PEDRO TỸ CARTA HAN MÃN
1
Simão Pedro tỹ ãjag mỹ carta rán hã vẽ. Jesus Cristo tỹ inh fẽ vẽ, sỹ ti rãnhrãj han jé, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé. Isỹ ũ tỹ inh mré Jesus Cristo ki ge kỹ nỹtĩ kar ag mỹ rán hã vẽ. Topẽ vỹ ẽg kuprẽg, ũn jykre kuryj ẽn, ẽg tỹ ẽg krenkren han mũ tỹ Jesus Cristo ki ge jé.
Ãjag to sóg Topẽ mré vĩ tĩ, ãjag tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ki kanhrãn há han jé, Topẽ ki ke gé, ãjag tỹ komẽr hã ti ki kanhrãn kãn jé. Kỹ tóg ãjag tar han ke mũ. Ãjag krĩ tỹ tóg kãnhvy' henh ke mũ gé.
Topẽ tỹ ẽg kuprẽg
Topẽ ki kanhró ẽg tóg nỹtĩ. Ẽg kuprẽg tóg, ti tỹ ẽg tar han jé, ti tar nĩ ẽn ri ke. Kỹ tóg ẽg tỹ ũn mág han ke mũ gé, ti tỹ tỹ ũn mág nĩ ẽn ri ke. Ẽg tỹ tag ki kanhrãn kỹ ẽg tóg ti jykre jagma mũ há han ke mũ. Kỹ Topẽ tóg ẽg mỹ nén ũ há kãfór tó kỹ: “ẽprã ke kar vỹ nũgme ki vár ke mũ, ag tỹ nén to én mũ ẽn han tugrĩn,” he ja nĩ. Ag jãvo ẽg tóg krenkren ke mũ, kỹ ẽg tóg Topẽ ri ke nỹtĩnh ke mũ, mỹr, ha mẽ. Hã kỹ vãsãn, ãjag tỹ ti ki rã to tar nỹtĩ jé, ãjag tỹ vẽjykre há hã han jé. Vẽjykre há han kỹ vẽnh kanhrãn kỹ mũm nĩ gé. Vẽnh kanhrãn kỹ mũ kỹ vẽso jykrén nĩ gé. Vẽso jykrén kỹ ti tovãnh tũg nĩ gé. Ti tovãnh tũ nĩn kỹ ti jykre hã mĩ mũm nĩ gé. Ti jykre hã mĩ mũn kỹ jagnẽ to há tãvĩ nỹtĩm nĩ gé, ẽg kanhkã kar ag to. Ẽprã ke kar ag to há nỹtĩm nĩ gé. Ãjag tỹ tag han kãn kỹ tóg há tĩ. Kỹ ãjag tóg ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ki kanhrãn há han ke mũ gé. Kỹ ãjag tóg vẽjykre há to krónh kenh ke tũ nĩ gé. Kỹ ãjag tóg komẽr hã ti ki kanhrãn kãn ke mũ, ha vem nĩ. Ũ tỹ vẽjykre há han sór tũ nĩn kỹ tóg ũn kyvó ri ke nĩ, ũn ẽvãnh kórég, ũn kutu ri ke ti nĩ sir. Ẽn vỹ ẽg Senhor ki kagtĩg nĩ. Hã kỹ tóg ti kórég han tĩ nĩ.
10 Inh kanhkã', Topẽ vỹ ãjag kuprẽg. Kỹ vãsãnsãn, vẽnh kar tỹ ãjag jykre há tugrĩn ki kanhró nỹtĩ jé, ti tỹ ãjag kuprẽg mũ ẽn ti. Kỹ ãjag tóg tỹ prãnh kenh ke tũ nĩ, ha vem nĩ. 11 Kanhkã ve jé ãjag tóg ke mũ, ha vem nĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tũ ti, ẽg krenkren han tĩ ẽn tũ ti. Tũ' henh ke tũ ti nĩ, ti tỹ tá tỹ ũn mág nĩ ti.
12 Hã kỹ sóg ãjag mỹ tó mãn', tó mãn' he mũ. Ki kanhró ãjag tóg nỹtĩ. Vẽnh vĩ há to tar ãjag tóg nỹtĩ, ãjag tỹ mẽg mũ ẽn to. 13 Ge ra sóg ãjag jyvẽn mãn sór mũ, ãjag tỹ kã jatu tũ nĩ jé. Isỹ ãjag mré nĩ mũ ẽn kã sóg ãjag mỹ tag tó. Ãjag jyvẽn mág inh. 14 Ha vé, kãnhmar sóg iser kỹ inh fár tovãnh kỹ tĩg ke mũ. Ki kanhró sóg nĩ. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo vỹ inh mỹ isỹ kãnhmar tĩg ke ti tó. 15 Hã kỹ sóg vẽnh rán tag to fũrũn mũ, ãjag tỹ iser kar kỹ kã jatun tũ nĩ jé.
Pedro tỹ Jesus ve ja
16 Ha vé, inh pijé ãjag mỹ ón mũ', isỹ ãjag mỹ ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo kãtĩg vén mũ ẽn tón kỹ, isỹ ti jykre tar tón kỹ. Ti ve inh, ti tỹ tỹ ũn mág pẽ nĩ ti. 17-18 Ti jóg tỹ Topẽ vỹ ti tỹ ũn mág han. Ti tỹ tóg ũn tar han gé. Ẽg tỹ Jesus mré pãnónh kri nỹtĩ ẽn kã ẽg tóg kanhkã tá vẽnh vĩ ẽn mẽg mũ, ẽprã nỹtĩn kỹ. Kỹ tóg ti to tag tó, ũ tỹ tỹ vẽnh kar kri ke ẽn ti, Topẽ ti, ha mẽ. “Inh kósin pir hã vẽ. Inh fe pẽ vẽ,” he ja tóg nĩ, Jesus to. Topẽ tỹ pãnónh ki kãtére mũ ẽn kri ke ja vẽ. Ẽn tá sóg Jesus tỹ tỹ ũn mág jẽ vé.
19 Hã kỹ ẽg tóg ũ tỹ vãsỹ Topẽ vĩ tó tĩ ag vĩ kri fig mũ. Tovãnh tũ ẽg nĩ. Kri nĩm nĩ gé. Néj grug ri ke ti nĩ ẽg mỹ, ag vĩ ti. Néj gru vỹ ẽg mỹ kuty tá jẽngrẽ han tĩ. Kurã ke kã tá krĩg mág hã vỹ ẽg fe tỹ mrin ke tĩ. Jesus to ken hã vẽ, hã vỹ: krĩg mág, he mũ. 20 Kỹ, ãjag tỹ Topẽ vĩ rá to ken kỹ tag to jykrén nĩ, ha mẽ: ẽg pijé vẽsóg ki to jykrén ke mũ', Topẽ vĩ rá to', Topẽ tỹ ti vĩ tó tĩ ag mỹ nén tó mũ ẽn to'. Topẽ hã ne to ẽg krĩn ke mũ'. 21 Kỹ Topẽ vĩ tó tĩ ag pijé vẽsóg ki ag krĩ ki to jykrén kỹ rán ja nĩgtĩ gé'. Topẽ kuprĩg tỹ ag krĩn mũ ẽn hã rán ja ag tóg nĩgtĩ. Hã kỹ tóg tỹ Topẽ vĩ nĩ, vẽnh rán ki.