PAULO TỸ CARTA HAN: ROMA TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ cidade tỹ Roma tá ke ag mỹ rán ken hã vẽ.
Tỹ sóg Jesus Cristo camarada nĩ, kỹ tóg inh fẽg, isỹ tỹ apóstolo nĩ jé. Hã jé tóg inh jé prẽr. Kỹ tóg inh kuprẽg gé, isỹ vẽnh kar mỹ vẽnh vĩ sér kãmén jé, Topẽ tỹ ẽg mỹ vẽnh vĩ jẽnẽ ja ẽn ti. Topẽ vỹ vãsỹ ã vĩ tó tĩ ag mỹ: “ha inh kósin kãme tó,” he ja nĩgtĩ, kỹ ag tóg ti kãme rán ja nĩgtĩ gé, ag tỹ Topẽ vĩ rán kỹ. Topẽ kósin ẽn tó ja ag tóg nĩgtĩ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo ti. Tỹ tóg vãsỹ pã'i mág tỹ Davi kósin nĩ, Jesus ti. Ti jóg'jóg ve hã vẽ, Davi ti. Ti tỹ tỹ Davi kósin nĩn kỹ tóg tỹ ẽprã ke nĩ, Davi ri ke, hã ra tóg tỹ Topẽ kósin nĩ gé, hã kỹ tóg ã ter kar kỹ rĩr mãn ja nĩ. Topẽ tỹ ti rĩn mãn to ẽg tóg ti tỹ tỹ Topẽ kósin nĩn ki kanhró nỹtĩ. Topẽ vỹ ti tỹ ũn mág han mũ gé sir, ẽg Senhor tỹ Jesus tỹ.
Topẽ hã ne isar han', Jesus tugrĩn. Ti hã ne inh fẽg', isỹ tỹ apóstolo nĩn jé, isỹ fóg ag kar mỹ ti kãmén jé, kanhgág ag mỹ ke gé, ag tỹ ti ki ge jé, ti vĩ kri fi jé, ti vĩ kri nĩm jé, ti jiji mẽ kỹ. Ũ tỹ inh vĩ mẽg mũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ gé.
Topẽ vỹ ãjag kuprẽg, hã kỹ ãjag vỹ tỹ Jesus Cristo tũ nỹtĩ. Kỹ sóg ãjag mỹ vẽnhrá jẽnẽg mũ, Topẽ tỹ ãjag to há nĩn kỹ. Cidade tỹ Roma tá ãjag tóg nỹtĩ. Topẽ ne ãjag kuprẽg', hã kỹ ãjag vỹ tỹ ti tũ nỹtĩ. Hã kỹ sóg ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ: “ag tar han nĩ, ag mỹ vẽnh jykre kusa nĩm nĩ,” he tĩ, Topẽ mỹ, ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo mỹ ke gé.
Paulo tỹ Roma tá ke ag ve sór
Ha mẽ, vẽnh kar vỹ ãjag tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ tag mẽ huri, kỹ sóg ãjag to Topẽ mỹ vĩ há han tĩ, Jesus Cristo tugrĩn. Ti hã mré sóg vẽmén tĩ. Ti hã mỹ sóg rãnhrãj tĩ, to krónh ke vãnh sóg nĩgtĩ, hã kỹ sóg ti kósin to vẽme sér ẽn tó tĩ. Ti hã mré sóg ãjag jagfy vĩ tĩ gé, kỹ tóg ki kanhró nĩ. Kurã kar ki sóg ãjag kãmén tĩgtĩ, ti mỹ. 10 Isỹ ti mré vẽmén kỹ sóg ãjag tó tĩ. Ti mỹ sóg sỹ kejẽn ãjag ve sór mũ tó tĩ. Ti tỹ kejẽn sỹ ãjag venh ke to há nĩn kỹ tóg inh mỹ: hej, henh ke mũ. 11 Ãjag ve sór tãvĩ inh nĩgtĩ, sỹ ãjag mỹ Topẽ kuprĩg tỹ inh kanhrãn ja ẽn kãmén jé, ãjag tỹ inh vĩ jẽmẽn kỹ tar nỹtĩ jé. 12 Kỹ ẽg tóg jagnẽ tar han ke mũ sir, ẽg tỹ jagnẽ jykre ven kỹ, ãjag tỹ isỹ Jesus ki rã kỹ nĩ ven kỹ, isỹ ãjag tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ ven kỹ ke gé.
13 Inh kanhkã', inh mỹ tóg ãjag tỹ tag ki kanhró nỹtĩnh há tĩ, ha mẽ: ãjag venh tĩg ke to inh jykrén tỹ hẽn ri ke han huri, hã ra tóg inh mỹ ki króm ja tũ nĩ ver. Isỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ kãmén sór vẽ, Roma ki ke ũ ag mỹ ke gé, ag kãmĩ ũ tỹ Topẽ ki ge jé. Fóg kar mỹ sóg ke tĩ, kỹ tóg inh mỹ sér tĩnh mũ, sỹ Roma tá tónh ke mũn kỹ ke gé. 14 Fóg tỹ Grego ag mỹ sóg Topẽ vĩ tó tĩ, fóg kar ag mỹ ke gé, kanhgág ag mỹ ke gé, ũ tỹ nén ũ ki kanhró ag mỹ, ũ tỹ nén ũ ki kagtĩg ag mỹ ke gé. Topẽ vỹ inh mỹ: “ha ag mỹ tó,” he ja nĩgtĩ. 15 Hã kỹ sóg Roma tá ti tó sór mũ gé, Topẽ vĩ sér ẽn ti.
Topẽ jykre tar
16 Inh pi(jé) Topẽ vĩ sér tag to mỹ'ãg sór mũ'. Topẽ hã ne tag to ẽg kren han tĩ', ẽg tỹ kri fin kỹ. Topẽ jykre tar hã vẽ. Judeu ag kren han sór tóg mũ, kar kỹ fóg kar ag ke gé, kanhgág ag ke gé. 17 Tag hã ki ẽg tóg Topẽ jykre ki kanhró nỹtĩnh mũ, Topẽ vĩ sér hã ki. Ẽg tỹ ti ki rã hã kỹ ẽg tóg ti mỹ kuryj nỹtĩ. Hã kỹ tag tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ: “ẽg tỹ Topẽ ki rã hã tugnĩn ẽg tóg ti mỹ kuryj nỹtĩnh ke mũ, kỹ ẽg rĩnrĩr mãn ke mũ,” he ja tóg nĩ, Topẽ vĩ rán ki.
Ẽprã ke ag jykre pãno
18 Hã ra Topẽ tóg jũ nĩ gé, kanhkã tá. Ũ tỹ ti ki ẽkrég tũ ag to tóg jũ mũ. Topẽ vỹ ag mỹ tỹ nén ũ tũ nĩ, hã kỹ ag tóg vẽnh jykre kuryj han sór tũ nĩgtĩ. Vẽnh vĩ há tỹ ag tóg tũg' he sór tĩ gé, vẽnh jykre kórég han sór kỹ. 19 Topẽ jykre há nỹtĩn hã ki kanhró ag tóg nỹtĩ vẽ, ag tỹ ki kanhrãn sór kỹ. Topẽ vỹ ẽg kar mỹ tag ven tĩ. 20 Ẽg pi(jé) Topẽ vég tĩ'. Hã ra tóg nén ũ kar han, ẽg tỹ nén vég mũ kar. Ẽn vigve kỹ ẽg tóg ti jykre mág nĩ ẽn ki kanhró nĩ sir. “Ũ tỹ tag han mũ vỹ tỹ ũn mág nĩ,” he jé ẽg tóg ke mũ. “Ẽn jykre vỹ tar nĩ, ẽn hỹn tóg tũ' henh ke tũ nĩ,” he jé ẽg tóg ke mũ, ẽg tỹ Topẽ tỹ nén han ja vigve kỹ. Hã ra ag tóg ki kanhrãn jãvãnh nỹtĩ, hã kỹ Topẽ tóg ag to jũnh ke mũ, hã ra ag tỹ ne tónh ke tóg tũ tĩnh mũ. 21 Ti tỹ tỹ Topẽ nĩn ki kanhró ag tóg nỹtĩ vẽ, hã ra ag tóg ti to: “Topẽ vẽ,” he tũ nĩgtĩ. Ti tỹ tỹ ũn mág nĩ tag tó sór tũ ag tóg nĩgtĩ. Ti mỹ ag: “inh mỹ tóg há tĩ,” he ja tũ nĩgtĩ gé, ti tỹ ag ki rĩr há han mũ ra. Hã kỹ ag tóg ag tỹ krĩ há ra ki kagtĩg nỹtĩ sir, ag krĩ há tóg tũ' he ja nĩgtĩ sir. Nén ũ há to jykrén mũ ki kagtĩg ag nỹtĩ ha. 22 “Ki kanhró mág inh nĩ,” he ag tóg tĩ, hã ra ag tóg krĩ vẽnhmỹ nỹtĩ ha. 23 Kỹ ag tóg Topẽ pẽ tag jẽgja kã, ũn ter vãnh tag jẽgja kã ag tóg sir ẽprã ke kãggrá fẽg mũ sir, ẽprã ke ag kãgter tĩn ra. Sẽsĩ kãggrá vin ag ke gé, bicho tỹ fa tỹ 4 ag kãggrá ke gé, pỹn kãggrá ke gé. Tag vỹ ag mỹ tỹ topẽ nỹtĩ sir.
24 Hã kỹ Topẽ tóg ag tovãnh mũ sir. Ag tỹ ãjag tỹ nén to én mũ ẽn han sór nỹtĩn kỹ tóg ag tovãnh mũ, ag tỹ han jé. Jagnẽ kavénh ag tóg mũ sir. 25 Topẽ vĩ há kri fi vãnh ra ag tóg vẽnh ó hã kri nĩm tĩ. Ag tỹ ũ tỹ nén ũ kar han ja ẽn to: “Topẽ vẽ,” henh ke vẽ vẽ, hã ra ag tóg ti tỹ nén han ja to: “Topẽ vẽ,” he sór mũ, ón kỹ. Ũ tỹ nén ũ kar han mũ hã ne ã pir mỹ tỹ ũn mág nĩ', ti hã mỹ ẽg tóg vĩ há han ke mũ'. To krónh ke vãnh ẽg nỹtĩ. Amém.
26 Ag tỹ Topẽ tỹ nén han ja to: “Topẽ vẽ,” hen kỹ Topẽ tóg ag togvãnh gé, ag tỹ ãjag tỹ nén to én mũ ẽn han jé, ẽg kavénh tĩ ẽn ti. Ag prũ fag tỹ ag mré nỹ tũg kỹ fag tóg jag(nẽ) hã mré ti vẽnhmỹ han mũ sir, mỹr, ha mẽ. 27 Kỹ fag mén ag tóg ãjag prũ fag mré nỹ tovãnh kỹ jagnẽ to én mũ gé sir. Jagnẽ to én kỹ ag tóg jagnẽ mré nỹ kỹ ti kórég han mũ gé sir, jagnẽ kavénh kỹ. Hã kỹ ag tóg ag tỹ Topẽ tovãnh to jagãgtar nỹtĩnh mũ. Ti tỹ ag vóg kónãn hã vẽ.
28 Ve ra ha. Topẽ ki ẽkrén jãvãnh ag tóg nỹtĩ, ti to é he kỹ. Hã kỹ Topẽ tóg ag togvãnh ja nĩgtĩ gé sir, vẽnh kato, ag tỹ vẽnh jykre pãno han sór kỹ. “Ha han, ge kỹ sir,” he ja tóg nĩgtĩ. 29 Vẽnh jykre pãno tỹ ag fór nỹtĩ ha, ti kórég tãvĩ tỹ. Nén kar to én (ka)mẽ ag nỹtĩ. Vẽnh jykre kuryj han vãnh ag nỹtĩ. Jagnẽ tũ to én (ka)mẽ ag nỹtĩ. Jagnẽ kãgtén ag tóg tĩ gé. Jagnẽ vĩ kafãn ag tóg tĩ gé. Jagnẽ mỹ un'ón ag tóg tĩ gé. Jagnẽ krĩn kónãn ag tóg tĩ gé. Jagnẽ to vĩ kónãn ag tóg tĩ gé. 30 Jagnẽ to un'ón ag tóg tĩ gé. Topẽ kato tẽ mág ag tóg nỹtĩ. Jagnẽ vóg kónãn ag tóg tĩ. “Ag kãfór vỹ tỹ inh nĩ,” he ag tóg tĩ, kỹ ag tóg vẽso nén ũ há tó tĩ, ón kỹ. “Inh hỹn vẽnh jykre pãno tỹ ne han mũ, ũri?” he ag tóg tĩ, kurã kar ki. Ãjag mỹnh fag vĩ han vãnh ag tóg nỹtĩ gé, ãjag panh ag vĩ ti. 31 Krĩ tũ ag nỹtĩ. Ón kỹ ag tóg jagnẽ mré nén kar to jykrén tĩ, ãjag tỹ ki króm ke tũ (hã) ra. Jagnẽ mré há nỹtĩ ki kagtĩg ag nỹtĩ, kỹ ag tóg jagnẽ jagãgtãn ki kagtĩg nỹtĩ gé. 32 Topẽ vỹ ũ tỹ tag han mũ to: “kãgter jé ag tóg ke mũ,” he ja nĩgtĩ. Ag tỹ tag ki kanhró nỹtĩ ra ag tóg han mũ sir, kỹ ag tóg ũ tỹ tag han mũ to há nỹtĩ gé, mỹr, ha mẽ.