PEDRO TỸ CARTA HAN VÉN
1
Pedro tỹ ãjag mỹ carta rán hã vẽ, Jesus Cristo tỹ inh fẽg hã vẽ, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé. Sỹ Topẽ tỹ ũn kuprẽg mũ ag mỹ rán hã vẽ. Ẽg mré ke tũ ag kãmĩ ãjag tóg mũgtĩ, ũ tỹ Jesus ki ge tũ ag kãmĩ, Ponto tá, Galácia tá, Capadócia tá, Ásia tá, Bitínia tá ke gé. Topẽ vỹ ãjag kuprẽg. Vãsỹ tóg to jykrén ja nĩ, ãjag kuprẽg ke to, ẽg jóg tỹ Topẽ ti. Ãjag mỹ tóg ã kuprĩg jẽnẽ, hã kỹ ãjag tóg tỹ ti tũ nỹtĩ, ãjag tỹ Jesus Cristo vĩ kri fi jé, ti tỹ ã kyvénh tỹ ãjag kygpe jé, ãjag tỹ ti ri ke há nỹtĩ jé. Topẽ jé ãjag tar han mãn', han mãn' hé, kỹ ãjag jé krĩ kãnhvy nỹtĩ.
Topẽ tỹ ẽg mỹ nén ũ há ven ke
Topẽ mỹ sóg vĩ há han tĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mỹ. Ẽg jagãgtãn tãvĩ han tóg tĩ. Jesus Cristo rĩn mãn tóg, ti ter kar kỹ, kỹ tóg Jesus tugrĩn ẽg mur mãn ri ke han tĩ gé. Kỹ tóg ẽg mỹ sér tĩ, ẽg tỹ kanhkã mĩ ẽkrén kỹ. Tá ẽg tóg nén ũ sĩnvĩ kar venh ke mũ. Tá ẽg tũ vỹ tũ' henh ke tũ pẽ nĩ. Kómóg ke tũ tóg nĩ, tá ẽg tũ ti, tá ũ tóg ti kókén ke tũ nĩ gé. Topẽ ki ãjag tóg ge kỹ nỹtĩ, kỹ tóg ãjag ki rĩr há han nĩ nĩ. Nén ũ kar han há tóg nĩ, kỹ tóg ẽg ki rĩr há han tĩ gé, Topẽ ti. Ãjag krenkren han jé tóg ke mũ, ãjag tỹ ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm ke mũ ẽn ve jé. Nĩm han kỹ tóg nĩ nĩ, ti tỹ ẽg mỹ nén ven ke ẽn ti. Kurã tỹ ẽgno ki ẽg tóg ẽn venh ke mũ.
6-7 Ver tóg ãjag mỹ jagy tĩ. Ge ra mỹ sér nỹtĩmnĩ. Kãnhmar tóg tũ' henh ke mũ, nén tỹ ẽg mỹ jagy nĩ tag ti. Topẽ tỹ ẽg jykre ve sór vẽ, hã kỹ ẽg tóg ver nén ũ jagy ve vén tĩ. Ẽg tỹ ti jagy to tar nỹtĩn kỹ tóg vég mũ, ẽg tỹ ti ki rã há han kỹ nỹtĩ ti. Ha vé, ouro rỹg ẽg tóg tĩ, pĩ rỹ jagy ki, ẽg tỹ ti há nĩ ẽn ve jé. Ge ti nĩ, ẽg mré. Tũ' he jé tóg ke mũ, ouro ti. Ouro kãfór ti nĩ, ẽg tỹ ti ki rã ti. Ẽg tỹ nén ũ jagy ve to tar nỹtĩn kỹ tóg ve há tĩ, ẽg tỹ ti ki rã há han kỹ nỹtĩ ti. Kỹ tóg ẽg to vĩ há han ke mũ, Cristo ti. Ẽg tỹ tóg ũn mág han ke mũ, ũn tar, Jesus tỹ vẽnh kar mỹ vẽnh ven ke kurã ẽn kã. 8-9 Ti to há ãjag nỹtĩ, ãjag tỹ ti ve ja tũ (hã) ra. Ti ki ge kỹ ãjag nỹtĩ, ãjag tỹ ti vég tũ ra. Hã kỹ ãjag tóg krenkren ke mũ. Ãjag krenkren ke ẽn hã tóg ãjag mỹ sér pẽ tĩnh mũ, sér gy ti tĩnh mũ, ha vemnĩ. Ãjag fe tóg mrin ke tãvĩ han ke mũ, kurã ẽn kã, ha vemnĩ.
10-11 Topẽ vĩ tó tĩ ag tóg vãsỹ tó ja nĩgtĩ, Topẽ tỹ ũri ẽg krenkren han mũ tag ti. Topẽ kuprĩg vỹ ag kanhrãn ja nĩ. Ag mỹ tóg Cristo tỹ ẽg jagfy jagtar jagy han ke kãmén ja nĩ. Kỹ tóg ag mỹ ti tỹ kar kỹ tỹ ũn mág jẽnh ke tó ja nĩ gé, ti tỹ ẽg jagfy vẽsỹrénh kar kỹ tỹ ũn mág nĩnh ke ti. Kỹ ag tóg tag ve sór ja nĩgtĩ, vãsỹ Topẽ vĩ tó tĩ ag. “Kurã tỹ hẽ kã kenh ke nẽ hỹn?” he ja ag tóg nĩgtĩ, Cristo jagtar ke to. “Ti tỹ hẽ ri kenh ke nẽ?” he ja ag tóg nĩgtĩ gé. Tag ve sór tãvĩ ja ag tóg nỹtĩgtĩ. 12 Hã ra Topẽ tóg ag mỹ: “inh pi(jé) ãjag hã mỹ tag ven ke mũ',” he ja nĩ. “Ãjag nón ke ag hã mỹ ke vẽ, ag hã ne ãjag tỹ nén tó mũ venh ke mũ,” he ja tóg nĩ, Topẽ ti, vãsỹ ti vĩ tó tĩ ag mỹ. Ti tỹ ag mỹ ãjag tó jan hã vẽ. Hã kỹ ãjag tóg hur mẽ, ti mré ke ũ ag tỹ ãjag mỹ Jesus kãme sér kãmén kỹ. Topẽ kuprĩg vỹ ag tar han ja nĩ, Topẽ tỹ ag mỹ ã kuprĩg jẽnẽn kỹ, kanhkã tá, hã kỹ ag tóg ãjag mỹ ti kãmén kãmũ ja nĩ. Ha vé, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag tỹ ki kanhrãn há tóg tĩ, ãjag tỹ ti kãme mẽg mũ tag ti, hã ra ag tóg ki kagtĩg nỹtĩ.
Ẽg tỹ Topẽ vĩ ki króm kãn ke
13 Hã kỹ Topẽ tỹ ẽg mỹ nén tó mũ hã han sórmnĩ. Vẽnh ki ẽmẽmnĩ, Jesus tỹ ẽg mỹ nén nĩm ke mũ ẽn hã mĩ ẽkrén nĩ. Jesus tỹ vẽnh ven ke kurã ẽn kã ẽg tóg venh ke mũ sir, ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm ke mũ ẽn ti. 14 Vãsỹ ãjag tóg ãjag tỹ nén to én mũ ẽn han ja nĩgtĩ, ãjag tỹ Topẽ vĩ mẽ ja tũ nỹtĩn kỹ. Ũri Topẽ vĩ hã ki króm nĩ, ãjag tỹ vãsỹ nén han ja ẽn tovãnh kãn nĩ. 15 Topẽ jykre hã han nĩ, kỹ tóg vẽnh ven mũ, ãjag tỹ tỹ ti tũ nỹtĩn ti. Ãjag tỹ ti jykre hã han jé Topẽ tóg ãjag kuprẽg. Há tãvĩ ti nĩ, Topẽ ti, kỹ ti jykre ri ke han nĩ. 16 Tag tó ja ti nĩ, ha mẽ: “ũn há pẽ vỹ tỹ inh nĩ, kỹ inh ri ke nỹtĩ sórmnĩ, vẽnh jykre há hã han kỹ nỹtĩmnĩ,” he ja tóg nĩ, Topẽ ti.
17 Ẽg tỹ Topẽ mré vẽmén kỹ ẽg tóg ti mỹ: “ẽg jóg,” he tĩ. Hã kỹ ẽg tóg ti kamẽg ke mũ, ti tỹ tỹ ẽg jóg nĩn kỹ. Ha vé, ẽg kar tỹ nén han mũ vég ti nĩgtĩ, kỹ tóg vẽnh kar jykre ki kanhró kar nĩ, Topẽ ti, kỹ tóg vẽnh kar jykre tónh ke mũ. Ver ẽg tóg ũ tỹ ti ki kagtĩg ag kãmĩ mũgtĩ. Ẽg tỹ ag kãmĩ mũn kỹ ẽg tóg Topẽ vĩ ki króm há han ke mũ. 18 Kaja e to tóg ẽg kygjãm ja nĩ, ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ. Ãjag jo ke ag vỹ ãjag jo vẽnh jykre kórég han ja nĩgtĩ, ãjag tỹ ag nón han jé. Hã ra tóg kaja e to ãjag kygvãn ja nĩgtĩ, ãjag tỹ vẽnh jykre kórég ẽn han mãn tũ nĩ jé. Kaja e to tóg ẽg kygjãm. Ouro to ke pijé'. Prata to ke pijé', ti kaja ẽn ti. Tũ' he jé tóg ke mũ, ouro mré prata ti. 19 Hã ra tóg ã kyvénh hã to ẽg kygjãm, kỹ tóg tũ' he jãvãnh nĩ, ti kyvénh ti. Nén ũ kaja kãfór kar ti nĩ, ti kyvénh ti. Ũn há tãvĩ vỹ tỹ ti nĩ, ũ tỹ ã kyvénh tỹ ẽg kygjãm mũ ẽn ti, hã vỹ: Cristo, he mũ. Kygnẽ ja tũ pe ti nĩ. Kỹ tóg ovelha hã tãvĩ ri ke nĩ, ti tỹ ẽg jagfy ter kỹ. 20 Topẽ vỹ ti kuprẽg, ti tỹ ẽg jagfy ter jé. Ã tỹ nén ũ kar han tũ ki tóg ti kuprẽg, vãsỹ. Hã ra tóg ũri ga kri mur ja nĩ, ãjag tỹ ti vĩ mẽ jé, kurã tỹ ẽgno to hã. 21 Ti tugrĩn ãjag tóg Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ. Ti rĩn mãn ja tóg nĩ, Topẽ ti, kỹ tóg ti tỹ ũn mág han ja nĩ gé, kanhkã tá. Kỹ Topẽ ki rã há han nĩ. Ãjag krenkren han jé tóg ke mũ, ha vemnĩ.
22 Topẽ vĩ pẽ ki króm ãjag tóg tĩ, hã kỹ ãjag tóg jãnhkrig kỹ nỹtĩ ha, ũri. Ãjag mré ke kar ag to ãjag tóg há tãvĩ nỹtĩ gé. Kỹ jagnẽ to há nỹtĩ to tar nỹtĩmnĩ gé. Ón kỹ jagnẽ to há nỹtĩ tũg nĩ. 23 Topẽ vỹ ãjag han mãn, kỹ tóg ẽg mur mãn ri ke nĩ. Ã vĩ tỹ tóg ẽg han mãn ja nĩ. Rĩr ti nĩ, ũn vĩ mũ ti, hã vỹ: Topẽ, he mũ. Tũ' henh ke tũ ti nĩ. Ti tỹ ẽg han mãn kỹ tóg tỹ ẽg panh pir nĩ, ũn ter ke tũ ẽn ti. Ẽg panh ter mũ ẽn ri ke tũ ti nĩ. 24 Hã kỹ tag tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ: “ẽprã ke ag vỹ re ri ke nỹtĩ, re fej sĩnvĩ ẽn ri ke. Hã ra tóg kãnhmar tóg tĩ, re ti, kỹ ti fej tóg kãgter kãn tĩ. Kỹ ẽprã ke ag tóg kãnhmar kãgter tĩ gé, re fej ri ke. 25 Jãvo Topẽ vĩ vỹ tũ' henh ke tũ pẽ nĩ,” he tóg, Topẽ vĩ tỹ rán kỹ nĩ ki. Tag mẽ ãjag. Topẽ vĩ sér to ken hã vẽ.