MARCOS TỸ RÁ
1
João Batista tỹ Jesus tó
(Mt 3.1-12; Lc 3.1-18; Jo 1.19-28)
Sỹ Jesus Cristo kãme sér tónh ke vẽ, Topẽ kósin ti. Vãsỹ Jesus tóg rán kỹ nĩ, João ke gé, Jesus jo tĩnh ke ti. Topẽ vĩ tó tĩ tỹ Isaías vỹ Jesus rán ja nĩ, kỹ tóg: “ha vé, ã jo sóg ũ jẽnẽnh mũ, ti tỹ vẽnh kar kãn jé, ã tĩg ken jo,” he ja nĩ. “Ag jyvẽn jé tóg ke mũ, kỹ tóg ẽpry prun ri ke nĩ, ẽmĩn kurynh ri ke. Ẽmã tũg ja tá tóg jẽnh ke mũ, ga kórég tá. Tá tóg ag mỹ kãmén ke mũ. “Ẽg Senhor kãtĩg ke jo vẽnh jãnhkrigkrig nĩ,” he tóg mũ. “Ẽpry kurég ãjag tóg tĩ, ẽmĩn kurynh ãjag tóg tĩ, ãjag chefe jun ken kỹ. Kỹ tag ri ke han nĩ, ãjag jykre pãno togvãnh kỹ, ẽg Senhor kãtĩg ken jo,” he tóg, ã jo tĩnh ke ti,” he ja tóg nĩ, Isaías ti, João to.
Kỹ João tóg jẽ mũ, ẽmã tũg ja ki, ag kygpég tĩ ti. Ag jyvẽn tóg jẽgtĩ, kỹ tóg: “ã kype jé sóg ke mũ, ã tỹ ã jykre kórég tovãnh kỹ, Topẽ tỹ ã tỹ ti vĩ mranh tỹ ã mỹ vẽnh pãte fón jé,” he tóg mũ sir, vẽnh kar mỹ.
Kỹ ag tóg ti to kãmũ kãn mũ sir, ga tỹ Judéia tá, cidade tỹ Jerusalém tá ke gé. Kỹ tóg ag kygpég mũ sir, goj tỹ Jordão ki, ag tỹ: “Topẽ vĩ mranh sóg nĩgtĩ, tag han kỹ,” hen kỹ. Jó João kur tóg cavalo pãnĩ sór kyki tỹ há nĩ. Nén ũ fár tỹ tóg vẽsógfĩn ja han tĩ gé. Ópã hã ko ti tĩ, mỹg mré, João ti. Kỹ tóg Jesus kãmén kỹ (tóg) ag mỹ: “ũ tóg inh nón kãtĩ mũ, ha mẽ,” he mũ. “Inh kãfór ti nĩ. Sỹ tỹ ti camrada nĩnh ke vẽ vẽ, sỹ ti pẽn né kunũnh ke vẽ vẽ, ti pẽn to ró ti, hã ra sóg tỹ ti krẽm ke pẽ jẽ. Goj hã tỹ sóg ãjag kygpenh ke mũ. Ũ tỹ inh nón kãtĩg ke ẽn tóg sir Topẽ kuprĩg tỹ ãjag jagrẽ han ke mũ. Ti tỹ ãjag kygpenh ken hã vẽ,” he tóg, João ti, vẽnh kar mỹ.
João tỹ Jesus kype
(Mt 3.13-17; Lc 3.21-22)
Kỹ kejẽn Jesus tóg João tá jun mũ gé. Cidade tỹ Nazaré tá tóg kãtĩ mũ, ga tỹ Galiléia tá. Tá jun kỹ João tóg ti kypég mũ sir, goj tỹ Jordão ki. 10 Ti tỹ goj kãtá kãkutẽ kỹ kanhkã vỹ nor mũ sir vẽsỹmér. Hã ra Jesus tóg vég jẽ nĩ. Kỹ tóg Topẽ kuprĩg vég mũ. Sórãg ri ke ti nĩ, ti kãtére ti. Kãtére kỹ tóg Jesus kri nĩ nĩ sir. 11 Kỹ tóg kanhkã tá vẽnh vĩ mẽg mũ gé sir, kỹ tóg: “tỹ ã inh kósin pir jẽ, tỹ ã inh fe pẽ jẽgtĩ,” he mũ, vẽnh vĩ tỹ mẽ há ẽn ki.
Satanás tỹ Jesus krĩn kónãn sór
(Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)
12 Kỹ vẽsỹmér Topẽ kuprĩg tóg Jesus krĩn mũ, ti tỹ ẽmã tũg ja ra tĩg jé. 13 Kurã tỹ 40 (ke) tũg tóg mũ, ẽmã tũg ja ki, Jesus ti. Tá nĩn kỹ Satanás tóg ti tỹ ã jóg vĩ mranh han sór mũ, hã ra tóg ke tũ nĩ. Nẽn kãmĩ bicho ag vỹ tá mũgtĩ gé, ẽmã tũg ja ki. Hã ra Topẽ tỹ jẽnẽ jafã ag tóg ti ki rĩr mũ sir, tá.
Jesus tỹ Galiléia ra vỹn ke
(Mt 4.12-22; Lc 4.14-15; 5.1-11)
14 Kejẽn ag tóg João ség mũ. Ag tỹ ti se kar kỹ Jesus tóg ga tỹ Galiléia ra tĩ mũ. Tá tóg ag mỹ Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩnh ke kãmén mũ, vẽnh kãme sér ẽn ti. 15 Kỹ tóg: “Topẽ vỹ tỹ pã'i nĩ,” he mũ. “Pétẽm ti huri, ti kurã ti, ẽg tỹ ti tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ ẽn ve jé. Kỹ ãjag jykre kórég tovãnh nĩ. Ti vĩ kri fimnĩ, ãjag tỹ ti tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ ẽn ve jé,” he tóg ag mỹ, Jesus ti.
16 Kejẽn Jesus tóg nig fyr tỹ Galiléia he mũ ẽn jagma tĩ mũ. Ã tỹ ti fyr mĩ tĩ ra tóg Simão Pedro vég mũ, ti jãvy tỹ André ke gé. Kur tỹ pirã kugmĩ jafã tỹ ag tóg goj kãki fón mũ, rede tỹ, pirã kugmĩ jé. Ag rãnhrãj hã vẽ.
17 Kỹ Jesus tóg ag ve kỹ ag mỹ: “inh mré kãmũmnĩ,” he mũ. “Pirã kugmĩ há ãjag nỹtĩ,” he tóg. “Ãjag kanhrãn jé sóg ke mũ, ãjag tỹ ẽprã ke ag tỹ inh ki ge han jé,” he tóg ag mỹ, Jesus ti. 18 Vẽsỹmér ag tóg ti mré mũ mũ, ãjag rede tovãnh kỹ, Pedro ti, André ti ke gé.
19 Kỹ ag tóg mũ mũ, goj fyr jagma. Ag mũ sĩ han mũ ra ag tóg ũn régre ũ ag vég mũ gé. Ũ vỹ tỹ Tiago nĩ, kỹ ũ vỹ tỹ João nĩ, ti jãvy. Zebedeu krẽ ag vẽ. Canoa kãki ag nỹtĩ, pirã kugmĩ jafã ki han kỹ. 20 Ag ve kỹ tóg vẽsỹmér ag jé prẽr mũ, Jesus ti. Kỹ ag tóg ãjag panh ré kỹ mũ mũ, Zebedeu ti. Ag camarada ag vỹ ag panh mré canoa kãki nỹtĩ nĩ. Ag ré kỹ ag Jesus mré mũ mũ sir, Tiago ti, João ti ke gé.
Jesus tỹ vẽnh jagrẽ kórég kutẽm
(Lc 4.31-37)
21 Kỹ ag tóg cidade tỹ Cafarnaum ki ge mũ sir. Vẽnhkán ke kurã ki tóg vẽsỹmér Judeu ag vẽnh kanhrãn jafã kãra rã mũ, ag kanhrãn jé, Jesus ti. 22 Ti tỹ ag kanhrãn kỹ tóg ag mỹ e tĩ, ti vĩ ti. Vẽnh kar vĩ kãfór ti nĩ. Topẽ vĩ to professor ag vĩ kãfór ti nĩ gé. Hã kỹ tóg ki hã tó mũ. Kỹ tóg ag mỹ e tĩ. 23 Hã ra ũ tóg tá nĩ nĩ, Judeu ag vẽnh kanhrãn jafã tá. Jagrẽ kórég ti nĩ. 24 Ã tỹ Jesus ve kỹ tóg prẽr mũ. “Ã tỹ ẽg tỹ hẽ ri ke nẽ, Nazaré tá Jesus'?” he tóg. “Ã mỹ ẽg kókén sór tũ'? Ã ki kanhró sóg nĩ. Tỹ ã tóg ã pir mỹ Topẽ mré ke nĩ, ti tũ pẽ vỹ tỹ ã nĩ,” he tóg, ũn jagrẽ kórég ti.
25 Hã ra Jesus tóg ti mỹ vĩ tar han mũ, kỹ tóg: “vĩ tũg ra,” he mũ. “Ti tovãnh ra,” he tóg.
26 Kỹ ti jagrẽ kórég ẽn tóg ti ter tĩ han mũ sir, prẽr tóg mũ sir. Kỹ tóg ti tovãnh mũ. 27 Kỹ tóg vẽnh kar mỹ e tĩ mỹr sir. Jagnẽ mỹ ag tóg: “ne nẽ vé'?” he mũ. “Vẽnh vĩ tãg mỹ vó?” he ag tóg mũ. “Vẽnh jagrẽ kórég ag mỹ tóg vĩ tĩ, kỹ ag tóg ki ke tĩ, ti kamẽg kỹ. Ag kri ke hỹn,” he ag tóg mũ, Jesus to.
28 Kỹ ti vẽme tóg vẽnh kar kri rũm mũ, Galiléia tá ke kar kri.
Jesus tỹ Pedro má fi tỹ há' he
(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)
29 Kar tóg Judeu ag vẽnh kanhrãn jafã ki kutẽ mũ, Jesus ti, kỹ tóg Simão Pedro ĩn ra rã mũ sir. André mré ti ĩn vẽ. Tiago vỹ João mré ra rã mũ gé. 30 Hã ra Pedro prũ fi mỹnh fi vỹ kaga nỹ nĩ, rỹg nỹ fi nĩ. Kỹ ag tóg Jesus mỹ fi tó mũ. 31 Kỹ tóg fi venh tĩ mũ. Fi nĩgé kãgmĩ kỹ tóg fi nĩm mũ. Kỹ fi rỹg ẽn tóg tũ' he mũ sir. Ag ki rĩr fi tóg mũ sir, Pedro má fi.
Jesus tỹ ũn kagyga ag tỹ há' he
(Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)
32 Kurã ẽn kã kuty tá ag tóg ũn kagyga ag tatĩ kãmũ mũ, ũn jagrẽ kórég ag mré hã. 33 Cidade ẽn ki ke kar ag vỹ ti ĩn jãnkã tá nỹtĩ mũ. 34 Kỹ Jesus tóg ag tỹ há' he kãn mũ sir, fag tỹ ke gé. Vẽnh jagrẽ kórég pan kãn tóg mũ gé. Kỹ ag tóg ti tó sór mũ, ag tỹ ti ki kanhró nỹtĩ kỹ. Hã ra tóg ag mỹ: “vĩ tũg nĩ,” he mũ.
Jesus tỹ ã jóg mré vĩ
(Lc 4.42-44)
35 Tỹ vaj kỹ tóg kurã ke ra (tóg) rĩr mũ, Jesus ti. Kỹ tóg ẽmã tũ ra tĩ mũ sir, Topẽ mré vĩ jé. 36 Kỹ Simão tóg ti kanẽg tĩ mũ, ti jãvãnh kỹ. Ti mré ke ag mré tóg tĩ mũ. 37 Kỹ ag ti vég mũ sir. Kỹ ag tóg ti mỹ: “vẽnh kar vỹ ã kanẽgnẽg mũ, ã jãvãnhvãnh kỹ,” he mũ. 38 Kỹ Jesus tóg ag mỹ: “mũ nỹ, cidade ũ ra,” he mũ, “sỹ ag mỹ Topẽ vĩ tó jé gé. Hã jé sóg kãtĩg,” he tóg mũ ag mỹ, Jesus ti.
39 Kỹ tóg ga tỹ Galiléia kar mĩ tĩ mũ. Vẽnh kanhrãn jafã krẽm tóg ag mỹ Topẽ vĩ tó mũ sir. Ag jagrẽ kórég pan tóg mũ gé sir.
Jesus tỹ ũn kaga kren vãnh tỹ há' he
(Mt 8.1-4; Lc 5.12-16)
40 Kỹ kejẽn ũn kaga kren vãnh vỹ ti to kãtĩ mũ, vẽnh kaga tỹ lepra he mũ ẽn han mũ ẽn. Kỹ tóg ti krẽm grĩnh ke mũ, ti mỹ nén ũ to vĩ jé. Kỹ tóg: “ã mỹ isỹ há' he sór tũ nĩ'?” he mũ. “Ã hã tóg isỹ há' henh mũ, ã tỹ isỹ há' he sór kỹ,” he tóg ti mỹ. 41 Kỹ tóg Jesus mỹ jagtar tĩ. Kỹ tóg ã nĩgé tỹ ti mẽg kỹ ti mỹ: “hej,” he mũ. “To sóg há nĩ. Há' he ja há ã tóg nĩ,” he tóg ti mỹ.
42 Kỹ tóg ti kaga kren vãnh ẽn kren han mũ sir vẽsỹmér. Kỹ tóg jãnhkri nĩ sir, ti fár ti. 43 Kỹ Jesus tóg ti mỹ vĩ tar han mũ, ti tĩg jé. 44 Kỹ tóg ti mỹ: “ker ũ mỹ tó hẽ',” he mũ. “Ha tĩg, Topẽ tũ ki rĩr tĩ to. Ti hã mỹ tómnĩ, kỹ Topẽ mỹ nĩm nĩ, Moisés tỹ vãsỹ ẽg mỹ nén tó ja ti, ã jãnhkri to. Hã tugrĩn vẽnh kar vỹ ã tỹ há' he mũ tag ki kanhrãn mũ,” he tóg ti mỹ, Jesus ti.
45 Hã ra tóg vẽnh kar mỹ tó mũ sir. Kỹ vẽme ẽn vỹ vẽnh kar kri rũm mũ. Hã kỹ Jesus tóg ẽmã ũ ki rã tũ nĩgtĩ, vẽnh ven jé. Ẽmã tũ mĩ tóg tĩgtĩ, hã ra ag tóg ẽmã kar tá ti to kãmũ tĩ.