PEDRO TỸ CARTA HAN VÉN
1
Pedro tỹ ãjag mỹ carta rán hã vẽ. Jesus Cristo vỹ inh fẽg, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé. Sỹ Topẽ tỹ ũn kuprẽg mũ ag mỹ rán hã vẽ. Ẽg mré ke tũ ag kã mĩ ãjag tóg mũgtĩ, ũ tỹ Jesus ki ge tũ ag kã mĩ, Ponto tá, Galácia tá, Capadócia tá, Ásia tá, Bitínia tá ke gé. Topẽ vỹ ãjag kuprẽg. Vãsỹ tóg to jykrén ja nĩ, ẽg jóg tỹ Topẽ ti. Ãjag mỹ tóg ti kuprĩg jẽnẽ, ãjag tỹ Jesus Cristo vĩ kri fi jé, ti tỹ ti kyvénh tỹ ãjag kygpe jé, ãjag tỹ ti ri ke há nỹtĩ jé. Topẽ jé ãjag tar han mãn', han mãn' hé, kỹ ãjag jé krĩ kãnhvy nỹtĩ.
Topẽ tỹ ẽg mỹ nén ũ há ven ke
Topẽ mỹ sóg vĩ há han tĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mỹ. Ẽg jagãgtãn tãvĩ han tóg tĩ. Jesus Cristo rĩn mãn tóg, ti ter kar kỹ, kỹ tóg Jesus tugrĩn ẽg mur mãn ri ke han tĩ gé. Kỹ tóg ẽg mỹ sér tĩ, ẽg tỹ kanhkã mĩ ẽkrén kỹ. Tá ẽg tóg nén ũ sĩnvĩ kar venh ke mũ. Tá ẽg tũ vỹ tũ' henh ke tũ pẽ nĩ. Kómóg ke tũ tóg nĩ, tá ũ tóg kókén ke tũ nĩ gé. Topẽ ki ãjag tóg ge kỹ nỹtĩ. Kỹ tóg ãjag ki rĩr há han nĩ nĩ. Nén ũ kar han há tóg nĩ. Kỹ tóg ẽg ki rĩr há han tĩ gé. Ãjag krenkren han jé tóg ke mũ, ãjag tỹ ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm ke mũ ẽn ve jé. Nĩm han kỹ tóg nĩ nĩ. Kurã tỹ ẽgno kã ẽg tóg ẽn venh ke mũ.
6-7 Ver tóg ãjag mỹ jagy tĩ. Ge ra mỹ sér nỹtĩm nĩ. Kãnhmar tóg tũ' henh ke mũ, nén tỹ ẽg mỹ jagy nĩ tag ti. Topẽ tỹ ẽg jykre ve sór vẽ. Hã kỹ ẽg tóg ver nén ũ jagy ve vén tĩ. Ẽg tỹ ge ra ti to tar nỹtĩn kỹ tóg vég mũ, ẽg tỹ ti ki rã há han kỹ nỹtĩ ti. Ha vé, ouro rỹg ẽg tóg tĩ, pĩ rỹ jagy ki, ẽg tỹ ti há nĩ ẽn ve jé. Ri ke ti nĩ. Tũ' he jé tóg ke mũ, ouro ti. Ouro kãfór ti nĩ, ẽg tỹ ti ki rã ti. Ẽg tỹ nén ũ jagy vég mũ ra ti to tar nỹtĩn kỹ Cristo tóg ẽg tỹ ũn mág han ke mũ, ũn tar, Jesus tỹ vẽnh kar mỹ vẽnh ven ke kurã ẽn kã. 8-9 Ti to há ãjag nỹtĩ. Ti ki ge kỹ ãjag nỹtĩ, ãjag tỹ ti vég tũ ra. Hã kỹ ãjag tóg krenkren ke mũ. Ãjag krenkren ke ẽn hã tóg ãjag mỹ sér pẽ tĩnh mũ, ha vem nĩ. Ãjag fe tóg mrin ke tãvĩ han ke mũ, kurã ẽn kã, ha vem nĩ.
10-11 Topẽ vĩ tó tĩ ag tóg vãsỹ tó ja nĩgtĩ, Topẽ tỹ ũri ẽg krenkren han mũ tag ti. Topẽ kuprĩg vỹ ag kanhrãn ja nĩ. Ag mỹ tóg Cristo tỹ ẽg jagfy jagtar jagy han ke kãmén ja nĩ. Kỹ tóg ag mỹ ti tỹ kar kỹ tỹ ũn mág jẽnh ke tó ja nĩ gé. Kỹ ag tóg tag ve sór ja nĩgtĩ. “Kurã tỹ hẽ kã kenh ke nẽ hỹn?“ he ja ag tóg nĩgtĩ, Cristo jagtar ke to. Tag ve sór tãvĩ ja ag tóg nỹtĩgtĩ. 12 Hã ra Topẽ tóg ag mỹ: “inh pijé ãjag hã mỹ tag ven ke mũ',” he ja nĩ. “Ãjag nón ke ag hã mỹ ke vẽ,” he ja tóg nĩ, vãsỹ ti vĩ tó tĩ ag mỹ. Ti tỹ ag mỹ ãjag tó jan hã vẽ. Hã kỹ ãjag tóg hur mẽ, ti mré ke ũ ag tỹ ãjag mỹ Jesus kãme sér kãmén kỹ. Topẽ kuprĩg vỹ ag tar han ja nĩ, hã kỹ ag tóg ãjag mỹ ti kãmén kãmũ ja nĩ. Ha vé, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag tỹ ki kanhrãn há tóg tĩ, ãjag tỹ ti kãme mẽg mũ tag ti, hã ra ag tóg ver ki kagtĩg nỹtĩ.
Topẽ vĩ ki króm kãn ke
13 Hã kỹ Topẽ tỹ ẽg mỹ nén tó mũ hã han sórm nĩ. Vẽnh ki ẽmẽm nĩ. Ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm ke mũ ẽn hã mĩ ẽkrén nĩ. Jesus tỹ vẽnh ven ke kurã ẽn kã ẽg tóg venh ke mũ sir, ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm ke mũ ẽn ti. 14 Vãsỹ ãjag tóg ãjag tỹ nén to én mũ ẽn han ja nĩgtĩ, ãjag tỹ Topẽ vĩ mẽ ja tũ nỹtĩn kỹ. Ũri Topẽ vĩ hã han nĩ. Ãjag tỹ vãsỹ nén han ja ẽn tovãnh kãn nĩ. 15 Topẽ jykre hã han nĩ. Kỹ tóg vẽnh ven mũ, ãjag tỹ tỹ ti tũ nỹtĩ ti. Ãjag tỹ ti jykre hã han jé Topẽ tóg ãjag kuprẽg. Há tãvĩ ti nĩ, kỹ ti jykre ri ke han nĩ. 16 Tag tó ja ti nĩ, ha mẽ: “ũn hapẽ vỹ tỹ inh nĩ. Kỹ inh ri ke nỹtĩ sórm nĩ. Vẽjykre há hã han kỹ nỹtĩm nĩ,” he ja tóg nĩ, Topẽ ti.
17 Ẽg tỹ ti mré vẽmén kỹ ẽg tóg ti mỹ: “ẽg jóg,” he tĩ. Hã kỹ ẽg tóg ti kamẽg ke mũ, ti tỹ tỹ ẽg jóg nĩn kỹ. Ha vé, ẽg kar tỹ nén han mũ vég ti nĩgtĩ. Kỹ tóg vẽnh kar jykre ki kanhró kar nĩ, Topẽ ti. Ver ẽg tóg ũ tỹ ti ki kagtĩg ag kã mĩ mũgtĩ. Kỹ ẽg tóg ti vĩ ki króm há han ke mũ. 18 Kaja e to tóg ẽg kygjãm ja nĩ, ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ. Ãjag jo ke ag vỹ ãjag jo vẽjykre kórég han ja nĩgtĩ, ãjag tỹ ag nón han jé. Hã ra tóg kaja e to ãjag kygvãn ja nĩgtĩ, ãjag tỹ vẽjykre kórég ẽn han mãn tũ nĩ jé. Ouro to ke pijé'. Prata to ke pijé', ti kaja ẽn ti. Tũ' he jé tóg ke mũ, ouro mré prata ti. 19 Hã ra tóg ti kyvénh hã to ẽg kygjãm. Kỹ tóg tũ' he jãvãnh nĩ. Nén ũ kaja kãfór kar ti nĩ, ti kyvénh ti. Ũn há tãvĩ vỹ tỹ ti nĩ, ũ tỹ ti kyvénh tỹ ẽg kygjãm mũ ẽn ti, hã vỹ: Cristo, he mũ. Kygnẽ ja tũ pe ti nĩ. 20 Topẽ vỹ ti kuprẽg, ti tỹ ẽg jagfy ter jé. Ti tỹ nén ũ kar han tũ ki tóg ti kuprẽg, vãsỹ. Hã ra tóg ũri ga kri mur ja nĩ, ãjag tỹ ti vĩ mẽ jé, kurã tỹ ẽgno to hã. 21 Ti tugrĩn ãjag tóg Topẽ ki ge kỹ nỹtĩ. Ti rĩn mãn ja tóg nĩ, Topẽ ti. Kỹ tóg ti tỹ ũn mág han ja nĩ gé, kanhkã tá. Kỹ Topẽ ki rã há han nĩ. Ãjag krenkren han jé tóg ke mũ, ha vem nĩ.
22 Topẽ vĩ pẽ ki króm ãjag tóg tĩ. Hã kỹ ãjag tóg jãnhkri nỹtĩ ha, ũri. Ãjag mré ke kar ag to ãjag tóg há tãvĩ nỹtĩ gé. Kỹ jagnẽ to há nỹtĩ to tar nỹtĩm nĩ gé. Ón kỹ jagnẽ to há nỹtĩ tũg nĩ. 23 Topẽ vỹ ãjag han mãn, kỹ tóg ẽg mur mãn ri ke nĩ. Ti vĩ tỹ tóg ẽg han mãn ja nĩ. Rĩr ti nĩ. Tũ' henh ke tũ ti nĩ. Kỹ tóg tỹ ẽg panh pir nĩ, ũn ter ke tũ ẽn ti. Ẽg panh ter mũ ẽn ri ke tũ ti nĩ. 24 Hã kỹ tag tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ: “ẽprã ke ag vỹ re ri ke nỹtĩ, re fej sĩnvĩ ẽn ri ke. Hã ra tóg kãnhmar tóg tĩ, kỹ ti fej tóg kãgter kãn tĩ. Kỹ ẽprã ke ag tóg kãnhmar kãgter tĩ gé, re fej ri ke. 25 Jãvo Topẽ vĩ vỹ tũ' henh ke tũ pẽ nĩ,” he tóg, Topẽ vĩ tỹ rán kỹ nĩ ki. Topẽ vĩ sér to ken hã vẽ.