LUCAS TỸ RÁ
1
Lucas tỹ rá vẽ. Sỹ ã mỹ rán vẽ, Teófilo'. Ũ tỹ hẽn ri ke ag vỹ to jykrén, ag tỹ kãmén jé, ẽg tỹ Jesus to nén ki kanhró nỹtĩ ẽn ti, Topẽ tỹ ti jẽnẽ ja ẽn ti, kỹ ag tóg rán huri. Ũ tỹ ti vég mũ ag tóg ẽg mỹ kãmén ja nĩgtĩ, ũ tỹ ti vĩ tó tĩ ag, ũ tỹ ti mré mũ ja ẽn ag. Ẽn ag tỹ nén tó rán ag tóg huri, ũ ag. Kỹ sóg vãhã rán to jykrén mũ gé sir, ha mẽ. Jesus kãme mẽ kãn ja inh nĩ ha, ti mur mré hã, kỹ sóg ti tỹ nén han mũ mẽ kãn gé. Hã kỹ sóg ã mỹ Jesus kãme rán mũ sir. Komẽr hã sóg rán kãn sór mũ.
Tỹ ã tóg pã'i mág nĩ, Teófilo'. Mẽ ã huri, Jesus kãme ti. Sỹ ã mỹ rán vẽ, ã tỹ ti tỹ ki hã tó ja mẽn jé sir.
João Batista mur ke tó
Kejẽn Herodes tóg tỹ Israel ag pã'i mág tỹ rei nĩ, ga tỹ Judéia tá. Kỹ Topẽ tũ ki rĩr tĩ ũ tóg nĩ nĩ, ti jiji hã vỹ: Zacarias, he mũ. Ti jóg'jóg ve jyjyn hã vỹ: Abias, he mũ. Arão krẽ'krẽ ũ vẽ, Abias ti. Semana pir ki tóg Topẽ tũ ki rĩr tĩgtĩ, Abias ti. Ti semana ki ti krẽ'krẽ tỹ Zacarias ẽn tỹ ki rĩr vẽ, ti tỹ tỹ Abias krẽ'krẽ nĩn kỹ.
Prũ ti nĩ, Zacarias ti, kỹ ti prũ fi jiji hã vỹ: Isabel, he mũ. Arão krẽ'krẽ fi vẽ gé, Isabel fi.
Ẽn fag vỹ vẽnh jykre kuryj han tĩ, kỹ fag jykre vỹ kuryj nỹtĩ, Topẽ mỹ. Ti vĩ ki króm fag tóg tĩ, ẽg Senhor vĩn ki. Ti tỹ ẽg jyvẽn han fag tóg tĩ, kygnẽ sór tũ fag tóg nĩgtĩ. Hã ra fag krẽ tóg tũ tĩ. Kurĩ fi tóg nĩ, Isabel fi, hã kỹ fag tóg krẽ tũ nỹtĩ. Krẽ tũ nỹtĩ ki fag tóg kófa nỹtĩ ha.
Kejẽn Zacarias tóg ã semana pétẽm mũ sir, ti tỹ Topẽ tũ ki rĩr jé. Kỹ tóg cidade tỹ Jerusalém ra tĩ mũ, Topẽ tũ ki rĩr jé. Tá jun kỹ ag tóg jogar he mũ, ag tỹ ũ tỹ Topẽ mỹ ger há pũn ke mũ ẽn ve jé, incenso ẽn ti. Ag jykre vẽ, ag tỹ to jogar he sór ti. Ag tỹ to jogar hen kỹ tóg tỹ Zacarias nĩ sir, kỹ tóg Topẽ jo ĩn kãra rã mũ sir, ti mỹ pũn jé, ger há ẽn ti. 10 Ti tỹ Topẽ jo ĩn krẽm pũn kỹ vẽnh kar tóg re tá nỹtĩ nĩ, Topẽ mré vĩn kỹ. Zacarias tỹ Topẽ mỹ pũn kỹ ag tóg Topẽ mré vĩ nỹtĩ nĩ, re ki, ũn e ẽn ag.
11 Kỹ tóg ti mỹ pũn mũ sir. Kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã vỹ ti mỹ vẽnh ven mũ. Topẽ mỹ ger há pũn jafã vỹ tá jẽ nĩ, ĩn kãtá. Mesa ẽn pẽgja tá tóg jẽ nĩ, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti. 12 Zacarias tỹ ti ve kỹ tóg jũrũn ke mũ. Ti mỹ tóg e tĩ, ti tỹ ti ven kỹ. 13 Hã ra tóg ti mré vĩ mũ, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti. Kỹ tóg ti mỹ: “Zacarias',” he mũ. “Kamẽg tũg nĩ,” he tóg. “Topẽ vỹ ã tỹ ti mỹ nén to vĩ mũ ẽn mẽ, kỹ tóg ã mỹ han ke mũ ha. Fi kufyg jé ã tóg ke mũ, ã prũ fi, Isabel fi. Fi tỹ ti ve kỹ tóg gré nỹnh mũ, ã kósin ti, ha vemnĩ,” he tóg, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti. “Kỹ ã tỹ ti jyjy han kỹ: João, hemnĩ,” he tóg mũ. 14 “Kỹ tóg ã mỹ sér tĩnh mũ. Ã fe tóg mrin kenh mũ. Ũ tỹ hẽn ri ke ag mỹ tóg há tĩnh mũ, fi tỹ ti ven kỹ. 15 Topẽ vỹ ti tỹ ũn mág han ke mũ. Vinho vóg ke tũ tóg nĩ, goj fa vóg ke tũ tóg nĩ gé. Ti vãkre vẽ. Topẽ kuprĩg vỹ tỹ ti jagrẽ nĩnh mũ, fi tỹ ver ti vég tũ ki. 16 Israel ag mỹ tóg Topẽ vĩ tónh mũ, kỹ ũ tỹ hẽn ri ke ag vỹ ti vĩ mẽ kỹ kri fi kỹ ãjag jykre tovãnh ke mũ. Topẽ jykre hã han jé. 17 Ẽg Senhor jo tóg tĩg ke mũ gé. Vãsỹ Topẽ vĩ tó tĩ tỹ Elias jykre han jé tóg ke mũ. Elias vỹ Topẽ kuprĩg tỹ jagrẽ ja nĩgtĩ, kỹ tóg jykre tar han ja nĩgtĩ. Ẽn jykre han jé tóg ke mũ. Ã kósin tag tỹ ag jyvẽn kỹ ag panh tóg ãjag krẽ mré vẽnh jykre pir han ke mũ. Ũ tỹ Topẽ vĩ mranh tĩ ẽn tóg vẽnh jykre kuryj han sór ke mũ gé, ũ tỹ Topẽ vĩ ki króm tĩ ẽn ri ke. Hã ki tóg vẽnh kar jykre tỹ há' henh ke mũ, ag kugrynh kỹ, ã kósin tag ti. Topẽ mỹ tóg ag jykre tỹ há' henh mũ, Cristo tỹ kãtĩg ken jo, ag tỹ ti jãvãnh jé,” he tóg mũ, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti, Zacarias mỹ.
18 Kỹ Zacarias tóg ti mỹ: “hã ra sóg kófa nĩ ha,” he mũ. “Kar inh prũ fi vỹ kófa nĩ gé, inh mré. Kỹ inh hỹn hẽ ri kenh mũ? Inh mỹ tá krỹg mũ vỹ?” he tóg. 19 Kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg ti mỹ: “tỹ sóg Gabriel nĩ,” he mũ. “Topẽ nĩgja tá inh jẽgtĩ. Hã ra tóg inh jẽnẽ, sỹ ã mré vĩ jé, sỹ ã mỹ vẽnh vĩ sér tag tó jé,” he tóg. 20 “Ha vé, vĩ vãnh nĩ jé ã tóg ke mũ ha, ha vemnĩ. Vĩ vãnh nĩ ki ã tóg isỹ ã mỹ nén tó mũ kurã ẽn pétẽm ke mũ. Ã hã ne tóg sỹ ã mỹ vĩ kri nĩm tũ nĩ'. Ti kurã ki ã tóg venh mũ, sỹ ã mỹ nén tó ja ti. Ã tỹ inh vĩ kri fig tũ nĩn kỹ ã tóg vĩ vãnh nĩnh mũ ha,” he tóg, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti.
21 Hã ra vẽnh kar ẽn tóg re tá nỹtĩ nĩ, Zacarias jãvãnh kỹ. Ag mỹ tóg e tĩ, ti kãkutẽ vãnh han kỹ, Topẽ jo ĩn kãtá. 22 Vãhã tóg kãkutẽ mũ, hã ra tóg sir vĩ vãnh jẽ. Kỹ tóg ag mỹ ven mũ, ã nĩgé tỹ. Hã ki ag tóg ki kanhrãn mũ sir, ti tỹ nén nẽ ve ja ẽn ti, Topẽ jo ĩn kãtá.
23 Ti vĩ vãnh nĩn ki ti rãnhrãj tóg kejẽn tũ' he mũ sir, ti tỹ Topẽ tũ ki rĩr ẽn ti. Kỹ tóg ã ĩn ra tĩ mũ sir. 24 Ti tỹ ã ĩn tá jun kar kỹ ti prũ fi tóg kejẽn kufyg mũ sir, Isabel fi. Kỹ fi tóg vẽnh péju kỹ nĩ nĩ sir, fi mỹ sér tĩn kỹ. Kysã tỹ 5 (ke) han fi tóg, vẽnh péju kỹ nĩ ki. 25 “Topẽ hã ne inh jagãgtãn',” he fi tóg mũ. “Inh ve tóg, kỹ tóg inh mỹ'ãg tỹ tũg' hé. Inh kurĩ to fag tóg: “Topẽ hỹn fi to kórég nĩ,” he ja nĩgtĩ. Hã ra tóg fag vĩ tỹ tũg' hé, Topẽ ti,” he fi tóg mũ. Hã kỹ fi tóg kufyg mũ sir, ã kósin vãnh (hã) ra.
Jesus mur ke tó
26 Fi kufy nĩ ki kysã tỹ 6 vẽ sir, kỹ Topẽ vỹ ã tỹ jẽnẽ jafã jẽnẽg mũ, ti tỹ Jesus mur ke tónh tĩg jé, Gabriel ẽn ti. Kỹ tóg ga tỹ Galiléia ra tĩ mũ, cidade tỹ Nazaré ra. 27 Tá tátãg ũ fi tóg nĩ nĩ. Ũn mén ja tũ fi vẽ. Fi jijin hã vỹ: Maria, he mũ. Fi mén ken hã vỹ: José, he mũ. Davi krẽ'krẽ ũ vẽ, José ti, fi mén ke ẽn ti. 28 Fi hã mỹ tóg vẽnh ven mũ sir, Gabriel ti, kỹ tóg fi mỹ: “ã mỹ há?” he mũ. “Topẽ vỹ ã jagãgtãn, kỹ tóg ã vég mũ,” he tóg mũ. 29 Fi tỹ ti ve kỹ fi tóg jũrũn ke mũ. Ti vĩ tóg fi mỹ e tĩ, kỹ fi tóg to jykrén mũ sir, ti vĩ to. “Ti tỹ ne tó nẽ, hỹn?” he fi tóg mũ, to jykrén kỹ.
30 Kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg fi mỹ: “kamẽg tũg ra,” he mũ. “Topẽ vỹ ã jagãgtãn mỹr,” he tóg. 31 “Ha vé, kufyg jé ã tóg ke mũ,” he tóg. “Kỹ ã tóg kósin ke mũ. Ã tỹ ti jyjyn kỹ ti mỹ: Jesus, hemnĩ,” he tóg, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti, fi mỹ. 32 “Tỹn ũn mág jẽnh ke mũ, ã kósin tag ti, kỹ ag tóg ti to: ũ tỹ kynhmỹ nĩ ẽn kósin, henh ke mũ. Kỹ ẽg jóg tỹ Topẽ vỹ ti tỹ pã'i mág han ke mũ, vãsỹ ti jóg'jóg ve tỹ Davi jẽgja kã. 33 Kỹ tóg tỹ pã'i nĩ sir, Jacó krẽ kar to pã'i. Ti tỹ tỹ pã'i nĩ tag vỹ tũ' henh ke tũ nĩ. Tỹ pã'i han kỹ tóg nĩ nĩ,” he tóg, Gabriel ti.
34 Kỹ fi tóg ti mỹ: “hã ra sóg ũ mré nỹ ja tũ nĩ ver,” he mũ. “Kỹ inh hẽ ri kenh mũ?” he fi tóg ti mỹ. 35 Kỹ tóg fi mỹ: “Topẽ kuprĩg vỹ ã kri tĩnh mũ,” he mũ, “kỹ ti kãnhvég vỹ ã kri tĩnh mũ gé, kỹ tóg ã jykre tỹ ã kósin ti han ke mũ, Topẽ ti. Hã kỹ ag tóg ti to: Topẽ tũ, henh ke mũ, ã tỹ ũn venh ke ẽn to. Topẽ kósin, he jé ag tóg ke mũ, ti to. 36 Ha vé, ã mré ke fi vỹ kufy nĩ, Isabel fi. Ũn gré ve jé fi tóg ke mũ. Ã kófa (hã) ra fi tog kufy nĩ. Kysã tỹ 6 (ke) han fi tóg huri, kufy nĩ ki. Fi to ãjag tóg: kurĩ fi tóg nĩ, he tĩ vẽ, hã ra fi tóg kufy nĩ ha. 37 Topẽ hã ne nén kar han há nĩ', hã kỹ tóg fi mỹ han. Kỹ tóg ã mỹ han ke mũ gé, sỹ ã mỹ tó mũ tag ti,” he tóg, Gabriel ti. 38 Kỹ fi tóg ti mỹ: “há ti nĩ,” he mũ. “Tỹ sóg Topẽ camarada nĩ mỹr, ti tũ pẽ. Kỹ tóg inh mỹ há tĩ, ã tỹ inh mỹ tó mũ tag ti,” he fi tóg ti mỹ. Kỹ tóg tĩ mũ sir, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti.
Maria fi tỹ Isabel fi venh tĩ
39 Ti tĩg kar kỹ Maria fi tóg tĩ mũ gé sir, Isabel fi jamã ra. Pãnónh e tá tóg nĩ, fi jamã ti, ga tỹ Judéia tá. Fi tỹ ra tĩg kỹ fi tóg fũrũn tĩ mũ. 40 Fi tỹ Zacarias ĩn tá jun kỹ fi tóg Isabel fi mỹ: “ã mỹ há?” he mũ. 41 Kỹ Isabel fi tóg fi vĩ mẽg mũ, kỹ fi kósin tóg vo mũ, fi kãki. Kỹ Topẽ kuprĩg vỹ fi krĩn mũ. 42 Kỹ fi tóg prẽr mũ. “Topẽ tóg ã ve há han, fag kar kãmĩ tóg ã kuprẽg,” he fi tóg fi mỹ. “Kỹ Topẽ vỹ ã kósin ve há han mũ gé, ã tỹ ũn venh ke ti. 43 Inh Senhor mỹnh fi hã ne tóg inh venh kãtĩ mũ', kỹ tóg inh mỹ e tĩ',” he fi tóg fi mỹ. 44 “Ha vé, isỹ ã vĩ mẽ kỹ inh kósin tóg vo ja nĩ, inh kãki. Ti mỹ tóg sér tĩ, ã vĩ ti. 45 Ã hã ne tóg Topẽ vĩ kri fi', ti tỹ ã mỹ vẽnh vĩ jẽnẽn kỹ. Hã kỹ tóg ã ve há han, Topẽ ti. Ã tỹ ti vĩ kri nĩm kỹ ã tóg venh ke mũ, ti tỹ ã mỹ nén tó ja ti,” he fi tóg, Isabel fi, Maria fi mỹ.
Maria fi jãn
46 Kỹ Maria fi tóg ke mũ gé. “Topẽ mỹ sóg vĩ há han sór mũ,” he fi tóg. “Inh mỹ tóg tỹ ũn mág nĩ, ẽg Senhor ti. 47 Kỹ inh fe tóg mrin ke mũ, isỹ tỹ Topẽ tũ nĩn kỹ, isỹ tỹ ẽg kren han tĩ ẽn tũ nĩn kỹ. 48 Inh ki tóg ẽvãnh mỹr. Tỹ sóg ti camarada nĩ. Tỹ sóg ũn sĩ nĩ, hã ra tóg inh ki ẽvãnh. Kỹ vẽnh kar tóg iso: “Topẽ vỹ fi ve há han,” henh ke mũ, inh krẽ'krẽ kar ke gé, ẽprã ke krẽ kar ke gé. 49 Topẽ hã ne inh mỹ ẽg tỹ nén han vãnh han'. Tar ti nĩ, Topẽ ti, hã kỹ tóg han, inh mỹ. Jykre kuryj ti nĩ, Topẽ ti, kỹ ti jiji tóg ẽg mỹ mẽ há tĩ. 50 Ẽg jagãgtãn tóg nĩgtĩ, ẽg jóg'jóg ve ag ke gé, ẽg panh ag ke gé, ẽg ke gé, ẽg krẽ kar ke gé. Ũ tỹ ti kamẽg mũ kar jagãgtãn tóg nĩgtĩ mỹr, ha mẽ. 51 Jykre (ka)mẽ tóg nĩ, kỹ tóg ẽg tỹ nén han vãnh hyn han tĩ. Ũ tỹ: “vẽsóg ki inh nén kar han tĩ,” he mũ ẽn ag jykre tỹ tóg tũg' henh ke mũ,” he fi tóg. 52 “Pã'i mág ag tỹ tóg ũn kãsir han, Topẽ ti. Kỹ tóg ũn kãsir ag tỹ ũn mág han. 53 Ũn jagãgtar ag fónfan tóg mũ, nén ũ há tỹ, ũ tỹ ti vĩ mẽ sór mũ ag. Ũn rico ag mỹ tóg: “ha mũ jẽg,” hé, kỹ tóg ag mỹ nén ũ nĩm tũ nĩ, kỹ ag tóg jagãgtar nỹtĩ ha, ũ tỹ ti vĩ mẽ jãvãnh ẽn ag. 54 Israel ag jagãgtãn tóg mũ, ã camarada ag, ã tỹ vãsỹ ag jagãgtãn tĩ ẽn to jykrén kỹ. Ẽg hã vẽ, ẽg jagãgtãn tóg. 55 Ẽg jóg'jóg ve ag mỹ tóg tó ja nĩ, Abraão mỹ, ti krẽ ag mỹ ke gé, ti tỹ ẽg jagãgtãn ke ti. Kỹ tóg ã vĩ ẽn to jykrén kỹ han, ti tỹ vãsỹ nén tó ja ti. Ti tỹ ẽg jagãgtãn ke ẽn tóg tũg' he jãvãnh nĩ,” he fi tóg, Maria fi. Fi tỹ Topẽ mỹ vĩ há han hã vẽ.
56 Kar fi tóg kysã tãgtũ han mũ sir, Isabel fi mré, kỹ fi tóg ã jamã ra vỹn ke mũ sir.
João Batista mur
57 Fi tĩg kar Isabel fi vỹ fi kósin venh ke kurã pétẽm mũ sir, kỹ fi tóg vég mũ. Hã ra tóg gré nỹ, fi kósin ti. 58 Kỹ fi rã nỹtĩ fag vỹ vég mũ, fi kanhkã fag ke gé. Topẽ tỹ fi jagãgtãn mẽg fag tóg mũ. Kỹ tóg fag mỹ sér tĩ sir, fi mré, fi kósin to.
59 Kurã tỹ 8 (ke) ki ag tóg fi tá junjun mũ, ag tỹ ti gré junun fár kym jé. Kỹ ag tóg ti jyjy to jykrén mũ gé, hã vỹ: Zacarias, he mũ. Ti panh jiji tó sór ag tóg mũ, ti mỹ. 60 Hã ra ti mỹnh fi tóg: “vó,” he mũ. “João, he jé tóg ke mũ, ti jyjy ti,” he fi tóg mũ. 61 Kỹ ag tóg fi mỹ: “ã kanhkã jiji tũ vẽ hã ra,” he mũ. 62 Kỹ ag tóg ti panh ki jẽmẽ sór mũ. Ãjag nĩgé tỹ ag tóg ti mỹ: “ti jyjy hỹn hẽ ri kenh mũ'?” he mũ, ti panh mỹ, ag nĩgé tỹ. 63 Kỹ tóg ki rán jafã to vĩ mũ, Zacarias ti, kỹ tóg rán mũ. “Ti jijin hã vỹ: João, he mũ,” he tóg, vẽnh rán ki. Kỹ tóg ag mỹ e tĩ sir. 64 Kỹ vãhã ti vĩ tóg punh ke mũ. Ti nũnẽ tóg krónh ke mũ, kỹ tóg vĩ mũ sir, Topẽ mỹ vĩ há han tóg mũ, ti mỹ sér tĩn kỹ.
65 Kỹ fag rã nỹtĩ kar vỹ kamẽg mũ. Kỹ vẽnh vĩ ẽn tóg vẽnh kar kri rũm mũ, ga tỹ Judéia kar mĩ hã. Vẽnh kar tóg tỹ vẽmén kãn mũ. 66 Kỹ ũ tỹ mẽg mũ fag vỹ to jykrén mũ. “Gĩr tag hỹn hẽ ri kenh mũ,” he fag tóg mũ. Topẽ vỹ ti ki rĩr há han, hã kỹ tóg fag mỹ e tĩ.
Zacarias tỹ Topẽ mỹ vĩ há han
67 Kỹ Topẽ kuprĩg vỹ ti panh tỹ Zacarias krĩn mũ, kỹ tóg tag tó mũ, ha mẽ.
68 “Tỹ ti ũn mág jẽ, ẽg povo tỹ Israel kri, ẽg Senhor ti, hã vỹ: Topẽ, he mũ. Ẽg ki tóg ẽvãnh nĩgtĩ, Topẽ ti, ti tỹ ti tũ ag krenkren han jé. Ẽg hã vỹ tỹ ti tũ nỹtĩ,” he tóg. 69 “Ti camarada tỹ Davi krẽ'krẽ ẽn vỹ ẽg krenkren han ke mũ, ẽg tỹ ti vĩ jẽmẽn kỹ. Ũn mág pẽ vẽ, Davi krẽ'krẽ ẽn ti. Topẽ tỹ ẽg mỹ nén han hã vẽ. 70 Hã kỹ tóg tó ja nĩ, vãsỹ. Ti vĩ tó tĩ ag vỹ tugtó ja nĩ, vãsỹ, ẽg si ag, ti tũ ag. 71 Ũ tỹ hẽn ri ke ag vỹ ẽg kato tẽgtẽ mũgtĩ, hã ra tóg ẽg krenkren han mũ, ag to, ũ tỹ ẽg to kórég tãvĩ nỹtĩ ag to. 72 Ti tỹ ẽg jóg'jóg ve ag mỹ tó ja ẽn han ja tóg nĩ, ẽg jagãgtãn kỹ, Topẽ ti. Ag mré jykrén ja tóg nĩ, Topẽ ti. Ẽn to jykrén ja tóg nĩ, kỹ tóg ki króm ja nĩ sir, Topẽ ti. 73 Ẽg jóg'jóg ve tỹ Abraão mỹ tóg vẽnh vĩ mág han ja nĩ, Topẽ ti. 74 Kỹ tóg ti mỹ: “ag krenkren han jé sóg ke mũ, ã krẽ ag, ag kato tẽgtẽ mũ ag to, ha vemnĩ,” he ja nĩ. “Sỹ ke há vẽ. Sỹ ag krenkren han kỹ ag tóg sir jatun mỹ isũ han ke mũ, mũmẽg tũ nĩn kỹ,” he ja tóg nĩgtĩ, Topẽ ti. 75 “Nén ũ vẽnhmỹ han ke tũ ag tóg nĩgtĩ, kurã kãtĩg ke mũ ẽn kã. Vẽnh jykre kuryj tãvĩ han jé ag tóg ke mũ, isũ han kỹ. Ag tỹ ga kri mũn kỹ ag tóg han ke mũ, isũ ti. Kurã kar ki ag tóg sir inh jykre hã han ke mũ,” he ja tóg nĩgtĩ, Topẽ ti, Abraão mỹ,” he tóg, Zacarias ti.
76 Kỹ tóg ã kósin mỹ: “ha vé, vỹ,” he mũ. “Sĩ ã tóg nĩ ver. Ũ tỹ kynhmỹ nĩ ẽn vĩ tó jé ã tóg ke mũ, kỹ ag tóg ã to: “Topẽ vĩ tó ti tĩ,” henh ke mũ. “Ẽg Senhor jo ã tóg tĩnh mũ, ã tỹ ti japry kure ri ke han jé, ã tỹ ti jamĩn kurynh ri ke han jé, ã tỹ vẽnh kar mỹ Topẽ vĩ tón kỹ,” he tóg. 77 “Ag kanhrãn jé ã tóg ke mũ, Topẽ tỹ ẽg krenkren han sór ẽn to. Ẽg tỹ ti vĩ mranh tỹ tóg ẽg mỹ vẽnh pãte fón ke mũ, hã ki tóg ẽg krenkren han ke mũ, Topẽ ti,” he tóg, Zacarias ti. 78 “Topẽ tỹ ẽg jagãgtãn hã vẽ, ti tỹ ẽg to há tãvĩ nĩn kỹ. Ẽg ve jé tóg kãtĩg ke mũ, kỹ tóg rã tỹ jun ke ri ke nĩ, Cristo mur ke ti. 79 Kuty ri ke ti nĩ, ẽg mỹ, ẽg tỹ ti ki kagtĩg nỹtĩn kỹ. Ti kãtĩg kỹ tóg ẽg mỹ kurã ri ke nĩ sir. Kãgter jé ẽg tóg ke mũ, kỹ tóg ẽg mỹ kuty ri ke nỹ sir. Hã ra tóg ẽg mỹ ã japry ven ke mũ, ã jamĩn ti. Jagma mũn kỹ ẽg tóg ti jykre kusa venh ke mũ,” he tóg, Zacarias ti. Ti tỹ ã kósin mỹ tón hã vẽ.
80 Hã kỹ fi tóg João ve ja nĩ, ti han mũ fag tỹ kófa (hã) ra. Kỹ tóg mog mũ sir, kỹ tóg tar jẽ sir. Krĩ há tóg nĩ gé. Ẽmã tũ mĩ tóg tĩ mũ ver, ã kurã tỹ tá krỹg ki. Ã kurã ki tóg Israel ag mỹ vẽnh ven mũ, ag mỹ Topẽ vĩ kãmén jé.