PAULO TỸ CARTA HAN:
ÉFESO TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ ẽmã tỹ Éfeso tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Jesus Cristo vỹ inh fẽg', sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé, Topẽ tỹ inh kuprẽg kỹ. Topẽ tũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ, kỹ ãjag tóg ẽmã tỹ ÉfesoJesus to vẽnhmãn tĩ. Jesus Cristo tovãnh tũ ãjag tóg nĩ. Ẽg jóg tỹ Topẽ jé ãjag tar han, ti jé ãjag krĩ kuprãg, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ti ke gé.
Cristo tỹ ẽg mỹ vĩ há han mũ
Ẽg kar jé Topẽ mỹ vĩ há han, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mỹ. Ẽg tỹ Cristo ki ge kỹ nỹtĩn kỹ Topẽ tóg ẽg mỹ kanhkã tá nén ũ há kar ti ven sór mũ. Kỹ nén ũ tóg ẽg mỹ tũ' henh ke tũ pẽ nĩ. Hã jé tóg ẽg mỹ ti kuprĩg jẽnẽ, ẽg tỹ ti tugrĩn nén ũ há kar ve jé. Ti tỹ nén ũ kar han ke to hã tóg ẽg kuprẽg, ẽg tỹ tỹ ti tũ nỹtĩ jé, Cristo tugrĩn. Ẽg tỹ ti ri ke nỹtĩ jé tóg ẽg kuprẽg, ẽg tỹ kygnẽg tũ nĩ jé. Ti fe vỹ tỹ ẽg nỹtĩ. Jesus Cristo tugrĩn ẽg tóg tỹ ti krẽ nỹtĩ. Ti hã ne vẽsóg ki ẽg kuprẽg ke to jykrén ja nĩgtĩ', ẽg tỹ ti mỹ vĩ há han jé. Ũn mág vỹ tỹ ti nĩ, ẽg jagãgtãn tóg tĩ. Hã kỹ tóg há tĩnh mũ, ẽg tỹ ti mỹ vĩ há han kỹ.
Ti hã ne ẽg kren han', ti kyvénh tỹ ẽg jagfy ti ki kãkutẽ ja nĩn kỹ. Tỹ tóg ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh ja ẽn tỹ tũ' he ja nĩgtĩ. Topẽ tỹ ẽg mỹ nén ũ há han hã vẽ. Hã ra tóg tũ' henh ke tũ nĩ. Krĩ há ti nĩ. Nén kar to jykrén há han ti nĩ, Topẽ ti. Vãsỹ tóg to jykrén ja nĩgtĩ, kỹ tóg ũri ẽg mỹ tó mũ sir, ti tỹ Cristo tugrĩn nén han sór mũ ti. 10  Cristo tỹ tóg ũn mág han mũ, kanhkã tãn ag kri, ga kri mũ ag kri ke gé. Kỹ ẽg kar vỹ tỹ ti krẽm ke nỹtĩnh mũ. Povo pir ri ke ẽg nỹtĩnh mũ, kurã ẽn kã. 11 Ẽg tỹ Cristo ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ẽg tóg tag venh ke mũ gé. Hã jé Topẽ tóg ẽg kuprẽg ja nĩ. Nén kar to tóg jykrén há han tĩ, vẽsóg ki, kỹ tóg ẽg kuprẽg to jykrén ja nĩ gé.
12 Ẽg hã vỹ vãsỹ tag ve sór ja nĩ. Kỹ ẽg tóg ve vén. Kỹ ãjag tóg ẽg jykre ve kỹ Topẽ tỹ tỹ ũn mág nĩ vég mũ sir. 13 Kỹ ãjag tóg ti tỹ ẽg krenkren han sór mũ mẽg mũ gé. Kỹ Topẽ tóg ãjag mỹ ti kuprĩg jẽnẽ. Tỹ tóg ãjag jagrẽ há han. Ti tỹ ãjag nĩgjẽg hã vẽ. 14 Ẽg jagrẽ tag tugrĩn ẽg tóg ti ki kanhró nỹtĩ. Kejẽn ẽg tóg ti venh ke mũ, ha vem nĩ, kỹ tóg ẽg mỹ sér tĩnh mũ. Kỹ ẽg tóg ti mỹ vĩ há han ke mũ, ti tỹ tỹ ũn mág jẽn kỹ.
Paulo tỹ Topẽ mré vĩ
15 Ãjag tỹ ẽg Senhor tỹ Jesus ki ge mẽ inh. Kỹ ãjag nẽji jagnẽ to há nỹtĩ. Jesus ki ge kỹ nỹtĩ kar ag to ãjag nẽji há nỹtĩ. 16 Hã kỹ sóg ãjag to Topẽ mỹ: “há ti nĩ,” he tĩ. Ãjag to sóg ti mré vẽmén to krónh ke tũ nĩgtĩ. 17 Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo panh mré sóg vẽmén tĩ, ẽg jóg mré, ũn mág pẽ ẽn mré. Kỹ sóg ti mỹ: “ã kuprĩg tỹ ag krĩn nĩ,” he tĩ. “Ã kuprĩg tỹ ag mỹ vẽnh kãmén há han nĩ, ag tỹ ã ki kanhrãn há han jé,” he sóg tĩ. 18 “Ha ag mỹ krĩ há nĩm. Ha ag kanẽ tar han, ag tỹ ve há han jé. Ag kuprẽg ja ã tóg nĩ, ã tỹ ag mỹ nĩm jé, ã tỹ nén tó ja ẽn ti. 19 Tar tãvĩ ã tóg nĩ, kỹ ã tóg ag mỹ nén há kar han tĩ, tag ki, tá ke gé. Ag tỹ ã ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ag mỹ tag kãmén nĩ,” he sóg tĩ, Topẽ mỹ.
20 Ti tar tãvĩ nĩn kỹ tóg Cristo ter kar kỹ ti rĩn mãn ja nĩgtĩ gé. Kỹ tóg ti mỹ: “ha inh pẽgja tá nĩ,” he ja nĩ gé, kanhkã tá. 21 Ti tỹ tóg pã'i mág han, kỹ tóg tỹ pã'i kar ag kri ke jẽ, kanhkã tãn kar ag kri ke, ẽg tỹ ũn vég tũ kar ag kri ke, ũn tar ag, ũn mág ag. Kỹ ti jiji vỹ vẽnh kar ag jigji kãfór nĩ gé, ẽg tỹ ũri ũn tó mũ ag jigji, ẽg tỹ kar kỹ ũn tónh ke mũ ag jigji mré hã. 22 Kỹ Topẽ tóg ti krẽm vẽnh kar vin kãn. Kỹ tóg tỹ vẽnh kar kri ke jẽ sir, Cristo ti. Kỹ tóg tỹ ẽg kri ke jẽ gé sir, ẽg tỹ tỹ ti tũ nỹtĩn kỹ. 23 Jãvo ẽg tóg tỹ ti há ri ke nỹtĩ. Kỹ ẽg tóg tỹ ũn pir nỹtĩ, jagnẽ mré. Ẽg há vỹ ti pir mỹ tỹ nén ũ tũ nĩ. Ẽg krĩ mré tóg tỹ nén ũ pir nĩ. Ri ke ti nĩ, ẽg tỹ Jesus mré tỹ ũn pir nỹtĩ ti. Kỹ Cristo vỹ tỹ ẽg krĩ ri ke nĩ. Ti hã vỹ ẽg rĩnrĩr han tĩ, Jesus ti.