LUCAS TỸ RÁ
1
Lucas tỹ rá vẽ. Sỹ ã mỹ rán vẽ, Teófilo'. Ũ tỹ hẽn ri ke ag tóg Jesus kãme rán huri. Ũ tỹ ti vég mũ ag tóg ẽg mỹ ti kãmén ja nĩgtĩ, ũ tỹ ti vĩ tó tĩ ag, ũ tỹ ti mré mũ ja ẽn ag. Ge ra sóg vãhã rán ke to jykrén mũ gé, ha mẽ. Jesus kãme mẽ kãn inh, ti mur mré hã. Ũn e ag ki sóg jẽmẽ. Hã kỹ sóg komẽr hã ã mỹ ti kãme rán kãn sór mũ.
Tỹ ã tóg pã'i mág nĩ, Teófilo'. Jesus kãme mẽ ã huri. Sỹ ã mỹ rán mũ tag tugnỹm nĩ. Ki hã ke ti nĩ, ha vem nĩ.
João Batista mur ke tó
Kejẽn Herodes tóg tỹ Israel ag pã'i mág nĩ, ga tỹ Judéia tá. Ẽn kã Topẽ tũ ki rĩr tĩ tỹ Zacarias tóg nĩ nĩ. Ti jógjóg ve jijin hã vỹ: Abias, he mũ. Arão krẽ'krẽ ũ vẽ. Ti prũ fi jijin hã vỹ: Isabel, he mũ. Arão krẽ'krẽ fi vẽ gé. Ẽn fag vỹ Topẽ jykre hã han tĩ. Kygnẽ sór tũ fag nĩgtĩ. Hã kỹ fag tóg Topẽ mỹ há nỹtĩ. Hã ra fag tóg krẽ tũ nỹtĩ. Kurĩ fi tóg nĩ, Isabel fi. Kỹ fag tóg krẽ tũ nỹtĩ ki kófa nỹtĩ ha.
Kejẽn tóg Zacarias tỹ Topẽ tũ ki rĩr tĩg ke pétẽm mũ sir. Kỹ tóg Jerusalém ra tĩ mũ, ti tỹ tá ũ ag mré Topẽ tũ ki rĩr jé. Tá ag tóg sorteio han tĩ, ag tỹ ũ tỹ Topẽ mỹ nén ger há pũn ke mũ ẽn ve jé. Ag tỹ to joga he kỹ tóg Zacarias hã ki kutẽ mũ sir. Kỹ tóg Topẽ ĩn kã ra rã mũ, ti mỹ nén ger há ẽn pũn jé. 10 Hã ra vẽnh kar tóg Topẽ mré vẽmén nỹtĩ nĩ, re tá, ti tỹ Topẽ mỹ pũn mũ jãvo.
11 Vãhã Topẽ tỹ jẽnẽ jafã vỹ, ti mỹ vẽnh ven mũ. Topẽ mỹ nén ger há pũn jafã pẽgja tá tóg jẽ nĩ. 12 Ti tỹ ti ve kỹ tóg jũrũn ke mũ. Ti mỹ tóg e tĩ, ti tỹ ti ven kỹ. 13 Hã ra tóg ti mỹ: “inh kamẽg tũg nĩ,” he mũ. “Topẽ vỹ ã vĩ ẽn mẽ, kỹ tóg ã mỹ han ke mũ ha. Ã prũ fi kufyg jé ã tóg ke mũ, Isabel fi. vỹ kósin ke mũ. Fi tỹ ti ve kỹ tóg gré nỹnh mũ. Kỹ ã tỹ ti jijin kỹ ti mỹ: João, hem nĩ,” he tóg. 14 “Kỹ tóg ã mỹ sér tĩnh mũ. Ã fe tóg mrin kenh mũ. Ũ tỹ hẽn ri ke ag mỹ tóg há tĩnh mũ gé, fi tỹ ti ven kỹ. 15 Topẽ vỹ ti tỹ ũn mág han ke mũ. Vinho kron ke tũ tóg nĩ. Goj fa kron ke tũ ti nĩ gé, nén ũ fa kar ti. Topẽ kuprĩg vỹ tỹ ti jagrẽ nĩnh mũ, fi tỹ ver ti vég tũ hã ra. 16  Israel ag mỹ tóg Topẽ vĩ tónh mũ, kỹ ũ tỹ hẽn ri ke ag vỹ ti vĩ mẽ kỹ, kri fi kỹ, ag jykre pãno tovãnh ke mũ, Topẽ jykre kuryj hã han jé, fag ke gé. 17 Ẽg Senhor jo tóg tĩg ke mũ gé. Vãsỹ Topẽ vĩ tó tĩ tỹ Elias jykre han jé tóg ke mũ. Elias vỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ ja nĩgtĩ. Ẽn ri ke han jé tóg ke mũ. Ti tỹ ag jyvẽn kỹ ag panh tóg ag krẽ mré vẽjykre pir han ke mũ. Topẽ mỹ tóg ag jykre tỹ há' henh ke mũ, Cristo kãtĩg ken jo, ã kósin tag ti,” he tóg, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti, Zacarias mỹ.
18 Kỹ tóg ti mỹ: “hã ra sóg kófa nĩ ha. Kar inh prũ fi tóg kófa nĩ ha ke gé. Kỹ ẽg mỹ tá krỹg mũ vỹ?” he mũ. 19 Kỹ tóg ti mỹ: “tỹ sóg Gabriel nĩ,” he mũ. “Topẽ nĩgja tá inh jẽgtĩ. Hã ra tóg inh jẽnẽ, sỹ ã mỹ vẽnh vĩ sér tag tó jé,” he tóg. 20 “Ha vé, vĩ vãnh nĩ jé ã tóg ke mũ ha, ha vem nĩ. Vĩ vãnh nĩ ki ã tóg isỹ ã mỹ nén tó mũ tag kurã ẽn pétẽm ke mũ. Ã hã ne tóg sỹ ã mỹ nén tó mũ tag kri fig tũ nĩ'. Ti kurã ki ã tóg venh mũ,” he tóg.
21 Hã ra vẽnh kar ẽn tóg re tá ti jãvãnh nỹtĩ nĩ. Ag mỹ tóg e tĩ, ti tỹ Topẽ ĩn kã tá kãkutẽ vãnh han kỹ. 22 Vãhã tóg kãkutẽ mũ. Hã ra tóg vĩ vãnh jẽ sir. Kỹ tóg ag mỹ kãgran mũ, ti nĩgé tỹ. Hã ki ag tóg ki kanhrãn mũ sir, ti tỹ Topẽ ĩn kã tá nén nẽ ve ja ẽn ki.
23 Ti vĩ vãnh nĩ hã ra tóg ti tỹ Topẽ tũ ki rĩr ẽn fĩn rãm mũ sir. Kar kỹ tóg ti ĩn ra tĩ mũ sir. 24 Kejẽn ti prũ fi tóg kufyg mũ sir, Isabel fi. Kỹ fi tóg kysã tỹ 5 (ke) ki hẽ kã tá tĩ tũ nĩ, fi mỹ sér tĩn kỹ. 25 “Topẽ hã ne inh jagãgtãn',” he fi tóg. “Inh ve tóg, kỹ tóg inh mỹ'ãg tỹ tũ' hé. Inh kurĩ to fag tóg: Topẽ hỹn fi to kórég nĩ, he ja nĩgtĩ. Hã ra tóg fag vĩ tỹ tũ' hé,” he fi tóg mũ.
Jesus mur ke tó
26  Isabel fi kufy nĩ ki kysã tỹ 6 (ke) vẽ sir. Kỹ Topẽ vỹ ti tỹ jẽnẽ jafã tỹ Gabriel jẽnẽ mãn mũ, ti tỹ Jesus mur ke tónh tĩg jé. Kỹ tóg ga tỹ Galiléia ra tĩ mũ, ẽmã tỹ Nazaré ra. 27 Tá tytãg ũ fi tóg nĩ nĩ. Ũn mén ja tũ fi vẽ. Fi jiji hã vỹ: Maria, he mũ. Fi mén ke vỹ tỹ José nĩ. Davi krẽ'krẽ ũ vẽ, José ti. 28 Fi hã mỹ tóg vẽnh ven mũ sir. Kỹ tóg fi mỹ: “ã mỹ há?” he mũ. “Topẽ vỹ ã jagãgtãn, kỹ tóg ã ve há han mũ,” he tóg mũ. 29 Fi tỹ ti ve kỹ fi tóg jũrũn ke mũ. Ti vĩ tóg fi mỹ e tĩ. “Ti tỹ ne tó nẽ, hỹn?” he fi tóg mũ.
30 Kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg fi mỹ: “inh kamẽg tũg ra,” he mũ. “Topẽ vỹ ã jagãgtãn mỹr,” he tóg. 31 “Ha vé, kufyg jé ã tóg ke mũ. Kỹ ã tóg kósin ke mũ. Ã tỹ ti jijin kỹ ti mỹ: Jesus, hem nĩ. 32 Tỹ tóg ũn mág jẽnh ke mũ. Kỹ ag tóg ti to: ũ tỹ kynhmỹ nĩ ẽn kósin vẽ, henh ke mũ. Ẽg jóg tỹ Topẽ vỹ, ti tỹ pã'i mág han ke mũ, vãsỹ ti jógjóg ve tỹ Davi jẽgja kã. 33 Kỹ tóg tỹ pã'i mág nĩnh mũ sir, Jacó krẽ kar to. Ti tỹ tỹ pã'i mág nĩ tag vỹ tũ' henh ke tũ nĩ,” he tóg.
34 Kỹ fi tóg ti mỹ: “hã ra sóg ũ mré nỹ ja tũ nĩ ver,” he mũ. “Kỹ inh hẽ ri kenh mũ?” he fi tóg, ti mỹ. 35 Kỹ tóg fi mỹ: “Topẽ kuprĩg vỹ ã kri tĩnh ke mũ, ti kãnhvég ti,” he mũ, “kỹ tóg ti jykre tỹ ã kósin ti han ke mũ. Hã kỹ ag tóg ti to: Topẽ kósin vẽ, henh ke mũ. 36 Ha vé, ã mré ke tỹ Isabel fi vỹ kufy nĩ ha, fi kófa ra. Kysã tỹ 6 (ke) han fi tóg huri, kufy nĩ ki. Fi to ãjag tóg: kurĩ fi tóg nĩ, he tĩ vẽ, hã ra fi tóg kufy nĩ ha. 37 Topẽ hã ne nén kar han há nĩ'. Hã kỹ tóg isỹ ã mỹ tó mũ tag han ke mũ gé,” he tóg. 38 Kỹ fi tóg ti mỹ: “tỹ sóg Topẽ mỹ rãnhrãj tĩ fi nĩ,” he mũ. “Kỹ tóg inh mỹ há tĩ, ã tỹ inh mỹ tó mũ tag ti,” he fi tóg. Kỹ tóg tĩ mũ sir, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti.
Maria fi tỹ Isabel fi venh tĩg
39 Ti tĩg kar kỹ fi tóg fũrũn tĩ mũ sir, Isabel fi jamã ra. Ga tỹ Judéia tá pãnónh e ẽn tá tóg nĩ. 40 Fi tỹ Zacarias ĩn tá jun kỹ fi tóg fi mỹ: “ã mỹ há?” he mũ. 41 Fi tỹ fi vĩ mẽ kỹ fi kósin tóg fi kã ki vo mũ. Kỹ Topẽ kuprĩg vỹ fi krĩn mũ. 42 Kỹ fi tóg jamã hára Maria fi mỹ: “Topẽ vỹ ã ve há han, fag kar kã mĩ tóg ã kuprẽg,” he mũ. “Kỹ Topẽ vỹ ã kósin ve há han mũ gé, ã tỹ ũn venh ke mũ tag ti. 43 Inh Senhor mỹnh fi hã ne tóg inh venh kãtĩ mũ', kỹ tóg inh mỹ sér pẽ tĩ',” he fi tóg. 44 “Ha vé, isỹ ã vĩ mẽ kỹ inh kósin tóg inh kã ki vo mũ. Ti mỹ tóg sér tĩ. 45 Ã hã ne tóg Topẽ vĩ kri fi', ti tỹ ã mỹ vẽnh vĩ jẽnẽn kỹ. Hã kỹ tóg ã ve há han. Kỹ ã tóg venh ke mũ, ti tỹ ã mỹ nén tó ja ti,” he fi tóg, Isabel fi, Maria fi mỹ.
Maria fi jãn
46 Kỹ Maria fi tóg: “Topẽ mỹ sóg vĩ há han ke mũ gé,” he mũ. “Inh mỹ tóg tỹ ũn mág nĩ, ẽg Senhor ti. 47 Kỹ inh fe tóg mrin ke mũ, isỹ tỹ Topẽ tũ nĩn kỹ, isỹ tỹ ẽg kren han tĩ ẽn tũ nĩn kỹ. 48 Inh ki tóg ẽvãnh mỹr. Tỹ sóg ti mỹ rãnhrãj tĩ fi nĩ. Inh pijé tỹ ũn mág fi nĩ', hã ra tóg inh ki ẽvãnh. Kỹ vẽnh kar tóg iso: Topẽ vỹ fi ve há han, henh ke mũ. 49 Topẽ hã ne inh mỹ ẽg tỹ nén ve vãnh han', ti tar nĩn kỹ, hã kỹ tóg inh mỹ ti tỹ nén tó ja tag han. Jykre kuryj ti nĩ, Topẽ ti, kỹ ti jiji tóg ẽg mỹ mẽ há tĩ. 50 Ẽg jagãgtãn tóg tĩ, ẽg jógjóg ve ag, ẽg han mũ fag, ẽg krẽ ke gé. Ũ tỹ ti vĩ kri fig mũ kar jagãgtãn tóg nĩgtĩ mỹr, ha mẽ. 51 Jykre e tóg nĩ, kỹ tóg ẽg tỹ nén han vãnh hynhan tĩ. Ũ tỹ: vẽsóg ki inh nén kar han tĩ, he mũ ẽn ag jykre tỹ tóg tũ' henh ke mũ,” he fi tóg. 52 “Pã'i mág ag tỹ tóg ũn kãsir han tĩ. Kỹ tóg ũn kãsir ag tỹ ũn mág han tĩ. 53 Ũn jagtar ag mỹ tóg nén ũ há kar vin tĩ, ũ tỹ ti vĩ mẽ sór mũ ẽn ag kar mỹ. Ũn riko ag mỹ tóg: ha mũ jẽg, he tĩ. Kỹ tóg ag mỹ nén ũ nĩm tũ nĩgtĩ, kỹ ag tóg jagtar nỹtĩ ha, ũ tỹ ti vĩ mẽ jãvãnh ẽn ag, fag ke gé. 54  Israel ag jagãgtãn tóg mũ, ti mỹ rãnhrãj tĩ ag, ti tỹ vãsỹ ag jagãgtãn ke ẽn to jykrén kỹ. Ẽg hã vẽ, ẽg jagãgtãn tóg. 55 Ẽg jógjóg ve ag mỹ tóg ti tỹ ẽg jagãgtãn ke tó ja nĩgtĩ, Abraão mỹ, ti krẽ'krẽ ag mỹ ke gé. Kỹ tóg vãhã ti vĩ ẽn to jykrén kỹ han mũ, ti tỹ vãsỹ nén tó ja ẽn ti. Hã kỹ ti tỹ ẽg jagãgtãn ke ẽn tóg tũ' henh ke tũ nĩ,” he fi tóg, Topẽ mỹ vĩ há han kỹ.
56 Kỹ fi tóg Isabel fi mré kysã tãgtũ han mũ sir. Kar kỹ fi tóg fi jamã ra vỹn ke mũ sir.
João Batista mur
57 Fi tĩg kar kỹ Isabel fi tóg kejẽn fi kósin venh ke kurã tá krỹg mũ sir. Kỹ fi tóg vég mũ. Hã ra tóg gré nỹ. 58 Kỹ fi rã nỹtĩ fag vỹ ti vég mũ gé, fi kanhkã fag ke gé. Topẽ tỹ fi jagãgtãn mẽg fag tóg mũ. Kỹ fag tóg fi mré fi kósin to mỹ sér nỹtĩ sir.
59 Ti mur kar kỹ kurã tỹ 8 (ke) ki ag tóg ti gré fár junun kym kãmũ mũ. Kỹ ag tóg ti panh jiji tỹ ti jijin sór mũ, hã vỹ: Zacarias, he mũ. 60 Hã ra ti mỹnh fi tóg: “vó,” he mũ. “João vẽ,” he fi tóg mũ. 61 Kỹ ag tóg fi mỹ: “ã kanhkã jiji tũ vẽ hã ra,” he mũ. 62 Kỹ ag tóg ti panh ki jẽmẽg mũ. Ag nĩgé tỹ ag tóg ti mỹ: “ti jiji hỹn hẽ ri kenh mũ'?” he mũ. 63 Kỹ tóg ag mỹ ki rán jafã to vĩ mũ. Kỹ tóg ki rán kỹ: “ti jijin hã vỹ: João, he mũ,” he mũ. Kỹ tóg ag mỹ e tĩ sir. 64 Kỹ tóg vãhã vĩ há' he mãn mũ sir. Kỹ tóg Topẽ mỹ vĩ há han mũ, ti mỹ sér tĩn kỹ.
65 Kỹ fag rã nỹtĩ kar vỹ kamẽg mũ. Vẽnh kar tỹ vẽnh vĩ ẽn tỹ vẽmén kỹ tóg, ga tỹ Judéia mĩ vẽnh kar kri rũm mũ. 66 “Gĩr tag hỹn hẽ ri kenh mũ?” he fag tóg mũ. Topẽ tỹ ti ki rĩr há han tóg ve há tĩ, hã kỹ tóg fag mỹ e tĩ.
Zacarias tỹ Topẽ mỹ vĩ há han
67 Kỹ Topẽ kuprĩg vỹ ti panh tỹ Zacarias krĩn mũ, kỹ tóg: 68 “tỹ ti ũn mág jẽ, ẽg povo tỹ Israel kri, ẽg Senhor ti, hã vỹ: Topẽ, he mũ. Ẽg ki tóg ẽvãnh nĩgtĩ, ti tỹ ti tũ ag krenkren han jé. Ẽg hã vỹ tỹ ti tũ nỹtĩ,” he tóg. 69 “Ti mỹ rãnhrãj tĩ tỹ Davi krẽ'krẽ ag kã ũn pir ẽn vỹ ẽg krenkren han ke mũ, ẽg tỹ ti vĩ jẽmẽn kỹ. Ũn mág pẽ vẽ, Davi krẽ'krẽ ẽn ti. Topẽ tỹ ẽg mỹ nén han mũn hã vẽ. 70 Hã kỹ tóg vãsỹ tó ja nĩ. Ti vĩ tó tĩ ag vỹ tag tugtó ja nĩgtĩ, ti tũ ẽn ag. 71 Ũ tỹ hẽn ri ke ag vỹ ẽg kókén sór mũgtĩ, hã ra tóg ag jo ẽg krenkren han mũ, ũ tỹ ẽg to kórég tãvĩ nỹtĩ ag jo. 72 Topẽ tỹ ẽg jógjóg ve ag mỹ tó ja ẽn han ja tóg nĩ, ẽg jagãgtãn kỹ. Ag mré tóg vẽjykre han ja nĩ, kỹ tóg vãhã ẽn ki króm mũ sir. 73 Ẽg jógjóg ve tỹ Abraão mỹ tóg: 74 “ã krẽ'krẽ ag krenkren han jé sóg ke mũ, ũ tỹ ag kókén sór mũ ag jo, ha vem nĩ,” he ja nĩ. “Sỹ ag krenkren han kỹ ag tóg sir jatun mỹ isũ han ke mũ, mũmẽg tũ nĩn kỹ,” he ja tóg nĩgtĩ. 75 “Nén ũ vẽnh mỹ han ke tũ ag tóg nĩ, kurã kãtĩg ke mũ ẽn kã. Ag tỹ ga kri mũn kỹ ag tóg vẽjykre kuryj tãvĩ han ke mũ, isũ han kỹ. Kurã kar ki ag tóg sir inh jykre hã han ke mũ,” he ja tóg nĩgtĩ, Topẽ ti, Abraão mỹ,” he tóg, Zacarias ti.
76 Kỹ tóg ti kósin mỹ: “ha mẽ'!” he mũ. “Sĩ ã tóg nĩ ver. Ũ tỹ kynhmỹ nĩ ẽn vĩ tó jé ã tóg ke mũ, kỹ ag tóg ã to: Topẽ vĩ tó tĩ vẽ, henh ke mũ. Ẽg Senhor jo ã tóg tĩnh mũ, ã tỹ vẽnh kar mỹ Topẽ vĩ tó jé, kỹ ã tóg ti japry kure ri ke han ke mũ,” he tóg. 77 “Ag kanhrãn jé ã tóg ke mũ, Topẽ tỹ ẽg krenkren han sór ẽn to. Ẽg tỹ ti vĩ mranh tỹ tóg ẽg mỹ vẽnh pãte fón ke mũ, hã ki tóg ẽg krenkren han ke mũ, Topẽ ti,” he tóg. 78 “Topẽ tỹ ẽg jagãgtãn hã vẽ, ti tỹ ẽg to há tãvĩ nĩn kỹ. Ẽg ve jé tóg kãtĩg ke mũ, kỹ tóg rã tỹ jun ke ri ke nĩ, Cristo mur ke ti. 79 Ẽg tỹ ti ki kagtĩg nỹtĩn kỹ tóg ẽg mỹ kuty ri ke nĩ. Hã ra tóg ti kãtĩg kỹ ẽg mỹ kurã han mũ. Kỹ tóg ẽg mỹ ti japry ven ke mũ. Jagma mũn kỹ ẽg tóg ti jykre kusa venh ke mũ,” he tóg, ti kósin mỹ.
80  Zacarias fag tỹ João ve jan hã vẽ, fag tỹ kófa nỹtĩ ra. Kỹ tóg fag mỹ mog mũ sir. Tar tóg jẽ sir. Krĩ há tóg nĩ gé. Kỹ tóg ẽmã tũ mĩ tĩ mũ ver, ti tỹ povo tỹ Israel ag mỹ Topẽ vĩ kãmén ke jo.