JOÃO TỸ CARTA HAN VÉN
1
Topẽ vĩ
Topẽ tỹ ver nén kar han tũg ki tóg nĩ nĩ, Topẽ vĩ ti, hã vỹ: Jesus Cristo, he mũ. Topẽ tỹ Jesus mré nén ũ kar hyn han kỹ tóg rĩr nĩ, Topẽ vĩ ti. Sỹ ãjag mỹ Jesus Cristo tag kãmén ke vẽ. Mẽ inh, ti vĩ ti. Ti ve inh ke gé, inh kanẽ tỹ. Ti ki inh ẽvãnh, ti vóg inh, inh nĩgé tỹ. Ẽg rĩnrĩn tĩ ẽn vỹ vẽnh ven, hã kỹ sóg ti vé. Ti hã tó sóg tĩ, hã kỹ sóg ãjag mỹ ti kãmén mũ. Ã tỹ nén kar han tũg ki tóg kã nĩ nĩ, ũ tỹ ti han ja tũ hã ra. Ẽn kã tóg ã panh mré nĩ ja nĩ sir. Hã ra tóg ẽg mỹ vẽnh ven. Kỹ sóg ti vé. Ti vĩ mẽ sóg ke gé. Hã kỹ sóg ãjag mỹ ti kãmén mũ ha, ãjag tỹ inh mré ti ki kanhrãn jé. Ẽg jóg tỹ Topẽ mré ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, ti kósin tỹ Jesus Cristo mré ke ke gé, kỹ ẽg tóg tỹ jagnẽ mré ke nỹtĩ gé. Ãjag mỹ sóg tag rán kỹ jẽnẽ sór mũ, ti tỹ ãjag mỹ sér tĩ jé, ãjag mỹ há tãvĩ tĩ jé ke gé.
Topẽ vỹ jẽngrẽ ri ke nĩ
Ha vé, ti tỹ ẽg mỹ nén tó mũn hã vẽ, ha mẽ. Ti vĩ mẽ kỹ sóg ãjag mỹ tó sór mũ, ha mẽ. Topẽ vỹ jykre kuryj nĩ, hã kỹ tóg kurã ri ke nĩ, jẽngrẽ ri ke, ki kuty tũ pẽ ti nĩ, Topẽ ti.
Kỹ, ẽg tỹ: “ti mré ke vỹ tỹ inh nĩ,” hen kỹ ẽg tóg kuty ki vẽnh jykre kórég ẽn han ke tũ nĩ, ke tũ ra ẽg ón kỹ: “ti mré ke vỹ tỹ inh nĩ,” he tĩ. Vẽnh ó vẽ sir. Kỹ ẽg tóg ón kỹ nén ũ kar han tĩ gé. Ẽg tỹ ti kóm kurã ki vẽnh jykre há ẽn han kỹ ẽg tóg jagnẽ to há nỹtĩ. Jagnẽ mré ke vỹ tỹ ẽg nỹtĩ, ẽg tỹ vẽnh jykre há han kỹ. Kỹ ti kósin tỹ Jesus vỹ ẽg kykũnh ke mũ sir, ã kyvénh tỹ, ẽg tỹ ti vĩ mranh ja (hã) ra.
Ũ tóg kejẽn: “inh pi(jé) Topẽ vĩ mranh tĩ',” he sór mũ. Ti ón vẽ. Hã ra tóg ti hã mỹ tỹ vẽnh vĩ há mẽ tĩ, ti ón mũ ti. Ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh kỹ ẽg tóg ti mỹ tónh ke mũ. “Ã vĩ mranh inh, tag han kỹ,” he jé ẽg tóg ke mũ. Kỹ tóg ẽg mỹ vẽnh pãte fón ke mũ sir. Tag tó ja ti nĩ, kỹ tóg han ke mũ. Kuryj ti nĩ mỹr. Kỹ tóg ẽg kykũnh ke mũ sir, ẽg jykre pãno tỹ tũg' he jé. 10 Ẽg tỹ: “inh pi(jé) ti vĩ mranh ja nĩgtĩ',” hen kỹ ẽg tóg Topẽ to: “ti ón vẽ,” he mũ. Kỹ ẽg pi(jé) ti vĩ ki kanhrãn há nỹtĩ'.