PAULO TỸ CARTA HAN:
FILIPOS TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ, inh. Isỹ ẽmã tỹ Filipos tá ke ag mỹ rán hã vẽ. Kỹ Timóteo vỹ inh mré ãjag mỹ jẽnẽg mũ gé, inh mré Jesus Cristo mỹ rãnhrãj tĩ tag ti. Isỹ ãjag mỹ ti rá tag jẽnẽ vẽ, ãjag tỹ Jesus Cristo ki ge kỹ nỹtĩn kỹ. Kỹ sóg ãjag kófa ag mỹ jẽnẽg mũ gé, ũ tỹ kófa ag mré rãnhrãj tĩ ag mỹ ke gé, fag mỹ ke gé.
Ẽg jóg tỹ Topẽ jé ãjag tar han, ti jé ãjag krĩ kuprãg, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ke gé.
Paulo tỹ Topẽ mré vĩ
Ãjag to sóg Topẽ mré vĩ há han tĩ, sỹ ãjag mĩ ẽkrén kỹ. Sỹ ãjag to Topẽ mré vĩ kỹ inh fe tóg mrin ke tĩ. Inh mỹ tóg sér tĩ, sỹ ãjag mĩ ẽkrén kỹ. Ãjag tỹ inh mré Jesus kãmén kỹ tóg inh mỹ há tĩ, ãjag tỹ inh mré ti to tar nỹtĩn kỹ. Kỹ sóg Topẽ mỹ vĩ há han tĩ, ãjag to. Kỹ ãjag tóg ũri ti vĩ tó há han tĩ. Tovãnh tũ ãjag nĩ. Kỹ tóg inh mỹ sér tĩ. Tag ki kanhró sóg nĩ, ha mẽ. Topẽ vỹ ãjag krĩn rã nĩ, komẽr hã, nén ũ há kar to. Kỹ tóg ãjag krĩn tĩgtĩ sir, ti tỹ komẽr hã ãjag krĩn kãn jé, Jesus Cristo kãtĩg mãn ke kurã to hã. Tag to sóg jykrén, sỹ ãjag mĩ ẽkrén kỹ. Inh fe vỹ tỹ ãjag nỹtĩ. Inh hã mré tóg ãjag tar han tĩ, ẽg Senhor ti. Hã kỹ ãjag tóg inh mré jagtar nỹtĩ, inh se kỹ jẽ tag ti to. Isỹ vãsỹ kavar kỹ jẽ ẽn kã sóg ag mỹ Topẽ vĩ kãmén ja nĩgtĩ. Kỹ ãjag tóg inh mré to tar nỹtĩ ja nĩgtĩ gé, ũri ke gé. Sỹ ãjag kar venh há tóg tĩ, kỹ Topẽ vỹ ki kanhró nĩ. Inh mỹ ãjag tóg tỹ inh fe pẽ nỹtĩ. Ẽg tỹ Jesus Cristo mỹ tỹ ti fe pẽ ẽn ri ke ãjag nỹtĩ, inh mỹ.
Sỹ Topẽ mré vĩn kỹ sóg ti mỹ ãjag to: “jagnẽ to há ag nỹtĩ,” he tĩ. “Ag tỹ komẽr hã jagnẽ to há kar nỹtĩ han nĩ. Ag kanhrãn nĩ gé, ag tỹ komẽr hã ã jykre ki kanhrãn kãn jé, ag tỹ ki króm kãn jé,” he sóg tĩ, Topẽ mỹ. 10 “Ã tỹ ag kanhrãn kỹ ag tóg nén ũ há kar ki kanhró nỹtĩnh ke mũ. Tag vỹ hapẽ nĩ, ẽn vỹ há sĩ nĩ, he jé ag tóg ke mũ,” he sóg tĩ, Topẽ mỹ. Kỹ ãjag tóg jãnhkri nỹtĩnh ke mũ, kỹ ãjag tóg mỹ'ãg ke tũ nĩ, Cristo kãtĩg mãn ke kurã ẽn kã. 11 Kỹ ãjag tóg vẽjykre há han kãn ke mũ sir, Jesus Cristo tỹ ãjag mỹ ti jykre há ẽn nĩm kỹ. Hã jé sóg Topẽ mỹ ãjag tó tĩ. Ti tỹ ãjag krĩ tỹ há' hen kỹ vẽnh kar tóg ti tỹ tỹ ũn mág nĩ venh ke mũ. Kỹ ag tóg ti mỹ vĩ há han ke mũ gé sir.
Jesus tỹ inh jykre
12 Inh kanhkã', inh jagtar mũ ra Jesus kãme tóg vẽnh kar kri rũm ke mũ. Tag to jykrén. 13 Vẽnh kar tóg mẽ kãn, ti vĩ ti, porisa ag mré hã, ũ tỹ palácio ki rĩr tĩ ag mré hã. Cristo tugrĩn sóg se kỹ jẽ, hã vég ag tóg mũ. 14 Kỹ Jesus mré ke tỹ hẽn ri ke ag vỹ tar nỹtĩ gé sir, ẽg Senhor jykre to, inh se kỹ jẽ tag tugrĩn. Hã kỹ ag tóg Topẽ vĩ tó tĩ sir, ag tỹ to tar nỹtĩn kỹ, ag mũmẽg vãnh nỹtĩn kỹ. 15 Ũ ag tóg iso jũ nỹtĩ, ha kỹ ag tóg Jesus tó tĩ, ag tỹ inh ri ke han sór kỹ. Kỹ ũ ag tóg iso há nỹtĩ, hã kỹ ag tóg ti tó tĩ sir. 16 Topẽ tỹ inh mỹ vẽnh rãnhrãj nĩm hã vẽ, sỹ pã'i ag mỹ ti kãmén jé. Hã vég ag tóg tĩ, ũ tỹ iso há nỹtĩ ag. Kỹ ag tóg ti vĩ tó tĩ. 17 Ũ ag tóg hã ra iso jũ nỹtĩ, hã kỹ ag tóg ón kỹ Cristo kãmén tĩ, ag tỹ inh vĩ kãfór han sór kỹ. Ag tỹ inh kato tẽ ag tỹ iso jũ han sór vẽgtĩ gé. Ag tỹ inh se tỹ hẽn ri ke han sór vẽ. 18 Hã ra sóg ag to vẽnh mỹ nĩ sór tũ nĩ. Cristo tó ag tóg mũ mỹr. Ũ tóg ón kỹ tó tĩ, jo ũ tóg tó há han tĩ. Ag kar vỹ ti tó tĩ. Kỹ tóg há tĩ. Hã kỹ tóg inh mỹ sér tĩ. Kỹ sóg inh mỹ sér tỹ tũ' he sór tũ nĩ.
19 Hã ra sóg kren ke mũ gé, ha vem nĩ. Ki kanhró sóg nĩ. Ãjag hã ne iso Topẽ mré vĩ tĩ', kỹ Jesus Cristo vỹ isar han tĩ gé, ti kuprĩg tỹ. Hã kỹ sóg kren ke mũ. 20 Kỹ sóg tag jãvãnh mũ, ha mẽ. Hẽn ri ke mũn ag tóg inh kavãn ke mũ. Hẽn ri ke mũn ag tóg isén ke mũ. Hã ra sóg ti mré vĩ tĩ, sỹ nén ũ kamẽg tũ nĩ jé, sỹ ti kavénh tũ nĩ jé, inh mỹ'ãg tũ nĩ jé. Vẽnh kar tỹ isugrĩn Jesus tỹ tỹ ũn mág nĩ ven kỹ tóg inh mỹ sér tĩ. 21 Inh jykre hã vỹ tỹ Cristo ti nĩ, hã kỹ sóg iser kỹ ti venh tĩg ke mũ. Kỹ tóg inh mỹ sér tĩnh mũ. 22 Kỹ sóg hã ra inh kren kỹ ti rãnhrãj hã han ke mũ. Hã kỹ sóg sỹ nén han sór mũ ki kagtĩg nĩ. 23 Inh kren ke mỹ inh mỹ hán tĩ vỹ, iser ke vó? he sóg tĩ. Iser kỹ sóg Cristo mré nĩnh mũ. Kỹ tóg inh mỹ hapẽ nĩ, isỹ ti venh há tĩn kỹ. 24 Jãvo isỹ ãjag mré nĩn kỹ sóg ãjag tar han ke mũ. Kỹ tóg inh mỹ há kãfór nĩ. 25 Hã tóg inh mỹ ge nĩ. Kren jé sóg ke mũ, he sóg tĩ. Kỹ sóg ãjag kar mré nĩnh ke mũ. Ãjag ve jé sóg ke mũ, ãjag tỹ komẽr hã inh vĩ mẽ kỹ ti vĩ kri fi jé. Kỹ tóg ãjag mỹ sér tĩnh mũ, ha vem nĩ. 26 Isỹ ãjag mré nĩ mãn kỹ tóg inh mỹ há tĩnh mũ. Kỹ ãjag fe tóg mrin ke pẽ han ke mũ, ãjag tỹ inh ve mãn kỹ. Ãjag mỹ sóg tỹ ũn mág jẽ, Jesus Cristo tugrĩn.
27 Ha vé, Cristo jykre hã han nĩ. Tag hã to vãsãnsãn nĩ. Hẽn ri ke mũn sóg ãjag venh kãtĩg ke mũ. Hẽn ri ke mũn sóg ãjag venh kãtĩg ke tũ nĩ. Inh kãtĩ tũ ra jagnẽ mré vẽjykre pir han kỹ nỹtĩm nĩ. Jesus kãme hã tóm nĩ. Ti ki ge kỹ nỹtĩm nĩ. Sỹ tag mẽnh há tóg tĩ, ãjag to. 28 Ũ tỹ ẽg kato vãsãnsãn mũ ag kamẽg tũg nĩ. Hã tugnĩn ag tóg ag tỹ nũgme ki vár ke ki kanhró nỹtĩ. Hã tugnĩn ãjag tóg ãjag krenkren ke ẽn ki kanhró nỹtĩ gé sir. Topẽ vỹ ẽg tar han ke mũ, ẽg tỹ ag tỹ hẽn ri ke jé gé. 29  Cristo ki ge kỹ ãjag nỹtĩ. Kỹ ãjag tóg ti tugrĩn jagtar nỹtĩnh ke mũ gé. Hã jé tóg ãjag kuprẽg. 30 Hã kỹ ãjag tóg inh kóm ti jagy vég tĩ gé. Ag tỹ vãsỹ inh kato vãsãnsãn ẽn ve ja ãjag tóg nĩgtĩ gé. Ũri sóg hã vég tĩ ver. Kỹ inh kóm tar nỹtĩm nĩ.