JOÃO TỸ RÁ
1
Topẽ tỹ ti vĩ tỹ nén ũ kar han
Topẽ tỹ nén ũ kar han tũg ki tóg nĩ ja nĩ, ẽg tỹ ũ to: Topẽ vĩ, he mũ ẽn ti. Hã to ẽg: Jesus, he mũ. Topẽ mré tóg nĩ nĩ. Topẽ vỹ tỹ ti nĩ gé. Nén kar han to hã tóg Topẽ mré nĩ nĩ. Ti vĩ hã tỹ tóg nén ũ kar hynhan, Topẽ ti. Ti pir mỹ tóg nén ũ han tũ nĩ, ti hã mré tóg hynhan kãn. Ẽg tỹ ũ to: Topẽ vĩ, he mu ẽn vỹ rĩr nĩ, hã kỹ tóg ẽg rĩnrĩr han ke mũ gé. Jẽngrẽ ri ke ti nĩ. Ti tỹ ẽg kanhrãn to ken hã vẽ. Ẽg mỹ tóg jẽngrẽ han tĩ. Ẽg ki kuty ẽn tỹ tóg tũ' he tĩ. Kỹ Nén-Kórég vỹ ti tỹ tũ' he sór ja nĩ, hã ra tóg ti tỹ hẽ ri ke ja tũ nĩ.
Kỹ kejẽn Topẽ tóg ẽprã ke ũ jẽnẽ, ti jiji hã vỹ: João, he mũ. Ti mỹ tóg: “ag mỹ ũ tỹ ag mỹ jẽngrẽ han ke mũ ẽn kãmén“ he ja nĩ. Hã kỹ tóg ke mũ, ẽg kar tỹ ti vĩ mẽ kỹ kri fi jé. João pijé ẽg mỹ jẽngrẽ han ja nĩ'. Ti tỹ ẽg mỹ: “ẽn hã vẽ,” henh kãtĩg ja vẽ. Jẽngrẽ pẽ ẽn hã vẽ. Ẽprã tóg jun, ti tỹ ẽg kanhrãn jé, ẽprã ke kar.
10 Ga han tóg. Kỹ tóg ẽg mré kri tĩnh kãtĩg gé. Hã ra ẽprã ke ag tóg ti ki kanhrãn ja tũ nĩ. 11 Ti povo kar mĩ tóg tĩg ja nĩ, hã ra ti mré ke ag pijé ti ki ge sór ja nĩgtĩ'. 12 Ũ ag tóg hã ra ti ki ge mũ. Ẽn ag to tóg: “Topẽ krẽ,” he mũ, ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ tãvĩ ag hã to. 13 Ẽg tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ tugrĩn ẽg tóg tỹ ti krẽ nỹtĩ. Ẽg mur tugrĩn ẽg tóg ver tỹ ti krẽ tũ nỹtĩ. Ẽg panh tỹ ẽg mỹnh fi mré nỹ tugrĩn ẽg tóg mur mũ gé. Topẽ tỹ ẽg han mãn tugrĩn ẽg tóg tỹ ti krẽ nỹtĩ jãvo.
14 Ẽg tỹ ũ to: Topẽ vĩ, he mũ ẽn vỹ ẽg ri ke mur, kỹ tóg tỹ ẽprã ke jẽ sir. Ẽg mré tóg tĩ ja nĩgtĩ. Hã kỹ sóg ti vé. Pã'i mág vỹ tỹ ti nĩ, ũn tar, tag ve inh. Ẽg to há tãvĩ ti nĩ. Kỹ tóg ki hã tó tĩ gé. Tỹ tóg Topẽ kósin pir nĩ.
15  João vỹ ti kãmén ja nĩ gé. Ti kãmén há han tóg. Kỹ tóg: “inh nón kãtĩg ke mũ ẽn vỹ inh kãfór nĩ,” he ja nĩ. “Ti tỹ inh nón kãtĩg ke mũ ra tóg tỹ ijo ke nĩ. Ẽn tó inh huri ãjag mỹ. Ti hã vẽ,” he ja tóg nĩ.
16 Ẽg to há tãvĩ tóg nĩ, hã kỹ tóg ẽg mỹ nén ũ há kar han, ẽg jagãgtãn kỹ. Ẽg jagãgtãn tag tovãnh ke tũ pẽ tóg nĩ. 17  Moisés vỹ ẽg mỹ Topẽ tỹ ẽg jyvẽn mũ ẽn tó ja nĩgtĩ, ẽg tỹ ti vĩ ki króm jé. Hã ra Jesus tóg ẽg mỹ: “Topẽ vỹ ãjag mỹ vẽnh pãte fón sór mũ, ti tỹ ãjag to há nĩn kỹ,” he mũ. Ti hã ne ẽg mỹ vẽnh vĩ sér ẽn tó mũ'. 18 Ẽg pijé Topẽ vég tĩ'. Kỹ ẽg kã mĩ ke ũ vỹ ti ve ja tũ nĩ gé. Ti kósin pir hã vỹ ẽg mỹ ti kãmén tĩ. Ti hã vỹ ti jóg mré nĩ nĩ, Topẽ mré.
João Batista tỹ Jesus kãmén
(Mt 3.1-12; Mc 1.1-8; Lc 3.1-18)
19 Kejẽn Judeu ag pã'i ag vỹ João mỹ vẽnh vĩ jẽnẽg mũ. Topẽ tũ ki rĩr tĩ ag jẽgnẽg ag tóg mũ, Levi krẽ'krẽ ag mré, ag tỹ ti mỹ: “ũ nỹ tỹ ã nĩ?“ he jé. 20 Kỹ tóg: “inh pijé tỹ Cristo nĩ',” he mũ. Ag mỹ tóg tó há han.
21 Kỹ ag tóg ti mỹ: “kỹ ã hỹn tỹ ũ nĩ? Ã mỹ tỹ Elias nĩ'?“ he mũ. Hã ra tóg: “vó“ he mũ gé.
Kỹ ag tóg ti mỹ: “Topẽ vĩ tó tĩ ũ nẽji kãtĩg ke mũ gé. Ti hã mỹ tỹ ã nĩ?“ he mũ. Hã ra tóg: “vó,” he mũ gé.
22 Kỹ ag tóg: “ũ nỹ tỹ ã nĩ, ge kỹ? Pã'i ag vỹ ẽg jẽgnẽ, ẽg tỹ ã ki jẽmẽ jé. Ẽg hỹn ag mỹ ne tónh ke mũ'? Vẽso ã hẽri ke ti?“ he mũ.
23 Kỹ tóg ag mỹ Isaías tỹ rá tó mũ, hã vỹ: “ũ tỹ ẽmã tũ ja tá jẽ kỹ vẽnh kar mỹ Topẽ jykre kãmén mũ ẽn vỹ tỹ inh nĩ,” he mũ. “Ũ tỹ vẽnh kar mỹ: “ẽg Senhor japry kure ra, ti jamĩn kurynh ra,” he tĩ ẽn vỹ tỹ inh nĩ,” he tóg.
24 Jãvo ũ tỹ ti ki jẽmẽg mũ ag vỹ tỹ pã'i tỹ Fariseu ag mré ke nỹtĩ. 25 Kỹ ag tóg: “ã tỹ hẽ ri ken kỹ ag kygpe sór nẽ, ã tỹ tỹ Cristo tũ hã ra?“ he mũ. “Inh pijé tỹ Elias nĩ'. Inh pijé tỹ Topẽ vĩ tó tĩ ẽn nĩ',” he ã tóg tĩ, hã ra ã tóg ag kygpég tĩ,” he ag tóg. 26 Kỹ tóg: “goj tỹ sóg ag kygpég tĩ,” he mũ. “Hã ra ũ tóg ãjag kã mĩ tĩnh mũ ha, ãjag tỹ ũn ki kagtĩg ũ. 27 Ẽn vỹ inh nón kãtĩg ke mũ, hã ra tóg inh kãfór nĩ. Sỹ tỹ ti mỹ rãnhrãj tĩ nĩnh ke vẽ vẽ, sỹ ti pẽn né kunũnh ke vẽ vẽ. Hã ra sóg tỹ ti krẽm ke pẽ jẽ,” he tóg, João ti.
28 Ẽmã tỹ Betânia tá ag tóg ti venh kãmũ ja nĩgtĩ, goj tỹ Jordão mã tá. Tá tóg ag kygpég jẽ nĩ.
Topẽ cordeiro
29 Tỹ vaj kỹ tóg Jesus vég mũ sir. Kỹ tóg ti to: “ti hã vẽ,” he mũ. “Ẽg tỹ Topẽ mỹ cordeiro tãnh ẽn ri ke ti nĩ. Ti hã vỹ ẽg kar tỹ Topẽ vĩ mranh ẽn jagfy ter ke mũ. 30 Sỹ ũn kãmén mũ ẽn hã vẽ. Ũ tỹ ijo jẽ mũ vỹ inh nón kãtĩg ke mũ, he ja inh nĩ, ti to. Inh kãfór ti nĩ, ti tỹ tỹ inh jo ke nĩn kỹ. 31 Inh pijé ti ki kanhró ja nĩ', hã ra sóg povo tỹ Israel ag kar kygpé, ag tỹ ti ki kanhrãn kãn jé,” he tóg.
32 Kỹ tóg: “Topẽ kuprĩg ve inh,” he mũ gé. “Kanhkã tá kãtére kỹ tóg ti jẽnĩmanh kri nĩ nĩ. Tỹ tóg sórãg ve nĩ. 33 Inh pijé Jesus ki kanhró nĩ vẽ'. Hã ra Topẽ tóg inh mỹ: “ha ag kygpenh tĩg,” he ja nĩ. Kỹ tóg inh mỹ: “ã tỹ inh kuprĩg ve kỹ ã tóg ti ki kanhró nĩnh mũ,” he ja nĩ gé. “Kanhkã tá kãtére kỹ tóg ag kã ũn pir kri góm kenh ke mũ. Ẽn vỹ inh kuprĩg tỹ ag kygpenh ke mũ,” he ja tóg nĩ inh mỹ, Topẽ ti, Jesus to. 34 Tag ve inh, hã kỹ sóg ãjag mỹ: ti hã vỹ tỹ Topẽ kósin nĩ, he mũ,” he tóg.
Jesus tỹ ti mré mũ tĩ ag jé prẽr
35 Tỹ vaj kỹ João tóg ti mré mũ tĩ régre ag mré vẽmén jẽ nĩ. 36 Kỹ tóg Jesus tỹ mĩ tĩg vég mũ, kỹ tóg ag mỹ: “ẽg tỹ Topẽ mỹ ẽg mẽg tỹ cordeiro tãnh ẽn ri ke ti nĩ,” he mũ.
37 Ti vĩ tag tugrĩn ag tóg Jesus nón mũ mũ. 38 Kỹ tóg ag mỹ: “ne nẽ?“ he mũ. Kỹ ag tóg: “Rabi', ã hẽ tá ẽmã nĩ?“ he mũ. Rabi to ken hã vẽ, hã vỹ: ẽg kanhrãn tĩ, he mũ. 39 Kỹ tóg: “mũ jé ha, ve jé,” he mũ. Kỹ ag tóg ti mré mũ mũ sir. Ti mré ag kurã ẽn tũg mũ. Rã ké ti nỹ ha, 4 óra hỹn hẽn ri ke mũn.
40 Ag kã ũ vỹ tỹ André nĩ, Simão Pedro jãvy. 41 Kỹ tóg vẽsỹmér ti kãke venh tĩ kỹ ti mỹ: “Messias ve inh,” he mũ. Messias to ken hã vẽ, hã vỹ: Cristo, he mũ, hã vỹ: Topẽ tỹ ũn jẽnẽg mũ, he mũ. 42 Kỹ tóg ti mré ti venh tĩ mũ. Kỹ Jesus vỹ ti ki ẽvãnh mũ, kỹ tóg: “Simão vỹ tỹ ã nĩ, João kósin,” he mũ. “Sỹ ã jijin mãn ke vẽ, hã vỹ: Cefas, he mũ,” he tóg. Cefas to ken hã vẽ, hã vỹ: Pedro, he mũ, hã vỹ: pãró, he mũ.
Jesus tỹ Filipe mré Natanael jé prẽr
43 Tỹ vaj kỹ tóg ga tỹ Galiléia ra tĩg sór mũ. Kỹ tóg Filipe mỹ: “inh mré kãtĩg,” he mũ. 44 Hã ra Filipe vỹ tỹ Betsaida tá ke nĩ, André mré Simão jamã ẽn tá ke. 45 Kỹ tóg Natanael venh tĩ mũ. Ti mỹ tóg: “Cristo ve inh huri,” he mũ. “Moisés vỹ ti kãtĩg ke rán ja nĩgtĩ, ũ ag ke gé. Jesus to ken hã vẽ, Nazaré tá ke ẽn, José kósin ẽn ti,” he tóg. 46 Kỹ tóg: “hã ra sóg Nazaré tá ũn há ve ja tũ nĩ ver,” he mũ. Hã ra tóg ti mỹ: “ge ra ti venh kãtĩg,” he mũ. Kỹ tóg ti mré tĩ mũ.
47 Ag tỹ Jesus tá junjun mũ ra tóg, ũ tỹ tá nỹtĩ ag mỹ ti kãmén mũ. “Ũn kãtĩ ẽn ve ra. Israel krẽ'krẽ pẽ vẽ, ũn há, ũn ón vãnh,” he tóg. 48 Hã ra Natanael tóg ti vĩ tag mẽg mũ. Kỹ tóg ti mỹ: “kỹ ã mỹ inh ki kanhró nĩ'?“ he mũ. Kỹ tóg: “Filipe tỹ ã jé prẽr to hã sóg ã vé, ã tỹ ka tỹ figueira krẽm jẽ ẽn kã,” he mũ.
49 Kỹ tóg ti mỹ e tĩ. “Topẽ kósin vỹ tỹ ã nĩ, Rabi',” he tóg. “Ẽg povo tỹ Israel kri pã'i vỹ tỹ ã nĩ,” he tóg.
50 Kỹ tóg: “isỹ ã mỹ: ã ve ja inh nĩ, ã tỹ ka krẽm jẽ ra, hen kỹ tóg ã mỹ e tĩ,” he mũ. “Hã ra tóg ver tỹ nén ũ tũ nĩ. Isỹ kar kỹ nén han ke mũ vỹ ã mỹ e pẽ tãvĩ tĩnh mũ, ha vem nĩ,” he tóg. 51 “Ha vé, ki hã sóg tó mũ, ha mẽ. Kanhkã nor kỹ nĩ ve jé ãjag tóg ke mũ. Tá Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag vỹ kãrenh ke mũ, iso, kar kỹ ag tóg ra mũ mãn ke mũ gé. Tỹ sóg ẽprã ke fi kósin nĩ mỹr,” he tóg.