HAN KÃME
1
APÓSTOLO AG TỸ NÉN HAN KÃME
Teófilo, inh Livro ve ki sóg ã mỹ Jesus tỹ nén han mũ kar tó ja nĩ, ti tỹ nén han vén mũ ẽn ti, ti tỹ nén han rén ẽn ti ke gé. Ti tỹ ẽg kanhrãn mũ ẽn rán sóg huri ke gé. Kỹ sóg ti tỹ kanhkã ra tãpry mũ rán huri ke gé. Ti tỹ kanhkã ra tãpry to hã tóg ti tỹ ũn kuprẽg mũ ag mré vẽmén ja nĩ ver. Topẽ kuprĩg tỹ ti mỹ nén tó mũ ẽn tó tóg mũ ag mỹ. Ti ter kar kỹ Jesus tóg ag mỹ vẽnh ven tỹ hẽn ri ke han ja nĩ, kurã tỹ 40 (ke) ki, ti tỹ ũn kuprẽg ja ẽn ag mỹ. Ag tỹ ti ve kỹ ti mré vẽmén kỹ ag tóg ti rĩr jẽ ki kanhrãn mũ, apóstolo ag. Ag mỹ tóg Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ kãmén mũ.
Kejẽn tóg ag mré nĩ nĩ. Kỹ tóg ag mỹ: “ver Jerusalém tá kãpa tũg nĩ,” he mũ. “Tá nỹtĩ kỹ Topẽ tỹ ãjag mỹ nén tó ja jãvãnh nĩ, isỹ ãjag mỹ nén tó ja ẽn ti,” he tóg. João vỹ goj tỹ ẽg kygpe ja nĩgtĩ,” he tóg. “Hã ra ãjag tóg kãnhmar Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ nỹtĩnh ke mũ. Sỹ ãjag kygpenh ken hã vẽ,” he tóg, Jesus ti.
Jesus tỹ kanhkã ra tĩg
Kejẽn ag tóg vẽnh mãn mãn mũ sir, Jesus tỹ ũn vin mũ ag. Kỹ tóg ag mré nĩ nĩ. Kỹ ag tóg ti mỹ: “Senhor,” he mũ. “Ã mỹ ũri ẽg povo tỹ Israel tỹ pã'i mág fẽg mãn mũ', he ag tóg ti mỹ.
Hã ra tóg ag mỹ: “vó, Topẽ hã vỹ ki kanhró nĩ. Ãjag tũ pijé',” he mũ. “Kurã ẽn ki kanhrãn ke tũ ãjag tóg nĩ, Topẽ tỹ ãjag pã'i mág fẽg mãn ke kurã ti,” he tóg. “Hã ra Topẽ kuprĩg vỹ tỹ ãjag jagrẽ nĩnh ke mũ. Kỹ ti hã vỹ ãjag tar han ke mũ, ãjag tỹ inh kãmén jé. Jerusalém tá ãjag tóg inh kãmén ke mũ, ga tỹ Judéia tá ke gé, ga tỹ Samaria tá ke gé, ga fyn ja tá hã ke gé mỹr,” he tóg, Jesus ti. Ti tỹ tag tó kar kỹ tóg vãhã kynhmỹ tãpry mũ sir ag rĩnve, kỹ kanhkã góg vỹ ti kri rũm ke mũ sir, ti ve mãn tũ ag tóg nĩ sir. 10 Kỹ ag tóg kanhkã tugnỹm mũ, ag tỹ ti tĩg ven kỹ.
Hã ra vãhã ũn régre ag tóg tá nỹtĩ, kur kupri rĩnh kỹ. Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag vẽ. 11 Kỹ ag tóg ag mỹ: “ha vé,” he mũ. “Ãjag ne tóg kanhkã tá ẽvãnh nỹtĩ nĩ'. Jesus vỹ vỹn kenh ke mũ. Ti tĩg ja ẽn ri ke han jé tóg ke mũ. Ti tỹ kanhkã ra tãpry vẽ, hã ra tóg tá kãtére mãn ke mũ gé,” he ag tóg.
Ag tỹ Matias fẽg
12 Kỹ ag tóg vỹnvỹn ke mũ sir, Jerusalém ra, krĩ tỹ Oliveiras tá kãmũ kỹ.
13 Ũ tỹ tá kãmũ mũ ag hã vẽ, hã vỹ: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago ũ, Alfeu kósin ẽn, Simão, Judas ũ, Tiago kósin ẽn, he mũ, Jesus tỹ ũn vin mũ ẽn ag. 14 Tá junjun kỹ ag tóg Topẽ mré vĩ mũ, ag tỹ hẽ tá nỹtĩ ẽn tá, ũn tỹtá fag mré hã, Maria fi ke gé, Jesus mỹnh ẽn fi, ti jãvy ag mré hã ke gé, ha mẽ.
15 Kejẽn Jesus mré ke tỹ hẽn ri ke ag vỹ tá nỹtĩ nĩ, vẽnh mãn kỹ, ũ tỹ 100 kri 20 (ke) hỹn.
16 Kỹ Pedro tóg: “ha vé, inh kanhkã',” he mũ. “Vãsỹ tóg rán kỹ nĩ. Topẽ kuprĩg tóg Davi krĩn ja nĩgtĩ, ti tỹ Judas to rán jé, hã ra tóg ki hã tó ja nĩ, vẽnh rán ki,” he tóg. “Ũ tỹ Jesus kãgmĩnh ke mũ ag jãmĩ tóg kãtĩg ja nĩ, Judas ti. 17 Hã ra tóg tỹ ẽg mré ke ja nĩ, kỹ ti tỹ nén han mũ tóg ẽg tỹ nén han mũ ri ke ja nĩ gé. 18 Hã ra tóg Jesus kato jãnkamy mãn ja nĩ, kỹ tóg jãnkamy ẽn tỹ ẽpỹ kajãm ja nĩgtĩ. Hã ra tóg ti nunh kã vẽnh jãján ja nĩ, kỹ tóg tam ke kỹ kutẽ ja nĩ, kỹ ti nug tóg jar ja nĩ, kỹ ti nug tóg kãkutẽ ja nĩ, kỹ tóg ter ja nĩ, Judas ti. 19 Kỹ Jerusalém tá ke kar ag tóg mẽg mũ sir, hã kỹ ag tóg ti japỹ to: Aceldama, he mũ, hã vỹ: ẽpỹ kyvénh, he mũ, ẽg vĩ ki,” he tóg.
20 “Ẽg tỹ Topẽ mỹ jãnjãn jafã ki tag tóg rán kỹ nĩ, hã mẽ: ẽn jamã vỹ vag ke mũ, ũ pijé ki ẽmãn mãn mũ', he tóg, vẽnh rán ki, Judas to. Kỹ ũ vỹ ge nĩ gé, hã mẽ: ũ tỹ ti jẽg ja kã jẽ kỹ ti rãnhrãj han ke vẽ, he tóg mũ gé. 21 Hã kỹ, mũ nỹ, ti jẽgja ki ũ fẽg jé, ũ tỹ ẽg mré Jesus tỹ ga mĩ tĩ vég mũ, 22 ũ tỹ João tỹ Jesus kype vég mũ, ũ tỹ Jesus tỹ nén han mũ ve kãn mũ, ti tỹ kanhkã ra tĩg mré hã. Ẽn tóg sir ẽg mré ti rĩr mãn tónh ke mũ,” he tóg, Pedro ti.
23 Kỹ ag tóg ũn régre ag vin mũ, hã vỹ: José, he mũ, ti jiji ũ hã vỹ: Barsabás, he mũ. Ti mré ag tóg Matias fẽg mũ gé. 24 Kỹ ag tóg Topẽ mré vĩ mũ, ha mẽ. “Ẽg jóg', ẽg tỹ nén to jykrén mũ ki kanhró ã tóg nĩ. Ã hỹn ũ tỹ hẽ kuprẽg, 25 ti tỹ ẽg mré ã rãnhrãj tag han jé, ti tỹ tỹ ẽg mré apóstolo jẽ jé? Judas vỹ ti rãnhrãj tovãnh. Kỹ ũ tỹ hẽ nỹ ti jẽg ja kã jẽnh mũ ha?“ he ag tóg mũ, Topẽ mỹ. 26 Kỹ ag tóg to joga he mũ sir, hã ra Matias tóg Judas jẽgja kã jẽ mũ. Hã kỹ tóg tỹ ũ tỹ 11 (ke) ag mré ke nĩ sir. Tỹ tóg apóstolo jẽ sir.