PAULO TỸ CARTA HAN: TIMÓTEO MỸ CARTA VE
1
Paulo tỹ rá vẽ. Topẽ ne inh kuprẽg ja nĩ', ẽg kren han tĩ ti. Isỹ tỹ Jesus Cristo apóstolo jẽ jé tóg inh fẽg ja nĩ. Ti hã ve sór ẽg tóg mũ, Jesus Cristo ti.
Isỹ inh kósin tỹ Timóteo mỹ rán hã vẽ. Tỹ ã inh kósin pẽ ri ke nĩ, ã tỹ isugrĩn Topẽ vĩ kri fin kỹ.
Ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ã tar han jé, ti tỹ ã jagãgtãn jé, ti tỹ ã krĩ kuprã han jé, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ti ke gé.
Ẽg tỹ vyrmỹ vẽnh vĩ jẽmẽ sór ke tũ
Isỹ cidade tỹ Éfeso tá kãkutẽ kỹ ga tỹ Macedônia ra tĩg kỹ sóg ã mỹ to vĩ, ã tỹ ver Éfeso tá ke ag ki rĩr jé. Ã mỹ sóg tó, ã tỹ tá nỹtĩ ag jyvẽn jé. Ón kỹ ag tóg Topẽ jykre kãmén sór tĩ. Tag to ag mỹ: “han tũg nĩ,” hemnĩ. Topẽ jykre tovãnh kỹ ag tóg vyrmỹ nén ũ ũ to jykrén sór mũ, hã vỹ: kanhkã tãn tỹ ó, he mũ, kar ag tóg gufã ag jiji tó sór mũ gé. Ag tỹ nén tó mũ ẽn tó kãn ke tũ ẽg tóg nĩ. Tag to jagnẽ vĩ kafãn mũ vỹ kutẽ tĩ. Ẽg pi(jé) tag tỹ Topẽ jykre han tĩ'. Topẽ jykrén hã vẽ, hã vỹ: vẽnh kar tỹ ti ki rã, he mũ.
Ẽg tỹ Topẽ jykre han kỹ ẽg tóg jagnẽ to há tãvĩ nỹtĩ, ẽg fe kar tỹ, kỹ ẽg tóg jagnẽ mỹ vẽnh jykre pir han tĩ gé, ti ki rã há han jé ẽg tóg ke mũ gé. Tá ke ũ ag tóg vẽnh jykre há tag togvãnh, kỹ ag tóg véké vẽmén mũ nĩ ha. Ag tỹ kygnẽn hã vẽ. Topẽ tỹ vãsỹ ẽg jyvẽn tĩ ẽn tỹ ag tóg ãjag kanhrãn sór tĩ, ag tỹ ki kagtĩg (hã) ra. Ón kỹ ag tóg tó tĩ, ag tỹ ki kagtĩg nỹtĩn kỹ. Topẽ vĩ kãmén sór ag tóg tĩ, to ag tóg: “tag to ke vẽ,” he tĩ, ag tỹ ki kagtĩg nỹtĩn kỹ.
Ag jãvo ẽg tóg ki kanhró nỹtĩ, Topẽ tỹ vãsỹ ẽg jyvẽn tĩ ẽn há nĩ ti. Ẽg tỹ to jykrén há han kỹ ẽg tóg ti há nĩ vég tĩ. Topẽ pi(jé) ũ tỹ ti vĩ ki króm mũ ag tugrĩn ẽg jyvẽn ja nĩgtĩ'. Ũ tỹ vẽnh jykre kuryj han vãnh ẽn ag tugnĩn ken hã vẽ, ũ tỹ ti vĩ han sór tũ ag tugrĩn, ũ tỹ Topẽ to é he mũ ag tugrĩn, ũ tỹ ti vĩ mranh mũ ag tugrĩn, ũ tỹ ti ki kanhrãn sór vãnh ag tugnĩn, ũ tỹ vẽnh jykre pãno han mũ ag tugrĩn ke gé. Ũ tỹ ge ag vỹ ãjag panh tén tĩ, ãjag mỹnh tén ag tóg tĩ, jagnẽ kãgtén ag tóg tĩ, 10 ãjag prũ tũ fag mré ag tóg nỹ tĩ, ãjag mén tũ ag mré fag tóg nỹ tĩ, jagnẽ ki vỹn ke ag tóg tĩ, jagnẽ vẽne he ag tóg tĩ, jagnẽ mỹ ag tóg ón tĩ, jagnẽ to ag tóg ón tĩ gé, vẽnh jykre pãno kar han ag tóg tĩ, Topẽ tỹ nén ũ to: “kórég ti nĩ,” he mũ ẽn han kãn ag tóg tĩ. 11 Ũ tỹ tag han mũ tugnĩn tóg ẽg jyvẽn ja nĩ, Topẽ ti, ẽg tỹ han tũg jé. Ti hã vỹ ẽg mỹ vẽnh vĩ sér tó ja nĩgtĩ', ti hã vỹ inh mỹ to: “ha vẽnh kar mỹ tónh tĩg,” he ja nĩ'. Topẽ hã ne ã pir mỹ há nĩ'. Jãvo ag tóg ti vĩ tag kato tẽ tĩ.
Topẽ tỹ ẽg jagãgtãn sór
12 Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ne isar han tĩ', hã kỹ sóg ti hã mỹ vĩ há han tĩ. Ti hã ne iso jykrén kỹ inh kuprẽg', sỹ ti rãnhrãj han jé, kỹ tóg vég mũ, sỹ to tar nĩ ti, ti tỹ isar han kỹ. 13 Sỹ tá krỹg ke tũ vẽ vẽ, isỹ ti rãnhrãj han jé. Vãsỹ sóg ti mỹ vĩ kónãn ja nĩgtĩ, ti vóg kónãn ja sóg nĩgtĩ, ti to jũ pẽ han ja sóg nĩgtĩ gé. Hã ra sóg ti ki kagtĩg nĩ ja nĩgtĩ, kỹ sóg ti ki rã sór ja tũ nĩgtĩ gé. Hã kỹ tóg inh jagãgtãn, sỹ ti ki rã jé. 14 Inh jagãgtãn há tãvĩ han tóg, ẽg Senhor ti, hã kỹ sóg ti ki rã há han, kỹ sóg ti to há tãvĩ nĩ gé, Jesus Cristo to.
15 Tag vỹ tỹ vẽnh vĩ há nĩ, ha mẽ, kỹ vẽnh kar tỹ tag to há nỹtĩ ran jé há tĩ vẽ, hã vỹ: Jesus Cristo vỹ ga kri mur, ti tỹ Topẽ vĩ mranh tĩ ag kren han jé, he mũ. Topẽ vĩ mranh tĩ ag kar kórég kãfór vỹ tỹ inh nĩ. 16 Hã kỹ tóg inh jagãgtãn ja nĩ gé. Jesus Cristo tỹ vẽnh kar mỹ ven sór vẽ, ti tỹ Topẽ vĩ mranh tĩ ag jagãgtãn sór mũ ti. Hã kỹ tóg inh jagãgtãn, sỹ ũ tỹ ti vĩ mranh mũ ag kãfór han ja hã ra. Kỹ vẽnh kar tóg inh ve kỹ Topẽ tỹ ag to há ki kanhró nỹtĩnh mũ. Vẽnh kar vỹ ẽg rĩr krỹg ja tũ venh ke mũ, ẽg tỹ ti ki ge kỹ.
17 Topẽ hã ne ã pir mỹ tỹ pã'i mág nĩ'. Ã tỹ nén kar han to tóg nĩ nĩ, kỹ tóg ter ke tũ nĩ gé. Ti vég tũ ẽg tóg nĩgtĩ. Ã pir mỹ tóg tỹ Topẽ nĩ. Kỹ ẽg tóg ti hã mỹ vĩ há han ke mũ, ti to ke gé. Ti mỹ vĩ há han ke tag tóg tũg' henh ke tũ nĩ gé. Amém.
Timóteo rãnhrãj
18 Timóteo', inh kósin vỹ tỹ ã nĩ. Sỹ ã mỹ ã rãnhrãj tag nĩm vẽ. Vãsỹ ã tóg mẽ ja nĩ, Topẽ vĩ tó tĩ ag tỹ ã to nén tó ja ti. Kỹ ag vĩ mĩ ẽkré. Soldado tỹ ã rãnhrãj to vãsãn ri ke han kỹ ã jẽ nĩ, Topẽ vĩ tó kỹ. Topẽ vĩ tó tĩ ag vĩ vỹ ã tar han ke mũ, ã tỹ ã rãnhrãj to vãsãn há han jé. 19 Ti ki rã to krónh ke tũg nĩ. Ã fe kavénh sór tũg nĩ. Ũ ag tóg ãjag fe kavénh ja nĩgtĩ. Hã ra ag tóg kykũnh sór ja tũ nĩgtĩ, ag fe kavéj ti. Hã kỹ ag tóg ti ki rã kỹ tĩ tovãnh tĩ, kỹ tóg ẽg barco tỹ goj ki pun ke ri ke nĩ. 20 Ag kãmĩ ũ vỹ tỹ Himeneu nĩ, Alexandre ti ke gé. Topẽ to é he ag tóg mũ ha ũri, hã kỹ sóg Satanás mỹ ag vin, ti tỹ ag vóg kónãn jé. Satanás tỹ ag vóg kónãn tugrĩn ag hỹn ki kanhrãn ke mũ, ẽg tỹ Topẽ to é henh ke tũ ti.