PAULO TỸ CARTA HAN:
TIMÓTEO MỸ CARTA VE
1
Paulo tỹ rá vẽ. Topẽ ne inh kuprẽg ja nĩ', ẽg kren han tĩ ti. Isỹ tỹ Jesus Cristo apóstolo jẽ jé tóg inh fẽg ja nĩ. Ti hã ve sór ẽg tóg mũ, Jesus Cristo ti.
Isỹ inh kósin tỹ Timóteo mỹ rán hã vẽ. Tỹ ã inh kósin pẽ ri ke nĩ, ã tỹ isugrĩn Topẽ vĩ kri fin kỹ.
Ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ã tar han jé, ti tỹ ã jagãgtãn jé, ti tỹ ã krĩ kuprãg jé, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ti.
Vyrmỹ vẽnh vĩ jẽmẽ sór ke tũ
Isỹ ẽmã tỹ Éfeso tá kãkutẽ kỹ ga tỹ Macedônia ra tĩg kỹ sóg ã mỹ to vĩ, ã tỹ ver Éfeso tá ke ag ki rĩr jé. Ón kỹ ag tóg Topẽ jykre kãmén sór tĩ. Tag to ag mỹ: “han tũg nĩ,” hem nĩ. Topẽ jykre tovãnh kỹ ag tóg vyrmỹ nén ũ ũ to jykrén sór mũ, hã vỹ: kanhkã tãn tỹ ó, he mũ, ke tũ nĩ kỹ, ẽg jo ke ag jigji. Nén ũ tũ vẽ. Ẽg pijé tag tỹ Topẽ jykre han tĩ'. Topẽ jykre hã vẽ, hã vỹ: vẽnh kar tỹ ti ki rã, he mũ.
Ẽg tỹ Topẽ jykre han kỹ ẽg tóg jagnẽ to há tãvĩ nỹtĩ, ẽg fe tỹ. Kỹ ẽg tóg jagnẽ mré vẽjykre pir han tĩ gé. Ti ki rã há han jé ẽg tóg ke mũ gé. Tá ke ũ ag tóg vẽjykre há tag tovãnh. Kỹ ag tóg véké vẽmén mũ nĩ ha. Ag tỹ kygnẽn hã vẽ. Topẽ tỹ vãsỹ ẽg jyvẽn mũ ẽn tỹ ag tóg ãjag kanhrãn sór tĩ, ag tỹ ki kagtĩg hã ra. Ón kỹ ag tóg Topẽ vĩ kãmén sór tĩ. To ag tóg: “tag to ke vẽ,” he tĩ, ag tỹ ki kagtĩg nỹtĩn kỹ.
Ag jãvo ẽg tóg ki kanhró nỹtĩ, Topẽ tỹ vãsỹ ẽg jyvẽn mũ ẽn há nĩ ti. Ẽg tỹ to jykrén há han kỹ ẽg tóg ti há nĩ vég tĩ. Topẽ pijé ũ tỹ ti vĩ ki króm mũ ag tugrĩn ẽg jyvẽn ja nĩgtĩ'. Ũ tỹ vẽjykre pãno han mũ ag tugrĩn ke vẽ. Ũ tỹ ge ag vỹ ag panh mré ag mỹnh fi tén tĩ. Jagnẽ kãgtén ag tóg tĩ, 10 ag prũ tũ fag mré ag tóg nỹ tĩ, fag mén tũ ag mré, jagnẽ mỹ ag tóg ón tĩ, jagnẽ to ag tóg ón tĩ gé. Vẽjykre pãno kar han ag tóg tĩ. Topẽ tỹ nén ũ to: “kórég ti nĩ,” he mũ ẽn han kãn ag tóg tĩ. 11 Ũ tỹ tag han mũ tũgrĩn tóg ẽg jyvẽn ja nĩ, ẽg tỹ han tũg jé. Ti hã vỹ ẽg mỹ vẽnh vĩ sér tó ja nĩgtĩ'. Ti hã vỹ inh mỹ: “ha vẽnh kar mỹ tónh tĩg,” he ja nĩ'. Topẽ hã ne ti pir mỹ há nĩ'. Jãvo ag tóg ti vĩ tag kato tẽ tĩ.
Topẽ tỹ ẽg jagãgtãn sór
12 Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ne isar han tĩ'. Hã kỹ sóg ti hã mỹ vĩ há han tĩ. Ti hã ne iso jykrén kỹ inh kuprẽg', sỹ ti rãnhrãj han jé. Kỹ tóg vég mũ, sỹ to tar nĩ ti, ti tỹ isar han kỹ. 13 Sỹ tá krỹg ke tũ vẽ vẽ. Vãsỹ sóg ti mỹ vĩ kónãn ja nĩgtĩ. Ti vóg kónãn ja sóg nĩgtĩ. Hã ra sóg ti ki kagtĩg nĩ ja nĩgtĩ. Hã kỹ tóg inh jagãgtãn, sỹ ti ki rã jé. 14 Inh jagãgtãn há tãvĩ han tóg, ẽg Senhor ti. Hã kỹ sóg ti ki rã há han. Kỹ sóg ti to há tãvĩ nĩ gé.
15 Tag vỹ tỹ vẽnh vĩ há nĩ, ha mẽ. Kỹ vẽnh kar tỹ tag to há nỹtĩ ran jé há tĩ vẽ, hã vỹ: “Jesus Cristo vỹ ga kri mur, ti tỹ Topẽ vĩ mranh tĩ ag krenkren han jé,” he mũ. Ti vĩ mranh tĩ ag kar kórég kãfór vỹ tỹ inh nĩ. 16 Hã kỹ tóg inh jagãgtãn ja nĩ gé. Jesus Cristo tỹ vẽnh kar mỹ ven sór vẽ, ti tỹ Topẽ vĩ mranh tĩ ag jagãgtãn sór mũ ti. Kỹ vẽnh kar tóg inh ve kỹ Topẽ tỹ ag to há nĩ ki kanhró nỹtĩnh mũ. Vẽnh kar vỹ ẽg rĩr krỹg ja tũ venh ke mũ, ẽg tỹ ti ki ge kỹ.
17 Topẽ hã ne ti pir mỹ tỹ pã'i mág nĩ'. Ti tỹ nén kar han to hã tóg nĩ nĩ. Kỹ tóg ter ke tũ nĩ gé. Ti vég tũ ẽg tóg nĩgtĩ. Ti pir mỹ tóg tỹ Topẽ nĩ. Kỹ ẽg tóg ti hã mỹ vĩ há han ke mũ. Ti mỹ vĩ há han ke tag tóg tũ' henh ke tũ nĩ gé. Hã vẽ.
Timóteo rãnhrãj
18  Timóteo', inh kósin vỹ tỹ ã nĩ. Sỹ ã mỹ ã rãnhrãj tag nĩm vẽ. Vãsỹ ã tóg mẽ ja nĩ, Topẽ vĩ tó tĩ ũ tỹ ã to nén tó ja ẽn ti. Ti vĩ vỹ ã tar han ke mũ. Hã kỹ ã tóg soldado tỹ ti rãnhrãj to vãsãn ri ke han ke mũ, ã rãnhrãj to. 19 Ti ki rã to krónh ke tũg nĩ. Vẽjykre pãno han sór tũg nĩ. Ũ ag tóg vẽjykre pãno han mãn ja nĩgtĩ. Hã ra ag tóg kykũnh sór ja tũ nĩgtĩ. Hã kỹ ag tóg ti ki rã kar kỹ ti tovãnh ja nĩgtĩ. 20 Ag kã mĩ ũ vỹ tỹ Himeneu nĩ, Alexandre ti ke gé. Topẽ to é he ag tóg mũ ha ũri, hã kỹ sóg Satanás mỹ ag vin, ti tỹ ag vóg kónãn jé. Ti tỹ ag vóg kónãn kỹ ag hẽn ri ke mũn Topẽ to é he mãn ke tũ nĩ.