PEDRO TỸ CARTA HAN MÃN
1
Simão Pedro tỹ ãjag mỹ carta rán hã vẽ. Jesus Cristo tỹ inh fẽ vẽ, sỹ ti rãnhrãj han jé, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé. Isỹ ũ tỹ inh mré Jesus Cristo ki ge kỹ nỹtĩ kar ag mỹ rán hã vẽ. Topẽ vỹ ẽg kuprẽg, ũn jykre kuryj ẽn vỹ ẽg kuprẽg, ẽg tỹ ẽg krenkren han mũ tỹ Jesus Cristo ki ge jé. Nén ũ sér vẽ, ti ki ge mũ ti.
Ãjag to sóg Topẽ mré vĩ tĩ, ãjag tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ki kanhrãn há han jé, Topẽ ki ke gé, ãjag tỹ komẽr hã ti ki kanhrãn kãn jé. Kỹ tóg ãjag tar han ke mũ. Kỹ tóg ãjag krĩ tỹ kãnhvy' henh ke mũ gé.
Topẽ tỹ ẽg kuprẽg
Topẽ ki kanhró ẽg tóg nỹtĩ. Ẽg kuprẽg tóg, ti tỹ ẽg tar han jé, ti tar nĩ ẽn ri ke. Kỹ tóg ẽg tỹ ũn mág han ke mũ gé, ti tỹ tỹ ũn mág nĩ ẽn ri ke. Ẽg tỹ tag ki kanhró há han kỹ ẽg tóg ti to tar nỹtĩ, ẽg tỹ ti jykre jagma mũ há han jé. Kỹ Topẽ tóg ẽg mỹ nén ũ há tó ja nĩgtĩ gé. Ũ tóg ẽg mỹ vẽnh vĩ há tỹ ge tónh ke tũ nĩ. Topẽ tỹ ẽg mỹ vĩ há han ri ke venh ke tũ ẽg tóg nĩ. Tag tó ti ẽg mỹ, ha mẽ. Ẽprã ke kar vỹ nũgme ki vár ke mũ, ãjag tỹ nén to én mũ ẽn han tugrĩn. Ag jãvo ẽg tóg krenkren ke mũ, kỹ ẽg tóg Topẽ ri ke nỹtĩnh ke mũ, mỹr, ha mẽ. Hã kỹ vãsãn, ãjag tỹ ti ki rã to tar nỹtĩ jé, ãjag tỹ ti ki rã tugrĩn vẽnh jykre há hã han jé. Vẽnh jykre há han kỹ vẽnh kanhrãn kỹ mũmnĩ gé. Vẽnh kanhrãn kỹ mũ kỹ vẽso jykrén nĩ gé. Vẽso jykrén kỹ ti tovãnh tũg nĩ gé. Ti tovãnh tũ nĩn kỹ ti jykre hã mĩ mũmnĩ gé. Ti jykre hã mĩ mũn kỹ jagnẽ to há tãvĩ nỹtĩmnĩ gé, ẽg kanhkã kar ag to. Ẽg kanhkã to há nỹtĩn kỹ ẽprã ke kar ag to há nỹtĩmnĩ gé. Ãjag tỹ tag han kãn kỹ tóg há tĩ. Kỹ ãjag tóg ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ki kanhrãn há han ke mũ gé, kỹ ãjag tóg vẽnh jykre há to krónh ke tũ nĩ gé. Kỹ ãjag tóg komẽr hã ti ki kanhrãn kãn ke mũ, ha vemnĩ. Ũ tỹ vẽnh jykre há han sór tũ nĩn kỹ tóg ũn kyvó ri ke nĩ, ũn ẽvãnh kórég, ũn kutu ri ke ti nĩ sir. Ẽn vỹ ẽg Senhor ki kagtĩg nĩ. Vãsỹ Topẽ vỹ ti kykũnh ja nĩ, ti tỹ Topẽ vĩ mranh ja ẽn to. Hã ra tóg kã jatun kỹ nĩ ha, hã kỹ tóg ti kórég han mãn sór mũ.
10 Inh kanhkã', Topẽ vỹ ãjag kuprẽg. Kỹ vãsãnsãn, vẽnh kar tỹ ãjag jykre há tugrĩn ki kanhró nỹtĩ jé, ti tỹ ãjag kuprẽg mũ ẽn ti. Kỹ ãjag tóg tỹ prãnh kenh ke tũ nĩ, ha vemnĩ. 11 Kanhkã ve jé ãjag tóg ke mũ, ha vemnĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tũ ti, ẽg krenkren han tĩ ẽn tũ ti. Tũ' henh ke tũ ti nĩ, ti tỹ tá tỹ ũn mág nĩ ti.
12 Hã kỹ sóg ãjag mỹ tó mãn', tó mãn' he mũ. Ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ, vẽnh vĩ há to tar ãjag tóg nỹtĩ, ãjag tỹ mẽg mũ ẽn to. 13 Ge ra sóg ãjag jyvẽn mãn sór mũ, ãjag tỹ kã jatu tũ nỹtĩ jé. Isỹ ãjag mré nĩ mũ ẽn kã sóg ãjag mỹ tag tó, ãjag jyvẽn mág inh. Kỹ kã jatun nỹtĩ tũg nĩ. 14 Ha vé, kãnhmar sóg iser kỹ inh fár tovãnh kỹ tĩg ke mũ, ki kanhró sóg nĩ. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo vỹ inh mỹ isỹ kãnhmar tĩg ke ti tó. 15 Hã kỹ sóg vẽnh rán tag to fũrũn mũ, ãjag tỹ iser kar kỹ kã jatun tũ nỹtĩ jé.
Pedro tỹ Jesus ve ja
16 Ha vé, inh pi(jé) ãjag mỹ ón mũ', isỹ ãjag mỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo kãtĩg vén mũ ẽn tón kỹ, isỹ ti jykre tar tón kỹ. Ti ve inh, sỹ ãjag mỹ nén tó mũ ti. Ti ve inh, ti tỹ tỹ ũn mág pẽ nĩ ti. 17-18 Ti jóg tỹ Topẽ vỹ ti tỹ ũn mág han. Ti tỹ tóg ũn tar han gé. Ẽg tỹ Jesus mré pãnónh kri nỹtĩ ẽn kã ẽg tóg kanhkã tá vẽnh vĩ ẽn mẽg mũ, ẽprã nỹtĩn kỹ. Kỹ tóg ti to tag tó, ũ tỹ vẽnh kar kri ke ẽn ti, Topẽ ti, ha mẽ. “Inh kósin pir hã vẽ,” he ja tóg nĩ, Topẽ ti, Jesus to. “Inh fe pẽ vẽ,” he ja tóg nĩ. Topẽ tỹ pãnónh ki kãtére mũ ẽn kri ke ja vẽ. Ẽn tá sóg Jesus tỹ tỹ ũn mág jẽ vé.
19 Hã kỹ ẽg tóg ũ tỹ vãsỹ Topẽ vĩ tó tĩ ag vĩ kri fig mũ, tovãnh tũ ẽg nỹtĩ. Kri nĩmnĩ gé, ãjag. Lampião grug ri ke ti nĩ ẽg mỹ, ag vĩ ti. Lampião grug vỹ ẽg mỹ kuty tá jẽngrẽ han ti. Kurã ke kãtá ẽg tóg lampião grug ve mãn sór tũ nĩgtĩ. Kurã ke kãtá krĩg mág hã vỹ ẽg fe tỹ mrin ke tĩ. Jesus to ken hã vẽ, hã vỹ: krĩg mág, he mũ. 20 Kỹ, ãjag tỹ Topẽ vĩ rá to ken kỹ tag to jykrén nĩ, ha mẽ: ẽg pi(jé) vẽsóg ki to jykrén ke mũ', Topẽ vĩ rá to', Topẽ tỹ ã vĩ tó tĩ ag mỹ nén tó mũ ẽn to'. Topẽ hã ne to ẽg krĩn ke mũ'. 21 Kỹ Topẽ vĩ tó tĩ ag pi(jé) vẽsóg ki ãjag krĩ ki to jykrén kỹ rán ja nĩgtĩ gé'. Topẽ kuprĩg tỹ ãjag krĩn mũ ẽn hã rán ja ag tóg nĩgtĩ, hã kỹ tóg tỹ Topẽ vĩ nĩ, vẽnh rán ki.