TIAGO TỸ CARTA
1
Tiago tỹ rá vẽ. Isỹ Israel ag mỹ rán hã vẽ. Ẽg povo tỹ 12 (ke) vỹ tỹ ãjag nỹtĩ. Povo kar mĩ ãjag tóg mũgtĩ, fóg ag kar mĩ, kanhgág ag mĩ ke gé. Sỹ ãjag mỹ vẽnh rá jẽnẽ vẽ. Tỹ sóg Topẽ mỹ rãnhrãj tĩ nĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo mỹ. Hã kỹ sóg ãjag mỹ rán kỹ jẽnẽg mũ sir. Ãjag mĩ sóg ẽkrég tĩ.
Ẽg tỹ Topẽ vĩ to: hỹ mỹ vỹ? henh ke tũ
Inh kanhkã', ãjag tỹ Jesus tugrĩn nén ũ jagy ve kỹ to vẽnhmỹ nỹtĩ tũg nĩ. Mỹ sér nỹtĩmnĩ hã ra. Topẽ tỹ ãjag tỹ ti ki rã há han ja ve sór vẽ, hã kỹ ãjag tóg tag kar vég tĩ. Kỹ ti tovãnh sór tũg nĩ, kỹ ãjag tóg ti to tar nỹtĩnh mũ, ãjag tỹ nén ũ jagy vég mũ ra ti tovãnh tũ nĩn kỹ. Tag to jykrén. Ãjag tỹ nén ũ jagy vég mũ ra to tar nỹtĩmnĩ, ãjag tỹ komẽr hã há nỹtĩ jé, Topẽ jykre ki króm há han kỹ. Komẽr hã ãjag tóg kygnẽnh ke tũ nĩ, nén ũ kar ki, ãjag tỹ ti to krónh ke tũ nĩn kỹ.
Ãjag tỹ nén ũ to jykrén tũ nĩn kỹ Topẽ mỹ to vĩmnĩ, ti tỹ ãjag kanhrãn jé. Ẽg kanhrãn jé tóg ke mũ, Topẽ ti. To tóg: “han ke tũ inh nĩ,” henh ke tũ nĩ, vĩ tar han ke tũ ti nĩ, ẽg tỹ ti mỹ nén ũ to vĩn kỹ. Ẽg to tóg fe há nĩ, hã kỹ tóg ẽg kanhrãn tag to há nĩ. Ãjag tỹ ti mỹ nén ũ to vĩn kỹ: “ẽg mỹ tóg han tĩ, Topẽ ti,” hemnĩ. “Ti mỹ inh mỹ han mũ vỹ?” he tũg nĩ. Ãjag tỹ: “ti mỹ inh mỹ han mũ vỹ?” hen kỹ ãjag tóg venh ke tũ nĩ, ãjag tỹ ti mỹ nén to vĩ mũ ẽn ti. Kỹ ãjag tóg goj ri ke nỹtĩ. Goj tóg kejẽn fagrĩnh mỹ krém krém ke tĩ, kãka tỹ ti kã nĩ kỹ. Kỹ tóg ra tĩg, tá kãtĩg ke mũ. Ẽn ri ke tóg nĩ, ũ tỹ Topẽ vĩ kri fig tũ ẽn ti. 7-8 Fagrĩnh mỹ tóg Topẽ mỹ nén ũ to vĩ tĩ, ti tỹ: “ti mỹ inh mỹ han mũ vỹ?” hen kỹ. Venh ke tũ tóg nĩ sir. Krĩ régre ti nĩ. Nén ũ to jykrén kỹ tóg kãnhmar nén ũ hã to jykrén mãn mũ gé, vẽnh jykre pir han vãnh nĩn kỹ. Ki kagtĩg tóg nĩ, hã kỹ tóg venh ke tũ nĩ gé sir.
Ũn jagtar ag mré ũn rico ag jykre
Ẽg Senhor tỹ Jesus mré ke ũ ag tóg jagãgtar nỹtĩ. Hã ra ag tóg ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ũn rico ri ke nỹtĩ, ag tỹ tỹ Topẽ krẽ nỹtĩn kỹ. Kỹ tag to jykrén nĩ, ãjag mỹ sér tĩ jé, ãjag jagtar nỹtĩn kỹ. 10 Kỹ ẽg Senhor tỹ Jesus mré ke ũ ag tóg rico nỹtĩ hã ra. Ag tỹ ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ag tóg ũn jagãgtar ri ke nỹtĩ, Topẽ mỹ. “Ter jé ẽg tóg ke mũ, kỹ tóg ẽg mỹ há tĩ, Topẽ tỹ ẽg jagãgtãn ken kỹ, ũn jagtar ag ri ke,” hemnĩ, ãjag rico nỹtĩn kỹ. Re fej ri ke ẽg tóg nỹtĩ, ẽg kar. 11 Rã tỹ jun ke kỹ tóg rỹ jagy tĩ. Kỹ tóg tugtóg tĩ, re ti, kỹ ti fej tóg kógungun tĩ gé. Kỹ ti sĩnvĩ ẽn tóg tũ' henh mũ sir. Ẽn kãgter ri ke ẽg tóg nỹtĩ gé. Kỹ ũn rico ag tóg ke tĩ gé, kãgter kỹ. Kỹ ag há ẽn tóg tũ' he mũ gé sir, ag rãnhrãj tỹ ag mỹ sér nĩ ra.
Ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh sór mũ
12 Kejẽn ũ tóg Jesus tugrĩn ẽg to jũ nĩ. Ẽg tỹ hã ra Topẽ tovãnh tũ nĩn kỹ tóg há tĩ. Kỹ ẽg Senhor tóg ẽg mỹ ẽg rĩr krỹg ja tũ ven ke mũ, ẽg tỹ ẽg jagãgtar mũ ra ti tovãnh tũ nĩn kỹ. Kỹ tóg ẽg tỹ carreira ki ka féj tỹ coroa ganhar he mũ ẽn ri ke nĩ sir. Ẽg Senhor vỹ ẽg mỹ: “rĩr krỹg ja tũ ve jé ãjag tóg ke mũ, ãjag tỹ iso há nỹtĩn kỹ,” he ja nĩgtĩ, hã kỹ tóg ẽg mỹ tỹ presente han ke mũ.
13 Ãjag tỹ Topẽ vĩ mranh sór mũn kỹ to: “Topẽ vỹ inh krĩn, sỹ ti vĩ mranh jé,” he tũg nĩ. Topẽ pi(jé) vẽnh jykre pãno han ja nĩgtĩ'. Kỹ ũ pi(jé) to Topẽ krĩn kónãn tĩ gé'. Kỹ tóg ẽg krĩn kónãn tũ nĩgtĩ gé (mỹr), Topẽ ti. 14 Ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh sór kỹn ge nĩ, hã nỹ ve nĩ, kỹ ẽg tóg to én tĩ. 15 Ẽg tỹ to én kỹ ẽg tóg to jykrén mág nĩ. Kỹ ẽg tóg sir han sór mũ. Ẽg tỹ han sór kỹ ẽg tóg han mũ. Kỹ ẽg tỹ ti vĩ mranh vẽ sir. Kar kỹ ẽg tóg mranh mãn', mranh mãn', he mũ gé, vẽnh jykre pãno vẽ sir. Hã ra ẽg tóg to nũgme ki vár ke mũ, inferno ki.
16 Inh kanhkã', ãjag to sóg há tãvĩ nĩ. Hã kỹ sóg ãjag mỹ: “kygnẽ tũg nĩ, Topẽ to,” he mũ. 17 Topẽ hã ne ã pin kỹ ẽg mỹ nén ũ há kar han tĩ'. Nén ũ há tãvĩ han tóg tĩ, Topẽ ti, ẽprã ke ag mỹ, hã vỹ: ẽg, he mũ. Ti hã tóg jẽngrẽ hyn han'. Rã tỹ ẽg ki kupũn tũ nĩn kỹ tóg fẽnja tĩ. Hã ra Topẽ tóg tag han tũ nĩgtĩ (mỹr). Ti pi(jé) kejẽn ẽg ki rĩr tũ nĩgtĩ'. Ẽg ki rĩr tóg nĩ nĩ hã ra. 18 Ti hã tóg ẽg han mãn', ẽg tỹ ti ki ge kỹ. Ti tỹ ẽg han mãn sór kỹ tóg ẽg han mãn. Ẽg to tóg ã vĩ há jẽnẽ. Vẽnh vĩ há tag tỹ tóg ẽg han mãn mũ sir. Ti tỹ ẽg han mãn kỹ ẽg tóg ti tỹ nén han mũ kar kri ke nỹtĩ, ẽg tỹ tỹ ti krẽ nỹtĩn kỹ.
Ẽg tỹ Topẽ vĩ ki króm ke
19 Inh kanhkã', tag to jykrén mág nĩ. Ũ tỹ nén ũ há kãmén kỹ jẽmẽ há han nĩ. Kãnhmar vĩ tũg nĩ. Kãnhmar jũ tũg nĩ gé. 20 Ẽg jũ nỹtĩn kỹ ẽg tóg Topẽ jykre han tũ nĩgtĩ (mỹr), ti jykre kuryj ti. Hã kỹ jũ tũg nĩ. 21 Hã kỹ nén tỹ ẽg kavénh tĩ ẽn tovãnh kãn nĩ, vẽnh jykre pãno mré hã. Ẽg kókég tóg tĩ, ẽg fãn tóg tĩ, vẽnh jykre pãno ti. Tovãnh ra. Jatun mỹ Topẽ vĩ mẽmnĩ. Topẽ hã ne ã vĩ tỹ ẽg kanhrãn'. Ẽg tỹ kri fi kỹ ẽg tóg krenkren ke mũ. 22 Kỹ Topẽ vĩ han kỹ nỹtĩmnĩ. Ãjag tỹ mẽg mũ (hã) ra ki króm tũ nĩn kỹ ãjag tóg krenkren ke tũ nĩ. Ón kỹ ãjag tóg: “kren jé sóg ke mũ,” henh ke mũ. 23 Ẽg tỹ jẽmẽg mũ (hã) ra ki króm tũ nĩn kỹ ẽg tóg tag ri ke nỹtĩ, ha mẽ. Kejẽn ũ tóg vẽnh vég mũ, ki vẽnh ve jafãn ki (mỹr, ha mẽ). Kỹ tóg ã kakã vég mũ sir. 24 Ã kakã ve kar kỹ tóg to jykrén mãn tũ nĩ. Kỹ tóg ki kagtĩg' he mũ. Tĩg tóg mũ, kỹ tóg ã kakã ki kagtĩg' he mũ. Kỹ tóg fagrĩnh mỹ vẽnh ven ja nĩ sir. Ge ẽg nỹtĩ, ẽg tỹ Topẽ vĩ jẽmẽg mũ (hã) ra ki króm tũ nĩn kỹ. Kỹ ẽg tóg fagrĩnh mỹ mẽ ja nĩ sir. 25 Ẽg tỹ ti vĩ to jykrén mág kỹ tóg hã ra ẽg mỹ sér tĩnh mũ. Topẽ vĩ vỹ há nĩ, ti jykre ti. Ẽg jykre pãno tỹ tũg' he tóg tĩ, ẽg tỹ han mãn tũ nĩn jé. Kỹ ẽg tóg ẽg tỹ ti vĩ jẽmẽ kỹ nỹtĩn kỹ to jykrén ke mũ. Kã jatun ke tũ ẽg tóg nỹtĩ sir. Kỹ ẽg tỹ ki króm kỹ Topẽ tóg ẽg mỹ vĩ há han ke mũ sir, ẽg tỹ nén han mũ kar to.
26 Ũ ag tóg Topẽ to: “ti to sóg há nĩ,” he tĩ. Hã ra ag tóg ũ to vĩ kónãn tĩ, ãjag vĩ to jykrén tũ nĩn kỹ. Kỹ ag tóg ón kỹ: “ti to sóg há nĩ,” he ja nĩgtĩ. Kygnẽg ẽg tóg tĩ, ẽg tỹ gen kỹ. Hã kỹ ẽg tóg ón kỹ: “ti to sóg há nĩ,” he tĩ, ẽg tỹ ũ to vĩ kónãn kỹ. 27 Ẽg tỹ ẽg jóg tỹ Topẽ to há nỹtĩn kỹ, kỹ ẽg tóg tag han mũ, ha mẽ: ũn panh ter mũ kar jagãgtãn kãn ẽg tóg tĩ, ũn mén ter ja fag ke gé, ũn jagãgtar fag. Fag ki rĩr jé ẽg tóg ke mũ, fag mỹ há tĩ jé. Kỹ ẽg tóg nén ũ vẽnhmỹ han ke tũ nĩ gé sir. Topẽ kato tẽ mũ ag jykre han ke tũ ẽg tóg nĩgtĩ gé. Hã kỹ ẽg tóg ti mỹ kavéj tũ nỹtĩ sir. Hã kỹ ẽg tóg ón kỹ: “Topẽ to sóg há nĩ,” he tũ nĩgtĩ gé.