PAULO TỸ CARTA HAN:
TESSALÔNICA TÁ KE AG MỸ CARTA Ũ
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ ẽmã tỹ Tessalônica tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Tá ãjag tóg Topẽ vĩ mẽ jé vẽnhmãn tĩ. Topẽ tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, ẽg jóg mág ti. Jesus Cristo tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ gé, ẽg Senhor ti. Sỹ ãjag mỹ vẽnh rá jẽnẽ vẽ. Kỹ Silas vỹ jẽnẽg mũ gé inh mré, Timóteo ke gé. Ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé, ti tỹ ãjag krĩ kuprãg jé gé. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo mỹ sóg tag to vĩ tĩ gé.
Cristo tỹ ẽg kajãm ke
Inh kanhkã', isỹ kurã kar ki ãjag to Topẽ mré vĩ vẽ. Ãjag to sóg ti mỹ vĩ há han tĩ. Ãjag jykre tóg inh mỹ sér tĩ. Ãjag hã ne tóg ti vĩ to tar tãvĩ nỹtĩ', kri fi kỹ. Jagnẽ to ãjag tóg há tãvĩ nỹtĩ gé, ãjag kar ti. Hã kỹ sóg Topẽ mỹ vĩ há han tĩ, ãjag to. Hã kỹ sóg Topẽ tũ kar ag mỹ ãjag tó tĩ, ẽg vẽnhmãn kỹ. “Ti vĩ kri fi to ag tar nỹtĩ, ag tỹ ag vóg kónãn mũ ra,” he sóg tĩ, ãjag to. Isỹ tag tó kỹ tóg inh mỹ sér tãvĩ tĩ. Hã tugrĩn ẽg tóg Topẽ jykre kuryj ki kanhró nỹtĩ, ãjag tỹ ti tovãnh tũ nĩn kỹ. Jagtar ãjag tóg mũ, hã ra ãjag tóg ti tovãnh tũ nĩgtĩ. Ti tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ ve jé ãjag tóg ke mũ, ha vem nĩ. Ha vé, ũ tỹ ãjag jagãgtar han mũ ẽn jagãgtar han jé tóg ke mũ gé, vẽnh kaja jé, Topẽ ti. Hã ki ẽg tóg ti jykre kuryj ki kanhrãn mũ sir. Ag jãvo tóg ãjag tar han mũ sir, ãjag jagtar mũ hã ra. Kỹ tóg sir ãjag jagtar tỹ tũ' he mũ gé sir, ẽg kar mỹ, ẽg Senhor tỹ Jesus tỹ kanhkã tá kãtĩg kỹ. Kanhkã tãn ag mré tóg kãtĩg ke mũ. Kỹ ẽg tóg ti venh mũ sir. Tỹ tóg pĩ gru ve kãtĩg ke mũ. Kỹ tóg ũ tỹ Topẽ ki kanhrãn jãvãnh ag vóg kónãn ke mũ sir, vẽnh kaja jé, ũ tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus vĩ mranh mũ ẽn ag. Ag vóg kónãn jé tóg ke mũ. Kỹ ag vẽsỹrénh vỹ tũ' henh ke tũ nĩ. Ẽg Senhor mré ag nỹtĩnh ke tũ nĩ sir. Ti jykre há ẽn venh ke tũ ag nĩ, ti tỹ tỹ pã'i mág pẽ nĩ ẽn ti.
10 Ti kãtĩg kỹ tóg ag vóg kónãn ke mũ. Kỹ tóg vãhã ti tũ ag tỹ ũn mág han ke mũ sir. Kỹ vẽnh kar tóg ẽg tugrĩn ti jykre ve kãn ke mũ, ẽg tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. Ãjag hã tóg inh vĩ kri fi. Hã kỹ ãjag tóg kurã ẽn venh ke mũ. 11 Hã jé sóg ãjag to Topẽ mré vĩ tĩ, kurã kar ki. Ti mỹ sóg: “ag tar han nĩ,” he tĩ. “Ã jykre han sór ag tóg mũ. Kỹ ag tar han nĩ, ag tỹ kygnẽg tũ nĩ jé. Ag kuprẽg ã tóg, ag tỹ kurã ẽn ve jé,” he sóg tĩ mỹr, Topẽ mỹ. 12 Ti tỹ ẽg kri tỹ ũn mág nĩn kỹ tóg ẽg tỹ ũn mág han ke mũ gé. Topẽ tỹ ẽg mỹ ti tỹ nén ũ há nĩm ke ẽn hã vẽ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ti ke gé.