MATEUS TỸ RÁ
1
Jesus jóg'jóg ve ag
(Lc 3.23-28)
Jesus Cristo jóg'jóg ve ag rán ke vẽ. Jesus Cristo vỹ tỹ Davi krẽ'krẽ nĩ, kỹ Davi vỹ tỹ Abraão krẽ'krẽ nĩ. Abraão vỹ Isaque han. Kỹ Isaque vỹ Jacó han. Kỹ Jacó vỹ Judá han, ti mré ke ag ke gé. Kỹ Judá vỹ Peres han. Zera ti ke gé. Ã prũ tỹ Tamar fi ki tóg ag hyn han, Judá ti. Kỹ Peres vỹ Esrom han. Kỹ Esrom vỹ Arão han. Kỹ Arão vỹ Aminadabe han. Kỹ Aminadabe vỹ Nasom han. Kỹ Nasom vỹ Salmom han. Kỹ Salmom vỹ Boaz han, ã prũ tỹ Raabe fi ki. Kỹ Boaz vỹ Obede han, ã prũ tỹ Rute fi ki. Kỹ Obede vỹ Jessé han. Kỹ Jessé vỹ pã'i mág tỹ Davi ẽn han.
Kỹ pã'i mág tỹ Davi vỹ Salomão han, ã prũ ẽn fi ki, ũ tỹ Urias prũ ja nĩ ẽn fi ki. Kỹ Salomão vỹ Roboão han. Kỹ Roboão vỹ Abias han. Kỹ Abias vỹ Asa han. Kỹ Asa vỹ Josafá han. Kỹ Josafá vỹ Jorão han. Kỹ Jorão vỹ Uzias han. Kỹ Uzias vỹ Jotão han. Kỹ Jotão vỹ Acaz han. Kỹ Acaz vỹ Ezequias han. 10 Kỹ Ezequias vỹ Manassés han. Kỹ Manassés vỹ Amom han. Kỹ Amom vỹ Josias han. 11 Kỹ Josias vỹ Jeconias han, ti jãvy ag ke gé. Israel ag tỹ cidade Babilônia ra mũ ẽn kã tóg ag hyn han, Israel ag tỹ sigse kỹ mũ ẽn kã.
12 Ag tỹ cidade ẽn tá vỹnvỹn ke kar kỹ Jeconias vỹ Salatiel han. Kỹ Salatiel vỹ Zorobabel han. 13 Kỹ Zorobabel vỹ Abiúde han. Kỹ Abiúde vỹ Eliaquim han. Kỹ Eliaquim vỹ Azor han. 14 Kỹ Azor vỹ Sadoque han. Kỹ Sadoque vỹ Aquim han. Kỹ Aquim vỹ Eliúde han. 15 Kỹ Eliúde vỹ Eleazar han. Kỹ Eleazar vỹ Matã han. Kỹ Matã vỹ Jacó han. 16 Kỹ Jacó vỹ José han, Maria fi mén ẽn ti. Maria ẽn fi ki Jesus tóg mur ja nĩ, hã vỹ: Cristo, he mũ.
17 Hã kỹ ag tóg 14 (ke) nỹtĩ, Abraão krẽ'krẽ ag, Davi mré nĩgkrén kỹ. Kỹ Davi krẽ'krẽ ag tóg 14 (ke) nỹtĩ gé, ag tỹ ag sigse kỹ nỹtĩ tá ag nĩgkrén kỹ, ag tỹ cidade tỹ Babilônia tá sigse kỹ nỹtĩ tá ag nĩgkrén kỹ. Tag pãte ag krẽ'krẽ vỹ 14 (ke) nỹtĩ gé, Cristo mré nĩgkrén kỹ. Cristo jóg'jóg ve ag hã vẽ.
Jesus Cristo mur
(Lc 2.1-7)
18 Jesus Cristo mur vỹ ge nĩ, ha mẽ. Ti mỹnh fi vỹ tỹ José prũnh ke fi nĩ, hã ra fag tóg ver jagnẽ mré nỹ ja tũ nĩ. Ẽn kã fi tóg kufy nĩ ha. Topẽ kuprĩg tỹ fi mỹ gĩr han jan hã vẽ. 19 Kỹ José tóg mẽg mũ sir, fi tỹ kufy nĩ ti, kỹ tóg ti mỹ e tĩ. Ũn jykré kuryj vẽ mỹr, José ti, hã kỹ tóg fi mỹ'ãg han sór tũ nĩ, kỹ tóg fi to vĩ tũ nĩ sir. Hã ra tóg fi pin kỹ fi mỹ: “kỹ inh hỹn ã tỹ prũ nĩnh ke tũ nĩ ha.” he sór mũ sir.
20 Ti tỹ ver fi tovãnh to jykrén kỹ Topẽ tỹ jẽnẽ jafã tóg ti mỹ vẽnh ven mũ sir, ti vẽnh péti kỹ. Kỹ tóg ti mỹ: “José,” he mũ. “Tỹ ã Davi krẽ'krẽ ag kã ũ nĩ,” he tóg. “Maria fi to jykrén kónãn tũg nĩ. Jatun mỹ fi tỹ prũg nĩ, fi tovãnh tũg nĩ. Ũ tũ pijé', fi kósin ti. Topẽ kuprĩg tỹ fi mỹ han ja vẽ. 21 Ti mur kỹ tóg gré nỹnh mũ, ha vemnĩ. Kỹ ti mỹ: Jesus, hemnĩ. Ã povo krenkren han jé tóg ke mũ, ag tỹ Topẽ vĩ mranh mũ ra,” he tóg, José mỹ, Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ti.
22 Hã ra Topẽ vỹ vãsỹ ã vĩ tó tĩ ũ mỹ tag tó ja nĩ, ha mẽ. 23 “Ũn mén ja tũ fi vỹ kufy nĩnh mũ,” he ja tóg nĩ. “Fi kósin fi ki mur ken kỹ ag tóg ti to: Emanuel, henh ke mũ,” he ja tóg nĩ, Topẽ vĩ tỹ rán kỹ nĩ ki. Emanuel to ke vẽ, hã vỹ: “Topẽ vỹ ẽg ki rĩr há han mũ,” he mũ, ẽg vĩ ki, hã vỹ: Emanuel, he mũ. José vỹ Topẽ vĩ tag ve ja nĩ.
24 Kỹ José tóg rĩr mũ sir, ti vẽnh péti kar kỹ. Kỹ tóg Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ẽn vĩ ki króm mũ sir. Vẽnh prũg han tóg mũ, Maria fi mré. 25 Hã ra tóg ver fi mré nỹ tũ nĩgtĩ. Kejẽn fi tóg ã kósin vég mũ. Kỹ José tóg ti jijin kỹ ti mỹ: Jesus, he mũ. Fi tỹ ti ve kar kỹ tóg vãhã fi mré nỹ mũ sir.