PAULO TỸ CARTA HAN: TESSALÔNICA TÁ KE AG MỸ CARTA VE
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ cidade tỹ Tessalônica tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Tessalônica tá ãjag tóg vẽnh mãn tĩ, Topẽ vĩ mẽ jé. Topẽ tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, ẽg jóg mág ti. Jesus Cristo tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ gé, ẽg Senhor ti. Sỹ ãjag mỹ vẽnh rá jẽnẽ vẽ, kỹ Silas vỹ jẽnẽg mũ gé inh mré, Timóteo ke gé. Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé, ti tỹ ãjag mỹ vẽnh jykre kusa nĩm jé.
Vẽnh kar tỹ Tessalônica tá ke ag jykre vég tĩ
Kurã kar ki sóg ãjag to Topẽ mré vĩ tĩ. Ti mỹ sóg: “há ti nĩ, ã tỹ ag krĩn há han kỹ,” he tĩ, kurã kar ki. Sỹ ti mré vĩn kỹ sóg ãjag mĩ ẽkrég tĩ. Ãjag tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ãjag tóg nén ũ há kar han mũgtĩ. Ãjag tỹ ti to há nỹtĩn kỹ ãjag tóg rãnhrãj mág han mũgtĩ. Ãjag tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ve sór kỹ ãjag tóg to krónh ke tũ nĩgtĩ. Tag mĩ sóg ẽkrég tĩ, kurã kar ki, sỹ Topẽ mré vĩn kỹ, ẽg jóg mág mré.
Inh kanhkã', tỹ ẽg tóg Topẽ fe nỹtĩ, ti tỹ ẽg kuprẽg ja nĩn kỹ. Tag ki kanhró ẽg tóg nỹtĩ. Sỹ ãjag mré nĩn kỹ sóg ãjag mỹ Topẽ vĩ sér tó ja nĩgtĩ. Inh pi(jé) inh jykre tỹ vẽmén ja nĩgtĩ'. Topẽ jykre hã tỹ sóg vẽmén tĩ, Topẽ kuprĩg tỹ inh krĩn kỹ. Ti hã vỹ ẽg tar han tĩ. Ki hã tó sóg mũ ãjag mỹ, tag ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ. Isỹ ãjag mré nĩn kỹ ãjag tóg inh ve ja nĩgtĩ, hã kỹ ãjag tóg inh jykre ki kanhró nỹtĩ. Sỹ ãjag to há nĩn kỹ, hã kỹ sóg ãjag mỹ tó ja nĩ. Inh ri ke han sór ãjag tóg mũ, ẽg Senhor ri ke ke gé. Sỹ ãjag mỹ nén tó ja ẽn kri fig ãjag tóg tĩ. Kỹ ãjag tóg to vẽsỹrénh jagy han tĩ, ũri, pã'i ag tỹ ãjag to kórég nỹtĩn kỹ. Hã ra Topẽ kuprĩg vỹ tỹ ãjag jagrẽ nĩ, hã kỹ ãjag krĩ tóg kãnhvy' he mũ, ãjag vẽsỹrénh mũ (hã) ra, ẽprã. Hã kỹ vẽnh kar tóg ãjag tỹ nén han mũ mẽg mũ sir, ga tỹ Macedônia tá, ga tỹ Grécia tá ke gé, ag tỹ ãjag kóm han kãn jé sir, ũ tỹ Jesus ki ge kỹ nỹtĩ kar ag ke gé. Vẽnh kar vỹ ãjag tỹ nén han mũ mẽgmẽ kãn huri. Topẽ vĩ tó ãjag tóg mũ, hã kỹ ag tóg ga tỹ Macedônia tá mẽgmẽ, ga tỹ Grécia tá ke gé, ẽmã kar mĩ hã. Ãjag tỹ Topẽ ki ge mũ mẽgmẽ kãn ag tóg huri. Isỹ ag mỹ tó sór kỹ ag tóg: “mẽ ẽg huri,” he tĩ. Kỹ ag tóg inh mỹ kãmén mũ, sỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ tó ja ẽn ti. “Ã vĩ kri fig ag nẽji mũ, Tessalônica tá ke ag,” he ag tóg tĩ inh mỹ, ãjag to. “Topẽ ki ge kỹ ag nẽji nỹtĩ, vẽnh kãggrá tỹ topẽ tovãnh kỹ, ag tỹ Topẽ vĩ hã han jé sir, ũn rĩr mũ vĩ ti, hã vỹ: Topẽ pẽ, he mũ,” he ag tóg tĩ ãjag to. 10 “Ti kósin nẽji vỹn kenh ke mũ, kanhkã tá. Ti kãtĩg jãvãnh ag nẽji mũ,” he ag tóg tĩ. “Topẽ nẽji ti rĩn mãn, ti ter kar kỹ, Jesus ti. Ẽn nẽji ẽg krenkren han mũ, ẽg tỹ Topẽ jũ vég tũ nĩ jé, Jesus kãtĩg jãvãnh ag nẽji mũ, Tessalônica tá ke ag,” he ag tóg tĩ ãjag to.