MATEUS TỸ RÁ
1
Jesus jógjóg ve ag
(Lc 3.23-28)
Jesus Cristo jógjóg ve ag rán hã vẽ. Jesus Cristo vỹ tỹ Davi krẽ'krẽ nĩ, kỹ Davi vỹ tỹ Abraão krẽ'krẽ nĩ.
Abraão vỹ Isaque han. Kỹ Isaque vỹ Jacó han. Kỹ Jacó vỹ Judá han, ti mré ke ag ke gé. Kỹ Judá vỹ Peres han. Zera ti kegé, ti prũ tỹ Tamar fi ki. Kỹ Peres vỹ Esrom han. Kỹ Esrom vỹ Arão han. Kỹ Arão vỹ Aminadabe han. Kỹ Aminadabe vỹ Nasom han. Kỹ Nasom vỹ Salmom han. Kỹ Salmom vỹ Boaz han, ti prũ tỹ Raabe fi ki. Kỹ Boaz vỹ Obede han, ti prũ tỹ Rute fi ki. Kỹ Obede vỹ Jessé han. Kỹ Jessé vỹ pã'i mág tỹ Davi ẽn han.
Kỹ pã'i mág tỹ Davi vỹ Salomão han, ti prũ tỹ tỹ Urias prũ ja ẽn fi ki. Kỹ Salomão vỹ Roboão han. Kỹ Roboão vỹ Abias han. Kỹ Abias vỹ Asa han. Kỹ Asa vỹ Josafá han. Kỹ Josafá vỹ Jorão han. Kỹ Jorão vỹ Uzias han. Kỹ Uzias vỹ Jotão han. Kỹ Jotão vỹ Acaz han. Kỹ Acaz vỹ Ezequias han. 10 Kỹ Ezequias vỹ Manassés han. Kỹ Manassés vỹ Amom han. Kỹ Amom vỹ Josias han. 11 Kỹ Josias vỹ Jeconias han, ti jãvy ag ke gé. Israel ag tỹ ẽmã tỹ Babilônia ra sigse kỹ mũ mũ ẽn kã tóg ag hynhan.
12 Ag tỹ ẽmã ẽn tá vỹnvỹn ke kar kỹ Jeconias vỹ Salatiel han. Kỹ Salatiel vỹ Zorobabel han. 13 Kỹ Zorobabel vỹ Abiúde han. Kỹ Abiúde vỹ Eliaquim han. Kỹ Eliaquim vỹ Azor han. 14 Kỹ Azor vỹ Sadoque han. Kỹ Sadoque vỹ Aquim han. Kỹ Aquim vỹ Eliúde han. 15 Kỹ Eliúde vỹ Eleazar han. Kỹ Eleazar vỹ Matã han. Kỹ Matã vỹ Jacó han. 16 Kỹ Jacó hã vỹ José han, Maria fi mén ẽn ti. Maria ẽn fi ki Jesus tóg mur ja nĩ, hã vỹ: Cristo, he mũ.
17  Abraão krẽ'krẽ ag tóg 14 (ke) nỹtĩ, Davi mré nĩgkrén kỹ. Kỹ Davi krẽ'krẽ ag tóg 14 (ke) nỹtĩ gé, ag tỹ ag nĩgkrén kỹ, ag tỹ ẽmã tỹ Babilônia ra ag tatĩ mũ mũ ẽn kã. Ag tỹ tá vỹnvỹn ke ẽn kar kỹ ag krẽ'krẽ vỹ 14 (ke) nỹtĩ gé, Cristo mré nĩgkrén kỹ. Cristo jógjóg ve ag hã vẽ.
Jesus Cristo mur
(Lc 2.1-7)
18  Jesus Cristo mur vỹ ge nĩ, ha mẽ. Ti mỹnh fi vỹ tỹ José prũnh ke fi nĩ. Hã ra fag tóg ver jagnẽ mré nỹ ja tũ nĩgtĩ. Ẽn kã Topẽ kuprĩg tóg fi mỹ gĩr han, hã kỹ fi tóg kufy nĩ ha, fi tỹ ũ mré nỹ tũ ra. 19 Kỹ José tóg mẽg mũ sir, kỹ tóg ti mỹ e tĩ. Ũn jykre kuryj vẽ mỹr, hã kỹ tóg fi mỹ'a han sór tũ nĩ. Kỹ tóg fi pin kỹ fi mỹ: “kỹ inh hỹn ã tỹ prũg ke tũ nĩ ha,” he sór mũ sir.
20 Ti tỹ ver fi tovãnh to jykrén kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg ti mỹ vẽnh ven mũ sir, ti vẽnh péti kỹ. Kỹ tóg ti mỹ: “José,” he mũ. “Tỹ ã Davi krẽ'krẽ ag kã ũ nĩ,” he tóg. “Maria fi to jykrén kónãn tũg nĩ. Fi tovãnh sór tũg nĩ. Ũ tũ pijé', Topẽ kuprĩg tỹ fi mỹ gĩr han ja vẽ. 21 Gré ti nỹnh mũ, ha vem nĩ. Kỹ ti mỹ: Jesus, hem nĩ. Ãjag krenkren han jé tóg ke mũ, ãjag tỹ Topẽ vĩ mranh mũ ra,” he tóg.
22 Hã ra Topẽ tóg vãsỹ ti vĩ tó tĩ ũ mỹ: 23 “ũn mén ja tũ fi vỹ kufy nĩnh mũ. Fi tỹ ti ve kỹ ag tóg ti to: Emanuel, henh ke mũ,” he ja nĩ. Emanuel to ken hã vẽ, hã vỹ: Topẽ vỹ ẽg ki rĩr há han ke mũ, he mũ.
24 Kỹ tóg rĩr mũ sir, ti vẽnh péti kar kỹ. kỹ tóg fi mỹ: “ã ki sóg rĩr ke mũ,” he mũ. Ti tỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã vĩ to jykrén kỹ tóg, ti mỹ ki krov nĩ sir, ti tỹ fi tỹ prũg ke ti. 25 Hã ra tóg ver fi mré nỹ tũ nĩgtĩ. Kejẽn fi tóg fi kósin vég mũ. Kỹ tóg ti jijin kỹ ti mỹ: Jesus, he mũ. Tag pãte tóg vãhã fi mré nỹ mũ sir.