PAULO TỸ CARTA HAN: TESSALÔNICA TÁ KE AG MỸ CARTA Ũ
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ cidade tỹ Tessalônica t'a ke ag mỹ rán hã vẽ. Tessalônica tá ãjag tóg Topẽ vĩ mẽ jé vẽnhmãn tĩ. Topẽ tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, ẽg jóg mág ti. Jesus Cristo tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ gé, ẽg Senhor ti. Sỹ ãjag mỹ vẽnh rá jẽnẽ vẽ. Kỹ Silas vỹ jẽnẽg mũ gé inh mré, Timóteo ke gé. Ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé, ti tỹ ãjag krĩ kuprãg jé gé. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo mỹ sóg tag to vĩ tĩ gé.
Cristo tỹ ũ tỹ ẽg vóg kónãn mũ ag vóg kónãn ke
Inh kanhkã', isỹ kurã kar ki ãjag to Topẽ mré vĩ vẽ, ãjag to sóg ti mỹ vĩ há han tĩ. Ãjag jykre tóg inh mỹ sér tĩ. Ãjag hã ne tóg ti vĩ to tar tãvĩ nỹtĩ', kri fi kỹ. Jagnẽ mré ãjag tóg há tãvĩ nỹtĩ gé, ãjag kar ti. Hã kỹ sóg Topẽ mỹ vĩ há han tĩ, ãjag to. Hã kỹ sóg Topẽ tũ kar ag mỹ ãjag tó tĩ, ẽg vẽnhmãn kỹ. “Ti vĩ kri fi to ag tar nỹtĩ, ag tỹ ag vóg kónãn mũ ra,” he sóg tĩ ãjag to. “Ag jagãgtar mũ ra ag tóg ti to tar nỹtĩ,” he sóg tĩ. Isỹ tag tó tóg inh mỹ sér tãvĩ tĩ. Hã tugrĩn ẽg tóg Topẽ jykre kuryj ki kanhró nỹtĩ, ãjag tỹ ti tovãnh tũ nĩn kỹ. Kỹ ti tỹ nén han mũ vỹ kugryj kar nỹtĩ, ti tỹ nén tó mũ kar ke gé. Jagtar ãjag tóg mũ, hã ra ãjag tóg ti tovãnh tũ nĩgtĩ. Ti tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ ve jé ãjag tóg ke mũ, kanhkã tá krỹg he jé ãjag tóg ke mũ, ti tugnĩn, ha vemnĩ. Hã kỹ ãjag tóg sir ti tugrĩn jagtar mũ sir. Ha vé, ũ tỹ ãjag jagãgtar han mũ ẽn jagãgtar han jé tóg ke mũ gé, vẽnh kaja jé, Topẽ ti. Hã ki ẽg tóg ti jykre kuryj ki kanhrãn mũ sir. Tag to jykrén. Ag jãvo tóg ãjag tar han mũ sir, ãjag jagtar mũ hã ra, kỹ tóg sir ãjag jagãgtar tỹ tũg' he mũ gé sir, ẽg kar mỹ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tỹ kanhkã tá kãtĩg kỹ. Kanhkã tãn ag mré tóg kãtĩg ke mũ, kỹ ẽg tóg ti venh mũ sir. Tỹ tóg pi gru ve kãtĩg ke mũ. Kỹ tóg ũ tỹ Topẽ ki kanhrãn jãvãnh ag vóg kónãn ke mũ sir, vẽnh kaja jé, ũ tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus vĩ sér mranh mũ ẽn ag. Ag vóg kónãn jé tóg ke mũ, kỹ ag vẽsỹrénh vỹ tũ' henh ke tũ nĩ. Ẽg Senhor mré ag nỹtĩnh ke tũ nĩ sir. Ti jykre há ẽn venh ke tũ ag nĩ, ti tỹ tỹ pã'i mág pẽ nĩ ẽn ti, ũn mág tãvĩ ẽn.
10 Ã kãtĩg kỹ tóg ag vóg ag vóg kónãn ke mũ. Kỹ tóg vãhã ã tũ ag tỹ ũn mág han ke mũ sir. Kỹ vẽnh kar tóg ẽg tugrĩn ti jykre ve kãn ke mũ, ẽg tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. Ãjag hã tóg inh vĩ kri fi, sỹ ãjag mỹ ti vĩ tón kỹ. Hã kỹ ãjag tóg kurã ẽn venh ke mũ. 11 Hã jé sóg ãjag to Topẽ mré vĩ tĩ, kurã kar ki. Ti mỹ sóg: “ag tar han nĩ,” he tĩ. “Nén ũ há han sór ag tóg mũ, ã ki ge kỹ nỹtĩ ag, ã jykre han sór ag tóg mũ, kỹ ag tar han nĩ, ag tỹ kygnẽg tũ nĩ jé. Ag kuprẽg ã tóg, ag tỹ kurã ẽn ve jé, kỹ ag tar han nĩ, ag tỹ kurã ẽn tá krỹg jé,” he sóg tĩ (mỹr), Topẽ mỹ. 12 Ti tỹ ãjag kri tỹ ũn mág nĩ jé, hã jé sóg ti mỹ tó mũ. Ti tỹ ẽg kri tỹ ũn mág nĩn kỹ tóg ẽg tỹ ũn mág han mũ gé. Topẽ tỹ ẽg mỹ ã tỹ nén ũ há nĩm ẽn hã vẽ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo tỹ ke gé.