PAULO TỸ CARTA HAN: GALÁCIA TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ, inh. Isỹ ga tỹ Galácia tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Jesus Cristo hã vỹ inh fẽg, sỹ tỹ ti apóstolo jẽ jé, ẽg jóg tỹ Topẽ ti ke gé. Ẽprã ke tỹ inh fẽg pijé'. Jesus Cristo hã ne inh fẽg', Topẽ tỹ ũn rĩn mãn mũ ti, ti ter kar kỹ. Sỹ inh mré ke ag mré ga tỹ Galácia tá ke ag mỹ rán hã vẽ, ũ tỹ Galácia tá Jesus to vẽnhmãn tĩ ag mỹ.
Topẽ mỹ sóg to vĩ tĩ, ti tỹ ãjag tar han jé, ẽg jóg mág tỹ ãjag krĩ kuprãg jé, ẽg pã'i tỹ Jesus Cristo ti ke gé.
Ti hã ne ũ tỹ ã tén mũ ag mỹ vẽnh fẽg', ti tỹ ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh tỹ tũ' he jé, kỹ tóg ẽg kren han, ẽprã ke jykre to. Ẽprã ke jykre tỹ pãno nĩ kỹ tóg vẽnh jykre tag ki ẽg kunũ. Ẽg jóg tỹ Topẽ tỹ nén ve sór mũn hã vẽ, ti hã ne Jesus mỹ tag tó ja nĩ'. Kỹ ẽg tóg Topẽ to vĩ há han sór mũ, kỹ tóg tũg' he jãvãnh nĩ, ti to vĩ há tag ti. Hã vẽ.
Jesus kãme pir nĩ
Ãjag ne tóg kãnhmar sỹ ãjag mỹ Cristo kãmén ja ẽn tovãnh sór mũ', ti tỹ ẽg jagfy ter ja kãme ti. Ti kãme ũ nón mũ sór ãjag tóg mũ, Cristo tỹ ẽg mỹ tó ja tũ nón. Inh mỹ tóg e tĩ mỹr, ãjag jykre tag ti. Cristo kãme vỹ pir nĩ, kỹ ti kãme ũ tóg tũ tĩ. Hã ra ũ ag tóg ãjag krĩ kufy han sór mũ, hã kỹ ag tóg Cristo kãme ẽn ki króm há han tũ nĩgtĩ. Ũ tó sór ag tóg mũ mỹr, Cristo jykre to, hã vỹ: “ãjag krenkren jé ãjag tóg Cristo ki rã kar kỹ Judeu ag jykre han ke mũ gé, Topẽ tỹ Moisés mỹ nén tó ja ẽn ti,” he mũ. Hã ra sóg ãjag mỹ tó há han ja nĩgtĩ, isỹ ãjag mỹ: “ti ki rã tãvĩ han jé ãjag tóg ke mũ,” hen kỹ. Ũ tỹ inh vĩ tag ri ke tó tũ ag jé mũ kónãn. Hẽn ri ke mũn isóg ãjag mỹ tag tó tũ nĩ, hẽn ri ke mũn sóg ti pãte nén ũ tónh ke mũ. Kỹ inh jé tĩg kónãn. Hẽn ri ke mũn kanhkã tá Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg isỹ tó ja ẽn ri ke han ke tũ nĩ, pãte tóg hẽn ri ke mũn nén ũ tó sór mũ. Kỹ ti jé tĩg kónãn. Tag tó ja inh nĩ, kỹ sóg tó mãn mũ sir. Ũ tỹ ãjag mỹ Cristo kãmén kỹ, hã ra tóg ãjag mỹ isỹ tó ri ke han tũ nĩ, isỹ tó pãte tóg ũ tó sór mũ, kỹ ti jé tĩg kónãn.
10 Vĩ tar han sóg tĩ, ẽprã ke kórég ag to. Inh pi(jé) ón kỹ ag mỹ vĩ há han sór mũ', ag tỹ iso há nỹtĩ jé'. Ẽprã ke ag tỹ iso há nĩ tag, ag tỹ iso kórég nĩ tag tóg inh mỹ tỹ nén ũ tũ nĩ.
Isỹ ẽprã ke ag tỹ iso nén tó mũ to jykrén nĩ ra inh hỹn Cristo tũ ki rĩr tũ nĩnh mũ vẽ. Hã ra sóg ti hã to jykrén tĩ. “Isỹ nén tó mũ hỹn ti mỹ há nĩ, ti mỹ kórég nĩ vó?” he sóg tĩ, ti tỹ inh mỹ vĩ há han jé, Topẽ ti.
Paulo tỹ Topẽ vĩ hã tó
11-12 Cristo kãmén ja inh nĩgtĩ, isỹ ãjag mỹ: “ti ki rã kỹ ẽg krenkren ke mũ, ẽg tỹ Moisés jykre han tũ ra,” hen kỹ. Ẽprã ke tỹ véké nén ũ to jykrén ja pijé', sỹ ãjag mỹ nén tó mũ ti. Ẽprã ke tỹ inh kanhrãn ja pijé'. Ũ pi(jé) inh mỹ: “tag tómnĩ,” he mũ'. Jesus Cristo hã ne inh kanhrãn', ti hã ne inh mỹ tag tó kãn'. Tag to jykrén nĩ, inh kanhkã'.
13-14 Isỹ vãsỹ nén han ja mẽ ãjag tóg huri. Tỹ sóg Judeu krẽ nĩ, hã kỹ sóg Judeu jykre han tĩ ja nĩgtĩ, Moisés tỹ ẽg jóg'jóg ve ag mỹ Topẽ jykre tó ja ẽn ti. Kỹ sóg inh povo jykre ki, Judeu jykre ki sóg vãsãn mág, hã kỹ sóg inh régre ag pãtén, sỹ ẽg jykre ki króm to tar tãvĩ nĩn kỹ. Ẽg jóg'jóg ve ag jykre tãvĩ han sóg nĩgtĩ mỹr, tag hã mĩ sóg ẽkrén ja nĩgtĩ. Kỹ sóg kygnẽ kỹ: “Jesus hỹn ón kỹ vẽsỹ Topẽ han,” he ja nĩ gé. Hã kỹ sóg ti ki ge kỹ nỹtĩ ag vóg kónãn tãvĩ han, isỹ ag tỹ tũ' he jé. Ag jagãgtãn vãnh ja inh nĩgtĩ.
15-16 Hã ra Topẽ tóg kejẽn inh mỹ Jesus to: “inh kósin vỹ tỹ ti nĩ,” hé, isỹ fóg ag mỹ, kanhgág ag mỹ ti kãmén jé, ũ tỹ mẽ ja tũ ag kar mỹ. Ti hã tóg inh mur to hã inh kuprẽg, inh jagãgtãn kỹ. Kỹ, Jesus tỹ inh mỹ vẽnh ven kar inh pi(jé) ẽprã ke ũ mré vẽmén', ti ki jẽmẽ jé'. 17 Kỹ sóg Jerusalém ra tĩg ja tũ nĩ gé, sỹ ijo apóstolo ag mré vẽmén jé. Ga tỹ Arábia ra sóg vyr, ẽn kã, kar kỹ sóg tá kãtĩg kỹ cidade tỹ Damasco tá jun mãn.
18 Kỹ, 3 anos tũg kỹ sóg kejẽn Jerusalém ra vyr, sỹ apóstolo Pedro mré vẽmén jé. Ti mré sóg kurã tỹ 15 (ke) han, tãvĩ. 19 Ẽn kã inh pi(jé) apóstolo ũ ag vé'. Tiago hã ve inh, ẽg Senhor jãvy ẽn, isỹ Pedro mré vĩn kỹ.
20 Ãjag mỹ sóg ki hã rán mũ. Inh pi(jé) ón mũ', Topẽ hã ne ki kanhró nĩ'.
21 Tag pãte sóg ga tỹ Síria ra vyr, ga tỹ Cilícia ra ke gé. 22 Isỹ ra tĩg jé sóg ga tỹ Judéia fĩn rãm. Kỹ Judéia tá Jesus to vẽnh mãn tĩ ag inh ki kagtĩg nỹtĩ ja nĩgtĩ. Inh ve ja tũ ag nỹtĩ ver, Judéia tá Cristo ki ge kỹ nỹtĩ ag. 23 Iso vĩ hã mẽ ja ag tóg nĩgtĩ, hã vỹ: “ũ tỹ ẽg vóg kónãn mũ ẽn nẽji Cristo tó mũ,” he mũ. “Vãsỹ tóg ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ ag tũg sór ja nĩ, hã ra tóg ũri ti kãmén mũ ha, nẽji,” he ja ag tóg nĩgtĩ iso. 24 Kỹ ag tóg isugrĩn Topẽ to vĩ há han ja nĩgtĩ, ag tỹ tag mẽ kỹ.