PAULO TỸ CARTA HAN:
GALÁCIA TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ, inh. Tỹ sóg apóstolo nĩ. Ẽprã ke tỹ inh fẽg pijé'. Jesus Cristo hã vỹ inh fẽg, ẽg jóg tỹ Topẽ mré, ũ tỹ Jesus rĩn mãn mũ ẽn ti. Sỹ inh mré ke ag mré ga tỹ Galácia tá ke ag mỹ rán hã vẽ, fag mỹ ke gé, ũ tỹ Jesus to vẽnhmãn tĩ kar fag mỹ.
Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé, ẽg jóg mág tỹ ãjag krĩ kuprãg jé, ẽg pã'i tỹ Jesus Cristo ti ke gé.
Ti hã ne ũ tỹ ti tén mũ ag mỹ vẽnh fẽg', ti tỹ ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh tỹ tũ' he jé. Kỹ tóg ẽg kren han, ẽprã ke jykre pãno to. Ẽg jykre pãno nĩn kỹ tóg ẽg mỹ ũn tãg nĩm, ẽg tỹ ti ki ge kỹ. Ẽg jóg tỹ Topẽ tỹ nén ve sór mũn hã vẽ. Ti hã ne Jesus mỹ tag tó ja nĩ'. Kỹ ẽg tóg Topẽ to vĩ há han ke mũ. Kỹ ẽg tỹ ti to vĩ há han tag vỹ tũ' henh ke tũ nĩ. Hã vẽ.
Jesus kãme pir nĩ
Ãjag ne tóg kãnhmar sỹ ãjag mỹ Cristo tó ja ẽn tovãnh sór mũ', ti tỹ ẽg jagfy ter ja kãme ti. Ti kãme ũ nón ãjag tóg mũ sór mũ, Cristo tỹ ẽg mỹ tó ja tũ nón. Inh mỹ tóg e tĩ mỹr, ãjag jykre tag ti. Cristo kãme vỹ pir nĩ, kỹ ti kãme ũ tóg tũ tĩ. Hã ra ũ ag tóg ãjag krĩ kufy han sór mũ. Ũ tó sór ag tóg mũ mỹr, Cristo jykre to, hã vỹ: “ãjag krenkren jé ãjag tóg Cristo ki rã kar kỹ Judeu ag jykre han ke mũ gé, Topẽ tỹ Moisés mỹ nén tó ja ẽn ti,” he mũ. Hã ra sóg ãjag mỹ tó há han ja nĩgtĩ, isỹ ãjag mỹ: “ti ki rã tãvĩ han jé ãjag tóg ke mũ,” hen kỹ. Ũ tỹ inh vĩ tag ri ke tó tũ ag jé mũ kónãn. Hẽn ri ke mũn kanhkã tá Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg isỹ tó ja ẽn ri ke han ke tũ nĩ, pãte tóg hẽn ri ke mũn nén ũ tó sór mũ. Kỹ ti jé tĩg kónãn. Tag tó ja inh nĩ, kỹ sóg tó mãn mũ sir. Ũ tỹ ãjag mỹ Cristo kãmén kỹ, hã ra tóg ãjag mỹ isỹ tó ri ke han tũ nĩ, inh vĩ pãte tóg ũ tó sór mũ, kỹ ti jé tĩg kónãn.
10 Vĩ tar han sóg tĩ, ẽprã ke kórég ag mỹ. Inh pijé ón kỹ ag mỹ vĩ há han sór mũ', ag tỹ iso há nỹtĩ jé'. Ag tỹ iso kórég nĩ tag tóg inh mỹ tỹ nén ũ tũ nĩ.
Isỹ ẽprã ke ag jykre to jykrén ra inh hỹn Cristo tũ ki rĩr ke tũ nĩ vẽ. Hã ra sóg ti hã to jykrén tĩ. “Isỹ nén tó mũn mỹ há nĩ', mỹ kórég nĩ vó?“ he sóg tĩ, ti hã tỹ inh mỹ vĩ há han jé, Topẽ ti.
Paulo tỹ Topẽ vĩ hã tó
11-12  Cristo kãmén ja inh nĩgtĩ, isỹ ãjag mỹ: “ti ki rã kỹ ẽg krenkren ke mũ, ẽg tỹ Moisés jykre han tũ ra,” hen kỹ. Ẽprã ke tỹ véké nén ũ to jykrén ja pijé'. Ũ tỹ inh kanhrãn ja pijé'. Jesus Cristo hã ne inh kanhrãn', ti hã ne inh mỹ tag tó kãn'. Tag to jykrén nĩ, inh kanhkã'.
13-14 Isỹ vãsỹ nén han ja mẽ ãjag tóg huri. Tỹ sóg Judeu krẽ nĩ. Hã kỹ sóg Moisés tỹ ẽg jógjóg ve ag mỹ Topẽ jykre tó ja ẽn han tĩ ja nĩgtĩ. To sóg vãsãn mág, hã kỹ sóg inh régre ag pãtén, sỹ ẽg jykre ki króm to tar tãvĩ nĩn kỹ. Kỹ sóg kygnẽ kỹ: “Jesus hỹn ón kỹ vẽsỹ Topẽ han,” he ja nĩ gé. Hã kỹ sóg ti ki ge kỹ nỹtĩ ag vóg kónãn tãvĩ han ja nĩgtĩ, isỹ ag tỹ tũ' he jé. Ag jagãgtãn vãnh ja inh nĩgtĩ.
15-16 Hã ra Topẽ tóg kejẽn inh mỹ Jesus to: “inh kósin vỹ tỹ ti nĩ,” hé, isỹ fóg ag mỹ, kanhgág ag mỹ ti kãmén jé, ũ tỹ mẽ ja tũ ag kar mỹ. Ti hã tóg inh mur to hã inh kuprẽg. Kỹ, Jesus tỹ inh mỹ vẽnh ven kar inh pijé ẽprã ke ũ ki jẽmẽ'. 17 Kỹ sóg Jerusalém ra tĩg ja tũ nĩ gé, sỹ ijo apóstolo ag mré vẽmén jé. Ga tỹ Arábia ra sóg vyr, ẽn kã, kar kỹ sóg tá kãtĩg kỹ ẽmã tỹ Damasco tá jun mãn.
18 Kỹ, 3 (ke) anos tũg kỹ sóg kejẽn Jerusalém ra vyr, sỹ apóstolo Pedro mré vẽmén jé. Ti mré sóg kurã tỹ 15 (ke) han. 19 Ẽn kã inh pijé apóstolo ũ ag vé'. Tiago hã ve inh, ẽg Senhor jãvy ẽn, isỹ Pedro mré vĩn kỹ.
20 Ãjag mỹ sóg ki hã rán mũ. Inh pijé ón mũ', Topẽ hã ne ki kanhró nĩ'.
21 Tag pãte sóg vẽsỹmér ga tỹ Síria ra vyr, ga tỹ Cilícia ra ke gé. 22 Kỹ JudéiaJesus ki ge kỹ nỹtĩ ag tóg inh ki kagtĩg nỹtĩ ja nĩgtĩ. Inh ve ja tũ ag nĩ ver. 23 Inh kãme hã mẽ ja ag tóg nĩgtĩ, hã vỹ: “ũ tỹ ẽg vóg kónãn mũ ẽn nẽji Cristo tó mũ ha,” he mũ. “Vãsỹ tóg, ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ ag tũg sór ja nĩ, hã ra tóg, ũri ti kãmén mũ, nẽji,” he ja ag tóg nĩgtĩ iso. 24 Kỹ ag tóg isugrĩn Topẽ to vĩ há han ja nĩgtĩ, ag tỹ mẽ kỹ.