APÓSTOLO AG TỸ NÉN HAN KÃME
1
Teófilo, inh livro ve ki sóg ã mỹ Jesus tỹ nén han kar tó ja nĩ, ti tỹ nén han vén mũ ẽn ti, ti tỹ nén han rén ẽn ti ke gé. Ti tỹ ẽg kanhrãn mũ ẽn rán sóg huri ke gé. Kỹ sóg ti tỹ kanhkã ra tãpry mũ rán huri ke gé. Ã tỹ kanhkã ra tãpry to hã tóg apóstolo ag mré vẽmén ja nĩ ver, ã tỹ ũn kuprẽg mũ ag mré. Topẽ kuprĩg tỹ ti mỹ nén tó mũ ẽn tó tóg mũ ag mỹ, ag tỹ ki hã han jé. Ã ter kar kỹ Jesus tóg ag mỹ vẽnh ven tỹ hẽn ri ke han ja nĩ, kurã tỹ 40 (ke) ki. Rĩr mãn kỹ tóg ag mỹ vẽnh ven ja nĩ, ti tỹ ũn kuprẽg ja ẽn ag mỹ. Ag tỹ ti ve kỹ, ag tỹ ti mré vẽmén kỹ ag tóg ti rĩr jẽ ki kanhró nỹtĩ, apóstolo ag. Ag mỹ tóg Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ kãmén mũ, Jesus ti.
Kejẽn tóg ag mré nĩ nĩ. Kỹ tóg ag mỹ: “ver cidade tỹ Jerusalém tá kãpa tũg nĩ,” he mũ. “Tá nỹtĩ kỹ Topẽ tỹ ãjag mỹ nén tó ja jãvãnh nĩ,” he tóg, “isỹ ãjag mỹ nén tó ja ẽn ti,” he tóg. “João vỹ goj tỹ ẽg kygpe ja nĩgtĩ,” he tóg. “Hã ra kãnhmar ãjag tóg Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ venh ke mũ. Sỹ ãjag kypenh ken hã vẽ,” he tóg, Jesus ti. Kỹ tóg tĩ mũ sir.
Jesus tỹ kanhkã ra tĩg
Kejẽn ag tóg vẽnh mãn mãn mũ sir, Jesus tỹ ũn vin mũ ag. Kỹ tóg ag mré nĩ nĩ, Jesus ti. Kỹ ag tóg ti mỹ: “Senhor,” he mũ. “Ã mỹ ũ ri ẽg pã'i mág fẽg mãn mũ', ẽg povo tỹ Israel tỹ pã'i mág?” he ag tóg ti mỹ.
Hã ra tóg ag mỹ: “vó,” he mũ. “Topẽ hã ki kanhro nĩ,” he tóg. “Ãjag tũ pijé',” he tóg. “Kurã ẽn ki kanhrãn ke tũ ãjag tóg nĩ, Topẽ tỹ ãjag pã'i mág fẽg mãn ke kurã ti. Topẽ hã ne kurã tag tónh ke mũ,” he tóg. “Hã ra Topẽ kuprĩg vỹ tỹ ãjag jagrẽ nĩnh ke mũ. Kỹ ti hã vỹ ãjag tar han ke mũ, ãjag tỹ inh kãmén jé. Cidade tỹ Jerusalém tá ãjag tóg inh kãmén ke mũ, ga tỹ Judéia tá ke gé, ga tỹ Samaria tá ke gé, ga fyn ja tá hã ke gé mỹr,” he tóg, Jesus ti.
à tỹ tag tó kar kỹ tóg vãhã kynh mỹ tãpry mũ sir ag rĩnve, kỹ kanhkã góg vỹ ti kri rũm ke mũ sir, ti ve mãn tũ ag tóg nĩ sir. 10 Hã ra ag tóg kanhkã tugnỹm mũ, ag tỹ ti tĩg ven kỹ, ti tỹ ũn vin mũ ag.
Kỹ vãhã ũn régre ag tóg tá nỹtĩ, kur kupri rĩnh kỹ. Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag vẽ, ũn régre ẽn ag. 11 Kỹ ag tóg ag mỹ: “ha vé, Galiléia tá ke',” he mũ. “Ãjag hã ne tóg kanhkã tá ẽvãnh nỹtĩ nĩ',” he ag tóg. “Jesus vỹ vỹn kenh mũ, ti tĩg ja ẽn ri ke han jé tóg ke mũ. Ti tỹ kanhkã ra tãpry vẽ, hã ra tóg tá kãtére mãn ke mũ gé,” he ag tóg, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag, Jesus tỹ ũn vin mũ ag mỹ.
Ag tỹ Matias fẽg
12 Kỹ Jesus tỹ ũn vin mũ ag tóg vỹnvỹn ke mũ sir, Jerusalém ra, krĩ tỹ Oliveiras tá kãmũ kỹ. Jerusalém kakó kã ti nĩ, 1 quilômetro tá ti nĩ hỹn, krĩ tỹ Oliveiras ti.
13 Ag tỹ Jerusalém tá junjun kỹ ag tóg ĩn to jãpry jafã to jãpry mũ, tá nỹtĩ jé, ĩn kri. Ũ tỹ tá nỹtĩ ag hã vẽ: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago ũ hã vỹ: Alfeu kósin, he mũ, Simão ke gé, vĩ tar han tĩ tag ti, Judas ke gé, Tiago kósin tag ti. 14 Ag kar ẽn tóg Topẽ mré vĩ mũ, jagnẽ mré, ũn tỹtá fag mré hã, Maria fi mré hã, Jesus mỹnh ẽn fi, Jesus jãvy ag mré hã ke gé, ha mẽ.
15 Kejẽn Jesus mré ke tỹ hẽn ri ke ag vỹ tá nỹtĩ nĩ, ĩn to jãpry jafã ẽn tá, ũ tỹ 100 kri 20 (ke) hỹn.
16 Kỹ Pedro vỹ tóg jẽg nẽ mũ, kỹ tóg: “ha vé, inh kanhkã',” he mũ. “Vãsỹ tóg rán kỹ nĩ, Judas to,” he tóg. “Topẽ kuprĩg tóg Davi krĩn ja nĩgtĩ, ti tỹ Judas to rán jé,” he tóg. “Hã ra tóg ki hã tó ja nĩ, vẽnh rán ki,” he tóg. “Ag jãmĩ tóg kãtĩg ja nĩ, Judas ti, ũ tỹ Jesus kãgmĩnh ke mũ ag jãmĩ. 17 Hã ra tóg tỹ ẽg mré ke ja nĩ, kỹ ti tỹ nén han mũ tóg ẽg tỹ nén han mũ ri ke ja nĩ gé,” he tóg, Pedro ti. 18 “Hã ra tóg Jesus kato jãnkamy mãn ja nĩ, kỹ tóg jãnkamy ẽn tỹ ẽpỹ kajãm ja nĩgtĩ. Hã ra tóg ã nunh kã vẽnh jãján ja nĩ, kỹ tóg tam ke kỹ kutẽ ja nĩ, kỹ ti nug tóg jar ja nĩ, kỹ ti nug tóg kãkutẽ ja nĩ, kỹ tóg ter ja nĩ, Judas ti,” he tóg, Pedro ti.
19 “Kỹ Jerusalém tá ke kar ag tóg mẽg mũ sir, hã kỹ ag tóg ti japỹ to: Aceldama, he mũ, hã vỹ: ẽpỹ kyvénh, he mũ, ẽg vĩ ki,” he tóg, Pedro ti.
20 “Ẽg tỹ Topẽ mỹ jãn jãn jafã ki tag tóg rán kỹ nĩ, hã mẽ: ẽn jamã vỹ vag ke mũ, ũ pi(jé) ki ẽmãn mãn mũ', he tóg, vẽnh rán ki, Judas to,” he tóg, Pedro ti. “Kỹ ũ vỹ ge nĩ gé, hã mẽ: ũ ũ tỹ ti jẽg ja kã jẽnh ke kỹ ti rãnhrãj han ke vẽ, he tóg mũ gé, vẽnh rán ki,” he tóg, Pedro ti. 21 “Hã kỹ ẽg tỹ ẽg mré mũ tĩ ũ jãvãnh ke vẽ. Jesus mré tóg tĩg ja nĩgtĩ, ẽg tỹ ũn jãvãnh ke mũ ti, kỹ tóg Jesus tỹ ga mĩ tĩ ẽn ve ja nĩgtĩ gé. 22 João tỹ Jesus kype ve ja tóg nĩ gé. Jesus tỹ kanhkã ra tãpry ve ja tóg nĩ gé. Jesus tỹ nén han mũ kar ve ja tóg nĩ, ẽg tỹ ũn jãvãnh ke mũ ti. Kỹ tóg sir Jesus rĩr mãn tónh ke mũ ẽg mré,” he tóg, Pedro ti.
23 Kỹ ag tóg ũn régre ag vin mũ, hã vỹ: José, he mũ, ti jyjy ũ hã vỹ: Barsabás, he mũ. Fóg tỹ ti jiji hã vỹ: Justo, he mũ. Ti mré ag tóg Matias fẽg mũ gé. 24 Kỹ ag tóg Topẽ mré vĩ mũ, kỹ ag tóg tag tó mũ, ha mẽ. “Ẽg jóg',” he ag tóg ti mỹ. “Ẽg tỹ nén to jykrén mũ ki kanhró ã tóg nĩ,” he ag tóg mũ. “Ã hỹn ũ tỹ hẽ kuprẽg, ũn régre tag ag kã, 25 ti tỹ ẽg mré ã rãnhrãj tag han jé, ti tỹ tỹ ẽg mré apóstolo jẽ jé? Judas vỹ ã rãnhrãj tovãnh, kỹ tóg ã tỹ ra tĩg ke ẽn ra vyr. Kỹ ũ tỹ hẽ nỹ ti jẽg ja kã jẽnh mũ ha?” he ag tóg mũ, Topẽ mỹ. 26 Kỹ ag tóg to jogar he mũ sir, hã ra Matias tóg Judas jẽgja kã jẽ nĩ. Hã kỹ tóg tỹ ũ tỹ 11 (ke) ag mré ke nĩ sir, tỹ tóg apóstolo jẽ sir.