JOÃO TỸ RÁ
1
Topẽ tỹ ã vĩ tỹ nén ũ kar han
Topẽ tỹ nén ũ kar han ja tũg ki tóg nĩ ja nĩ, ẽg tỹ ũ to: “Topẽ vĩ,” he mũ ẽn ti, hã to ẽg: Jesus, he mũ. Topẽ mré tóg nĩ. Topẽ vỹ tỹ ti nĩ gé. Topẽ tỹ nén (ũ) kar han tũg ki tóg Topẽ mrẽ nĩ nĩ. Ti hã tugrĩn tóg nén ũ kar han, Topẽ ti, ẽg tỹ ũ to: “Topẽ vĩ,” he mũ ẽn tugnĩn. Ã pir mỹ Topẽ tóg nén ũ han tũ nĩ, ti hã mrẽ tóg nén kar han kãn. Ẽg tỹ ũ to: “Topẽ vĩ,” he mu ẽn vỹ rĩr nĩ, hã kỹ tóg ẽg rĩnrĩr han mũ gé. Jẽngrẽ ri ke ti nĩ, ũ tỹ ẽg rĩnrĩr han mũ ẽn ti. Ti tỹ ẽg kanhrãn to ken hã vẽ. Ũn jykre pãno ag vỹ ũ tỹ kuty mĩ mũ ẽn ag ri ke nỹtĩ. Hã ra tóg ẽg mỹ jẽngrẽ ri ke nĩ, ẽg tỹ ũ to: “Topẽ vĩ,” he mũ ẽn ti. Kỹ Nén-Kórég vỹ ti tỹ tũ' he han sór ja nĩ, hã ra tóg ti tỹ hẽ ri ke ja tũ nĩ.
Kỹ kejẽn Topẽ tóg ẽprã ke ũ jẽnẽ, ti jiji hã vỹ: João, he mũ. Ti mỹ tóg: “ag mỹ ũ tỹ ag mỹ jẽngrẽ hen mũ ẽn kãmén” he ja nĩ, hã kỹ tóg ke mỹ, ag kar tỹ ti vĩ mẽ jẽ, ag tỹ ti vĩ kri fi jẽ. João pi(jé) ẽg mỹ jẽngrẽ han ja nĩ'. Ti tỹ ẽg mỹ: “ẽn hã vẽ,” henh kãtĩg ja vẽ, ũ tỹ ẽg mỹ jẽngrẽ han mũ ẽn to, hã vỹ: Jesus, he mũ. Jẽngrẽ pẽ ẽn hã vẽ. Ẽprã tóg jun, ti tỹ ẽg kanhrãn jẽ, ẽprã ke kar, ũ tỹ ẽg ki jẽngrẽg pẽ han mũ ẽn ti.
10 Ga han tóg, ũ tỹ ẽg mỹ jẽngrẽ han mũ ẽn ti, kỹ tóg ẽg mré ga kri tĩnh kãtĩg gé, ga han kar kỹ. Hã ra ag tóg ti ki kanhrãn ja tũ nĩ, ẽprã ke ag. 11 Ã povo kar mĩ tóg tĩg ja nĩ, hã ra ti mrẽ ke ag pi(jẽ) ti ki ge sór ja nĩgtĩ'. 12 Ũ ag tóg hã ra ti ki ge mũ. En ag to tóg: “Topẽ krẽ,” he mũ, ũ tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ tãvĩ ag to. 13 Ti ki ge kỹ nỹtĩ tugrĩn ẽg hã vỹ tỹ ti krẽ nỹtĩ. Ẽg mur tugrĩn ẽg tóg ver tỹ ti krẽ tũ nỹtĩ. Ẽg panh tỹ ẽg mỹnh fi mrẽ nỹ tugrĩn ẽg tóg mur mũ gé. Topẽ tỹ ẽg han mãn tugrĩn ẽg tóg tỹ ti krẽ nỹtĩ jãvo.
14 Ẽg tỹ ũ to: “Topẽ vĩ,” he mũ ẽn vỹ ẽg ri ke mur, kỹ tóg tỹ ẽprã ke jẽ sir. Ẽg mrẽ tóg tĩg ja nĩgtĩ. Há kỹ sóg ti vẽ. Pã'i mág vỹ tỹ ti nĩ, ũn tar, tag ve inh. Ẽg to há pẽ tãvĩ ti nĩ, kỹ tóg ki hã tó ti gé. Topẽ kósin pir vẽ, kỹ Topẽ vỹ ti mỹ: “ũn mág vỹ tỹ ã nĩ,” hé, ti jóg ti.
15 João vỹ ti kãmén ja nĩ gé. Ti kãmén há han tóg, kỹ tóg: “inh nón kãtĩ mũ ẽn vỹ inh kãfór nĩ,” he ja nĩ. “Inh nón kãtĩg jẽ tóg ke mũ, hã ra tóg tỹ ijo ke nĩ. Ẽn tó inh huri ãjag mỹ. Ti hã vẽ,” he ja tóg nĩ, João ti, Jesus to.
16 Ẽg to hã tãvĩ tóg nĩ, hã kỹ tóg mỹ nén ũ ha kar han, ẽg jagãgtãn kỹ. Ẽg jagãgtãn tag tovãnh ke tũ pẽ tóg nĩ. 17 Moisés vỹ ẽg mỹ Topẽ tỹ ẽg jyvẽn mũ ẽn tó ja nĩgtĩ, ẽg tỹ ti vĩ ki króm jẽ, kỹ Jesus tóg ẽg mỹ: “Topẽ vỹ ãjag mỹ vẽnh pãte fón sór mũ, ti tỹ ãjag to há nĩn kỹ,” he mũ. Ti hã ne ẽg mỹ vẽnh vĩ sér ẽn to mũ'. 18 Ẽg pi(jẽ) Topẽ vég tĩ'. Kỹ ẽg kãmĩ ũ vỹ ti ve ja tũ nĩ gé. Ti kósin pir hã vỹ ẽg mỹ ti kãmén tĩ, ti hã vỹ ã jóg mrẽ nĩ nĩ, Topẽ mrẽ. Ti hã vỹ Topẽ ri ke nĩ. Kỹ tóg ẽg mỹ ã panh ti kãmén tĩ, Topẽ kósin ti, Jesus ti.
João Batista tỹ Jesus kãmén.
(Mt 3.1-12; Mc 1.1-8; Lc 3.1-18)
19 Kejẽn Judeu ag pã'i ag vỹ João mỹ vẽnh vĩ jẽnẽg mũ. Jerusalém tá ag nỹtĩ, pã'i ag, Topẽ tũ ki rĩr tĩ, Levi krẽ'krẽ ag ke gé. Ag João mỹ vẽnh vĩ jẽnẽ kỹ ag tóg mỹ: “ũ nỹ tỹ nĩ?” he mũ. 20 Kỹ tóg ag mỹ: “inh pi(jé) tỹ Cristo nĩ',” he mũ. Tó há han tóg, ag mỹ.
21 Kỹ ag tóg ti mỹ: “kỹ ã hỹn tỹ ũ nĩ?” he mũ. “Ã mỹ tỹ Elias nĩ'?” he ag tóg ti mỹ. Hã ra tóg ag mỹ: “vó” he mũ gé.
Kỹ ag tóg ti mỹ: “Topẽ vĩ tó tĩ ũ nẽji kãtĩg ke mũ gé. Ti hã mỹ tỹ ã nĩ?” he mũ. Hã ra tóg: “vó,” he mũ gé.
22 Kỹ ag tóg ti mỹ: “ũ nỹ tỹ ã nĩ, ge kỹ?” he mũ. “Pã'i ag vỹ ẽg jẽgnẽ, ẽg tỹ ã ki jẽmẽ jẽ. Ẽg hỹn ne tónh ke mũ, ag mỹ?” he ag tóg mũ. “Vẽso ã hẽri ke ti?” he ag tóg mũ, João mỹ.
23 Kỹ João vỹ ag mỹ vẽnh kãmén mũ. Ã to nén rán kỹ nĩ ẽn tó tóg mũ, hã vỹ: “ũ tỹ ẽmã tũg ja tá jẽ kỹ vẽnh kar mỹ Topẽ jykre kãmén mũ ẽn vỹ tỹ inh nĩ,” he mũ. “Ũ tỹ vẽnh kar mỹ: “ẽg Senhor japry kure ra, ti jamĩn kurynh ra, ti tỹ jagma tĩg há han jé, he tĩ ẽn vỹ tỹ inh nĩ. Isaías tỹ inh kãmén hã vẽ,” he tóg, João ti.
24 Jãvo ũ tỹ ti ki jẽmẽg mũ ag vỹ tỹ Fariseu ag mrẽ ke nỹtĩ. 25 Kỹ ag tóg ti mỹ: “ã tỹ hẽ ri ken kỹ ag kygpe sór nẽ, ã tỹ tỹ Cristo tũ hã ra?” he mũ. “Inh pi(jẽ) tỹ Elias nĩ', he ã tóg tĩ. Inh pi(jẽ) tỹ Topẽ vĩ tó tĩ ẽn nĩ', ẽg tỹ ũn kãtĩg jãvãnh mũ ẽn, he ã tóg tĩ, hã ra ã tóg ag kygpég tĩ,” he ag tóg mũ, João mỹ. 26 Kỹ tóg ag mỹ: “goj tỹ sóg ag kygpég tĩ,” he mũ. “Hã ra ũ tóg ãjag kãmĩ tĩ mũ ha, ãjag tỹ ũn ki kagtĩg ũ. 27 Ẽn vỹ inh nón kãtĩg ke mũ, hã ra tóg inh kãfór nĩ. Sỹ ti camarada nĩnh ke vẽ vẽ, sỹ ti pẽn né kunũnh ke vẽ vẽ, ti pẽn to ró ti. Hã ra sóg tỹ ti krẽm ke pẽ jẽ,” he tóg, João ti
28 Kỹ ag tóg mũ mũ, ti vĩ mẽ kar kỹ. Cidade tỹ Betânia tá ag tóg ti venh kãmũ ja nĩgtĩ, Fariseu ag, João ti, Jordão mã tá. Tá tóg ag kygpég jẽ nĩ, João ti.
Jesus tỹ tỹ ẽg tỹ Topẽ mỹ ẽg mẽg tãnh ẽn ri ke
29 Tỹ vaj kỹ João vỹ Jesus vég mũ sir. João tá tóg jun mũ, Jesus ti. Kỹ João tóg ti to: “ti hã vẽ,” he mũ. “Ẽg tỹ Topẽ mỹ ẽg mẽg tỹ carneiro krẽ tãnh ẽn ri ke ti nĩ, cordeiro ẽn ti. Ti hã vỹ ẽg kar tỹ Topẽ vĩ mranh jagfy ter ke mũ,” he tóg. 30 “Sỹ ũn kãmén mũ ẽn hã vẽ. Ũ tỹ ijo jẽ mũ vỹ inh nón kãtĩg ke mũ, he ja inh nĩ ti to. Inh kãfór ti nĩ, ti tỹ inh jo ke nĩn kỹ, he ja inh nĩ. 31 Inh pi(jé) ti ki kanhró ja nĩ', hã ra sóg goj tỹ vẽnh kar ag kygpé, ag tỹ ti ki kanhrãn kãn jé, povo tỹ Israel ag kar,” he tóg, João ti
32 Kỹ tóg: “Topẽ kuprĩg ve inh,” he mũ gé. “Kanhkã tá kãkutẽ kỹ tóg ti krĩ kri nĩ nĩ. Tỹ sórãg ve ti nĩ, Topẽ kuprĩg ti, ti tỹ ti krĩ kri nĩn kỹ. 33 Inh pi(jé) Jesus ki kanhró nĩ vẽ'. Hã ra Topẽ tóg inh mỹ: ha ag kygpenh tĩg,” he ja nĩgtĩ, kỹ tóg inh mỹ: “ã tỹ inh kuprĩg ve kỹ ã tóg ti ki kanhró nĩnh mũ,” he ja nĩ gé. “Kanhkã tá kãkutẽ kỹ tóg ag kã ũn pir kri nĩnh mũ. Ti tỹ ũn kri nĩ mũ ẽn vỹ inh kuprĩg tỹ ag kygpenh ke mũ,” he ja tóg nĩ inh mỹ, Topẽ ti. 34 Tag ve inh, hã kỹ sóg ãjag mỹ: ti hã vỹ tỹ Topẽ kósin nĩ, he mũ” he tóg, João ti. Ti tỹ Jesus kãmén hã vẽ.
Jesus tỹ ã mrẽ mũ tĩ ag jé prẽr
35 Tỹ vaj kỹ João vỹ ã mrẽ mũ tĩ régre ag mré vẽmén jẽ nĩ. 36 Kỹ tóg Jesus tỹ mĩ tĩg vég mũ, kỹ tóg ag mỹ: “Topẽ tũ vỹ tỹ ti nĩ,” he mũ. “Ẽg tỹ Topẽ mỹ ẽg mẽg tỹ cordeiro tãnh tĩ ẽn ri ke ti nĩ,” he tóg, João ti.
37 Ag tỹ ti vĩ tag mẽ kỹ ag tóg Jesus nón mũ mũ. 38 Kỹ Jesus vỹ ag vég mũ, ag tỹ ti nón mũ ti. Kỹ tóg ag mỹ: “ne nẽ?” he mũ. Kỹ ag tóg ti mỹ: “ã hẽ tá ẽmã nĩ?” he mũ. 39 Kỹ tóg ag mỹ: “mũ jé ha, inh mrẽ, ãjag tỹ inh jamã ven jé,” he mũ. Kỹ ag tóg ti mrẽ mũ mũ sir. Ti mré ag kurã ẽn tũg mũ. Rã ké ti nỹ ha, ag tỹ ti mrẽ mũ kri, 4 horas hỹn hẽn ri ke mũn.
40 Ti mré mũ ag kã ũ vỹ tỹ André nĩ, ũ tỹ João tỹ Jesus tó ja ẽn mẽg mũ ag kã ũ, hã vỹ: Simão Pedro jãvy, he mũ, André ti, Jesus mrẽ vẽmén tĩ ẽn ag kã ũ ti. 41 Ẽn tóg tá kãtĩg, kỹ tóg vẽsỹmér ã kãke tỹ Simão Pedro venh tĩ mũ, kỹ tóg ti mỹ: “Messias ve inh,” he mũ. “Messias,” he ag tóg tĩ, Topẽ tỹ ũn jẽnẽnh ke ẽn to, Cristo to. 42 André tỹ ti mỹ Jesus tó kỹ tóg ti mré ti venh tĩ mũ. Kỹ Jesus vỹ ti ki ẽvãnh mũ, kỹ tóg ti mỹ: “Simão vỹ tỹ ã nĩ, João kósin,” he mũ. “Sỹ ã jyjyn mãn ke vẽ, hã vỹ: Cefas, he mũ,” he tóg, Jesus ti. Cefas to ken hã vẽ, hã vỹ: Pedro, he mũ, hã vỹ: pãró, he mũ, ẽg vĩ ki.
Jesus tỹ Filipe mré Natanael jé prẽr
43 Tỹ vaj kỹ Jesus vỹ ga tỹ Galiléia ra tĩg sór mũ. Ã tĩg ke jo tóg Filipe kato tẽ mũ. Kỹ tóg ti mỹ: “inh mré kãtĩg,” he mũ. Kỹ tóg tĩ mũ. 44 Hã ra Filipe vỹ tỹ Betsaida tá ke nĩ, André mré Pedro jamã ẽn tá ke. 45 Kỹ Filipe vỹ Natanael venh tĩ mũ, ti mỹ Jesus kãmén jé. Kỹ tóg ti mỹ: “Cristo ve inh huri,” he mũ. “Moisés vỹ ti kãtĩg ke rán ja nĩ, Topẽ vĩ tó tĩ ag ke gé. Jesus to ken hã vẽ, Nazaré tá ke ẽn to ken hã vẽ, José kósin ẽn ti. Ti hã vỹ tỹ Cristo nĩ,” he tóg, Filipe ti, Natanael mỹ. 46 Kỹ tóg ti mỹ: “hã ra sóg Nazaré tá ũn há ve ja tũ nĩ ver,” he mũ. Hã ra Filipe tóg ti mỹ: “ge ra ti venh kãtĩg,” he mũ. Kỹ tóg ti mré tĩ mũ.
47 Ag tỹ Jesus tá junjun mũ ra Jesus tóg Natanael kãmén mũ, ũ tỹ tá nỹtĩ ag mỹ. “Ũ tỹ tá kãtĩ mũ ẽn ve ra,” he tóg. “Israel krẽ'krẽ pẽ vẽ,” he tóg. “ũn há vỹ tỹ ti nĩ, ón vãnh ti nĩ,” he tóg. 48 Hã ra Natanael vỹ Jesus tỹ ã to vĩ tag mẽg mũ. Kỹ tóg ti mỹ: “kỹ ã mỹ inh ki kanhró nĩ'?” he mũ. Kỹ Jesus tóg ti mỹ: “Filipe tỹ ã jé prẽr to hã sóg ã vé,” he mũ. “Ã tỹ ka krẽm jẽ kỹ sóg ã vé, ka tỹ figueira ẽn krẽm,” he tóg,” he tóg. Jesus ti.
49 Kỹ Natanael tóg Jesus mỹ: “mẽ',” he mũ. “Topẽ kósin vỹ tỹ ã nĩ,” he tóg. “Ẽg povo tỹ Israel kri pã'i vỹ tỹ ã nĩ,” he tóg.
50 Kỹ Jesus tóg: “isỹ ã mỹ: ã ve ja inh nĩ, ã tỹ ka krẽm jẽ ra, hen kỹ tóg ã mỹ e tĩ, kỹ ã tóg inh vĩ kri fi sór mũ,” he mũ. “Hã ra tóg ver tỹ nén ũ tũ nĩ, sỹ ã ve ja tag ti. Isỹ kar kỹ nén han ke vỹ ã mỹ e pẽ tãvĩ tĩnh mũ, ha vemnĩ,” he tóg, Jesus ti. 51 “Ha vé, ki hã sóg tónh ke mũ, ha mẽ. Kanhkã nor kỹ nĩ ve jé ãjag tóg ke mũ. Tá ãjag tóg Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag venh ke mũ gé. Kanhkã tá ag kãrenh ke mũ, iso, kỹ ag ra mũ mãn ke mũ gé. Tỹ sóg ẽprã ke fi kósin nĩ mỹr,” he tóg, Jesus ti.