir, ti kyvénh tỹ, ẽg tỹ ti vĩ mranh ja hã ra.
Ũ tóg kejẽn: “inh pijé Topẽ vĩ mranh tĩ',” he sór mũ. Ti ón vẽ. Hã ra tóg ti hã mỹ tỹ vẽnh vĩ ha mẽ tĩ, ti ón mũ ti. Ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh kỹ ẽg tóg ti mỹ tónh ke mũ. “Ã vĩ mranh inh, tag han kỹ,” he jé ẽg tóg ke mũ. Kỹ tóg ẽg mỹ vẽnh pãte fón ke mũ sir. Tag tó ja ti nĩ, kỹ tóg han ke mũ. Kuryj ti nĩ mỹr. Kỹ tóg ẽg kykũnh ke mũ sir, ẽg jykre pãno tỹ tũ' he jé. 10 Ẽg tỹ: “inh pijé ti vĩ mranh ja nĩgtĩ',” hen kỹ ẽg tóg Topẽ to: “ti ón vẽ,” he mũ. Kỹ ẽg pijé ti vĩ ki kanhrãn há han tĩ'.