PAULO TỸ CARTA HAN:
TESSALÔNICA TÁ KE AG MỸ CARTA VE
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ ẽmã tỹ Tessalônica tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Topẽ vĩ mẽ jé ãjag tóg tá vẽnh mãn tĩ. Topẽ tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, ẽg jóg mág ti. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ gé. Sỹ ãjag mỹ vẽnh rá jẽnẽ vẽ, kỹ Silas mré Timóteo vỹ inh mré jẽnẽg mũ gé. Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé.
Tessalônica tá ke ag jykre
Kurã kar ki sóg ãjag to Topẽ mré vĩ tĩ. Ti mỹ sóg: “há ti nĩ, ã tỹ ag krĩn há han kỹ,” he tĩ. Sỹ ti mré vĩn kỹ sóg ãjag mĩ ẽkrég tĩ. Ãjag tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ãjag tóg nén ũ há kar han mũgtĩ. Ãjag tỹ ti to há nỹtĩn kỹ ãjag tóg rãnhrãj mág han mũgtĩ. Ãjag tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ve sór kỹ ãjag tóg to krónh ke tũ nĩgtĩ.
Inh kanhkã', tỹ ẽg tóg Topẽ fe nỹtĩ, ti tỹ ẽg kuprẽg ja nĩn kỹ. Sỹ ãjag mré nĩn kỹ sóg ãjag mỹ Topẽ vĩ sér tó ja nĩgtĩ. Inh pijé inh jykre tỹ vẽmén ja nĩgtĩ'. Topẽ jykre hã tỹ sóg vẽmén tĩ, Topẽ kuprĩg tỹ inh krĩn kỹ. Ti hã vỹ ẽg tar han tĩ. Ki hã tó sóg mũ ãjag mỹ, hã kỹ ãjag tóg inh jykre ki kanhró nỹtĩ. Sỹ ãjag to há nĩn hã kỹ sóg ãjag mỹ tó ja nĩ. Inh ri ke han sór ãjag tóg mũ, ẽg Senhor ri ke ke gé. Sỹ ãjag mỹ nén tó ja ẽn kri fig ãjag tóg tĩ. Kỹ ãjag tóg to vẽsỹrénh jagy han tĩ, ũri, pã'i ag tỹ ãjag to kórég nỹtĩn kỹ. Hã ra Topẽ kuprĩg vỹ ãjag krĩ tỹ kãnhvy' he mũ, ãjag vẽsỹrénh mũ hã ra, ẽprã. Hã kỹ vẽnh kar tóg ãjag tỹ nén han mũ mẽg mũ sir, ga tỹ Macedônia tá, ga tỹ Grécia tá ke gé, ag tỹ ãjag kóm han kãn jé sir, ũ tỹ Jesus ki ge kỹ nỹtĩ kar ag ke gé. Vẽnh kar vỹ ãjag tỹ nén han mũ mẽ kãn huri. Topẽ vĩ tó ãjag tóg mũ, hã kỹ ag tóg ga tỹ Macedônia tá mẽg mũ, ga tỹ Grécia tá ke gé, ẽmã kar mĩ hã. Ãjag tỹ Topẽ ki ge mũ mẽ kãn ag tóg huri. Isỹ ag mỹ tó sór mũ ra ag tóg: “mẽ ẽg huri,” he tĩ. Kỹ ag tóg inh mỹ: “ã vĩ kri fig ag nẽji mũ, Tessalônica tá ke ag,” he tĩ. “Topẽ ki ge kỹ ag nẽji nỹtĩ, vẽnh kãgrá tỹ topẽ tovãnh kỹ, ag tỹ Topẽ vĩ hã han jé sir, ũn rĩr nĩ ẽn vĩ ti, hã vỹ: Topẽ pẽ, he mũ. 10 Ti kósin nẽji vỹn kenh ke mũ, kanhkã tá. Ti kãtĩg jãvãnh ag nẽji mũ. Topẽ nẽji ti rĩn mãn, ti ter kar kỹ, Jesus ti. Ẽn nẽji ẽg krenkren han mũ, ẽg tỹ Topẽ jũ vég tũ nĩ jé. Jesus kãtĩg jãvãnh ag nẽji mũ, Tessalônica tá ke ag,” he ag tóg tĩ ãjag to.