PAULO TỸ CARTA HAN: ÉFESO TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ cidade tỹ Éfeso tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Jesus Cristo vỹ inh fẽg', sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé, Topẽ tỹ isỹ apóstolo han kỹ. Hã kỹ sóg ãjag mỹ carta tag rán mũ. Topẽ tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, kỹ ãjag tóg cidade tỹ Éfeso tá Jesus to vẽnhmãn tĩ. Jesus Cristo tovãnh tũ ãjag tóg nỹtĩ. Ẽg jóg tỹ Topẽ jé ãjag tar han, ti jé ãjag krĩ kuprãg, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ti ke gé.
Cristo tỹ ẽg mỹ vĩ há han mũ
Ẽg kar jé Topẽ mỹ vĩ há han, ẽg jé ti mỹ agradecer hé, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mỹ. Ẽg tỹ Cristo ki ge kỹ nỹtĩn kỹ tóg ẽg mỹ kanhkã ti ven sór mũ, Topẽ ti. Tá tóg ẽg mỹ nén (ũ) há kar ven sór mũ gé, kỹ nén ũ tóg ẽg mỹ tũ' henh ke tũ pẽ nĩ, tá. Hã jé tóg ẽg mỹ ã kuprĩg jẽnẽ, ẽg tỹ ti tugrĩn nén (ũ) há kar ve jé. Vãsỹ tóg ẽg kuprẽg ja nĩ, ã tỹ nén (ũ) kar han ke to hã tóg ẽg kuprẽg ja nĩ, Topẽ ti, ẽg tỹ tỹ ti tũ nỹtĩ jé, Cristo tugrĩn. Ẽg tỹ ti ri ke nỹtĩ jé tóg ẽg kuprẽg, ẽg tỹ kygnẽg tũ nĩ jé. Ti fe vỹ tỹ ẽg nỹtĩ. Hã kỹ tóg ẽg kuprẽg, ẽg tỹ tỹ ti krẽ nỹtĩ jé, Jesus Cristo tugrĩn. Ti hã ne vẽsóg ki ẽg kuprẽg ke to jykrén ja nĩgtĩ'. Ẽg tỹ ti mỹ vĩ há han jé tóg ẽg kuprẽg. Ũn mág vỹ tỹ ti nĩ, ẽg jagãgtãn tóg tĩ, hã kỹ tóg há tĩnh mũ, ẽg tỹ ti mỹ agradecer hen kỹ. Ti kósin pir tugrĩn ẽg tóg tỹ ti fe pẽ nỹtĩ.
Ti hã ne ẽg kren han tĩ', ti kyvénh tỹ ẽg jagfy kãkutẽ ja nĩn kỹ. Tỹ tóg ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh ja ẽn tỹ tũ' he ja nĩgtĩ, ã kyvénh tỹ. Topẽ tỹ ẽg mỹ nén ũ há han hã vẽ. Hã ra tóg tũ' henh ke tũ nĩ, ti tỹ ẽg mỹ nén nĩm ja tag tĩ. Krĩ há ti nĩ, nén kar to jykrén há han ti tĩ, Topẽ ti. Vãsỹ tóg to jykrén ja nĩgtĩ, kỹ tóg ũri ẽg mỹ tó mũ sir, ti tỹ Cristo tugrĩn nén han sór mũ ti. 10 Cristo tỹ tóg ũn mág han sór mũ, vẽnh kar kri ke, kanhkã tãn ag kri ke, ga kri mũ ag kri ke gé, kỹ vẽnh kar vỹ tỹ ti krẽm ke nỹtĩnh mũ. Povo pir ri ke ag nỹtĩnh mũ, kurã ẽn kã. Ti kurã ki tóg ti tỹ ũn mág han sór mũ ha, Topẽ ti.
11 Ẽg tỹ Cristo ki ge kỹ nỹtĩ kỹ ẽg tóg venh ke mũ gé, Topẽ tỹ ã tũ ag mỹ nén ven ke mũ ẽn ti. Ẽg tỹ ẽn ve jé Topẽ tóg ẽg kuprẽg ja nĩ, ti tỹ ẽg kuprẽg to jykrén kỹ. Nén kar to tóg jykrén há han tĩ, vẽsóg ki, kỹ tóg ẽg kuprẽg to jykrén ja nĩ gé, 12 ẽg tỹ Jesus hã pin kỹ ti ki ẽvãnh jé. Ẽg tỹ ti ki ẽvãnh kar kỹ ẽg tóg vãhã Topẽ mỹ vĩ há han ki kanhró nỹtĩ. Ti hã ki ẽvãnh kỹ ẽg tóg Topẽ to: “ũn mág vỹ tỹ ti nĩ,” he' he tĩ sir.
13 Ti kãme mẽ ja ãjag tóg nĩgtĩ gé, vẽnh vĩ há ẽn, ti tỹ ẽg krenkren han sór mũ kãme. Ti kãme ẽn mẽ kỹ ãjag tóg ti ki ge jẽg. Kỹ Topẽ tóg ãjag mỹ ã kuprĩg jẽnẽ. Tỹ tóg ãjag jagrẽn há han. Ti tỹ ãjag nĩgjẽg hã vẽ, ã kuprĩg tỹ. 14 Ẽg jagrẽ tugrĩn ẽg tóg ki kanhró nỹtĩ, ti tỹ ẽg mỹ ã tỹ ẽg mỹ nén tó ja ẽn ven kãn ke ti. Kejẽn ẽg tóg venh ke mũ, ha vemnĩ, ẽg tỹ tỹ ti tũ nỹtĩn kỹ, kỹ tóg ẽg mỹ sér tĩnh mũ. Kỹ ẽg tóg ti mỹ vĩ há han ke mũ, ti tỹ tỹ ũn mág jẽn kỹ.
Paulo tỹ Topẽ mré vĩ mũ
15 Ãjag tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus ki ge mẽ kỹ inh nĩ, ãjag tỹ jagnẽ to há nỹtĩ ti ke gé, ãjag tỹ ũ tỹ Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag kar to há nỹtĩ ti. 16 Hã kỹ sóg ãjag to Topẽ mỹ: “há ti nĩ,” he tĩ. Ajag to ti mré vẽmén to krónh ke vãnh inh nĩgtĩ. 17 Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mré sóg vẽmén tĩ, ẽg jóg mré, ũn mág pẽ ẽn mré. Ti mré vẽmén kỹ sóg ti mỹ: “ã kuprĩg tỹ ag krĩn nĩ,” he tĩ, “ã kuprĩg tỹ ag mỹ vẽnh kãmén há han nĩ, ag tỹ ã ki kanhrãn há han jé,” he sóg tĩ. 18 “Ha ag mỹ krĩ há nĩm. Ha ag kanẽ tar han, ag tỹ ve há han jé. Ag kuprẽg ja ã tóg nĩ, ã tỹ ag mỹ nĩm jé, ã tỹ nén tó ja ẽn ti. Ag tỹ tỹ ã tũ nỹtĩn kỹ ã tóg ag mỹ ã tũ vin ke mũ, ã tỹ nén tó mũ ẽn ti, hã ra tóg e tãvĩ nỹtĩ, ã tỹ ag mỹ nén vin ke mũ ẽn ti. 19 Tar tãvĩ ã tóg nĩ gé, kỹ ã tóg ag mỹ nén kar há han tĩ tag ki, tá ke gé, ag tỹ ã ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. Ag mỹ tag kãmén nĩ,” he sóg tĩ, Topẽ mỹ.
20 Ti tar tãvĩ nĩn kỹ tóg Cristo ter kar kỹ ti rĩn mãn ja nĩgtĩ gé. Kỹ tóg ti mỹ: “ha inh pẽgja tá nĩ,” he ja nĩ gé, kanhkã tá. 21 Ti tỹ tóg pã'i mág han, kỹ tóg tỹ pã'i kar ag kri ke jẽ, kanhkã tãn kar ag kri ke, ẽg tỹ ũn vég tũ kar ag kri ke, ũn tar ag, ũn mág ag. Tỹ tóg ag kri ke kar jẽ, Cristo ti, kỹ ti jiji vỹ vẽnh kar ag jygji kãfór nĩ gé, ẽg tỹ ũri ũn tó mũ ag jygjy, ẽg tỹ kar kỹ ũn tónh ke ag jygji mré hã. 22 Kỹ Topẽ tóg ti krẽm vẽnh kar vin kãn. Kỹ tóg tỹ vẽnh kar kri ke jẽ sir, Cristo ti. Kỹ tóg tỹ ẽg kri jẽ nĩ sir, ẽg tỹ tỹ ti tũ nỹtĩn kỹ. 23 Jãvo ẽg tóg ti há ri ke nỹtĩ gé sir, kỹ ẽg tóg tỹ ũn pir nỹtĩ jagnẽ mré, Jesus ti mré ke gé. Ẽg há vỹ ã pir mỹ tỹ nén ũ tũ nĩ. Ẽg krĩ mré tóg tỹ nén ũ pir nĩ, ẽg há ti. Ri ke ti nĩ, ẽg tỹ Jesus mré tỹ ũn pir nỹtĩ ti. Ti hã vỹ nén kar rĩr han tĩ, Jesus ti.