TIAGO TỸ CARTA
1
Tiago tỹ rá vẽ. Isỹ Israel ag mỹ rán hã vẽ. Ẽg povo tỹ 12 (ke) vỹ tỹ ãjag nỹtĩ. Povo kar mĩ ãjag tóg mũgtĩ, fóg ag kar mĩ, kanhgág ag mĩ ke gé. Tỹ sóg Topẽ mỹ rãnhrãj tĩ nĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo mỹ. Hã kỹ sóg ãjag mỹ rán kỹ jẽnẽg mũ sir. Ãjag mĩ sóg ẽkrég tĩ.
Ẽg tỹ Topẽ vĩ to: hỹ mỹ vỹ? henh ke tũ
Inh kanhkã', ãjag tỹ Jesus tugrĩn nén ũ jagy ve kỹ to vẽnhmỹ nỹtĩ tũg nĩ. Mỹ sér nỹtĩm nĩ. Topẽ tỹ ãjag tỹ ti ki rã há han ja ve sór vẽ, hã kỹ ãjag tóg tag kar vég tĩ. Kỹ ti tovãnh sór tũg nĩ, kỹ ãjag tóg ti to tar nỹtĩnh mũ, ãjag tỹ nén ũ jagy vég mũ ra ti tovãnh tũ nĩn kỹ. Ãjag tỹ nén ũ jagy vég mũ ra to tar nỹtĩm nĩ, ãjag tỹ komẽr hã há nỹtĩ jé, Topẽ jykre ki króm há han kỹ. Komẽr hã ãjag tóg kygnẽnh ke tũ nĩ, nén ũ kar ki, ãjag tỹ ti to krónh ke tũ nĩ kỹ.
Ãjag tỹ nén ũ to jykrén tũ nĩn kỹ Topẽ mỹ to vĩm nĩ, ti tỹ ãjag kanhrãn jé. Ẽg kanhrãn jé tóg ke mũ. To tóg: “han ke tũ inh nĩ,” henh ke tũ nĩ. Ẽg to tóg fe há nĩ, hã kỹ tóg ẽg kanhrãn tag to há nĩ. Ãjag tỹ ti mỹ nén ũ to vĩn kỹ: “ẽg mỹ tóg han tĩ, Topẽ ti,” hem nĩ. Ãjag tỹ: “ti mỹ inh mỹ han mũ vỹ?“ hen kỹ ãjag tóg venh ke tũ nĩ. Kỹ ãjag tóg goj ri ke nỹtĩ. Goj tóg kejẽn fagrĩnh mỹ krém krém ke tĩ, kãka tỹ ti kã nĩ kỹ. Ẽn ri ke tóg nĩ, ũ tỹ Topẽ vĩ kri fig tũ ẽn ti. 7-8 Fagrĩnh mỹ tóg Topẽ mỹ nén ũ to vĩ tĩ, ti tỹ: “ti mỹ inh mỹ han mũ vỹ?“ hen kỹ. Venh ke tũ tóg nĩ sir. Krĩ régre ti nĩ. Kãnhmar tóg nén ũ hã to jykrén mãn mũ gé, vẽjykre pir han vãnh nĩn kỹ. Ki kagtĩg tóg nĩ, hã kỹ tóg venh ke tũ nĩ gé sir.
Ũn jagtar ag mré ũn riko ag
Ẽg Senhor tỹ Jesus mré ke ũ ag tóg jagtar nỹtĩ. Hã ra ag tóg ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ũn riko ri ke nỹtĩ, ag tỹ tỹ Topẽ krẽ nỹtĩn kỹ. Kỹ tag to jykrén nĩ, ãjag mỹ sér tĩ jé. 10 Ẽg Senhor tỹ Jesus mré ke ũ ag tóg riko nỹtĩ hã ra. Ag tỹ ẽg Senhor ki ge kỹ nỹtĩn kỹ ag tóg ũn jagtar ri ke nỹtĩ, Topẽ mỹ. Re fej ri ke ẽg tóg nỹtĩ, ẽg kar. 11 Rã tỹ jun ke kỹ tóg rỹ jagy tĩ. Kỹ re tóg tugtóg tĩ. Kỹ ti fej tóg kógungun tĩ gé. Kỹ ti sĩnvĩ ẽn tóg tũ' he tĩ sir. Ẽn kãgter ri ke ẽg tóg nỹtĩ gé. Kỹ ũn riko ag tóg ke tĩ gé, kãgter kỹ. Kỹ ag há ẽn tóg tũ' he mũ gé sir, ag rãnhrãj tỹ ag mỹ sér nĩ ra.
Ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh sór mũ
12 Kejẽn ũ tóg Jesus tugrĩn ẽg to jũ nĩ. Ẽg tỹ hã ra Topẽ tovãnh tũ nĩn kỹ tóg há tĩ. Kỹ ẽg Senhor tóg ẽg mỹ ẽg rĩr krỹg ja tũ ven ke mũ. Kỹ tóg ũ tỹ carreira ki ka féj tỹ coroa gỹjỹ he mũ ẽn ri ke nĩ sir. Ẽg Senhor vỹ ẽg mỹ: “rĩr krỹg ja tũ ve jé ãjag tóg ke mũ, ãjag tỹ iso há nỹtĩn kỹ,” he ja nĩgtĩ.
13 Ãjag tỹ Topẽ vĩ mranh sór kỹ to: “Topẽ vỹ inh krĩn, sỹ ti vĩ mranh jé,” he tũg nĩ. Topẽ pijé vẽjykre pãno han tĩ'. Kỹ tóg ẽg krĩn kónãn tũ nĩgtĩ gé. 14 Ẽg tỹ Topẽ vĩ mranh sór kỹn ge nĩ, ha mẽ: ẽg mỹ tóg há nĩ ve nĩ, kỹ ẽg tóg to én tĩ. 15 Ẽg tỹ to én kỹ ẽg tóg to jykrén mág tĩ. Kỹ ẽg tóg sir han sór mũ. Ẽg tỹ han sór kỹ han kỹ ẽg tóg ti vĩ mranh mũ sir. Kar kỹ ẽg tóg mranh mãn', mranh mãn', he mũ gé. Vẽjykre pãno vẽ sir. Hã ra ẽg tóg to nũgme ki vár ke mũ, inferno ki.
16 Inh kanhkã', ãjag to sóg há tãvĩ nĩ. Hã kỹ sóg ãjag mỹ: “kygnẽ tũg nĩ, Topẽ to,” he mũ. 17 Topẽ hã ne ti pin kỹ ẽg mỹ nén ũ há kar han tĩ'. Nén ũ há tãvĩ han tóg tĩ, ẽprã ke ag mỹ. Ti hã tóg jẽngrẽ han'. Rã tỹ ẽg pũn tũ nĩn kỹ tóg fẽnja tĩ. Hã ra Topẽ tóg ge tũ nĩgtĩ. Ti pijé kejẽn ẽg ki rĩr tũ nĩgtĩ'. Ẽg ki rĩr tóg nĩ nĩ mỹr. 18 Ti hã tóg ẽg han mãn', ẽg tỹ ti ki ge kỹ. Ẽg to tóg ti vĩ há jẽnẽ. Vẽnh vĩ há tag tỹ tóg ẽg han mãn mũ sir. Kỹ ẽg tóg tỹ, ti tỹ nén han mũ kar kri ke nỹtĩ, ẽg tỹ tỹ ti krẽ nỹtĩn kỹ.
Ẽg tỹ Topẽ vĩ ki króm ke
19 Inh kanhkã', tag to jykrén mág nĩ. Ũ tỹ nén ũ há kãmén kỹ jẽmẽ há han nĩ. Kãnhmar vĩ tũg nĩ. Kãnhmar jũ tũg nĩ gé. 20 Ẽg jũ nỹtĩn kỹ ẽg tóg Topẽ jykre han tũ nĩgtĩ mỹr, ti jykre kuryj ti. Hã kỹ jũ tũg nĩ. 21 Hã kỹ nén tỹ ẽg kavénh tĩ ẽn tovãnh kãn nĩ, vẽjykre pãno mré hã. Ẽg kókég tóg tĩ, ẽg fãn tóg tĩ, vẽjykre pãno ti. Jatun mỹ Topẽ vĩ mẽm nĩ. Topẽ hã ne ti vĩ tỹ ẽg kanhrãn'. Ẽg tỹ kri fi kỹ ẽg tóg krenkren ke mũ. 22 Kỹ Topẽ vĩ han kỹ nỹtĩm nĩ. Ãjag tỹ mẽg mũ ra ki króm tũ nĩn kỹ ãjag tóg krenkren ke tũ nĩ. Ón kỹ ãjag tóg: “kren jé sóg ke mũ,” henh ke mũ. 23 Ẽg tỹ mẽg mũ ra ki króm tũ nĩn kỹ ẽg tóg tag ri ke nỹtĩ, ha mẽ. Kejẽn ũ tóg vẽnh vég mũ, ki vẽnh ve jafãn ki. Kỹ tóg ti kakã vég mũ sir. 24 Ve kar kỹ tóg to jykrén mãn tũ nĩ. Kỹ tóg ki kagtĩg' he mũ. Kỹ tóg fagrĩnh mỹ vẽnh ven ja nĩ sir. Ge ẽg nỹtĩ, ẽg tỹ Topẽ vĩ mẽg mũ ra ki króm tũ nĩn kỹ. Kỹ ẽg tóg fagrĩnh mỹ mẽ ja nĩ sir. 25 Ẽg tỹ ti vĩ to jykrén mág kỹ tóg hã ra ẽg mỹ sér tĩnh mũ. Topẽ vĩ vỹ há nĩ, ti jykre ti. Ẽg jykre pãno tỹ tũ' he tóg tĩ, ẽg tỹ han mãn tũ nĩn jé. Kỹ ẽg tóg ẽg tỹ ti vĩ mẽ kỹ kã jatun ke tũ nĩ. Kỹ ẽg tỹ ki króm kỹ Topẽ tóg ẽg mỹ vĩ há han ke mũ sir, ẽg tỹ nén han mũ kar to.
26 Ũ ag tóg Topẽ to: “ti to sóg há nĩ,” he tĩ. Hã ra ag tóg ũ to vĩ kónãn tĩ, ag vĩ to jykrén tũ nĩn kỹ. Kỹ ag tóg ón kỹ: “ti to sóg há nĩ,” he ja nĩgtĩ. Kygnẽg ẽg tóg tĩ, ẽg tỹ gen kỹ. 27 Ẽg tỹ ẽg jóg tỹ Topẽ to há nỹtĩn kỹ, kỹ ẽg tóg tag han ke mũ, ha mẽ: ũn panh ter mũ kar jagãgtãn kãn jé ẽg tóg ke mũ, ũn mén ter ja fag ke gé, ũn jagtar fag. Kỹ ẽg tóg nén ũ vẽnhmỹ han ke tũ nĩ gé sir. Topẽ kato tẽ mũ ag jykre han ke tũ ẽg tóg nĩ gé. Kỹ ẽg tóg ti mỹ kavéj tũ nỹtĩ sir.