PAULO TỸ CARTA HAN:
TIMÓTEO MỸ CARTA Ũ
1
Paulo tỹ rá vẽ. Topẽ ne inh fẽg', isỹ tỹ Jesus Cristo apóstolo jẽ jé. Inh mỹ tóg tó, isỹ vẽnh kar mỹ ẽg tỹ Jesus Cristo tugrĩn rĩnrĩr nỹtĩnh ke tag tó jé. Topẽ tỹ ẽg mỹ nén han sór mũn hã vẽ.
Isỹ inh kósin tỹ Timóteo mỹ rán hã vẽ, isỹ ũ to há tãvĩ nĩ ẽn mỹ. Ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ã tar han jé, ti tỹ ã jagãgtãn jé, ti tỹ ã krĩ kuprãg jé ke gé.
Topẽ mỹ vĩ há han
Topẽ mỹ sóg vĩ há han tĩ. Ti hã mỹ sóg rãnhrãj tĩ, inh jógjóg ve ag ri kén. To kygnẽ sór vãnh inh nĩgtĩ.
à tó sóg tĩ, sỹ Topẽ mré vẽmén kỹ. To krónh ke tũ inh nĩgtĩ, kurã kar ki. Isĩg kỹ ã tóg fỹ ja nĩ. Hã mĩ sóg ẽkrég tĩ. Hã kỹ sóg ã ve sór tãvĩ nĩ, inh fe tỹ mrin ke jé. Jesus ki rã há han kỹ ã tóg nĩ, ã vóvó tỹ Lóide fi ri ke, ã mỹnh tỹ Eunice fi ri ke. Ki kanhró sóg nĩ.
Hã kỹ sóg ã jyvẽn sór mũ. Topẽ vỹ ã mỹ vẽnh rãnhrãj nĩm, isỹ inh nĩgé tỹ ã kri fi ja nĩn kỹ. Ẽn to tar nĩm nĩ. Topẽ vỹ ẽg mỹ ti kuprĩg jẽnẽ, ẽg kanẽ jur tũ nĩ jé, ẽg tar nỹtĩ jé, ẽg tỹ jagnẽ to há nỹtĩ jé, ẽg tỹ vẽso jykrén jé.
Hã kỹ ẽg Senhor to mỹ'ãg tũg nĩ. Ti kãmén nĩ. Kỹ inh kãmén nĩ gé, isỹ ti tugnĩn se kỹ jẽ tag ti. Kỹ ã tỹ ti tugrĩn vẽsỹrénh ke tag kamẽg tũg nĩ gé, inh mré. Topẽ vĩ to ẽg vẽsỹrénh tĩ. Hã ra Topẽ tóg to ẽg tar han tĩ. Ti hã ne ẽg kren han'. Ti hã ne ẽg kuprẽg', ẽg tỹ tỹ ti tũ nỹtĩ jé. Ẽg tỹ vẽsóg ki to vãsãn pijé'. Ti hã ne to jykrén'. Kỹ tóg ẽg jagãgtãn kỹ ẽg kuprẽg, Jesus Cristo tugrĩn. Nén kar han ke to hã tóg tag to jykrén ja nĩgtĩ. 10 Kỹ tóg ũri hã ẽg mỹ tó, ti tỹ ẽg kren han tĩ tỹ Jesus Cristo jẽnẽn kỹ. Ti hã vỹ ẽg ter pẽ han ke tag tỹ tũ' hé. Kỹ tóg ẽg rĩnrĩr han mũ sir, ẽg tỹ ẽg rĩr krỹg ja tũ ve jé sir, ẽg tỹ ti vĩ sér kri fi kỹ. 11 Kỹ tóg inh mỹ: “vẽnh kar mỹ inh vĩ tónh tĩg,” he ja nĩ gé, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé, sỹ ti vĩ tỹ vẽnh kar kanhrãn jé. 12 Hã kỹ sóg se kỹ jẽ ha. Hã ra sóg mỹ'ãg ke tũ nĩ. Ti ki rã kỹ sóg jẽ ha. Ti ki kanhró sóg nĩ. Nén ũ kar to tóg tar nĩ. Hã kỹ tóg inh ki rĩr há han ki kanhró nĩ gé, sỹ ti mỹ vẽnh fẽg kỹ, isỹ kurã tỹ ẽgno pétẽm há han jé.
13 Isỹ nén tỹ ã kanhrãn ja ẽn kã jatu tũg nĩ. Vẽnh vĩ há vẽ, sỹ ã mỹ nén tó ja ti. Tag ki króm kỹ inh ri kén kãmén nĩ. Ti ki rã to tar nĩm nĩ, vẽnh kar to há nĩm nĩ gé. Jesus Cristo tỹ nén han ja ẽn ri ke han nĩ. 14 Ti tỹ ã mỹ vẽnh rãnhrãj nĩm ja ẽn ki rĩr há han nĩ, ũ tỹ Topẽ vĩ tỹ ũ han tũ nĩ jé. Topẽ kuprĩg vỹ ẽg kã ki ẽmã nĩ. Ẽn vỹ ã tar han ke mũ, ã tỹ ti vĩ tó há han ke to.
15 Ha vé, ga tỹ Ásia tá ke kar ag vỹ isovãnh kãn, Fígelo ke gé, Hermógenes ke gé. Tag mẽ ã hỹn huri. 16 Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ Onesíforo mré ke fag jagãgtãn jé, ũn tũg mũ ẽn ti. Iso há tãvĩ ja ti nĩgtĩ. Iso mỹ'ãg ja tũ ti nĩgtĩ, ise kỹ jẽ hã ra. 17 Ti tỹ ẽmã tỹ Roma tag ki jun kỹ tóg inh jãvãnh tãvĩ han ja nĩ. Kỹ tóg kejẽn inh ve ja nĩ. 18  Éfeso tá tóg inh ki rĩr há han ja nĩgtĩ gé. Kỹ ẽg Senhor hỹn ti jagãgtãn ke mũ, ti tỹ kurã tỹ ẽgno kã ti kren han jé. Kỹ tóg inh mỹ sér tĩnh mũ.