MARCOS TỸ RÁ
1
João Batista tỹ Jesus
(Mt 3.1-12; Lc 3.1-18; Jo 1.19-28)
Sỹ Jesus Cristo kãme sér tónh ke vẽ, Topẽ kósin ti. Vãsỹ Topẽ vĩ tó tĩ tỹ Isaías vỹ Jesus to tag rán ja nĩ, kỹ tóg: “ã jo sóg ũ jẽnẽnh mũ, ti tỹ vẽnh kar kãn jé, ã tĩg ken jo,” he mũ. “Ag jyvẽn jé tóg ke mũ, kỹ tóg ẽpry prun ri ke nĩ. Ẽmã tũ ja tá tóg jẽnh ke mũ, ga kórég tá. Tá tóg ag mỹ: “ẽg Senhor kãtĩg ke jo vẽnh jãnhkrigkrig nĩ,” henh ke mũ. “Ãjag jykre pãno tovãnh nĩ, ẽg Senhor kãtĩg ken jo,” he jé tóg ke mũ,” he ja tóg nĩ. João Batista to tóg ke mũ.
Kỹ João Batista tóg ẽmã tũ ja tá jẽ nĩ. Ag jyvẽn tóg tĩ, kỹ tóg: “ã kype jé sóg ke mũ, ã tỹ ã jykre kórég tovãnh kỹ, Topẽ tỹ ã tỹ ti vĩ mranh tỹ ã mỹ vẽnh pãte fón jé,” he tĩ sir, vẽnh kar mỹ.
Kỹ ga tỹ Judéia tá ke ag tóg ti to kãmũ kãn mũ sir, ẽmã tỹ Jerusalém tá ke ag ke gé. Kỹ tóg ag kygpég mũ sir, goj tỹ Jordão ki, ag tỹ: “Topẽ vĩ mranh ja sóg nĩgtĩ, tag han kỹ,” hen kỹ. Jó ti kur tóg tỹ kãvãru pãnĩ sór kyki tỹ há nĩ. Kỹ ti vẽsógfĩn ja vỹ tỹ nén ũ fár tỹ há nĩ gé. Ópã hã ko ti tĩ, mỹg mré. Ti jẽn hã vẽ. Kỹ tóg ag mỹ Jesus kãmén kỹ: “ũ tóg inh nón kãtĩg mũ, ha mẽ,” he mũ. “Inh jykre há kãfór ti nĩ. Sỹ tỹ ti camarada nĩnh ke vẽ vẽ, sỹ ti pẽn né kunũnh ke vẽ vẽ, hã ra sóg tỹ ti krẽm ke pẽ jẽ,” he tóg. “Goj hã tỹ sóg ãjag kygpenh ke mũ. Jãvo ũ tỹ inh nón kãtĩg ke mũ ẽn vỹ Topẽ kuprĩg tỹ ãjag jagrẽ han ke mũ. Ti tỹ ãjag kygpenh ken hã vẽ,” he tóg, vẽnh kar mỹ.
João tỹ Jesus kype
(Mt 3.13-17; Lc 3.21-22)
Kejẽn Jesus tóg ẽmã tỹ Nazaré tá kãtĩ mũ, ga tỹ Galiléia tá. Kỹ tóg João tá jun mũ, kỹ João tóg ti kypég mũ sir, goj tỹ Jordão ki. 10 Ti tỹ goj kãtá kãkutẽ kỹ kanhkã vỹ nor' he mũ sir vẽsỹmér. Kỹ Jesus tóg Topẽ kuprĩg vég mũ. Sórãg ri ke tóg kãtére mũ. Kỹ tóg Jesus kri góm ke mũ sir. 11 Kỹ tóg kanhkã tá vẽnh vĩ mẽg mũ gé sir, kỹ tóg: “tỹ ã inh kósin pir jẽ, tỹ ã inh fe pẽ jẽgtĩ,” he mũ, vẽnh vĩ ẽn ti.
Satanás tỹ Jesus krĩn kónãn sór
(Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)
12 Kỹ vẽsỹmér Topẽ kuprĩg tóg Jesus krĩn mũ, ti tỹ ẽmã tũ ja ra tĩg jé. 13 Kurã tỹ 40 (ke) han tóg mũ, ẽmã tũ ja tá nĩ ki. Kỹ vãhã Satanás vỹ ti tỹ ti jóg vĩ mranh han sór mũ, hã ra tóg ke tũ nĩ. Tá misu ag vỹ nẽn kã mĩ mũgtĩ gé, ẽmã tũ ja ẽn tá. Hã ra Topẽ tỹ jẽgnẽ jafã ag tóg tá ti ki rĩr mũ sir.
Jesus tỹ Galiléia ra vỹn ke
(Mt 4.12-22; Lc 4.14-15; 5.1-11)
14 Kejẽn ag tóg João ség mũ. Ag tỹ ti se kar kỹ Jesus tóg ga tỹ Galiléia ra tĩ mũ. Tá tóg ag mỹ Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩnh ke kãmén mũ, vẽnh vĩ sér ẽn ti. 15 Kỹ tóg: “Pétẽm ti huri, ẽg tỹ Topẽ tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ venh ke ti,” he mũ. “Kỹ ãjag jykre kórég tovãnh nĩ. Ti vĩ kri fim nĩ, ãjag tỹ ti tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ ẽn ve jé,” he tóg.
16 Kejẽn tóg goj nig mág tỹ Galiléia ẽn fyr jagma tĩ mũ. Ti tĩ ra tóg Simão Pedro vég mũ, ti jãvy tỹ André ke gé. Pirã kugmĩ jafã tỹ ag tóg goj ki fón nỹtĩ nĩ, rede tỹ, ag tỹ pirã kugmĩ jé. Ag rãnhrãj hã vẽ. 17 Kỹ tóg ag mỹ: “inh mré kãmũjẽg,” he mũ. “Pirã kugmĩ há ãjag nỹtĩ. Ãjag kanhrãn jé sóg ke mũ, ãjag tỹ ẽprã ke ag tỹ inh ki ge han jé,” he tóg. 18 Kỹ ag tóg vẽsỹmér ag rede tovãnh kỹ ti mré mũ mũ, Pedro ti, André ti ke gé.
19 Ag mũ sĩ han mũ ra ag tóg ũn régre ũ ag ve mán mũ gé, Tiago ti, ti jãvy tỹ João ti ke gé. Zebedeu krẽ ag vẽ. Canoa kã ki ag tóg pirã kugmĩ jafã ki han nỹtĩ nĩ. 20 Kỹ Jesus tóg vẽsỹmér ag jé prẽr mũ. Kỹ ag tóg ag panh ré kỹ mũ mũ. Ag mỹ rãnhrãj tĩ ag vỹ ag panh mré canoa kã ki nỹtĩ nĩ. Ag ré kỹ ag tóg Jesus mré mũ mũ sir.
Jesus tỹ vẽjagrẽ kórég kutẽm
(Lc 4.31-37)
21 Kỹ ag tóg ẽmã tỹ Cafarnaum tá junjun mũ sir. Vẽnhkán ke kurã ki tóg Judeu ag vẽnh kanhrãn jafã kã ra rã mũ, ag kanhrãn jé, Jesus ti. 22 Kỹ ti vĩ tóg ag mỹ e tĩ. Vẽnh kar vĩ kãfór ti nĩ, Topẽ vĩ to ẽg kanhrãn tĩ ag mré hã. Hã ra tóg ki hã tó mũ. 23 Hã ra ũ tóg tá jun mũ. Jagrẽ kórég ti nĩ. 24 Kỹ tóg prẽr mũ. “Ã tỹ ẽg tỹ hẽ ri ke nẽ, NazaréJesus'?“ he tóg. “Ã mỹ ẽg kókén sór tũ'? Ã ki sóg kanhró nĩ. Tỹ ã tóg ã pir mỹ Topẽ mré ke nĩ. Ti tũ pẽ vỹ tỹ ã nĩ,” he tóg.
25 Hã ra tóg ti jagrẽ mỹ vĩ tar han mũ, kỹ tóg: “vĩ tũg ra,” he mũ. “Ti tovãnh ra,” he tóg.
26 Kỹ ti jagrẽ tóg ti ter tĩ han mũ sir. Prẽr tóg mũ. Kỹ tóg ti tovãnh mũ. 27 Kỹ tóg vẽnh kar mỹ e tĩ sir. Jagnẽ mỹ ag tóg: “ne nẽ vé'? Vẽnh vĩ tãg mỹ vó?“ he mũ. “Vẽjagrẽ kórég ag mỹ tóg vĩ tĩ, kỹ ag tóg ki ke tĩ, ti kamẽg kỹ. Ag kri ke hỹn,” he ag tóg mũ. 28 Kỹ ti kãme tóg vẽnh kar kri rũm mũ, Galiléia tá ke kar kri.
Jesus tỹ Pedro má fi tỹ há' he
(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)
29 Kar kỹ Jesus tóg ag vẽnh kanhrãn jafã tá kãkutẽ kỹ Simão Pedro ĩn kã ra rã mũ sir. André mré ti ĩn vẽ. Tiago vỹ João mré ra rã mũ gé. 30 Hã ra Pedro prũ fi mỹnh fi vỹ kaga nỹ nĩ. Rỹg fi tóg nỹ nĩ. Kỹ ag tóg Jesus mỹ fi tó mũ. 31 Kỹ tóg fi nĩgé kãgmĩ kỹ fi nĩm mũ. Kỹ fi rỹ ẽn tóg tũ' he mũ sir. Ag ki fi tóg rĩr mũ sir, Pedro má fi.
Jesus tỹ ũn kagyga ag tỹ há' he
(Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)
32 Kurã ẽn kã kuty tá ag tóg ũn kagyga ag tatĩ kãmũ mũ, ũn jagrẽ kórég ag mré hã. 33 Ẽmã ẽn ki ke kar ag vỹ ti ĩn jãnkã tá nỹtĩ mũ. 34 Kỹ Jesus tóg ag tỹ há' há' he kãn mũ sir, fag tỹ ke gé. Vẽjagrẽ kórég pan kãn tóg mũ gé. Kỹ vẽjagrẽ kórég ag tóg ti mỹ vĩ sór mũ, ag tỹ ti ki kanhró nỹtĩn kỹ. Hã ra tóg ag mỹ: “vĩ tũg ra!“ he mũ.
Jesus tỹ ti jóg mré vĩ
(Lc 4.42-44)
35 Tỹ vaj kỹ tóg kurã ke ra nĩ mũ. Kỹ tóg ẽmã tũ ja ra tĩ mũ sir, tá Topẽ mré vĩ jé. 36 Kỹ Simão ag tóg ti kanẽnh mũ mũ, ti jãvãnh kỹ. 37 Kỹ ag tóg ti mỹ: “vẽnh kar vỹ ã kanẽg mũ,” he mũ. 38 Hã ra tóg ag mỹ: “mũ nỹ, ẽmã ũ ra,” he mũ. “Sỹ vẽnh kar mỹ Topẽ vĩ tó hã jé sóg kãtĩg,” he tóg.
39 Kỹ ag tóg ga tỹ Galiléia kar mĩ mũ mũ. Vẽnh kanhrãn jafã krẽm tóg ag mỹ Topẽ vĩ tó mũ sir. Ag jagrẽ kórég pan tóg mũ gé.
Jesus tỹ ũn kaga kren vãnh tỹ há' he
(Mt 8.1-4; Lc 5.12-16)
40 Kỹ kejẽn ũn kaga kren vãnh vỹ ti to kãtĩ mũ, vẽnh kaga tỹ lepra han kỹ nĩ ũ. Kỹ tóg ti mỹ: “ã mỹ isỹ há' he sór tũ'?“ he mũ. “Ã hã tóg inh mỹ isỹ há' henh ke nĩ,” he tóg. 41 Kỹ tóg Jesus mỹ jagtar nĩ. Kỹ tóg ti nĩgé tỹ ti mẽ kỹ ti mỹ: “hej, há' he jé ã tóg ke mũ,” he mũ.
42 Kỹ ti kaga kren vãnh ẽn tóg tũ' he mũ vẽsỹmér. Kỹ tóg jãnhkri nĩ sir, ti fár ti. 43 Kỹ tóg ti mỹ vĩ tar han kỹ: 44 “ker ũ mỹ tó hẽ'. Topẽ tũ ki rĩr tĩ hã mỹ tóm nĩ, kỹ Topẽ mỹ Moisés tỹ vãsỹ ẽg mỹ nén tó ja ẽn nĩm nĩ. Hã tugrĩn vẽnh kar vỹ ã tỹ há' he mũ tag ki kanhrãn mũ,” he tóg.
45 Ge ra ũn kaga ja ẽn tóg vẽnh kar mỹ Jesus tỹ ti tỹ há' he tó mũ sir. Kỹ ti kãme ẽn vỹ vẽnh kar kri rũm mũ. Hã kỹ Jesus tóg ẽmã ũ ki vẽnh ven tũ nĩgtĩ. Ẽmã tũ mĩ tóg tĩgtĩ, hã ra ag tóg ẽmã kar tá ti to kãmũ tĩ.