PAULO TỸ CARTA HAN:
ROMA TÁ KE AG MỸ CARTA
1
Paulo tỹ rá vẽ. Isỹ ẽmã tỹ Roma tá ke ag mỹ rán hã vẽ.
Jesus Cristo mỹ rãnhrãj tĩ vỹ tỹ inh nĩ. Ti hã tóg inh fẽg, isỹ tỹ apóstolo nĩ jé. Kỹ tóg inh kuprẽg gé, isỹ vẽnh kar mỹ vẽnh vĩ sér kãmén jé, Topẽ tỹ ẽg mỹ vẽnh vĩ jẽnẽ ja ẽn ti. Topẽ vỹ vãsỹ ti vĩ tó tĩ ag mỹ: “ha inh kósin kãmén,” he ja nĩgtĩ, hã vỹ: ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo he mũ. Tỹ tóg vãsỹ pã'i mág tỹ Davi krẽ'krẽ ag kã ũ nĩ. Kỹ tóg tỹ ẽprã ke nĩ, Davi ri ke. Hã ra tóg tỹ Topẽ kósin nĩ gé, hã kỹ tóg ti ter kar kỹ ti rĩn mãn ja nĩ. Topẽ vỹ ti tỹ ũn mág han mũ gé sir, ẽg Senhor tỹ Jesus tỹ.
Topẽ hã ne isar han', Jesus tugrĩn. Ti hã ne inh fẽg', isỹ tỹ apóstolo nĩn jé, isỹ fóg ag kar mỹ ti kãmén jé, kanhgág ag mỹ ke gé, ag tỹ ti ki ge jé, ti vĩ kri fi jé, ti jiji mẽ kỹ.
Ũ tỹ inh vĩ mẽg mũ vỹ tỹ ãjag nỹtĩ gé. Topẽ vỹ ãjag kuprẽg, hã kỹ ãjag tóg tỹ Jesus Cristo tũ nỹtĩ. Kỹ sóg ãjag mỹ vẽnh rá jẽnẽg mũ, Topẽ tỹ ãjag to há nĩn kỹ. Roma tá ãjag tóg nỹtĩ. Hã kỹ sóg ẽg jóg tỹ Topẽ mỹ: “ag tar han nĩ, ag mỹ vẽjykre kusa nĩm nĩ,” he tĩ. Ẽg Senhor tỹ Jesus Cristo mỹ sóg ãjag tó tĩ gé.
Paulo tỹ Roma tá ke ag ve sór
Ha mẽ, vẽnh kar vỹ ãjag tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ tag mẽ huri, kỹ sóg ãjag to Topẽ mỹ vĩ há han tĩ, Jesus Cristo tugrĩn. Ti hã mré sóg vẽmén tĩ. Ti hã mỹ sóg rãnhrãj tĩ. To krónh ke tũ sóg nĩgtĩ, hã kỹ sóg ti kósin kãme sér ẽn tó tĩ. Ti hã mré sóg ãjag jagfy vĩ tĩ gé, kỹ tóg ki kanhró nĩ. Kurã kar ki sóg ãjag kãmén tĩgtĩ. 10 Isỹ ti mré vẽmén kỹ sóg ãjag tó tĩ, sỹ kejẽn ãjag ve sór kỹ. Ti tỹ kejẽn ti mỹ há nĩn kỹ tóg inh mỹ: he, henh ke mũ. 11 Sỹ ãjag mỹ Topẽ kuprĩg tỹ inh kanhrãn ja ẽn kãmén sór vẽ, ãjag tỹ inh vĩ jẽmẽ kỹ tar nỹtĩ jé. 12 Kỹ ẽg tóg jagnẽ tar han ke mũ sir, ẽg tỹ jagnẽ jykre ven kỹ, ãjag tỹ isỹ Jesus ki rã kỹ nĩ ven kỹ, isỹ ãjag tỹ ti ki ge kỹ nỹtĩ ven kỹ ke gé.
13 Inh kanhkã', inh mỹ tóg ãjag tỹ tag ki kanhró nỹtĩnh há tĩ, ha mẽ: ãjag venh tĩg ke to sóg jykrén tỹ hẽn ri ke han huri, hã ra tóg inh mỹ ki króm ke ja tũ nĩ ver. Isỹ ãjag mỹ Topẽ vĩ kãmén sór vẽ, Roma ki ke ũ ag mỹ ke gé, ag kã mĩ ũ tỹ Topẽ ki ge jé. 14 Fóg kar ag mỹ sóg Topẽ vĩ tó tĩ, kanhgág ag mỹ ke gé, ũ tỹ nén ũ ki kanhró ag mỹ, ũ tỹ nén ũ ki kagtĩg ag mỹ ke gé. Topẽ vỹ inh mỹ: “ha ag mỹ tó, fag mỹ ke gé,” he ja nĩgtĩ. 15 Hã kỹ sóg Roma tá tó sór mũ gé, Topẽ vĩ sér ẽn ti.
Topẽ jykre tar
16 Inh pijé Topẽ vĩ sér tag to mỹ'ãg sór mũ'. Topẽ hã ne tag to ẽg kren han tĩ', ẽg tỹ kri fin kỹ. Topẽ jykre tar hã vẽ. Judeu ag kren han sór tóg mũ, kar kỹ fóg kar ke gé, kanhgág kar ke gé, fag ke gé. 17 Tag hã ki ẽg tóg Topẽ jykre ki kanhró nỹtĩnh mũ, Topẽ vĩ sér hã ki. Ẽg tỹ ti ki rã hã kỹ ẽg tóg ti mỹ kuryj nỹtĩ. Hã kỹ tag tóg rán kỹ nĩ, ha mẽ: “ẽg tỹ Topẽ ki rã hã tugnĩn ẽg tóg ti mỹ kuryj nỹtĩnh ke mũ. Kỹ ẽg rĩnrĩr mãn ke mũ,” he ja tóg nĩ.
Ẽprã ke ag jykre pãno
18 Hã ra Topẽ tóg jũ nĩ gé, kanhkã tá. Ũ tỹ ti ki ẽkrég tũ ag to tóg jũ mũ. Topẽ vỹ ag mỹ tỹ nén ũ tũ nĩ, hã kỹ ag tóg vẽjykre kuryj han sór tũ nĩgtĩ. 19 Topẽ jykre há nĩn ki kanhró ag tóg nỹtĩ vẽ, ag tỹ ki kanhrãn sór kỹ. Topẽ vỹ ẽg kar mỹ tag ven tĩ.
20 Ẽg pijé Topẽ vég tĩ'. Hã ra tóg nén ũ kar han, ẽg tỹ nén vég mũ kar. Ẽn vigve kỹ ẽg tóg ti jykre mág nĩ ẽn ki kanhró nĩ sir. “Ũ tỹ tag han mũ vỹ tỹ ũn mág nĩ. Ti jykre vỹ tar nĩ,” he jé ẽg tóg ke mũ. “Hã ra ag tóg ki kanhrãn jãvãnh nỹtĩ, hã kỹ Topẽ tóg ag to jũnh ke mũ. 21 Ti tỹ tỹ Topẽ nĩn ki kanhró ag tóg nỹtĩ vẽ. Hã ra ag tóg ti to: “Topẽ vẽ,” he tũ nĩgtĩ. Ti tỹ tỹ ũn mág nĩ tag tó sór tũ ag tóg nĩgtĩ. Ti mỹ ag tóg: “inh mỹ tóg há tĩ,” he tũ nĩgtĩ gé, ti tỹ ag ki rĩr há han mũ ra. Nén ũ há to jykrén ki kagtĩg ag nỹtĩ. 22 “Ki kanhró mág inh nĩ,” he ag tóg tĩ, hã ra ag tóg krĩ vẽnh mỹ nỹtĩ ha. 23 Kỹ ag tóg Topẽ pẽ tag jẽgja kã, ũn ter vãnh tag jẽgja kã ẽprã ke kãgrá fẽg mũ sir, ẽprã ke ag kãgter tĩ ra. Sẽsĩ kãgrá vin ag tĩ gé, misu tỹ fa tỹ 4 (ke) ag kãgrá ke gé, pỹn kãgrá ke gé. Tag vỹ ag mỹ tỹ topẽ nỹtĩ sir.
24 Hã kỹ Topẽ tóg ag tugvãnh mũ sir, ag tỹ ag tỹ nén to én mũ ẽn han sór nỹtĩn kỹ. Jagnẽ kavénh ag tóg mũ sir. 25 Topẽ vĩ kri fi jãvãnh ra ag tóg vẽnh ó hã kri fig tĩ. Ag tỹ ũ tỹ nén ũ kar han ja ẽn to: “Topẽ vẽ,” henh ke vẽ vẽ, hã ra ag tóg ti tỹ nén han ja to: “Topẽ vẽ,” he sór mũ, ón kỹ. Ũ tỹ nén ũ kar han mũ hã ne ti pir mỹ tỹ ũn mág nĩ', ti hã mỹ ẽg tóg vĩ há han ke mũ'. To krónh kenh ke tũ ẽg nĩ. Hã vẽ.
26 Ag tỹ Topẽ tỹ nén han ja to: “Topẽ vẽ,” hen kỹ Topẽ tóg ag tugvãnh gé, ag tỹ ag tỹ nén to én mũ ẽn han jé, ẽg kavénh tĩ ẽn. Ag prũ fag tỹ ag mré nỹ tũg kỹ fag tóg jagnẽ hã mré ti vẽnh mỹ han mũ sir, mỹr, ha mẽ. 27 Kỹ fag mén ag tóg ag prũ fag mré nỹ tovãnh kỹ jagnẽ to én mũ gé sir. Jagnẽ to én kỹ ag tóg jagnẽ mré nỹ kỹ ti kórég han mũ gé sir, jagnẽ kavénh kỹ. Hã kỹ ag tóg ag tỹ Topẽ tovãnh to jagtar nỹtĩnh mũ. Ti tỹ ag vóg kónãn hã vẽ.
28 Ve ra ha. Topẽ ki ẽkrén jãvãnh ag tóg nỹtĩ, ti to é he kỹ. Hã kỹ tóg ag tugvãnh ja nĩgtĩ gé sir, vẽnh kato, ag tỹ vẽjykre pãno han sór kỹ. “Ha han, ge kỹ sir,” he ja tóg nĩgtĩ, Topẽ ti. 29 Vẽjykre pãno tỹ ag tóg fór nỹtĩ ha, ti kórég tãvĩ tỹ. Nén kar to én (ka)mẽ ag nỹtĩ. Vẽjykre kuryj han vãnh ag nỹtĩ. Jagnẽ tũ to én, jagnẽ kãgtén, jagnẽ vĩ kafãn, jagnẽ mỹ un'ón, jagnẽ krĩn kónãn, jagnẽ to vĩ kónãn, 30 jagnẽ to un'ón, Topẽ kato tẽ mág, jagnẽ vóg kónãn ke gé. “Ag kãfór vỹ tỹ inh nĩ,” he ag tóg tĩ, kỹ ag tóg vẽso nén ũ há tó tĩ, ón kỹ. “Inh hỹn vẽjykre pãno tỹ ne han mũ, ũri?“ he ag tóg tĩ, kurã kar ki. Ag mỹnh fag vĩ han vãnh ag tóg nỹtĩ gé, ag panh ag vĩ ti, fag ke gé. 31 Krĩ tũ ag nỹtĩ. Ón kỹ ag tóg jagnẽ mré nén kar to jykrén tĩ, ag tỹ ki króm ke tũ ra. Jagnẽ to há nỹtĩ ki kagtĩg ag nỹtĩ, kỹ ag tóg jagnẽ jagãgtãn ki kagtĩg nỹtĩ gé, fag ke gé. 32 Topẽ vỹ ũ tỹ tag han mũ to: “kãgter jé ag tóg ke mũ,” he ja nĩgtĩ. Ag tỹ tag ki kanhró ra ag tóg han tĩ sir. Kỹ ag tóg ũ tỹ tag han mũ to há nỹtĩ gé, mỹr, ha mẽ.